Kukwirwa neMuzukuru murume wangu aripo

Kukwirwa neMuzukuru murume wangu aripo

Regai ndimbokuudzai imwe nyaya yakazotambika last Christmas.Ini ndonzi mai Ryan im 34 na baba Ryan taane 12yrs taroorana, tine
vana 3 ,baba Ryan ndidriver wemaCrossboarder trucks,so last December towards Christmas vakaita load yekuenda kuJozi,takabva
tabatana tese kuenda ikoko ndichinoitao shopping yangu yeXmas ikoko kwazvakati cheapei,takudzoka we had promised muzukuru
wedu anoshanda kujozi ikoko Mirsty kuti tichazomupa free transport coz aiuyao kuHarare for holiday,for 2 dayz tiriko takaita
shopping dzedu dzese,taigara pamba panoroja iye Mirsty,the day rekudzoka manje takazoswera tabusy kupacker goods rese
mumusoro weGonyeti coz ndomega maitove nespace,the truck was already full kubed kuye kwese by the time we finished, zvekuti chero
munhu aive asisatokwane,.

 

Paive pasara 54″ flat screen TV yedu and yaitoda kuiswa pakanaka kuti isapwanyike,baRyan akatomboti “haichakwane so ngaichisara tozoiona pandichauya next trip soon next year bt ndakaramba,tione futi chiTV chedu chegotsi paChristma bodo ,for a few mins we were stuck,everyone’s
face was serious trying to comeup with a solution,baba Ryan ndovakazoti “good i got an idea” vakati toisa Tv across pakati peseat radriver nepassangers yakamira,bt problem that space was reserved kuti pazogara Mirsty,takati Mirsty ambotryer kupinda akagara inio pandakazopinda kugara paive pasisakwane coz door raive risisavhare,Mirsty akazoti “oky gogaz kana zvanetsa imi mogara pamakumbo angu” ,ndakamutarisa ndikati “Mirsty its a two days journey to Harare ndakagara pamakumbo pako unoona zvichiita re izvozvo? ungasasvika wastroker necramp?” Akati “i know gogaz bt hamusi mugiant sterek imi plus hanti tinopota tichimboita recess here muroad umu ndichizorora nekutasanudza makumbo”

Baba Ryan vakabva vati “hanti ukuda kuti TV iende here saka if u dont mind kuiswa pamakumbo,its fine lets try izvozvo timboona kuti zvodii kana zvaramba tichazoedza zvimwe mberi, mai Ryan tingatoswera takamira panapa kunze kukupisa uku” vakadaro baRyan vakutotaridza kubhoekana.
After tawirirana we all go inside to shower n prepare for the long journey ahead,my shower took a little bit longer since i was going to sit pamakumbo pemuzukuru i wanted to feel fresh n comfortable,ndapedza ndakambofunga kupfeka jean trouse bt i voted aganist it, kunze kwaipisa zvekuti ndaizobikika,i go through my bag n i choose kamwe kaSummer dress kangu soo kasina maoko,ndakabva ndapfeka ikako neG string mukati ndisina braa hangu.

i looked at the mirror ndikaona kuti i didn’t need a braa,even at 34 with 3 children mazamu angu aive achiri akaumbana seemhandara,ini hangu ndaive ndichiri ndakabatana, even though ndaisava nemazigaro mahombe bt iwayo madiki angu aive akanatsoumbana nemahips akabudao zviribhoo,kana urimukadzi wemumba ukaona murume wako achiri kukusvira ka4 paweek ziva kuti uchiripo ,ndakatozobuda muye ndakuita zvekumhanya baRyan vakupopota vachiridza bhero, varume munongovaziva,Mirsty akazouya apedza kukiya madoors ake ndobva atanga kupinda
ini ndokuzokwira ndichigara pamakumbo ake,aive akapfeka rimwe bagy short retracksuit yemucheka wefless negolf T shirt,I closed the door ndikamubvunza kuti “How are u? wakagara zviribhoo here tisati tasimuka?” akati “bhoo gogaz ngatibaye everything good no problem”,ndakadongorera ba Ryan nepamusoro peTV vaingooneka kachipenga kemusoro chete ndikati “Mune space iribhoo yekudriver
here ikoko baRyn?” Vakati “yea,problem ndikuita kunge ndikufamba ndega handisi kutombokuonai guyz,hope makagara henyu zviri
comfortable kuseri ikoko?” Ndakabva ndati “yea haa kuno tenge tiri bhoo” ndakataura kudaro ndichinatso positioner magaro angu zviri
bhoo pamakumbo aMirsty.

 

i was glad ndaive ndapfeka dress coz kwaipisa musi iwoyo ndofunga tempreture yaive nearly 40° chaiyo,the dress was thin zvekuti pakutanga ndaiita kunzwa zvidya zvaMirsty zvichiita kutonhodza ganda rangu,apa dress pandakagara rakabva rakwinyika zvekusiya half yezvidya yese
panze,truck rakabva ramutswa ndobva tapinda muroad,baRyan vakabva vabatidza radio ndokubva vatanga kuridza zvavo Mathias
Mhere. Tichangoti pindei muHighway ndakatanga kunzwa chimwe chinhu chakaita kakuoma chichindidhumha kumagaro angu,ndakafunga
kuti pamwe Mirsty aneSomething muhomwe make so i reposition myself bt ndakaramba ndichingonzwa chinhu chiye,panguva idzodzo Mirsty ainge anyarara n i notice kuti chinhu ichi change chisipo panguva yandagara apa,ndakazonatsoterera ndikabva ndaziva kuti chii chaindibaya baya…

My God ……!

Mzukuru wangu Mirsty aive amisa Mboro, handina kumbenge ndambozvifunga kuti angatomisa mboro nekungogarirwa pamakumbo ake chete ini .
Mzukuru wangu Mirsty aive amisa mboro, handina kumbenge ndambozvifunga kuti angatomisa mboro nekungogarirwa pamakumbo ake chete ini . Ndakainzwa ichiramba ichingokura,my God, mwana aive nedanda iyeye,hamheno aifunga kuti handisi kuinzwa here ichiita kufema nepamupata wematako angu,ndakati ndikuda kunzwa kuti inomira kusvika papi,ndakatarisa makumbo angu ndikaona kuti dress rangu raive raita kukwinyika mbichana richisiya half zvidya zvangu zvitsvuku panze, ndikaziva kuti ndozvakonzeresa mboro kumira,ndakanyara asi nechemumoyo ndaifara,ndakafarira kuti shuwa ndichiri kukonzeresa ,ndaive ndamisa mboro yemuzukuru nehalf part yezvidya chete ko kuzoti ndikakwidza
kusvika kubrugwa ,taive tangofamba bout an hour chete,ndaiziva kuti tichine about 4 hrs kuzoona tosvika kuboarder,ndaka natsoziva kuti murume wangu haasi kuona kuti ndakaisa zvidya panze coz aive akablockewa neTV,ndakanzwa muzukuru akupfakanyika pfakanyika,i knew kuti aive azvirealizer kuti mamiriro aita mboro yake akumakisa, so aida kuzvipositioner zvirinani.

Ndaka simukira mbichana ndibva ndanzwa mboro ichipinda nechepakati pezvidya ndichibva ndaigara yakaita kubaya beche,kutaura shuwa
ndaive ndakutonakirwa nazvo,aive akagara akaisa maoko mumasides memaArmrests”zvirikudii Mirsty wakagara bhoo here mzukuru” ndakamubvunza,”im oky gogaz,imi mukunzwa sei ipapo nemagariro amakaita?”,”Haa ini nditori bhoo mzukuru usawara ndikutotyira iwewe” ” ko maoko ako haasi kuneta here wadii wamaisa apa” ndakadaro ndichitora maoko ake ese ndichimabatisa pazvidya zvangu zvaive zvaa almost pachena zvese,”hapasi better here apa?” “Yea apa ndopari better gogaz thanx” ndakatarisa maoko emuzukuru aita kubata zvidya zvangu paduze duze nepant chaipo ndikatanga kunza zemo rangu richisimuka,i was liking wat i was seeing,i wish angomafambisa mbichana andibate beche bt i
knew kuti haangambozviita,Mirsty seemed very shy n innocent,ndakakweshera mberi mbichana skirt yangu ichiwedzera
kukwirao,yaikwirao nemaoko ake payaikwira,ndakatarisa pasi ndikaona kaG string kangu kakuonekera,maoko aMirsty ainge atove
paduze nekuribata i liked the idea yekuti mzukuru atove padhuze nekutondibata beche murume wangu aripo paside asi asiri kuzviona,ndakanzwa chero beche rangu rakutotanga kutota,i wish aenderere mberi bt haana kumover akaramba akangoisa maoko ake pazvidya ari still,maybe aitya kutanga kundibata.

Kukwirwa neMuzukuru murume wangu aripo
Kukwirwa neMuzukuru murume wangu aripo

so ndakafunga zano,ndaive ndisisirini apa bt zemo ndoraive rakundituma,i was now under the influence of hornniness ,ndakatanga kumupuruzira
maoko ake pamusoro pao zviri soft samai vakutamba nekamwana kavo,until ndabata zvigunwe zvake ndobva ndakushandisa ruoko
rwake kupuruzira zvidya zvangu,pandakaona asiri kuresister ndikati good shot, ndakabva ndaita ndichivhura zvidya zvangu zvishoma
nezvishoma ndichiendesa ruoko rwake nechekubeche rangu,G string rangu raive ratotota bt finally ndakafara pandakanzwa akufambisa
zvigunwe zvake ega akutsvaga kune mwena webeche rangu ,I could feel kuti my G string was now becoming an enemy of progress, so ndakabva ndaita kusimudzira magaro mbichana ndichibva ndangoribisa ndikasiya rakumakumbo uku,ndakazosara ndonatsogara Mirsty atonyika chigunwe chake mubeche akutondisvira nechigunwe ,ndaive ndanatsovhura makumbo ndatota beche rese n Mirsty akabva anyika chimwe chigunwe
chechi2 surprisingly ndisingafungire askana ndakanakirwa, ndakazongoerekana ndaburitsa kasound kaye kekunakirwa ,lucky baba Ryan havana kunzwisisa vakabva vatobvunza kuti “kwakanaka here? matoneta here timbozorora?”  Ndikati “Aiwa haa kuribhoo handei hedu,infact kuno titori bhoo zvekuti musatityira,hamheno Mzukuru tombomira here?”,”Maya gogaz hapana chekumirira apa ini ndigere bhoo so kana imio muribhoo
bhora mberi hapana chekumirira” akadaro achismiler hake Mirsty”.

 

“Thats gud news guyz coz zvekumira mira zvobhowa izvi saka rega ndimborikwenya bt kana maneta mondiudza tombozorora”akadaro hubby, “yea kana taneta tichakuudzai tombozorora ,bt for now handei mberi hedu” ndini uyo,ndakazonyarara kutaura nemurume ndanzwa Mirsty akunyika
zvigunwe zvake mukati kati mebeche rangu achibva atanga kundikoirira nazvo in and out,ndakatanga kuzvonyongokao ndichikoirira ndichiteedza zvigunwe zvake,zvese izvi hubby hapana chaaiona coz aive akavharirwa neTV ari focus nekudriver zvekuti dai akaziva kuti mzukuru ndozvaari kundiita hamheno kuti chii chaiitika,muviri wangu wese waive wazara chiveve chenyere zvino,akabva ambomira ndobva atanga kukatanura mabutton ekadress kangu, akaavhura ese kusiya kwe2 ekumusoro chete,ndakabva nasimukira achibva asimudzira dress zvekuti zasi
kwese uku ndaive ndashama ndaa naked,akabva atanga kundibata mazamu angu.

