matako makubwa. (1)ndiri mukadzi ane 33 years ndakarorwa asi ndava ne 10 years ndisina mwana.Murume wangu akandibvisa chikumeso dai zvangu ndisina kumbobvuma kusvirwa nestaera iyoyo ndisiri kuchema nhasi,blind seks yakandiparira,taisvirana zvainaka nemurume wangu kusvika avakundisvira blind seks yekuti aitora dhuku rangu ondisunga kumeso akandivhara maziso tobatana ondisvira akandivhara maziso achirova rova beche rangu nerurimi akarizora chocolate zvekuti ma feelings ayindi driver crazy kusvika ndochemerera nezwi repamusoro,ko ndaiziveyi zvangu kuti staera iyi ichandiparira.

Handaiziva kuti murume wangu aipengesana nemusikana wangu webasa achimusvirawo kana ndisipo,musikana webasa handina kumufungira zvakawanda nekuti aiva muzukuru wedu watainge tatora kumusha kuti atishandire,chakazoitika ndechekuti murume wangu akatora video camera ndokuisa mubedroom mangu ini ndisingazvizive ndokuchizondivhara maziso nedhuku
rangu semazuva ese ndokubva atanga kundisvira blind seks ,tiri pakati pekusvirana akamira kundisvira kanguva kadiki achiyita weti, ko ndaiziveyi zvangu, izvo panguva iyi ainge atopinza musikana webasa mubedroom mangu,panguva iyi ini nemurume wangu taisvirana ini ndiri pasi murume.

ari pamusoro saka murume wangu paakaburuka kubva pamusoro pangu achinoita weti akabva ataura kuti nhasi
anoda kudya beche rangu achitambisa magaro angu ini ndichibva ndamuti ayite nekuti ndaitozvidawo rough, ko
ndaiziveyi zvangu, musikana webasa waayinge apinza mumba mangu ndiye akabva ayenda pamusoro pangu
ndokuchitanga iye musikana uyu kusvirwa nemurume wangu anyerere zvake aripamusoro pangu achitambisa tambisa nemagaro angu achinanzva nanzva beche rangu nerurimi rwake ini ndichitonakirwa ndichitoti murume
wangu ayindidaro izvo ari musikana wangu webasa wandakatora kumusha aidya beche rangu achitambisa magaro angu achitosvirwa zvake nyoro akafongorera murume wangu,takaita mwedzi wese ndichisvirwa blind sekks nekudyiwa beche rangu nekutambiswa magaro angu nemusikana webasa.

iye achipota achisvirwawo nyoro nemurume wangu aripamusoro pangu akamufongorera mubedroom mangu ini ndisingazvizive ndichingoti blindseks ndiyo favourate yangu little did i know kuti murume ayenda neblind seks iyoyo,mabudiro azvakazoita pachena ndeekuti rimwezuva ndichiyita thorough cleaning mubedroom mangu ndakasangana nemaDVD ayive akavigwa ndokubva ndati regai ndiwone kuti zviyi zviri paari ndipo pandakasangana neshura rakadai,ndakapererwa vadikani ndokushedza musikana webasa kuti ndimubvunze achibva andiudza kuti aive atove nepamuviri pemurume wangu,ndakavava ndikada kumudzinga pamba pangu.

akanditi maDVD aya aitove nawo kana ndakangomudzinga aizondomaratidza kuhama dzedu nekumatare achizovaudza kuti ini nemurume wangu takaronga kuti
atiyitire mwana takabvumirana zvekupota tichisvirwa pamwechete musame bedroom saka nhasi takuda kwekuti zvataida zvaitika tavakuda kumurasa,ndonyarirepi nhai vedare ini hapana kana chandinoziva uye hapana chandakamboronga kana kutaura nemusikana uyu ndaingoti blind seks ndo favourate yangu ndosvirwa ndodyiwa zvangu beche rangu,murume wangu pandakamubvunza kuti ko akazviyitireyi akanditi aida kuti asvike rinhi asina mwana ndokunditi musikana webasa muzukuru wangu anomuda nenhumbu yake uye tinofanira kugara tese pamba apa,ndakaiswa parumana nzombe vedare ndoitawo seyi ndibatsireiwo,murume wangu ati anoda musikana uyu uye ngaagare pamba apa iniwo kuti ndimudzinge musikana uyu anobva abudisa ma DVD edu tichisvirwa tese oti tanga takazvironga,zvingaitwa seyi nhai vedare ndibatsireiwo ndanetseka ini handingamboitwa barika pamwe nemuzukuru wangu hazviyite!

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

Leave a Reply