Wadiwa SekuruSekuru;mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira

.Pane nyaya yakaitika kwandiri marumwezuro zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel. Nyaya yacho yakaitika hatisi kumboitaura nezvayo saka zvaakutondinetsa.Nhasi Chitatu asi nyaya iyi yakaitika nemuvhuro.Sezvamunozivawo, ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive  eanondibatsira(secretary)uyezve ndine office yangu. Tavanemakore maviri taroorana naMai Chantel,vanovimba neni,muunhu uyezve muushandohwangu nevamwe.Secretary wangu,Mildred,uyo ane makore 24,haana kuroorwa asi unesvikomana svake svakati svisvamuroora hameno.

Musi wemuvhuro,Mai Chantel vakandifonera nerunhare mbozha yavo vachiti varimuqueue yekumapasport kuri kuma4 dzezuva rorereka.vakati ivo,pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva ye pick-hour. Zvikanetsa pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva yepick-hour.Zvikanetsa pamwe vanogona kuuya kubasa kwangu kuti vaperekedzwe kumba.Ini ndakauzda Mildred kuti kana nguva yakwana yekuenda kumba ozoenda zvake, ini ndaizombotimirirei Mai Chantel,pamwe vaizouya kubasa.Iye akapindura kuti kana azopedza kutypa maminutes emusangano wakanga wapfuura ozoenda zvake.Mai Chantel havangauye.Kudoedza kuvafonera paCell pavo VoiceMail! Ini ndakavamirira ndichiverenga magwaro emusangano waive mangwana acho,Mildred akapinda ndokubvunza achiti “Nhai Mr Sango;mudzimai wenyumhoti achauya iyeyu?” “A-a, handifungi nekuti maoffice ekumapasport anopfigwa madoor na3:45,uyezve sezvo dzavakunanaira kuma 6, anoziva kutindinenge ndatobuda kuenda kuSports Club yangu for darts.” ndakapindura. “Bva-a,zvakanaka,ini ndanga ndapedza kutypa maminutes maminutes; asi panenyaya yandanga ndichida kuti mundibetsere kana kundiraira.

Regai ndimboenda kuladies ndinodzoka manjemanje”Akadaro achibuda.Inindakasara ndigere padesk pangu ndichinetsekana kuti ingava nyaya yeyi yamirirwa kusvika usiku hwakadai,ave kuda kuresigna here,akanganisa chimwechinhu here,hameno. Nenguva isipi Mildred akadzoka ndokupfiga gonhi reOffice yangu sezvaanongochiita mazuva ose.Akagara pachigaro chiri pamberi pedeskrangu, chiya chakatarisana neni.Akanditarisa neziso riya rekuti”haundizivi here?”Anga akapfeka skirt iri pakati peumini asi isiri mini.Muupenyu hwangu hwandakashanda naye,chemusi weMuvhuro chakandikandisa maballpen pasi.

Mildred aive musikana akanaka pachiso zvese nemuviri asi mazuvaose ndaisambozviisa mumusoro nekuti ndakarora uyezve sekuru “ndaitya”mwari.Chinzwai zvakazoitika. “Mr Sha–,Amon(my first name),mukomana wangu haadi zvekunyatsondiona”Mildred akadaro achitambanudza maoko ake zviya zvekupererwa. “Iwe Mildred;handiti;ndiye auya achikutora masikati for launch ndakatarisa;wogoti haadi kukuona sei?”Ndakadero ndichikanuka. “Haadi zvekundisvira.Tavane 2 yrs tichidanana asi haasati ambonditi o-oh.Mboro yake ndinotoinzwa kana takwira bhazi tese tikaita luckrekuita mastanding passengers tese.Dai aiziva kuti mboro ndinoidawo zvekuti pandinonzwa rwiyo rwa Prince paanoti NDOSUWA KUDENGA,nechemumoyondinenge ndichiti ndosuwa mboro-oo Yepasi.Amon ndoita sei?” Ini ndakangoti ah-hh.Mildred akaramba agere asi beya rakerakapedzisira roratidza beche rake.Handina kuziva kuti paakakumbira kuenda kuladiesaive anobvisa bhurugwa.

