Have you ever slept with your wife’s sisters.This is the greatest experience of my sexual life as I lined them one by one,all four of them in one week.How did it all begin?

My wife is the eldest of all 5 sisters.When we met she was 18 and I was 22.She had two sisters,twins,aged 16 and two others aged 14 and 12.It was the  14 year old I had always had eyes on because mwana akachekererwa se shereni iyeye but I thought I would wait till she was at least 18 or so.Ko ndaimhanyirei zvangu ini zvandanga ndatobvisa lobola.I was there to stay.The twins,well I never really looked at them until one day one of them,now aged 20,asked me to take her out ku night club. We got ku night club and after 5 beers only she said she was drunk and wanted to go back home.I told her I was only beginning to enjoy the night but she insisted that I take her home.

Just as we got outside,she pretended she couldnt walk so she needed my support.I walked her to the car,pushed her in,skirt ndokubva yamanikwa pakati pemagaro ne seat,zviboda zviya zvese zvavapachena.Makumbo akatsvukira se Mazoe,apa ka G- string,ka thong thong tho tho thong kaka nyura zvako mubeche.Hezvo paya ini ndakunyebera kuti swedera uko,swedera uko,ini zvangu ndichida kubata matinji.Pandakarigumha kudai,ndakaona iye oti haa imi babamukuru,zvaita sei.Ini ndokunyepera kunge hapana zvaitika. Takango draiva pano nepapo zvikanzi nda preswa neweti .Ini ndokuti,buda uhwande kuseri kwemota uko.Iye aka aaah kondika repwa.Huyai mumire neni makandichengeta.Akangoenda paseri pemota,pa booty ndokuti fongo aka mira,weti ichierera nemakumbo.Zvikanzi a manje hamusi kunyara kundionera,achisekerera.Ini ndikati regandikupukute weti iyo.Madonhwe eweti eku pedzisira ndakatozo avharira mukati neshondo.Blambi yanyu yanga yamira zvakaoma zvekuti pfungwa dzangu dzakarasika.Pandakaita sendaida kupukuta weti iya,ndanga ndato vura zip kare.Iyewo angaato tasharara makumbo kuti ngaiuye zvayo.Ndakangoti ndichiti mumatinji pfee,ndikanzwa mwana akuto yuwira yuwira.Ha babamukuru,babamukuru kani.Zvino semunhu ambenge anwira ndingatunda. Ndakamutenderedza mwana,ndokumugadzika pa boot ndokutanga kuirovera nemberi.

Kamwana kaikoirira kakagara pabooty kuita sekaigaya chigayo.Takazo pedzisa nekubatira papole raive pedyo kafongora zvakare.Takatundirana paya,no condom skin to skin,ndokudzoka kumota paya iko kakangotarisa pasi ini ndichingo nyemwerera chinyararire.Patakasvika kumba kwangu,iye akangonorara kebedroom kwema visitor ini ndichino joina sisi vakemumagumbezi.This was only the beginning of my sexual exploration of 5 sisters. So taking it from where I left it.I never really felt guilty that I had banged my mainini.I just thought oh well,she was my wife too,wasnt she and she kind of believed it too.But things were going to take a new twist.When I banged my sister-in-law the first time,my wife was already 7 months pregnant with our second child.I hadnt had sex for for more than 2 months because she started having complications at five months.Now to make things worse or better,my wife’s parents decided that this twin:I will call her the dumb twin because she had failed her “O” levels but the other twin who I shall call the Brainy twin was at University studying Law.

 

Now to make things worse,my wife’s parents decided that the dumb twin should come and live with us in order to help her sister and babamukuru and out 3 year old.My wife was now 9 months’ pregnant.Baba,it was joy and confusion.I knew this could be a disaster so I objected vehemently but my wife began to wonder so in order not to raise suspicion I gave in.Kunonzi kuisa mbudzi mudanga reshumba.But you have heard enough of this dumb twin even though I will tell you more of her later.Let me switch to the Brainy twin because she was second in the line of banging sisters.I was now on a mission.I wanted to conquer the entire family.It did my ego proud and I felt big.The second twin was easy because of nzara yeku Varsity and chihure chepa UZ where almost every girl had a sugar daddy or even prostituted to supplement their meagre income. Whenever the Brainy twin came home I made sure that she would take as many groceries as she wanted from the pantry.Her sister,my wife,used to complain that I am spoiling her but I always joked that she was being jealous of the younger more beautiful breed.So one day after flirting a little bit at home pachimuramu,I drove her to university.It was around 8 in the evening. On the way,she asked me if I could buy her some clothes as she had this graduation party she wanted to go to the next weekend.I pretended torefuse but she begged me:” I will do anything for you babamukuru,please”.I asked her if she was sure she could do anything for me and she said,well it depends

