Ndakamusvira Pee Wedinji rarakura kunge mugwaku(spoon)Ndakamusvira Pee Wedinji rarakura kunge mugwaku(spoon)

Kukwira Madam Boss Nyoro- Vaindiharasser pa basa.

Hapana kana zvandaitombofunga zvangu ndakange ndakanyatsolazer zvangu kuignowa life kunge munhu arikudya kamba mubhazi. Munongoziva nemakambani edu atinoshandiraa aya Havana kana basa nazvo mazuvano, kuti mushandi anopiwa bonus, kana kupiwawo pay yaDec before Christmas.

Saka kana pagraft padaro panosvota manje. Unenge uchitongogaya kuti dai ndawana chekunhonga ndozopinda nepasiya so ndichiwana pondo yemasafinya hanti maiziva iya yemaoko marefu pabasa?

‘Nhaiwe Dzindi kubva wagara kunge ndiwe muridzi wekambani kudaro kwanaka here?” Varume nevakadzi ndakavhunduka nekuti inzwi remuridzi wekambani ndairizivazve. Ndivo amai Maraicha vaindibvunza vauya nekumashure kwangu. Ndakamboda kuvaregedzera maviri matatu ndikazogaya kuti kamwana kangu kakawana nzvimbo ye grade one, saka panodiwa mari ye School fees plus mauniforms haasati akwana, kana stand chaiyo yekuti ndinoti ndonovaka chitangwena ndikagara handina, saka basa nderekutonyeyngera, even ndikatukwa ndaingosekerera, ko ndoyachozve.

“I am sorry madam” ndakapindura ndichiita kunge imbwa irikunyara ichipeta muswe mushure mekutukwa ichipotserwa nepatapata yasura panevaenzi. Ndakavazvura vazvura maziso ndichitadza kutarisana nemuridzi wekambani mumaziso. Asi mai Maraicha vakaramba vakanditi ndee pahuma vakaita kutarisa kwechitikitivha chaiko. Bad beginning of Christmas I thought. Because murngu haaenderwe kumhepo zvedzungu manje, anokuwachisa iwe uchifunga kuti murikupindirana.

“ Ko kuzenge uri kunyara nyara asi pane zvawaba kani?” Vakandibvunza vakanditarisa mumaziso chaimo. Aah inga mai ava havana kukwana chokwadi, ndingabeiwo pakambani pavo ipapa? Ndakanzwa hasha dzekusapihwa pay yangu in time pamusoro pezvo vonditi mbavha futi?Ndakazozvibata zvakare mhinduro dzangu ndichidzipepeta nekudzimedzera pamuromo, asiri mwana wechikoro nemukadzi kumba ndaivakanda magara moyo vakazvirega izvozvo, ndobva ndasiya basa racho futi. But ndikasiya basa ndoinda kupi ini?

Kumusha? Manje kamwana kangu nemaziviro akanoita icecream nemvura yemufridge, kanganoitanga yemutsime kumusha uko? Kana kurambwa nemukadzi unogona kurambwa, mai Rufaas haizi type yekuzvimbiswa maziso neutsi iya. Ndakaona kuti kana kunzi nanzvaa tsoka dzangu ndaingonanzva. Ko change chandive nacho chii? Kuchikoro tumaO Level tutatu itwotwo ndotwandanga ndangogumira. But ndiri stupid yemunhu nhai? zvinoro zvangozara nemubhawa nemubhawa, kutadzawo kuwedzera two subjects dziite 5, ndozoitawo chikosi change? But aah its a good idea, its not too late, ndichatombonyengerera ndiripano because director vanenge vanondifarira zvavo. Saka ndichatombovanamata kusvika zvangu zvaita…..