Pabeche pake from afar ndaitoona kuti pakagerwa zuda uyezve tuchoya twake twakatwatanga kumera twetungedza pwere.Matinjiake aive masvipa setwugaro twemwana mucheche. “Do you like what you see?” Ndakaramba ndinyerere uyezve ndigere pandaive ndiri.Mildred uya kwave kusimuka ouya ochonjomara semukadzi arikugeza beche rakemubacket;pamberi pangu akomana.Akanyemwerera apo akaona chitutu chadhindikira pamutodo wangu. “Amon makuseni ega ega pandinoona mboro yako yakadhindikira pabhurukwa rako ndinobva ndanzwa kuda kusvirwa newe zvakaipa asi ndinonyara kukuudza.Asi nhasi—-” Mid akatanga kukwatanura Zip yebhurukwa rangu achiburitsa mhitsa yemuzvambarara wangu muunderwear mayo,watoti twi-sebenzi.Achiona izvi,Mildred akaridza kamherekadikidiki kekufarira zvaaona nezvichatevera. “Mai we nhasi ndinofa nekunakirwa.Zimboro rose iri mumhango mangu matonunira zvekuda kuiswa.” Ini kwavekunanavira nechigunwe changu pabeche pake kuti ndizvibatire sure.Wanike a-ah,panunira nekuzara muto wesviro seorange ratsemuka pakumenya. “Nhai Mid waidii kundiudza kare kuti zvekupakwa netsimbo yangu ndozvazvaunoda?”Iye akapindura achiti”Ndainyara.Chinyararai ndizvimenyere nzvonyo yenyu iyi yakutonhuwa uronyo.akadaro achinzvonyora mboro yangu.Mildred akatotaura achidetemba achiti mboro dzakanzvonyorwa ndodzinonaka nekuti kakanda kacho kari soft uyezve kanopisirira.

In the meantime,chigunwe changuchaive chiri mukati mebeche rake uyezve makwapa ematinji ake aive angoti pwata-pwata kurira amirira kupinndwa neni,muera dhongi.Iyewo aive atotambura nekurezva machende angu,zvekutoamara nenzara dzake.Pandoti regai ndichisimudza kuti ndimugadzike padesk,ndinangise mhuka yanguchaipo chaipo,gonhi ndokubva ravhurwa zvinyoronyoro…Mai Chantel! Ndochii chamuri kuita?Nhasi muchandiona!”Necorner yeziso ndakatarisanguva ndokuona 6:13pm.Ndakangokwanisa kungoti,murikuitei kuno nguvadzino?Vari kudoor ikoko,vakafugura skirt yavo ndokubvisa bhurugwa ravo reblack vachikurumidza,ndokubva vauya kwatiri. “Murume wangu, ndinoda kuti utisvire tiri 2 izvozvi.Nguva yose ndaifantasiser kuti zvinonakidza sei kusvirwa kusvirwa nemurume oneimi muri vakadzi vaviri asi ndaishaya kuti ndopinza sei nyaya yacho mumbamedu sei. Maid wedu ndakatombomupira nyaya yacho asi akaramba achiti achirivirgin saka anotya kutsemurwa uyezve akambonzwa ndichiridza mhere nekunakirwa akafunga kuti manditsemura”

Ini ndakangoti ah-hhh;mamwe mashura padunhu saMuvengwa wepa studio263. Mai Chantel kwavekutora bhurugwa ravo rainhuwirira twuweti netwumongo twebeche kwakuri blindfolder ini naro.Ndokubva vati, “Iwe uchatisvira ini na Mid uriblindfolded;uyezve kana wapedzawozotiudza anonaka pauviri hwedu.In the meantime let’s continue.” Nemazwi iaya mboro yangu yaive yovhutira neanticipation uyezve nekufara kuti hapana smoko yangayaitika.Mid angoyuwira semunhuanga amama neginger rekuda kusvirwa nechakare.. Bhurugwa ra Mai Chantel sezvo raiva netwulace;ndaiona zvanguzvaiitika;asi kuti vafare ndaiita sendisina chandaiona chaiitika.Mai Chantel mukadzi akagara ari dominating mumba zvekuti pa thissichazi(situation);vakabva vatongoita in charge.Mildred akanzi aite doggy position asiakakwidzira matako ake mudenga.Ivo mai Chantel ndokubata zimboro rangukwavakuribata vachiri guider kuna mild aive otyuwira netwumhepo twefan twairovapamagaro ake nepazuda reny’ini yake.Ndakasvikoiti pfe-e muunyoro imomo;ndisina condom(Chidisturbiliser chesviro yemunhu mutema).

Ndakabva ndatanga kukoira zvishoma nezvishoma segudo ratanga kusvira mangoi nhasi.Ukuwo mai Chantel kwave kupinza chigunwe chavo mumhatamaMily zvishoshoma nezvishoma.Mily akaitetsura mhere yekunakirwa uchingonzwa achiti “um-m-mai-umm-mavhara maburi angu ose..mmm’Ukuwo Maoko angu ari busy kupfanya twuminyatso twemazamu amai Chantel.Mukadzimukuruakatanga kutaura zvinyoronyoro kuti kuzasi kwake kwaive kwopisa nekutokwairanekuda kuisaswa nemubhadha wangu.Akakumbirisa kuti ini ndisatundire muna Milyasi mavari kana zvichigoneka nyangwe zvazvo vaiziva kuti ndirichinonoka kutunda sembwa inotunda kana yarohwa nevanhu varikupfuura.ZveCondomfuti pasichaz yakadai. Hazvina kutorera Milly 2 Minutes kutunda semunhuangaagarisa.Paakatunda mwana akachema nekuputika.

