Vanhu vese vaingovadaidza kuti mukoma,sezvo vakange vasina mudzimai asi ari munhu airemedzeka.Vaive mutungamiriri we prayer group ku are kwandaigara muno mu jozi uye taipinda same church.

Chokwadi chakanaka,mukoma was a handsome man aitaura zvinyoro nyoro uye chest yavo yanga yakazara ndofunga vaisimudza masimbi chete.Ini hangu semunhu aigutsikana nemba yake handina kumbovafungira zvinoenda kure ndaitovapa full respect semutungamiriri wedu.Ndakati rimwe zuva takagara mumba mataiirira munamato kandeyi ziso kwaive kwakagara varume ndokuvarairwa ndichiyeva pana mukoma.Nemagariro avaive vakaita ndakawona pakati pebhurugwa ravo mukoma pakazvimba kunge vane zvavakavigamo ndikarohwa nehana.Ndakatarisa vamwe varume vatatu vavanga vakagara navo,asi avo ma trousers anga asina kuzvimba sera mukoma.

Ndakatanga kuzvipishana nepfungwa kuti chaive chii,kukura kwemboro here kana kuti machende.Zvese zvakazotaurwa mumba umu hapana chandakazonzwa pfungwa dzavhiringwa nezvandakange ndawona.Kubva musi uyu ndakatanga kuwona mukoma from a different angle uye vanga vasingachabvi mupfungwa dzangu ndichiita imagine all sorts of scenarios.Ndakatanga kuwona kunge murume wangu aigara ku Zimbabwe agarisa asati awuya,asi iye anga angove ne four months abva kuno.Ndakapinda busy neminamato ndikati Mwari ndibvisireiwo satani chakupinda mupfungwa dzangu.

Ndine mazuva andakatoita fasting kuti ndikunde temptation yamukoma yanga yandipinda.Ivo mukoma vaingo kondinya havo life as usual,vakandiwona vaingonyemwerera voti maswera sei mothers sezvo ariwo madaidziro avaindiita.Kuzondidaro ndaibva ndanzwa muviri wese kudedera ndikati ko kuzoti smile iyo iri pamuromo pangu.

Ndafunga kuti ndakunda muyedzo rimwe zuva nditori hangu pa night shift kuchipatara kwandaive nurse manager ndakanzwa message yapinda pa fon pangu.Kutarisa kudai ndakanyemwerera nemufaro kuwona zita ra mukoma kunyangwe ndanga ndisati ndawona kuti yaiti kudiyi.Ndakaverenga ndokuwona kuti it was just one of those messages dzinoitwa forward to each other dze general love & encouragement.

Ndakabva ndangovapindura ndichivatenda kuti vanotombondifungawo.Ivo vakabva vapindurawo ndokubva tatanga kuita nyaya thru ma text message,dzakatanga dziri general asi as time progressed the texts turned personal.Takasenderana ma message kubva kuma 9 husiku kusvika kuyedze mangwana acho zvekuti mukoma havana kana kuwana mukana wekurara,ini hangu ndanga ndiri pabasa ndaitozvifarira.Takakazodanana husiku ihwohwo through ma text message tikarambana kuseni kwacho thru ma text message iwayo futi tabvumirana kuti zvatakange takuda kuita hazvina kunaka sezvo ndine murume.Ndakazopedzisira neku textera mukoma ndichivati ndarwadziwa fani ndikasvika kumba ndichatombochema kusvika ndarara.

Mukoma vakati vanga vasiri kuenda kubasa musi iwoyo saka vaikwanisa kuwuya kuzondiwona ndabva kubasa vandinyaradze ndikati ndozovaudza.Ndichisvika kumba kuma seven kuseni,vana vangu vanga vatoenda kuchikoro saka ndakapfeka hangu ma pyjama angu ndokunwa kapu ye tea kuti ndiwane kurara.Ndakabva ndatumira mukoma message kuti ndasvika asi ndakunorara.Vakapindura vachibvunza kuti vauye here for a few minutes kuzondiwona ndisati ndarara.Ini semunhu aivafarira ndakati ngavawuye zvavo,kutaura chokwadi ndaingoda kungovawonawo hangu chete hapana zvimwe nekuti tanga tabvumirana kuti kudanana hazviite.

Mukoma havana kutora nguva kusvika kumba kwangu sevanhu vaigara pa same complex.Vachingopinda kudai ndakabva ndanzwa kutota pavakangonyemwerea vachindimhoresa.Vakasvikogara kune rimwe sofa ini ndiri kune rimwe,takangotaura for a few minutes vachibva vasimuka vakati vakuenda sezvo ndichifanirwa kurara.Ndakavadaira hangu asi pfungwa dzangu dzanga dzave kure,ndofunga mukoma vakawona lust yakange yazara mumaziso mangu vakabva vati,chisimuka undipewo hug ndiende hangu.Ini ndakaramba coz I was nolonger trusting myself ndakange ndatopera basa ndakuvara nezemo.Vakabva vandisimudza zvinyoro nyoro ndokundimbundira pa chest yavo iya.

Kuzongondidaro ndakabva ndanzwa mabvi kupera simba muviri wangu uchidedera ndokudonhera pasofa.Mukoma havana kundiregedza vakabva vateverawo kudonha neni ivo vari pamusoroNdakashama muromo ndichiti please don’t,please don’t,asi ndichivhura makumbo kuti vapinde pakati pemakumbo angu.Vakabva vati muromo wavo ndoo pane wangu kundikisa apa muwoko wakutorwisana nekubvisa trouser re pyjama rangu.Murume anotsvoda iyeye ndakanzwa kakuwomarara kugotsi kwangu ndanakirwa ne kiss.Ndakaedza kuti please stop asi ndichisimukira kuti anyatobvisa trouser re pyjama,rakabva ranzi kwakadaro uko kandwei pantie ichiteverawo.Muromo ungori pandiri ndakanzwa kuti fokosho fokosho ndikanzwa kuti shasha yakutopfeka condom ndiye mandiri chop chop tiii kunyudza zimboro rake rese.

Vasikanaka,handina kumbowana mukana wekuiwona kana kuibata asi ndakanzwa kuti pano ndapindwa na changamire chaiye bhurugwa ranga rakazvimbira zviripo musi uye.Mukoma vakandigumha kumberi mberi kwandakange ndisingazivi kuti ndinako ndichibva ndangotunda ipapo.Rume rakabva rabatira sofa nemawoko,rimwe gumbo rakapfugama pasofa rimwe rakatsika pasi ini ndakashadabura nemandede.

Ndakatanga kukoirwa achiita kunge anotenderedza mboro yake ichipinda kudai,yozvomorwa yese yodzokazve ichinorova a different angle.Kune varume vanofona kushandisa mboro,mukoma vakanditsindira for five minutes vachiti vakarova left,right yebeche vobva vati pa centr yuwiiiiiii Nyasha wandikuvadza kani.Ndiro raiva zita ra mukoma ndakazoritaura ndichitunda kechipiri ndanakirwa.Ndichangopedza kutunda ndakanzwa ave kutiwo Tari…….Tari…….uhhhh achiwomba se shumba achibva atunda.

Regai ndimboita ma rounds kuma wards ma patients angu anganditengese basa rikapera……….watch out for “mukoma” PART 2

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Leave a Reply