.I said I wanted a kiss.She did not respond.I stopped the car,just as we had entered tha Campus and I insisted on the kiss.She didnt answer so I just turned to her,gently pushed her face towards mine and lips to lips led tongue to tongue,hand between the legs,finger in the pussy. Ndakanzwa mwana zviya ofemeruka femeruka kunge munhu akufenda.Ndaka bata zamu rakati ngaa kunge mango mbishi,ndobva ndatanga kunanzva zamu riya,tuma nipples like a suckling baby.Iye ndo kubva avhunduka zvikanzi someone is coming…Mahobho.Ndaka starter motokari ndokusvika ku new complex 4.Patakapinda mukati,muroom make wanikei tinongova toga. Ndakati handi chagari nekuti kumba vaizonyumwa iye ndoukuti ko hembe dzangu.I said haa thats nothing.Just phone me and we will go shopping but dont tell your sister zvikanzi OK.Chindipawo hug nekiss yekuupedzisira and she was ready to give more. Uku ndichi kissa,uku ndichi bata magaro.I took her hand and placed on my trousers so she could feel my dick.I then unzipped and put her hand on my dick.She started rubbing it back and forth and to my surprise I saw her going down slowly,down on her knees.I felt some wet warmth and a feel of gentle bite and I knew

it was time for deep throat. Trust me,my dick is not short but she took it in,the whole nine inches,sucking it back and forth.Then she took it out of her mouth and started licking the balls.My wife had never done this to me and to tell you the truth,I was in heaven.She shoved it back in her mouth making sure my trousers fell to the ground.A few seconds later,I couldnt hold it no more so I cummed in her mouth.I expected her to spit it but,hell no. I prepared to leave,pulling up my trousers but she starred at me with that devil look.”Where are you going?””Home”,I said

“How fair is that?You come here and get me heated up all for nothing.You have satisfied yourself and how about me?” But dick was already spaghetti so how was I going to pull another round.She pulled me closer to her,took off my shirt and gently lay me on her 1/4 bed but my dick still lay flat out.Then she gently pulled off the trousers and underwear totally and threw them to the side.I was butt naked but dick wont rise to the occassion. She had a trick up her sleeve.Gently,she rubbed my dick,sucked it again and again and boy,she worked it.Tick tick tick the dick was ready for the game again and the brainy twin wanted to show me what she was made of.As I lay on her bed flat facing the ceiling,she jumped on top of me,legs astride over my body,kissed me around the neck caressing my tummy,slowly going down to my hard on dick.She hungrily grabbed it and lifted herself up a bit and directed it into miss little pussy.I tell you mwana anga aine dinji iyeye.I remember my wife telling me that when they were younger,their TETE used to take them to river whenever they went kumusha on school holidays and they were instructed to strecth their matinji and chikapa.

Beche remwana ranga raka zvimbirira kunge ra pambwa mweya.Matinji aro aibva aita kuti blambi inyatsonamira mukati uku kunze yakafugidzwa ne dinji.Akati koi kekutanga ini ndokusumukira kuti ndiitewo pangu,iye akati aiwa,just lie there.Akati koi again,adjusting to a comfortable position.Neni ndakabva ndanzwa yese kunyura ichitsvedzerera.Zvino akabva atanga kukoira kunge ari kutamba kwasa kwasa kana jerusalema.Wainyatsonzwa yese kuti yanga ichirova makona ese emukati me beche.Varume,round yechi two munoziva kuti haipere.Aka tenderera,ikozvino andifuratira asi ini ndakangorara pakare iye ndokutanga kukuya.Magaro ake aitamba tamba achigumha dumbu rangu kunge arimu electronic motion in a circular way.Waitonzwa mabhonzo ake kurira mukati kurakidza kuti she meant business.45 MINUTES handisati ndatunda asi iye akange akurakidza kuneta ndobva azonditi chitunda ini ndave bhoo.