Pandaikoira ndirimukati,matinji ake aisveta zinzvonyo rangu rose,ukuwo maswada angu achirovarova pacnyn’ono pake(clitoris).Pandanga ndoita very fast;ndakanzwa mvura yaipisamukati ichiuya uyezve twumagaro twake twakaoma kuti ndi-i ndikabva ndazivakuti mwana wevanhu anga anzwa parere moyo. Akangokwanisa kuti”Amon wandiura…”Mai Chantel chigumwe chaivo chaive mukati kati memhata yaMily ndikabva ndaziva kuti aive abata paG-spot chaipo.Maburi ose aMily aive avharwa. Ndakaburitsa tsvimbo yangu ichiti vhetemu-vhetemu mubako raMilyndokuti pfori munzeve ma Mai Chantel.Miy akati rukutu paCarpet achizorora,uku ndave busy kushandira nyama yamai Chantel semunhu ari kushandirwa namadzibaba Nzira/Nebucadenezer.Ivo vakarara pasi vachinyatsotererakupisa kwemboro yangu munzeve mavo.Vanzwa izvi,ndakaisa mboro yangu pakati pemazamu avo akabatanidzwa ari maviri.Ndakazviitira kuti ndipukutemajuice aMily.Sezvo Mai Chantel vanga vatambura nekuda kuiswa,zvekunhafakwaive kupedza nguva.Akazvambarara kudaro ndakadhadhanura makumbo avo ndokuabhendesa zvekuguma mazamu nekushadabura,ndiye pamusoro gadhe.”Advanced missionery School Position”.

Miy kwave kumuka ave kupuruzira masvada angu.Ini handichagone neginger,tsinga dzemboroyangu dzorwadza nekuda kureleaser.Nyikei;patsvuku pandajaira pa Mai Chantel.Kungoti pindei;Mai Chantel bhu-u zimusuri rekunakirwa zvakaipisisa.Ini kwave kukoira very fast setsuro kana mbira.MaiChantel kwave kungodaidzira kuti faster faster;kani.Uku chikapa chemudzimai wekuMalawi chirikurohwa,chemuganda chaicho.Uku ndongokandwa mudenganechikapa.Mily achiona izvi, anouya ogara pamusana pangu, ndobva ndati pfe-e kumberi-mberi kwebeche raMai Chantel.Kukoira handichakoiri asi Mai Mai Chantel ndivo vokoira sekunge ndiyo sviro yavo yekepedzisiramuupenyu hwavo.Takaramba tichisvirana ne position iyi for 24minutes,Mai Chantel vachisvirwa zvebasandokuzongoti zi-i,munhu afenda.In my life,Mai Chantel vakazofendeswa nemboro for the first time.Kumumutsa hazvina kutinetsa.Ndakaburitsa mboro yangu mubeche rake ndokugara matunduru padumbu ramaiChantel.Mboro yangu ichiri bho-o uyezve yakarova almost 90degrees.Mily akatanga kuibonyora zvishoma at first, ndokuzopedzisira oita very fast.Ruoko rwangu rwuri busykupfanya magaro ake rumwe rwuchitekenyedza kabeans kaMai Chantel.Maiwe maiwe kuzhamba kwangu uronyo uchiti pfa-a uchienda kumeso kwamai Chantelvaya vakafenda.

Kungodaro, pindikiti;munhudzezdeu kumuka, ini ndichidzvova semombe yapedza kusvira mhou.Mai Chantel vakanyemwerera kuti urumehwababa  Chantel hwanga hwavamutsa kubva kunyikadzimu. Tapedza zvedu; Mai Chantel vakapfeka bhurukwa raMily ini ndokubvisa blindfold rebhurugwa ra Mai Chantel ropuwa Mily kuti aripfeke sezvo vaipfeka size imwe(medium dzose) Mai Chantelvakandibvunza kuti ndiyani anyanyonaka ndikaramba ndinyerere.Tichibva kuOffice, takaperekedza Mily kuflat kwake tikanopamhazve sviro tirimushower tiri 3.Mily ndiye akazotunda kahobo kudarika Mai Chantel avo vakatundakaone kari very strong semunhu ave veteran.Ini ndaingoclimaxa ndisina uronyoasi pachibuda twumvura chete.Tichisvika kumba nyaya iyoyi hapana akaitaura kana ari kuitaura.Manje mibvunzo iri mumusoro mangu yawandisa,handizivi zvekuita ndoramba mukadzi here? Ndorambwa here? KoMily ndomuita sei? Is our sex life nemukadzi going to improve now? When I go to work(I am on sick leave now)will my wife feel comfortable ndichiendaenda kubasa kuna Mily? Pamwe ari kutya kuzoruzirira mutakunanzva uyu Issue yaMaid koakazobvuma? Ko ndikano tsvaga shamwari yangu tikarova beche pana Mily kana mai Chantel? AIDS? All these questions are in my mind.Kubvira Muvhuro handisatindadzokera kubasa nekuti ndakaneta muviri zvese nepfungwa.Next time ndirikutodavari 3.but Ineed to be answered the above questions before ndazviuraya nekufunga.

Ndini muzukuru wenyu

 

Leave a Reply