” Nhaiwe Dzindi? Zvambonyanyoitaseiko nhasi? Ndirikutaura newe Dzindi!!” Vakadaro amai Maraicha vachikwidza inzwi iro rakandivhomora muchadzera cheupenyu chakanga chadai kuti bhaa muupenyu hwangu. Ndakavhunduka ndikati;

‘Aah sorry madam, nhamo yakandiwandira mhani, sorry ndangobiwawo nepfungwa mundiregererwo madam zvinhu zvakapresser.” I pleaded with her tadungamidzana tichienda kuoffice. Mai yaiva nematako iyoyo, apa yakabatana full house kunge mwedzi wechirimo. Ndakaayeva matako aya ndichigutsurira musoro kutevera kutamba kwaaiita. Ndakaerekena ndabudisa ka clicking sound kaya kekuedza kudzora masiriri akange apoya mumuromo. Vakacheuka , apa ini nekunyara ndakabva ndangokotama one time kunyepera kubata gumbo.
Kana Nemi Maida Ndiiteseiwo Ipapa?

“Ko zvaita sei?”
Ndaresva kutsika madam, its not anything serious..”

I smoothly lied, ndichinyara zvisingaite, dai vaigona kuona zvaive mupfungwa dzangu ndomusi wandaitandaniswa basa uyu. Apa Sabhuku vhurazipi vange vakuchema chema vatsamwa kumira kuita mugofo chaiwo. Asi varume zvatinomboitawo futi, unoita fantasis munhu wausina kana class naye, uku ndokudambukawo waya masikati machena uku. Papi pacho pandingazonongedzawo hwereshenga yegadzi yakadai. inenyama dzakapfava muviri wese kunge dako rekacheche.

Garo racho chete raiita kunge rakaita zvekuumbiridzwa nenyanzvi yemunyaka. Ndovavakadzi vemisana mirefu yekuti unoona distance yakati ooh kubva pamagaro kusvika pachibatarokwe, pakaita kuteramira kunge mutsendende weparukwengweru. Mapendeketa acho aichienderana nemaoko acho. Pachimiro poga haiwa paiomesa mate mukanwa. Kungoti varumwe hatitendi unyanzvi hwatakaitirwa naNyadenga pakusikwa kwemunhukadzi. I always see a miracle in the design of a woman. Apa ndangotaura zvandaiona vakafuratira. Kuti vanoenda kutoilet ivava? I doubt.

Anyway takasvika kuoffice ndikagara zvangu pazvituro zvevaenzi ndakamirira kunzwa zvandasheedzerwa. Aah inyaya yekare yekare yekuda kuperekedzwa kushopping. manje nhasi anotori ma1 because vanenge vachirova shopping yechristmas saka ndaona moto ini. Chete kungoti chakanakira vanhu vanemari dzavo vanoenda mumashops ane everything in one shop. Vakasiyana nesu tinobudira ziya kusaver two cents.

Takapinda mumota kuenda kushopping ndichivashofera ivo vachingozvipoda poda zvavo, vainzwka kuti vanga vabuda mushower kani nemaperfume avo anobva mhiri kwemakungwa aya. Hupenyu hwemari kunege kudada chokwadi. Ndaingokanda ziso zvekubira pamakumbo avo aigona kungotundisa munhu nekuona chete. Vamwe vakadzi vanoita kunge vanogeza nemukaka chokwadi. Kuti vanogara pachamber achitogomera duzvi zvinoramba nemunakiro waanenge akaita so.bornmarch borrowdale neTM yacho kana vane zvavashaya kwekutanga uko. Tichisvika parking chaiyo yakatombonetsa kuiwana. Asi ndakazoparker zvangu zvikanzi come with me.

Vanga vatondijairira mai ivava mufunge zvenyu, kundiita driver wavo, ndoita kunge murume wavo kuvapushira trolley mushop zvakare. Asi kana vari mai Rufas ndange ndichitoramba kubata kana mwana chaiye. Ndakasvikoisunda trolly vachiita shopping, haikona kutaura. Vapedza yavo shopping yanga yazadza three ma trolley vakanditi chitora yako trolly ndikutengere Christmas box pamwe ungafunge semurume, hachisi chikwereti. Nhonga nhonga grocery rekumba kwako ndigobhadhara kamwechete. Vakadaro vachindisekerera smile yaingungudutsa moyo
Ndakanyemwerera muromo uchisvika kunzeve kunge dahwa. Ndaitonhongera kutya zvangu ivo ndovakazonhonga nhonga magrocery anemusoro kusvika trolley yazara negrocery. Ndakafara ndikavatenda asi mashoko avo ndakanga ndavhiringika musoro nawo. Heya mai ava vanoti kuva respecta kwandinovaita votondiona senge mukadzi kunge ivo nhai? Kuti vangange vachireva kuti ndirikutadza kuvakwira? Ipapo pfungwa dzangu dzakati bengenu, I should have realized this long back mhani.