Ndaka mu batisa pa study desk yake ndokubva ndarova ne kumashure,maoko pamazamu,iye achi presa magaro angu nemaoko akakombama.Ndaiita sendino vhiya mombe.Pandakatunda iye ndokuputika kuseka nekakunyarira.Akazondiperekedza zvake kumota asi waitoona kuti aida kuti ndirareko.Ndakamupa some cash ndikati ooo wozozvitengerawo zvaunoda iye ndokuti Thank you babamukuru,you are the best. Pandakasvika kumba mukadzi wangu akabva atanga kuita ma labour pains.

 

Two down two to go and then the whole saga begins in a circle that I regret up to this day.Munin’ina we mukadzi haakwirwe,nekuti paino putika nyaya yacho ino putika big time. The twins were 20 when I screwed them.When I first met them they were only kids,about 16 or so but the other two were only 14 and 12 and now they were 18 and 16 respectively.Pachikuru twanga twato ibva kare.Itwas the 18 year old that I had always had my eyes on.Vamwe vese ndanga ndisina kana basa navo saka dzakangowira wo mutswanda.This girl,since she was sixteen or even younger had that sexy,natural attractiveness.She walked like a seasoned model and she always wanted top life.I guess too much TV because her parents were not rich but just middle class low density area people.But this girl,even the way she talked,the way she despised her own family,the way she wished to go to England or USA and never come back.She always put herself in the same class and top female musicians and she always wanted to hang out with people from high society.Her own sisters hated her.Mafambiro ake was good enough kuti uzvitundire.

We had just finished extending our house in Greendale when my wife gave birth.I had also just received a new company car in addition to my own car and my wife’s car.Zvinhu zvanga zvirikufamba.Ma satelite dish anga achango pinda mu fashion so we adorned the newly extended house with a DSTV satelite dish.It was time to clebrate a lot of things:the arrival of the baby,the satelite dish,the promotion at work,my newly opened bottle store/restaurant and butchery and a newly extended house.We decided to have a joint party to celebrate all these things at once. Madoro takatuta,ma wine tika unganidza,chikafu ne nyama yekugocha chachacha,but ini I dont

drink. Coincidentally,my 18 year old manini had just passed her “A” levels and that could be celebrated too.(More about the party later in the story) She was very happy but most importanly,she had fallen in love with our new life style and our DSTV.Pamba pedu anga asingachabvi.Every weekend,every week day she would come to our house to watch movies,music and when she discovered I hid some porno videos in the bedroom,that too.One day ndiri kutipfuurawo zvangu nekumba ndokusvika wanikei munhu akatoigarira porno ari ega ega.Ndichipinda paya ndokuda kutraya kudzima but it was too late,I had already seen what she was watching and I encouraged her to watch it and ignore me.But she couldnt.She said she was sorry she had gone in to our bedroom and begged me not to tell my wife.I told her not to worry,we can actually watch together but she couldnt trust me.She thought I would tell my wife.I tried to reassure her that it was fine so I put it back on myself.We were safe.My dumb twin had gone to town and we did not need musikana we basa and I knew at least for the next 2 or 3 hours there would be no one at home.

I poured a glass of wine and gave to mainini who pretended to refuse.She is forgetting that at the party she had got so drunk that we had to carry her indoors after some guys had dragged her behind the house to try to abuse her.If we hadnt found out quickly enough it would have been a disaster.I might have taken advantage of her that night but I like to do it live and conscious so that tomorrow I dont get accused of taking advantage.

She sipped the wine,slowly.It was a Friday,I was in no hurry to go back to the office.Infact i thought I might not even go back. She continued drinking slowly but now I could see she had relaxed and even though earlier she had pretended not to watch the porno in the background,I could see she was warming up to it now and panting audibly enough.I held her by the shoulders and started massaging lightly.There was no objection whatsoever.Infact,the objection was encouragement.She pulled my hands towards her stiff boobs.I was standing over her as she sat on the sofa.I went over and sat next to her and I gently put her arms around me as I put my lips to hers.My hand was already in her skirt from the buttocks side.

