Ndakamuka makusei sei nenzara nekuti ndakange ndarara ndisina kudya. Ndakafunga kupinda mudhorobha nekuti nhamo yenge yanditamba tsvina. Mumba makange musisina chekubata, makange masara masamba ne munyu chete. Ndakatanga zvangu kufamba zvishoma nezvishona, munongoziva hama dzadiwa nzara inopedza simba. Ndapedyo nekusvika mudhorabha ndakaona vamwe mai vai chinja vhiri remota ndakangoti regai ndivabatsire ndozokumbira mari yekutenga chingwa. Ndakavakwazisa nekuvakumbira kuti ndivabatsire vakabvuma. Ndakachinja vhiri riye ndakanyarara zvangu, ndapedza mai iye ndokundi bvunza zita nekwandiri kuenda. Ndakapindura, vakanditi rega ndikupe lift.

Tamumotokari ndipo pandakazova bvudzawo zita ravo. Takatanga kutaura zviri general kusvika vataura nyaya yakandifadza yekuti vaida carpernter wekuno sungirira ma door kumba kwavo. Vakandi bvunza kuti ndiri free nguvayi ndipo pandakatanga kuvatsanangurira kutambura kwandayi ita. Vaka surikirwa nenyaya yangu. Vakamba va park mota pamberi pe bank, vakati ndivamirire vaizodzoka nekukasika. Pakapera 40 to 50min vachibva vadzoka kumba mubank muye. Vakati toendaka kumba ndine two or so doors dzinoda kusotwa. Mashoko aya akandifadza zvekuti handina kuvapindura, ndakango kwanisa kunyemwerera chete.

Vakadriver mota takananga kumba kwavo ku borrowdale. Tichingo svika pagadhi takatambirwa nembwa. Ndakangoti nechemumoyo aya ndomabasa emari. Ndakaratidzwa ma door aya aiwe ari matatu vakazoti kune rimwe raive ku upstares kuma bedrooms. Takakwira mudenga kuma bedrooms. Vakandiratidza door racho asi handina kunyatoritarisa nekuti ndakange ndoyeverwa nemabhurugwa akange akazara mu bedroom umu. Iva vakazviona vakati bhudhi manakidzwa ne nhumbi dzangu here, vakadaro vachiseka. Handina kukwanisa kupindura, ndakazongonzwa ruoko rwa mai ava pa nhengo yangu vakati nezwi rinyoronyoro ko haude kumbosvira munhu muhombe here?

Ndakatadza kupindura ndakuto tanga kugukuchira amai vaya. Takandundurudzana tichienda ku bed ndopandakatanga kuvabvisa hembe dzese ndikaona chimiro chakanaka chose. Ndakavararisa pamebhedha ndikava vhura makumbo ndokutanga kutambisa rurimi rwangu pama tinji avo and enge akareba. Ndakazotanga kuva svira nerurimi amai vaya vakati vochema. Ndakatanga kukisa guvhu ndichikwidza kuenda kumazamhu then pamuromo ukuwo mboro mbandayiti pfee zvinyoronyoro, ndakanzwa mai iye yoshinyira. Ndakachitanga hangu kusvira zvine simba mai iye yakati ndiripano ne chikapa. Vakatamba chikapa chandisati ndamboona. Ndakozo tunda after about 20min ndichisvira.

Tapedza takanotenga nekutora ma tools angu vakandisiya kumba kwavo ndichiita basa ivo womhanyira kubasa. Kwapera nguva yakati kuti pamba apa pakapinda imwe mota wenikwe mumwe mskana akange akapfeka uniform ndakango funga kuti aiwe mwana wa mai vaya. Akauya akangoti hello achipfura, pandakazo enda pa door repa kitchen wanikwe mwana uye aka pfeka bhurugwa ne bra chete ari kugadzira food yake. Akangonditarisa but haana kuratidza kuvhunduka kana anything. Apo makumbo ake enge ari matsvukutsvuku akanyatso svika. Akati akotama achitora cup ndakaona kuzvimba kwaro beche, mboro yanyu yakabva yamira. Ndakati rega ndizame luck rangu apa. Ndakati ko tete zita renyu munonzani? Akapindura asina kana kunditarisa. Ndakati renga ndienderere mberi nekutaura naye.

Pandakazo mubvunza zvaanofarira wanikwe aswedera padhuze wena. Zvikanzi I like basketball and hocky. Ndakati ayewa kaa nyaya yekutandara nayo just in general. Zvakanzi politics and music. Ndakati ko west life unoyi ziva here? Akaseka akati ever1 knws westlife. Thn ndakabata kachigunwe kake kadiki ndichida kuona reaction zvakanzi naye wht is it zvakanyorovera. Ndakati u have nice neils, akango smiler chete ndopandakaziva kuti apa ndogona kuswera ndasvira. Ndakabva ndamubata muchiuno nerimwe ruoko ndakaona munhu ari easy. Ndakatanga kumukisa wanikwe arikundi kisawo back. Ndakabva ndati ruoko mubhurugwa pfee ndotanga kutambisa beche nezvigunwe. Ndakanzwa mwana akufemeruka ndakati nechemumoyo nhasi ndasvira mai ne mwana. Ndakabva ndamubvisa bhurugwa ne bra ndakamudonhedzera pasi ndakatanga kuyamwa mazamu ake ayiita kunge tumabhora twe tenesi.

Ndopandakadzika kuenda kubeche, ndakati ndichiisa rurimi rwangu mukati mwama akaridza mhera ndokugwinagwina ndakaziva kuti akange atunda. Ndakazo dzikisa trouse rangu kuti ndichitange kukasvira. Ndakaiti pfee wanikwe huchi wega wega beche remwana renge richinyatso bata mboro ndakati nhasi ndonakurwa zvangu. Ndakaka svira karipasi kwekanguva ndopandakasimuka nukukasimudza ndichikafongoresa. Ndakakabata muchuuno ndikaipinza yese ndokudzwa mwana woyuvira ndakaziva kuti ndabaya chibureko. Ndakatanga kukoyira ndichipamidzira spEed nesimba zvese mwana akati aah aah andichade zvakwana kani but waayi udza ndopasina. Akayedza kuda kusimuka ndakamubata musana ndichingo svira chete.

Ndakazonzwa mwana woti amai kani, amai ndofa kani ndopakanga kuda kubuda mbeu yange ndakachipamidzira simba ndichiipinza yese mwana bvai tatsura mhure ndopandaka mubata zvine simba ndichimu dhonzera pamboro ndakaoma ndakadaro ndichimutundira mubeche. Pandakapedza ndichingyi zvomora kudai mwana aka enda pasi kwakuwumburuka. Ndakati zvandichapara ngozi nhayi. Ndakamusimudza ndakati hande kubedroom wono rara. Ndakawona mwana haaccha nyatso gona kufamba. Ndakamutakura ndokukwira naye kubedroom. Ndakazo Pedza basa rangu mwana akarara. Amai vake vakazodzoka kubva kubasa vakandipa mari yangu yebasa randakange ndaita $65 plus $35 yekuvakwira kwandakange ndaita. Vakati vachazo uya kumba kwangu sunday. So sunday maybe ndinogona kuvasvira futi.

Leave a Reply