Varume ndakafara,kutumbura mhandara shuwa haaaaa ndaisafungira kuti zvichaitika nekuti ndanga ndisingacha zvitarisiri.

Ini ndane makore ndichisvira uye vakadzi vandakwira vanosvika kuma twenty asi vese ndaingowana ndakatangirwa munda wakarimwa kare.Saka kwandiri kutumbura kwakanga kusisina basa chero ndasvira chete.

Chiregai ndipinde munyaya yangu ndingawanza mashoko.Ndakange ndane four months ndapinda muno mu Australia basa ndakange ndinaro nhamo yangu yanga iri yekungogara nevachena ini ndajaira vangu ana yahwe.So this other white guy wandinoshanda naye akandi inviter ku gym club kwavo tikaenda zvedu sezvo ndakange ndisina zvekuita.

Vakomanaka ndakawoma mate mukanwa nevakadzi vandakawona uku vakapfeka ma tights vachi trainer zvavo,hazvina kunditorera nguva ku joiner gym iyi same day iroro.Ndakati ndiri pa trade mill ndichimhanya zvangu ndikanzwa “hie I am Ayisha,are u new here I haven’t seen you before?”Ndakatarisa kwanga kwabva izwi ndikawona musikana wechidiki mu India anenge mukaradhi anga akabatana akapfeka ma tights akazadzwa kuti mbamba.

Ndiko kutanga kuzivana kwatakaita zvekuti takange takusangana ku gym tichi trainer tese.Kwakapera mwedzi Ayisha achibva andiudza kuti arikuenda ku China ne exchange programme for six months sezvo akang e ari university student.Akati aizoyenda in two weeks time ini ndikati hapana chakaipa sezvo tanga tingori shamwari dzeku gym chete haasi mahwani.Akazondifonera asarirwa ne two days kuenda akati tisangane ku club for dinner ndikabvuma.

Takasangana tikadya zvedu tichitaura nyaya dzezvaaitarisira kusangana nazvo ku China.Ini ndakazokurumidza kumuwoneka ndikari ndakuenda kumba sezvo kwaitonhora zvakanyanya chando chekuno handisati ndachijaira uyezve ndaida kukurumidza kurara kuitira kubasa mangwana.Akamboedza kuda kundimisa kuti titandare achiti unoziva ndasara ne two days chete dzekukuwona,ndikamuti ndichamuperekedza ku airport musi waanoenda ndokubva ndamupa hug ndikarova hangu pasi.Varume kunze kwaitonhora,ma temperatures ekuno anotombopinda mu minus semusi uyu,ini handisati ndazvijaira saka gumbeze ndoranga ratova mupfungwa dzangu.

Ndakasvikopaka mota yangu kunze mu street mandaigara semazuva ose sezvo mukati manga musina ma parking bays akawanda.Ndangorova zvinhanho zvishoma kubva pamota ndakanzwa ndajambirwa kumusana nekukochekerwa makumbo mu waist nemawoko muhuro.Ah ko zvaari Ayisha akutofa zvake nekuseka zvikanzi surprise wanga uchifunga wanditiza,ndatevera kumashure kwako.Ndakamubvunza kuti wauya sei,unodei,why surprise me akati mibvunzo yangu yawandisa asi ndine mukadzi mumba zvandiri kumurega achitonhorwa panze ndisingamu inviter mumba.Ndakamuti handeyi mumba achibva ajambira futi kumusana kwangu hanzi ndiberekewo.

Varume ndakanzwa musana kudziya uye kubaiwa nemazamu zvekuti gushungo mubhurugwa mangu vakabva vasimuka vachiti ndiri pano mandidaidza here.Ndakananga naye mu bedroom mangu sezvo ndaigara neimwe couple ye chirungu saka yanga iri mu dining vaine ma visitors.Ndakamusiyamo ini ndoenda ku kitchen kunomubikira coffee semunhu anga atonhorwa,ah chirungu tanga takubhaizirawoka.

Ndakadzoka ndikawana Ayisha apinda mumagumbeze mangu nehembe dzake hanzi ndatonhorwa.Ndakamutambidza coffee ndichipindawo mumagumbeze parutivi pake.Ndakatanga kupuruzira bvudzi rake ranga rakareba kudarika mapfudzi,apa gushungo vanaga vakutonga mubhurugwa.Akanditarisa ndokunyemwerera,apa ganda rake kutsetseka kwacho vakomanaka,mwana akanaka hake uyu.Ndabva ndamu kisser muhuro ndichifemera munzeve yake,ndawona mwana akunditambidza cup yaanga akabata hanzi isa pasi inozorasikira pamubhedha.Ah kuzobva ipapa tabva tatanga kukisana zvenzara chaizvo hembe tikaita kunge tichabvarura tichibvisana,ndakabva ndawona kuti apa zvasiyana nevakadzi verudzi rwangu vanoita kunge uchamukwira akapfeka hembe nekunyara.