Realising that it was going to happen,I started pulling down her underwear but she kind of resisted,still kissing me.I said a few words to her but she replied by taking a deep sip from her wine.We both stood up,me unbuckling and pulling my trousers down.She didnt want to make it obvious so she waited for me to do everything.I kneeled down and pulled down her panties.I rubbed my hand upwards her thighs,matinji atota kunge masiriri.I put my hands around her bum,squeezing gently,feeling that tender suppleness. I pushed her backwards and lay her on the sofa.Now you know pasofa hapana much room but it can be created.As she lay on the sofa,eyes closed,and sometimes open but rolling as if one was in pain or about to die,I took one of her legs up on my shoulder.I took the other and both legs were on my shoulders,me

looking down on her like a hungry man looks down on a tender medium done tender piece of chicken.I looked down at her pussy,juicy and I stroked it down a little with my fingers upon which she let out a feeble aahahh of pleasure to come.I separated the pussy lips and stroked the pussy with the head of dick.I wanted to enjoy this one.I had waited for this for 4 years if not more and finally….I laid it in ndokubava atanga kuchemerera.I could see from her face and I could hear from her cries that she could feel me deep in and she was having fun.Can you believe it,she consciously or unsconsciously said that she loved me and

I said I loved her too. We changed the style and she lay on the carpet but it was not adventurous enough so we went to the dining and I made her touch a chair.The shape of her bum,precision drawing chaiyo.She did not have that extra fleshy fat between the legs so you could actually see the pussy as you hit it.Mwana aaichemerera iyeye.Pandakatunda iye ndokubva atundawo.We looked at each other,iye akutsvaga bhurugwa rake but I told her not to put it on.I led her to my bedroom and she said no no not on my sister’s bed and I said,I am not taking you to the bed.Just come.I pulled her into the bedroom and into the bathroom.I sat on the edge of the tub and filled it with water.As it was filling up,bubbles rising,I asked her to kiss my dick.She kissed it once but I wanted more so she ended up giving me a blow job before we jumbed into the tub.She rode me like she was riding a horse,bubbles flushing on the floor and I wished it could be like this forever.

Then suddenly,I had a scream as she jumped out of the tub/bathroom to wrap herself with a towel.The dumb twin had come into my bedroom/bathroom after hearing the commotion.Tangatabatikidzwa.In the meantime,the younger sister,the 16 year old,the youngest anga auyawo with the dumb twin,bhurugwa rangu,remusikana zvese zviri pa carpet musitting room.Disaster baba.Wait for part 4 to hear how,if I managed to wriggle myself out of this.

The dumb twin,in a visible state of shock,her mouth agape,just like she was opening it for my dick,screamed at her little sister who I now call the model. “Uri kutei na baba mukuru.Unopenga.Waka kwana here.Ndovaudza chete sisi.Ndiri kuvaudza chete mummy na Daddy.Ndozvawafambira kuno nhai.Ndosaka usingabve pano. ” Apa model anga angoti una una akatarisa pasi nekunyara but with an I dont care attitude. Iniwo ndakungodzungudza dzungudza musoro ndakagara mu bubble bath.Kunyebera kunyara kuonekwa ndiri naked.I knew the dumb twin would not tell anyone.I knew she feared that if she told my wife I might end up confessing the whole thing to my wife in a last ditch effort to save my marriage.And if I confessed it meant the dumb twin was also in trouble with her sister and parents.Meanwhile,the model sister is unaware that she is number 3 in the fucking line.She genuinely believes kuti sisi vari kupopota ne hasha but little did she know kuti sisi vari kupopota kuti munin’ina anga adya zvinhu zvake zvaaifungira kuti ndiye ega ari kubira sisi vakuru,my wife.

“Tipfekere hembe apa.Hakanyare kuramba kakamira ipapo kakamonera towel,”screamed the dumb twin to the model. When the dumb twin left the bathroom to go to the living room to get her underwear,I got out of the water,my dick beginning to get erect agin at the sight of the dumb twin now alone with me.She stood there,smiling and angry at the same time.”Ende babamukuru hamuite.I thought you loved me.Murikuda kuisa mhuri yese nhai.” I didnt reply.I just touched her on the cheek and kissed her but she brushed me aside.I was totally naked.She looked disgusted but visibly confused.I said tho her I was sorry and I would make it up to her.I promised her shopping trip to South Africa in two weeks if she didnt spill the beans.She agreed and while she was still shaking her head,I groped her breasts and gave her a quickie in the bathroom.She just complained joyfully,saka what do you think you are doing but iye akafongora.It had to be a quickie because in the living room the model twin was waiting in fear and confusion. When she went to the living room,she didnt know the little sister was there.So there was further horror there.And when I eventually went to the living room I was shocked to see the little sister.It was obvious she could work out what was going on and she must have heard the commotion,even though she didnt come to my bedroom.

