Nerimwe zuva ndakadekara hangu muoffice mangu ndakanzwa knock padoor ndokubva ndati “come in”. Wanike ah chimhandara chino chivhindikiti chinoshandira kune rimwe department repacomany pedu chapinda chakabata fomu rekukwereta mari.

Ndakachiti take a seat ndokubva chagara zvacho chakangonditarisa. Ipapa pfungwa dzangu dzakabva dzaita chiziriri chaicho ndichifunga kuti ndoiteyi nechisikana ichi. Chana chiri united mhani ende chiri well rounded. Typical African woman body, greatly endowed with those curves in the right places. Icho chakangoramba chakanditarisa ndokubva ndatozoita sekuvhunduka ndokuti, “ ko ndingakubatsira nei nhai zimhandara?”

Chakapindura chichindiudza kuti change chauya kuzoti ndi apruve educational loan yachaida. Ini kwakumuti, “iwe unoda loan ko mari yese yatinokutambirisa pano inopera neyi, hauna mwana kana ani waunochengeta?” Iye ndokuti ah handiti vamwe muri kungovapa maloan saka ndiri kungodawo loan zvangu. Ndakabva ndati ho-oo nhai saka mari unayo zvako?

Chakabva changoseka zvacho ini kwaakuenderera mberi ndokuti “saka haudi anokubatsira kuidya here?” Icho chakabva chati “ahh ani wacho”. Ini ndokuti ko ini hausi kundiona here? Icho chakazongoti chindisainirai fomu rangu ndidzokere kubasa. Ini ndokutambira fomu riye ndiye kwe-e kwe-e kusaina ndokuti chindipa nhamba dzako ndozokufonera kana ndava kuuya kuzodya mari yako. Ayi! Ndobva ndadzipiwa wena icho kwakubva chaenda. Ndakamboita maminitsi anenge gumi pfungwa dzangu chipishana, kamwe kapfungwa kachiti mbeva yemumba igonzo, haridyiwe uku kamwe kachiti but munhu akasvika rakasasikwa zvaro angazive kuti igonzo ndiyani. Pekupedzisira ndakazongoti rega ndisiyane nazvo.

babe

Kwakapera mwedzi inenge miviri pasina chaitika, zvakazoitika kuti madam vangu vakaenda kumusangano wavo wechechi chiri China vachizodzoka neSvondo wanike ha-a kumba kwava kubhowa apa iSaturday makuseni. Ndakageza mota yangu zvangu ndakadhiniwa kwakumbozorora zvangu ndakagara ndichiscroller macontacts emufoni mangu ndiye dhuma dhuma nezita remwana uya wekubasa. Ndakangoti rega ndimboedza raki kwakumufonera. Zvikanzi ndiyani ini ndokumuudza achibva amboti zii akadaro. Ndakamuti ko uri kuiteyi huyaka tisangane mutown zvikanzi it’s okay munondimirira patown house na11:00.

Ipapo ndakapururzira maoko ndichinanzvira muromo sendadya zvinozipa kwava kubva ndamhanyira mushower. Ndini uyo vhu-u patown house na11:00 wanike hapana munhu ndokupaka zvangu ndichinzwa music. 11:20, hakuna munhu, 11:30 hakuna munhu, 11:35 ndakubhowekana kuti ndatambwa yakapenga. 11:37 ndinzwe kambozha runhare kangu karira ende ndiye ari kufona, zvikanzi “Shaa sorry paita vaenzi vazondinonotsa asi ndavakutouya, ndimirire.” Ndakangokwanisa kuti “No problem” uku mufaro uchifashukira ndavakutofantasiza zvangu zvichaitika.

Chakati chasvika wanei mwana akazvichenera akarova katight mini skirt neka sleeveless kaiita kunge kachaboorwa nenyatso dzemazamhu aive asiri muBra. Takabvapo ndokupfuura nepafood court kwakutenga tunodyiwa dyiwa ndiye hutu nemasvingo road tonanga kumakwiro kwandinombokwirira kana ndichida kusvira ndichinyatsofefeterwa. Mwanasikana akandibvunza achinyaririra achiti “ Ko taakuenda kupi?” ini ndokuti zvangu” I just like the wild saka rega timboona shiri netumwe twakadaro tozodzoka zvedu ko unomhanyireyi, the day is stil young.

Patakasvika pamakwiro takambogara zvedu mumota tichingotaura tunyaya twekubasa ndokubva ndabata ruoko rwake rwainge ruripedyo negear. Mwana akabva anyarara achibvisa ruoko ruya. Ini kwakurutevera ndakanyarara asi ndakamutarisa, iye kwakutarisa kuside. Ndakabva ndapfuudza ruoko rwangu napazamu rake rerudyi wanike mwana atarisa pasi. Ndakati nechomumoyo, zvangu zvaita ndiye mbunde ndamumbundira, kwakutanga kupuruzira mazamu zvinyoro nyoro. No resistance, ndikati let me go a step further ndokuisa ruoko mukati mekablouse kaya ndichinyatsobata zamu live. Zamu remwana uyu rainge rakati twi uku rir firm zvekuti ukapfuudza ruoko nepanipple uchiita seunoridzvanya raisara richibouncer bouncer. Ah wanike mwanasikana ava kutodairira apa ruoko rwake rwavapachidya changu.