Tumactions actions twavo twuya chokwadi ndetwekuda kukwirwa. Paya vakambonditi ndivakwenye kumusana futi. But mai ava sooka? Ndakanyemwerera ndega so, zvikanzi kwakanaka? ndikavanyepera kuti ndaifarira grocery ravaive vanditengera, because ndange ndisina kana pekutangira Christmas. Vakandipamha futi vachinditi dambudziko rangu nderekuti handina maziso. Takaenda nekumba kwangu tichinosiya grocery, kana amai mwana vakati ndovanonzi varungu ka ava, mukakanya basa ikoko tinonetsana baba mwana. Ndikati ndichashanda nesimba amai mwana. Nechemumoyo ndikati ndichakwira nesimba mai bhoi..

Ndakazodriver mota kuenda kumba kwamai Maraicha ndika offloder grocery ndichiisa mupantry. Taingogumana gumana mupassage imomo vachingomira mira zvisina kana plan. ndikati nhasi ndisiya mumwe munhu akazvambarara ini. Ndaizviona hangu kuti mbuya irikuvaviwa, but she did not know what she was bargaining for.

Ndaizviona zvangu kunti pane yakarongwa pano asi yaishaya pekutangirwa. Mazuva ange awanda vachingondiyemera yemera nekundisundisa trolly kunge murume wavo. Manje apa vanga vairasa because maimwana vaitovaa kumwedzi and vanotiwo kana vatanga havapedzi 5 kana 6 days vachingovhiys kambudzi vakomana… And nzara vaitova nayo because tuhasha hasha twavanoita kubasa uko nekutsuka kunomboita maziso avo ukasha hwekusakwirwa chaihwo uhwu. Iye Maraicha chinguva kakainda Canada anoti mukadzi anobikira mheche porridge here? Manje ndazvipira ini kusakura zviyo zvamambo. Vaigara vachidemba demba kuti vanomboona paprofile pic pake panekamwana kamukaradhi, hee pano nepano, ini ndaisaziva kuti kukumbira kwechikuruzve ini.

Ndapedza kurongedza grocery, ndakanzi tea ndikati ndakaguta madam . vakandinyengetedza ndikati nzara ndinayo asi ndikakuudzai chokwadi munondidzinga basa imi. Zvikanzi taura hako Dzindi munhu anorambidzwa kutaura zviri mumoyo make here? Ndikangokutarisai ndinoguta madam munakiro wamakaita uyu mukangondipa zvenyu Christmas box zvangu zvaita. Zvikanzi inga ndakutengera christamas zvandisina kumboitira kana PA wangu chaiye wani?
Ndakamboti pamunhondo pamusasa ndikazopedzisira ndasvika panyaya yangu, kuti ndainzwa kuda kuzvitundira kana ndichivaona. Haina kuita 2 minutes munhu apusa pusa akukungopena pena nzara ndakabva ndaona kuti hapachadi kumurira mhinduro yekuti ndada, Varungu vakati action speaks much louder than words vaisapenga. Ndakavadetembereraa nekugumbirira ndichiswedera mudhuze navo ndikaona mukadzi mukuru apusa pusa akukungonvengesa nzvengesa maziso. ndakatanga kuvaudza mashoko erudo ndichimusheedza nezita ndichiita kakuzevezera munzeve. Ndakamubata mapendekete kuti titarisane akabvuma and gave her an affectionate hug which she instantly returned. Ndakatanga kutokisa murungu ndakutopuruzira musana nekubata matako, ko zvaimbova nestyle here kwaingova kukanya kanya fast fast sezvo ndaive ndarinzwira shungu nguva yakareba.