The model sat on the sofa side by side the little sister as the dumb twin continued to give her lecture,despite what had just happened in the bathroom a few minutes ago. “Chibva pano,imbwa yemunhu.Unonyadzisa.”Buda pano before mai… comes back from work.Otherwise it will bea disaster.” The model left and now I was left with the two.I could tell the little sister was very confused and angry about what she had gathered.She was my worst fear and I knew she would report the whole story as she had seen it.She would tell her mother and she would tell her other sister,the Brainy twin.I had to find a olution and real quick.

I told the dumb twin that I was going back to work to finish one or two things in the office and I would see them back later.She suggested that I drop off the little sister at her parents’ on my way.Good opportunity for me.Being with the little sister on my own would allow me to bribe her before she talked to anyone. I gave her a lift but I told her I would pass through the office first.She wouldnt have none of that.She wanted to go home straight.On the way I told her and pleaded with her not to tell anyone what she had seen and she just kept quiet all the way.The girl was a devout Christian and she had very strong moral principals at that age.I knew even trying to fuck her would be impossible.I dreaded that if I failed to bribe her nyaya yaito putika.

I dropped her at her parents’ and she got out of the car,no good bye or anything.It was a disaster.My brain froze.I nearly run over a child on my way to town.How will I handle it if my wife got to know.Vakomana,hazviitwe izvi. The little sister as soon as she got home,she phoned the Brainy twin to tell her the whole story.I must confess.Every day,almost,pa Varsity ndanga ndisingabve.The Brainy twin wanted Nandos,Chicken Inn etc etc brought to her every lunch.Aito shaina kuti haadye chikafu chepa Varsity.In return you all know what I was getting.And I got it in every style I demanded.Pa laptop pangu instead of work pangapangozara ma porno.

Then whenever pandangandiri ndega na mainini kumba,she was my second wife.Infact I slept with her more than I did with my wife because anga achiri wechi diki and anga asati abara saka matinji anga asati adhamba.My wife even asked me jokingly kuti asi ndiri kuisa mainini nekuti mazuva ano haucha nyanya kundi bata bata. So when the little sister phoned the Brainy twin and told her the whole story,the Brainy twin phone the model to shout at her as well as phone the Dumb twin.The Brainy twin was angry and jealous and she wanted to exet some form of revenge because previously the Brainy twin’s boyfriend had nearly dumped her for the model.The model twin felt everone was ganging up against her so in fear she decided to own up and tell my wife on her own.She had panicked. I tried to persuade her not to but it was too late.She had already told her mother and soon as I got to know kuti nyaya yanga yaputika,I did not return home.I went to my parents’ in Waterfalls and told them kuti ndiyo disaster yanga yaitika.Tezvara vangu was a monster and opprtunist.Anga akuto demanda “ro oora” or damage for sleeping with his model daughter.As far as he was concerned,ndanga ndamubvisa virginity. After weeks of negotiation and paying muripo my wife took me back but all the sister where banned fromever visiting our house.In the meantime I continued to see the twins,separately.Then one day the dumb twin came to my office.Babamukuru pane nyaya pano.What is it.I have missed my periods for two consercutive months. I knew this was the end of me.She either had to abort or blame it on someone else.It was hell.She agreed to abort.

I decided I had to put an end to seeing these girls,but these girls had grown so financially depended on me so they didnt want to let me go.My relation with my wife’s family was bad and life was no longer smooth.I told my wife I had got a scholarship in the UK through my work so I was going to pursue it.Ndaifunga kuti ndiri kutiza problems but no,the girls were addicted to me,including the model who despite everything,never stopped visiting my office.I will tell you more about this later. Tickets bought,arrangements made I left for the UK where I am permanently resident now for the last 9 years.

TO BE CONTINUED

 

7 thoughts on “How i HIT ALL my wife’sisters.”

Leave a Reply