Pamba pandinoroja panogara vamwe amai vanemazitako nemurume wavo.

Amai ava vari around 40 years vana vavo vaviri vakanga varikuBoarding school uye murume wavo aienda kubasa.
Ini ndinemakore 24 ndinoendawo kubasa asi apa ndaive paleave.

Rimwe zuva tasara tirivaviri pamba apa ndakaenda kutoilet ndapresswa neweti ndakasvikovhura door ndikavhunduka ndichiona mai vaya vemazitako varimo vasina kupfeka vachida kutotanga kugeza. Ndakangoti sorry ndichibuda imomo. Ndakashamiswa kuti sei mai ava vakange vasina kukiya door.

Ndakangoti hangu ndega amai vakaumbwa ava. Vaive nemazamu akakura half loaf nehips ano nematako aimisa mboro.

Mumwe musi vakazouya padoor pangu vakati nhai unogona kundisirawo plug pastove vaive vakamonerera towel raiburitsa line repakati pemazamu richisvikogumira panoperera magaro rekuti vakakotama raitozoburitsa beche chete.

Ndakanyarara zvangu ndikanogadzira stove iya. Zuva rakazotevera vakanditi ndiuye kuzovaisirawo light mubedroom mavo ipapo ndakambotya nechemumwoyo ndikati zvino mubedroom ko murume anoti ukutsvageo akasvika. Ndakangozvishingisa pandakapinda ndakashamisika ndichiona ziibra ravo nepant zviripasi chaipo ivo vakangoti enda unoriisa ndakumbonogeza, ndakariisa ndikadzokera hangu mumba mangu. Vakazonditi rimwe zuva music yaunoterera inonakidza saka ndichauya wozondiisirawo kamufone nepadisc ndakavati munogona kundipa henyu ndonokuisirai vakati ndichauya ndozonyatsosarudza yandinoda.

Saka ndakazoti rimwe zuva manheru vakanoka door ndakarara ndikavhura ndikaona vakapfeka towel vakati ndauya kuzoisirwa music. Baba vevana havapo saka ukandipa music ndikawana chekuteerera ndikatovaraidzwa nekuti vaenda kubusiness trip for three days. Ndakagara pachair ivo vakagara yaiva padhuze vakaswedera pedyo zvekuti vaitondiguma ruoka nemazamu vakazosimukira vakaisa ruoka rwavo kuseri kwechair yangu zvino zamu ravo rave pashoulder pangu vachitiridza imwe song. Iniwo semunhu aitova atomisa uye achitya sezvo ndakange ndisati ndatombokwira musikana ndakaramba ndakanyarara

Hameno kuti towel ravo vakange vakarisunga seyi rikadonha pamazamu vakabva vatotanga kundikisa vasina chavataura. Ini ndakatanga kuvakisawo vakavhura zipi yangu vakadonhedza towel ravo ndakatotanga kutunda ndabatwa mboro ndakazovasvira amai ava vakazondiyamwa mboro ndakanakirwa zvegore rese nekuti yaive first time yangu kusvira.

Ndakazotama pamba last month nekuti ndakazoona kuti zvaikwanisa kuzondinetsa asi ikozvino ndirikutsvaga mumwe musikana anematako mahombe kudaro.Zvavekunakidza zvekusvira izvi.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply