Kusvirwa NeStranger Ndabatwa NeZemo Murume Arovera Joni!

Kusvirwa NeStranger Ndabatwa NeZemo Murume Arovera Joni!

Ndakange ndagara nguva yakati rebei kwazvo murume wangu aenda Joni iko kwadai kuperera ma youths ese of our generation. Pamba ndaigara nava mwene vangu asi kuwirirana kwaitonetsa nekuti vaiti ndini ndakaita kuti mwana wavo angoti zii asinga foni kunyange zvake aifona kwandiri chete achiti ndisavaudza. Imwe yandaifira ndeyekusaita mwana. Mumwe musi takanetsana kusvikandafunga kuenda kumba kwedu.

Apa taigara ku Mkoba 20 ku line re club 20 wotobuda kuenda kunoperera location kune zviminda kuye. Ndakangobuda hangu ndonanga kwedu ku 6 apa kwainge kwasviba zvekuti ndaisaona kana munhu mu road kana makombi ainge aguma kufamba about an hour ago. Ndakabuda ndokudimbudzira ne ku out line ndokupinda pa mu pine paya paka bridge pane tuck shop paye panomira makombi asinga pindi
mukati kwa Hove kuya. Pandakangoti pfuu ndakasangana nemumwe murume aiva murefu zvishoma apa akati slimei. Ndakamboda kudzoka hana ichirova kuti pamwe raiva tsotsi but the way he was looking kubva kumapfekero aisafungirika zvakadaro. Ndakafambisa ndazvipa confidence kuti ndimubate tifambisane. Mumoyo ndakangoti ‘ndiri mukadzi mhani hapana murume akandibata ngunzi, chaangatoita pamwe kundi raper asi uyu anenge munhu kwaye. Plus nenguva yandava nayo iyi chero akandi raper anenge atombondibvisa chikara.’

Ndakafambisa ndokubva ndamubata asati asvika pa mu pine mumwe uya woda kunosvika pa Toyo paya. Akacheuka ndokuti ,”Hey beautiful! Unoendepi usiku huno wega?” Ndakanyepera kuita kakuvhunduka ndokuti,”Ndirikuenda kumba kwedu ku 6.” Akareducer speed ndokuti nenzwi rakapfava, “Manje hautyi matsotsi kana mabhinya ukabhinywa here usiku hwakadai? Ungamuziva munhu akakudaro usiku?” Ndakangoti nenzwi rakapfava,”Ndosaka ndatofambisa kuti ndikubatei tifambisane. Ndakuonai muchangopfuura pa 17 turn apo. Imi munopererepi?” Ndakabvunza. “Ndiri kusvika pa Chikumbiro apa.” Akabva amboti nyararei hake tsoka chete ndidzo dzaitaura uchingonzwa kuti kwere kwere. “Saka waziva sei kuti inini I can’t rape you.” Ndakanzwa hana kurova nekuti ndakazvibvunza kuti chii chainge chambo munyaradza pese pataifamba apa.”
Ndakangoti ,”Aah kuti mungadaro? Ku repwa kutombori nani pane kuurawa asi.” Akanyarara hake tikaenda.

Kusvirwa nestranger ndabatwa nezemo

Kusvirwa nestranger ndabatwa nezemo

Takati tasvika pachinzira chinozemberana nepa Chikumbiro Primary pa ma gum trees paya akabva amira mberi kwangu. Ndakanzwa vhudzi kusimuka sezviya zvinoita ukange wasvika panzvimbo yakaipa usiku. Ndakanzwa nemuviri kupisa mumoyo ndikangoti dai hake akasandiuraya. Ndakaona ondiswederera ini ndakaramba ndakamira ndiri tense. Hapana akataura nemumwe. Ndakaona ondibata mumutsipa umu achinyerekeedza zvishoma ne zvishoma achidzikisa ruoko kupinza mukati me top yangu achiuya kuma zamu uku. Handina kumbotaura asi kungoti zii. Ndakanzwa aisa rumwe kumusana kwangu ndokupinza muhembe muya odzisa zvishoma ne zvishoma zvinyoro nyoro ndokupinza mu pant mangu achi nyerekedza magaro angu zvaitekenyedza like. Ko iwo magaro andinawo moti ndeekuti aitadzawo here kunzwa kuda? Ndakanzwa kudawo kumubata nekuti ropa rainge rotuma zvino. Ndakanzwa minyatso kutswinya tswinya kuzasi kuchipfura pfura zvinoita ziso zviya. Ndakazeza ndikati aizoti ndainge ndiri pakutsvaga. Asi kutaura feya ndainge ndakuvara nekuti naiyewo Levy ainge apedza nguva asati adzoka. Ndaingendasuwa kuiswa zvekuti ndakanzwa zvidya zvava kubvunda chaiko ndichinzwa ka beans kanatsooma zvino ma fluids ainge ava kutoyererazvayo padoko nepadoko. Ndakaona achindiswedera ndokundigumhisa ne mboro yainge yoita kunge pombi ye bhasikoro.