Takasara tisisina kana chinhu iye kana kumbonyara aitondinyemwerera chaakangokwanisa kutaura kunditi “be gentle with me and take it easy”Ini handina kuziva kuti zvaireveyi asi ndakangogutsurira mboro ndiyo yanga yakutonga.Ndakabata mwana,zamu rake raiita kunge uchatunda nekungoritarisa chete mamiriro aranga rakaita.Ndakatanga kuyamwa mazamu ndichiachinjanisa mawoko achipuruzira muviri wainyatsotsvedzerera.Mwana akatanga kuita tuma soft moans ini ndikati I encouragement yekuti endereraka iyi,ini vekwedu vanongofemereka chete.

Ndakananzva mwana muviri wese iye apa anga angorara akushaya pekubata nekunakirwa achichemerera achidaidza zita rangu.Ndakazosvitsa muromo pa hasha,ayiwa matinji anga asina zvake asi beche ranga rakazvimbirira riri clean shaven apa ranga rasinira kare kunge dohwe rakatsemukira.Ndakatanga kumuita tease nerurimi ndichinanzva beche mwana akawedzera kuchemerera.Ndakabva ndatanga kunanva klitoris yake ndichipinza zvigunwe zviviri mubeche,aaah ranga riri tight wena kunyangwe ranga ratota kudaro.Ndakadaro kwekanguva ndichimusvira nezvigunwe uku ndichiyamwa klit.Mwana akawedzera sounds dzake achibva atanga kudedera,akasimudza makumbo ake ndokukochekera mutsipa wangu achitsikirira musoro wangu pasi iye achisimukira at the same time.Ndisati ndatsukunyuka mwana akabva atunda zvine mu tinhimira akamwaya kumeso kwangu ne skwit yake kutoita kunge munhu aita weti chaiyo.Akabva ati rukutu ndokubva aramba akarara nemanhede kunge apondwa.

Ndakabva ndaenda pamusoro pake ndichimukisser ndikati ndikamunonokera iye anakirwa kare angazotanga kufunga nemusoro kwete nebeche akazoramba ini ndisati ndasvira.Ndabva ndawedzera kumuvhura makumbo ndicinangisa gushungo pamusuwo zvinyoro nyoro.Hamheno zvaanga akuda kutaura ndichibva ndamuvhara muromo nekiss.Ndagumha beche kudai,ah mapisiro acho kutoita kunge hot plate chaiyo.Ndaedza kupinda zvinyoro nyoro ndokuwana inga handina kwandiri kuenda kwakavhara.Iye anga achizondibata manje achiita zvekundipushira mudenga kuti ndisapinda.Ndabva ndawedzerawo simba kuti ndinyudze iye achibva angobvisa mawoko ake anga achini restricter.Ne force yandanga ndinayo yabva yangoti bvooo ichinyura yese mwana achibva ati kamhere kekurwadziwa tetsu,ndichibva ndanzwa kakudziyirira kaiyerera zvishoma kachibuda mubeche ndikati asi mwana azviitira weti.

Abva anditarisa mumaziso akati “babe I told u to be gentle you are hurting me am not used to this”.Ndabva ndamuti sorry babe ndikabva nsamira hangu ndakadaro ndichiterera beche rake raivhita mukati maiita kunge mune hana iri kurova.Ndakanzqa mwana akumedzerera mate ndikaziva kuti avanzwa gushungo vanaka.Ndakazotanga kukoirira zvishoma nezvishoma asi handina kure kwandakasvika nekuti mwna ainaka uyu uye mapisiro acho ndakabva ndangotunda.Kuvhomora mboro ndakawona ma sperms akasangana neropa ndikati nhai Ayisha sei usina kundiudza kuti uri mhandara,akaseka zvake zvikanzi ndopawaizondirega here.Takazorara tichikweshana husiku hwese kana mangwana acho kubasa handina kuyenda ndakafona sick tikaswera takavharirana.

Ayisha akazotobva kumba kwangu akuenda ku China,ndozomuwona after six months.

Iko zvino ndakumbofunga kuti ndimborsvaga mumwe mu India here ndinzwe kana zvakafanana,kana kuti ndombokwira murungu,mu Chinese,kana mu Kenyan,Hamheno asi kuno unowana marudzi ese akasangana.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Leave a Reply