Aiita kuaisa ese mumaoko ake achitambisa tuminatso ndakanzwa mboro yake ichiwedzera kumira,ndakasimukira mbichana n i was
glad mzukuru akabva anzwisisa kuti ndazviitirei,akabva adzikisao short rake zvese nenduwe mumabvi ake,ndakavhunduka pakanzi
naba Ryan ” Muchiri bhoo here uko? or timbomira mbichana” ndikati “No,daddy tiri right handei zvedu” ndakadaro ndichigarira
machende aMirsty,ndakati “hamheno Mirsty,uribhoo here or timbomira” akabva ati “No handei hedu,bt gogaz kana
muchikwanisa ingoti simukirei mbichana ndione kunatsogara mushe”, ndakanzwisisa zvaaireva,ndakasimukira ndikanzwa ruoko
rwake ruchibata mboro yake yaive yaita danda kumira,ndakatsvanzvadzira ndichiibatao ndichiinangisa pamuromo webeche rangu
ndobva aita kundibatirira mahips angu nemaoko ese akati ” yea chigarai henyu gogaz zvaabho” mboro yake nekukura kwayo
yakaita kutsvedzerera ichinyura mubeche so easy coz ndaive ndanatsotota,i couldn’t help myself ipapo ndakachemerera,my
husband went “are u sure hamusati maneta here timbomira, musatye kutaura henyu” ndikati “No no no handei hedu baRyan isu
kuno tiribhoo tozomira tabuda kuPolokwane”

Ndakatanga kutenderedza chiuno back n forward then around zvekuti ndakaita kunzwa mboro yaMirsty ichiita kurova makona ese mukati mebeche
rangu,pane paakaita sekakusimukira soo ndakanzwa mboro ichinatsonyura yese ichinobaya chaipo pane kanonaka kemukati kati ndakabva ndambotunda ipapo, ndichibva ndafreezer,Mirsty akazondibatirira zvidya achibva atanga kundisvira yavanoti “deep thrusting” iye achiita kunditsimbirira pasi iye achikwirira zvekuti ndakanzwa mboro yakungoramba yakabaya iko kuchibereko chete,ndakatarisa baba vaRyan vachidriver uku Mirsty achirova mhata not zvefunny, ndakangoti shuwa kusaziva kwakangofanana nekufa mkadzi im naked ndichisvirwa nemuzukuru wako
right next to u ,after bout 10 mins Mirsty achipomba chete akazongoti koi koi koi ndiye nyaa ndobva afreezer akadaro,ndakadzikisa musoro wangu mbichana kuti murume wangu asaone ndakashama muromo kunge dhongi,Mirsty akabva atanga kutunda,akada kuzhamba ndobva ndamuvhara muromo,ndakanzwa huronyo hwake huchiita kudiridza chibereko changu zvekuma 30 seconds munhu achitunda chete,ndokaive kekutanga kutundirwa huronyo hwakawanda kudaro, ndofunga mzukuru wangu aive agarisa coz muskana wake wataiziva aive kuZim ikoko
kwataienda,ndiye waitoda kunotizisa.

Apedza ndakaita kunzwa ndichipera simba muviri wese ndobva ndaita kuraririra ndakamuzembera ndakagara pamakumbo ake, iye achinditambisa
mazamu angu. Taive tichangobuda muPolokwane ipapo ndobva baRyan vati “tombomira pano titodyaka ka1 guyz? hamusati mane nzara here?”
Mirsty ndiye akadaira akati “yea ngatimbozororei mbichana tichimbodya tozosimudzira”, ini ndaive ndafizuka zvangu nemboro,
ndakakotama ndikasimudzira pant rangu ndichipfeka,Mirsty akabva abairira chigunwe mubeche rangu ndakadaro ,ndakamurova
kambama kerudo paruoko achibva abvisa ndobva tapfeka tichinyemwererana Pakazopedza baRyan kunatso parker truck taive tapedzao kupfeka
ndagarisika bt ndainzwa kuti mboro yaMirsty yatunda hayo asi ichine ukasha….. I knew this was going to be a long fucking journey all the way to
Harare .

Kukwirwa neMuzukuru murume wangu aripo appeared first on vanodazvinhu.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: