Paivepo tsuro na gudo, pasi chigare, pasi pasati parowha ne zamu rebere.Tsuro na gudo vaive nehushamwari husina ani nani akamboona, vaiti
chaita mumwe vese voita. Rimwe zuva vakati vabvakunoba mazhanje ,vakagara pasi pemuti ndokubva vatanga zvavo kudya.Vapedza kudya vakati vachizorora kudaro vakaona mwana sikana wambudzi ari kudya nhunguru zvake gudo akati nhai iwe tsuro uri kuona here zvandiri kuona, tsuro akati e-e, tarisa uone beche! remwana wambudzi. Vakabva vafurirana kuti vabate mwana wambudzi chibharo asi vaisada kuti mwana uyu avaone, saka vakaita zvekunyangira dokubva vamusaidzira muzvigwenzi zvekuti shure ndiyo yaingooneka.Vakamusvira! vachichinjana, iye achingo chema asi hapana akazvinzwa.Vakazoti vaneta vakabva vatiza iye ndokuenda kumba achichema .

 

Akasvikotaurira baba vake mbudzi zvainge zvaiitika ivo ndokumutora ndokunomhan’ara kwa mambo Shumba. Mambo achinzwa izvi akabva asheedzera dare kuti mhuka dzese dziuye. Shumba akabvunza mhuka dzose kuti ndiyani wainge wasvira!! mwana wambudzi asi hapana akabvuma, saka akabvunza
mwana uya kuti hapana chainge aona kana kunzwa chingaita kuti azive mhuka   yainge yamusvira!!, iye akati hapana chimwe kunze kwekuti ayingo rangarira kukura kwemboro!! dzainge dzamusvira!. Saka shumba akati haiwa zvakanaka tinoibata chete mhuka iyoyi, ndokuti saka mhukarume dzose dziite mutsara dzichiuya dzichi pinza mboro!! mubeche! remwana wambudzi kusvi kira vawana mhuka dzine mhosva. Mhuka dzakauya dziri mumutsara dzichipinza iye achiti aiwa iyi yanyanya kuita diki pane imwe yacho iyi yakurisa, naana dhongi vakasvika vakangoipfekera mwana akasvetuka achiti me- me- me- pfru-u pfrr-ru zvikanzi kana handiyo iyi dai iriyo ndafakare. Mhuka dzese dzakauya pakashayiwa ine mhosva nekuti Tsuro na gudo se mhuka dzaive nemhosva vainge vasipo.

Shumba ndokuti kune mhuka aiwa ini ndapererwa ndatadza kuziva kuti ndiyani angaita izvi, mhebwe akati masikati ainge amboona tsuro nagudo vachitenderera kwainge kwasvirwa!!!! mwana, shumba akatuma dzimwe mhuka kuti endayi munouya navo.Tsuro nagudo vaka uyiwa navo shumba akavati e-e varume pinzai mboro! dzenyu apo tione gudo achingo pinze achienda nechekudivi mwana akati e-e-e- ndiyo imwe yacho, gudo achibva abatwa zvikanzi muisei muchizarira, tsuro akati a-a makazviona kupi kuti tsuro ino svira mbudzi zvikanzi na shumba pinza  mboro!! yako mubeche!! umu ndisati  ndakuvharira. Tsuro akapinza mboro!! ndokubva atotanga kukoirira, shumba akati a-a iwe uri kuita sei ? Tsuro akati ndiko kupinza mboro!!
mubeche!! kunoita tsuro, uyu mwana akanga otonakirwa achibva abvunzwa kuti ndiyo imwe yacho here akati a-a-h handina kunyatsoinzwa asi pamwe
akapinza zvekare omboisiya irimo kweka nguva. Tsuro kakaipinza kakakwengenzvera mwana , mwana akati eye ndiyo imwe yacho tsuro akati kana akanganisa kunzwa regedzai ndipinze zvekare kakaipinza mboro! kakakwesha beche!! remwana kusvikira kaita zvekubviswa.

Dare rapera gudo na tsuro vabatwa ne mhosva mwana wa mbudzi akanzi nashumba iwe uchinyanyawo kufamba wakamisa matinji mudenga, unofanira kufamba waka chenjera uchitarira shure ne mberi, saka nanhasi mbudzi dziine dzungu rekudakuona zvirikumberi nekumashure nguva imwechete.Tsuro
na gudo vakaita nharo zvikanzi zvakanaka saka tomimirira kuzvarwa kwemwana toona kuti anege akafanana naani. Nguva yakwana mwana akazvarwa ari mhuka yatinoti  mazuva ano (Kangaroo) akanga aine muromo we tsuro musoro wegudo, muviri we gudo makumbo etsuro, muswe we gudo ne nzeve dzetsuro. Shumba akashamiswa akati kumhuka dzedare handisati ndamboona zvakadai, mwana rudzii uyu,

zvikanzi ngatimuurayeyi dzimwe mhuka dzikati kana mvura haizonaye, saka tomudya zvikanzi kana munoita munyama, zvikanzi todii naye mhuka zhinji
dzikati ngatimurasei, saka shumba akati kuna tsuro nagudo mutongowenyu ndewe kuti muone zvekuita ne shura renyu iri handidi kuriona munyika mangu
zvekare. Tsuro nagudo vakatora mwana uye vakanomurasira kunyika ye Australia, nanhasi ndokwachichiri ende futi zvawanda. Ndopakaperera
sarungano

Leave a Reply