Changamire mubhurukwa vakabva vavhunduka voita semhungu yashatiriswa. Ndakamubata musoro kwakutanga kumutsvoda mwana achibva anyatsosununguka ndiye tava kunhafana setinopenga. Ndakaisa ruoko pakati pemakumbo ake ndokukwidza nawo mbichana mbichana ndichiapuruzira puruzira. Mwanasikana akatanga kuswedera kwandiri sezvinonzi ndaimudhonza dhonza. Ndakaramba ndokwidza nemakumbo aye kusvikira ndariti dzvii. Maiweee zvangu, vakomana mwanasikana akatakura beche iyeye. Aiita sekunge akaisa katriangular cushion pakati pemakumbo. Mwana akatanga kufemera pamusoro ini kwakukwidza kaskirt kake kaya.

Ndakatarisa gumbo wanike mwana ane chipo chake, iro rakatsvukira sefanta. Ndakabva ndasumuka ndokutenderera ndoenda kudoor rekuside kwake ndokunyatsoadjusta seat back before reclining it kusvika pekupedzisira. Ndakaenda pamusoro pake ndokutanga kumutsvoda zvakare uku ndichipuruzira beche riri mupant. Time time ndakazodzikisa pant rake iye kwakutobatsira kuridzikisa achibva atoribvisa. Vakomana matinji andakaona ipapo, kana muguinness book of records anopinda. Mwana akatakura iyeye. Ndakabata mazi labia minora ainge nzeve dzetsuro kwakutanga kuita sendinoakama zvinyoro nyoro iye mwanasikana achiita let out tumamoans tuye tuye. Klitoris yacho baba yaitoda kuita sekambolton chaiko. Ndakazobata klitoral hood ndoita sendinomuitisa masturbation. Apa mwana akaridza kamhere ndiye ruoko rwake mubhurugwa rwangu pfee. Akabva asangana nayo mhungu nhema yaivaimira vaimira. Mboro yangu yakange yamira zviya zvekuti tsinga dzainge dzangoti tare tare uku uchitonzwa pulse pamboro. Hama dzangu ndakatamba nebeche kusvikira razvimbirira uku ratota zvakaipa. Ndakapinza zvigunwe zviviri mukati maro mwana achibva achemerera.

Rakanga ranyatsonunira sedohwe ratsemukira zvino uku richidziya seraiswa heater. Iniwo ndakabva ndakatanura trousers ndokumusimudza, naye panze. Ndakamukotamisa ndokubva ndamuti shwee. Mwana akadairira size yaaisangana nayo achiti oooooohhhhhh, ini kwakumboiburitsa ndokuidzosera zvishoma nezvishoma. Ndakaramba ndichidzokorora saizvozvo kwekanguva mwanasikana ndobva asimudzira mhata mudenga achibva abata seat remota ini ndokutanga kukovira. Vakomana magaro emwana uyu waitoti aneproject yekugadzira madhodhi nokuti aive aya okuti mwana anogara asina kubatirira kumusana asi asingadonhi.

Ndakasvira munhu sendinopenga iro ziya rikati rochururuka. Ndakambomira kukovira asi iyo irimo hayo iye kwaakuswededza mhata kwandiri achiita seanotamba Sele. Ini ndaitokatanura shirt ndokuikanda pamusoro pemota. Ndakamumbandikira nechemuchiuno umu kwaakusakadza beche ndakadaro. Hama dzangu mwana akatanga achaita zvokuti “Yuwii, issss yuwiii” ini ndichipomba chete. Akazoti ruoko rwake nepakati pemakumbo ndokunoti machende angu dzvii kwaakutanga kuapuruzira ini zvikatiwo zvakwidza. Ndakatangawo kuti”Yes babe yes yes” wanike haikona tosvirana setasvikirwa. Hama dzangu beche rakarira sezvinoita munhu ari kusura ini ndichingoisa chete. Ndakazonzwa mwana aakuti “ Maiwee kani achibata seat seacharitsunya.

She was literally digging her nails into the seat fabric zvenharo chaizvo iniwo ndikanzwa zvadaira. Hama dzangu ndakatunda zvandisaiti ndamboita uku mwanasikana aibva ati paya mboro painoti gwi ichitunda oti” Aaaaahhhh, aaahhhh, aaaaahhh. Takamboramba takati zii takadaro kwakuzoti zimboro rangu zvomo.Paakatwasanuka kudai makumbo ese akazara huronyo hwainge hwobuda mubeche huchiyerera. Iye akabva tanga kupukuta mboro yangu kwakuzopedzisira nemakumbo ake.

Patakazobva panzvimbo iyi, mwanasikana aingonganyara nyara achinditi “ah saka ndozvamanga muchida, manje hamunyare”. Ndakazonomusiya kumaraini kwavo kuFiyo ini ndonanga hangu kumba ndichiridza kambo kaya ke Three Degrees kanoti “ When will I see you again”. Ndava kuda kusvika zvangu kumba Whatsapp msg ichibva yapinda ichibva kumwanasikana ichiti, “ Dhewa makapenga, mune chipo chekukwira, rambai makadaro. Chao for now guys. Sorry ndazodzokoirebesa. Watch out for the next episode but this time namai vepamaraini pedu.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

3 thoughts on “Tiri Kumakwiro zvakare”

Leave a Reply