Related Sviro Stories on Vanoda Zvinhu

Ndakabva ndanzwa chivindindokuvhura zip yake chiripo ripo ndokupinza ruoko kuti ndinzwe nzvonyo yake kana yaive shondo nekuti mumusoro mangu ndainge ndoda kuita yekuyamwa chaiko ozorova zvake iwo matinji ainge adhamba ne zemo kuita se nzeve dzembwa yechingezi. Ndakabata musoro wayo ndikanzwa uri panze apa kaburi kainge katototesa zvako mvura iye inonzi yainge yorezuka kunge super glue. Ndakaiburitsa ndokuiti mukanwa pfe kunge mwana arikudya ice cream. Ndakanzwa twumvura twuya kuvavirira ndikati nhasi zvandinosi ona pama porn movies ndichisiyemura Levy achiramba ndokorisa hanguzve.

Ndakadya mboro ndikadzika kuuya kuma chende uku ndikaona murume aoita sembwa iri kuchaya bonyora ndikati toko waro. Ndaiita wekubovera machende ndichisvisvina kuita kunge ndaidya lolipop. Apa ndainge ndagwadamira zvino ndonzwa kuti ndava mu seventh heaven.

Ndakaona murume otevedzera zvese zvandaida ndikaziva kuti ndaingendagumha panonaka. Ndakacheuka ndokuona card box pedzo ne road ndokumhanya kuritora fast ndokuribvarura ndikawaridza mukakoronga kaye kari pa side pe road ndokumubata neruoko ndomuswededza. Ndakabva ndarara manhede apa G-string ndainge ndatohakanura coz nderiya rema hooks kuma side rekuti haukumure nekuzasi kungo hakanura chere. Ndakarara manhede ndokuvhura makumbo zvekusiya beche rese pabani. Kwaive nekamwedzi saka chiedza chaionekera. Ndakaona murume okotamira kuuya pamusoro pangu ndokudzikira achiuya kuzvidya uku. Ndakanzwa beche kutsvinya tsvinya sezvinoita musuri zviya kana munhu apedza kuchimbuzi. Ndakaona rume richishama kubovera iko kabeche uswa kangu. Ndakanzwa ropa kumhaya zvekuti ndakamboda ku screamer nekunakirwa ndokuzoyeuka kuti taiva panze uye ndiri mukadzi wemunhu.

Ndakayamwiwa beche kusvika ndonzwa kupera simba kuita kunge ndava kuda ku fainter kuri kunakirwa. Ndakazoona rume rava kusimuka apa bhurungwa raiva mumabvi umu. Rakauya zvishoma zvishoma ndiye nzvonyo iye mukati me beche pfo. Ndakamubata chiuno ndokumupushira mukati zvishoma nezvishoma ndikanzwa zvino yapinda yose. Yakapinzwa kusvika kumachende uku ndikanzwa zvino yopura chibereko. Murume aisvira uyo kani asikana. Ndakasvirwa vekuti ndakange ndava kudaidza kuti Madyira panze mutupo wa Levy. Ko ndaiziveiwo kuti ndiwo waiva mutupo wake. Paakanzwa ndadaidza mutupo ndainge ndazvipesa zvino.

Ndakakweshwa ndikanzwa gongo ropisa nekusvirwa. Apa paakatunda kekutanga handina kana kuzvinzwa nekuti haana kumira asi kutowedera. Akazoti atunda kepiri ndikanzwa rume robowa kuti owo owo ndikaziva kuti zvaita. Apa ini ndainge ndatotunda katatu kese. Tichipedza ndakamuka ndokumupukuta ne dhuku rangu ndoku kisana ndichibva ndamupa ma phone number akandipawo ake akandipoerekedza kunondisiya pa gedhi chaipo……

Kusvirwa nestranger ndabatwa nezemo appeared first on Vanodazvinhu.com

Posted on tags kusvirwa latest 2020,kusvirwa latest 2019, kusvirwa ndikachema, kusvirwa nemwana weshamwari, kusvirwa nyoro kubasa, kusvirwa nemwana wemurume wangu, vakadzi vanoda kusvirwa 2019,kusvirwa mu kitchen