Month: June 2014

Kusvira Tsvarakadenga yakanaka semukati mendege

Ndakange ndanyenga mwanasikana akanaka kunge mukati mendege uye aiyevedza kungotarisa.vakawanda vaimunyenga vaizotongobva vega vaonaa kuti vainge vatomisa kare.ini noushingi uye experience mubasa iri ndakabudirira zvisina hurukuro dzaisvika kure. Akandidaidza kumba kwavo achiti iye aida kundibvunza imwe nyaya.ini ndakaziva kuti aivaa machena saka ndakatakura macondom angu muhomwe.ndichingoridza intercom mwana akamhanya kuvhura

Takarepiwa nemabhinya, mukadzi wangu zvose neni

Wakanga uri musi wesvondo apo takarangana namai mwana kuti tinoona vatete vake kubhuku raSakupwanya. semunhu ndainge ndichangobva kunotengesa ngoda dzangu, ndakaona zvirinane kuti ndichigadzirisa nyaya yekubvisawo pashoma kuvatezvara vangu sezvo ndainge ndichingokwesha mwana wavo bedzi pasina kana zuda ravakadya. shuwa mwana wevanhu ainge atopera vhudzi kugotsi nekungorarwa rarwa neni. ndaitomboseka