Ndakavatsvoda huro nzeve ndakavagumbatira taking advantage of my muscular body and height. Mukadzi mukadzi chete panoti kusvirwa apa panomupusisa. Nomatter chibhanzi chiri tii mboro imboro haizive izvozvo. Ini ndinosvira zvekuti kana mboi chairo mukaripfekedza saga ndinorizhaka rikataura chirungu. Ndakanzwa vakutofemera mudenga sendere, vakungoti aaaah babe!! Babe!!! Avakutsinzina maziso. Ndakadzika nawo mazamu tearing apart her blousers mabutton achiita kuti mwarara pasi. Ndikati ndozvandinoita izvozvo ini Dzindipfaure mheche.

Ndakaayamwa mazamu ndakamubata kumusana zvinegrip zviya zvechibhinya binya. Ndakaona chiouno chakutamba jerusarema ndikati dziya hako chiuno ndichasvika ipapo.

Ndakabata mazigaro ndichiatefenyedza tefenyedza nekuvhura button reskirt ndichirova three in one hanti maiziva- skirt pitcoat neg – string kuita kupurura kunge mashizha emuzhanje ndiye pasi bvuu. Ndadzvokorana naro beche rine baravara, chigongo chakaita kuzvimbirira, zviboda zvakatsvukira kunge FANTA.

Ini miedzo inouya irimu cup ndomwa manje handijaidze. Pese apa yaingova babei ka..an..i y.o..u are sweet. .. a.. mai vavo….. sweetie!! achiita kunge arikutsika panopisa kana zvinoita munhu akapreswa neweti zviyaaa..

Kukwira Madam Boss Nyoro
Kukwira Madam Boss Nyoro

Ndaka header flat tummy yake ndiye duma muromo kunyurura matinji nechigongo pakati pemakumbo. Aaah gongo range rakutosiririka tumadzihwa twechando kare, ndakaridhonza gongo nemuromo ndichibudisa tumasounds twuya twekuti mwaa!! mwaa!! kunge mwana arikusveta lolipop ndikanzwa murungu aiita kusimudzira gumbo akamira kudaro akandibatirira musoro. Ndokwira munhu ini, ndombonzani ini?

Paisada zvekuwanza munamato sadza richipora, ndakanga ndatokoka ndakwana ndazvirega ini mwana wekwaDzindi. Ndakasimuka zvinestaira ndichivapoterera asi vakaramba kwakundibata bhande, in a flush of a second my trousers was down. Rakajamba zirovambira murungu akaita shock, kashashamisika zvekumbomira. Zvikanzi hezvoo nhaiwe imboro here iyi kana kuti iartfiicial.?

Iyo yange yakuita manyawi manje yakupenya , munongoziva kana chinhu chitema chasvika pakuvaima apa yarukirirwa rukirirwa nawo mazitsinga ari tare tare. Mai maraicha was shell shocked. Vakatya zvekuti nyangwe chiso chavo chankachinja. Not zvekubhaiza but genuine kutosaba chaiko because zvemwe tingataura ichi chorombo chaicho. Inongavawo mhanza yekuti handisati ndabatwa nevaya vanoisa ma ring ndikangobatwa ndapinda busy. Ndakatogaya kuti ndikaita zvekutamba ndgona kusakwira munhu pano ndikapinda busy.

Dzindi? Haikwane iyi, nekugarisa kwandaita ndotsemuka Dzindi , Handina kutaura ndakandoshandisa authority yemboro. Nechemumoyo ndikati tibvirei apa, nyini inobudisa musoro wemwana yozotsemurwa nemboro makambozvionepi izvozvo? kuda kutivhara apa. Hanti ivo ndozvavanombotiitawo kubasa vanoshandisa authority yebasa.? Ndakavatendeudza ndovanagisa mubedroom mavo ini ndichitevera . Ndakasvivabatisa sofa raivemo nedichinyatsovavhura makumbo kuitira passage.
Ndaiona beche ravo richiita kupfura pfura richitamba tamba kunge kamoyo kekamba. Ndakatanga kutambisa tambisa musoro wayo pamatinji akanga akazvimbirira, ndichiparadzira prcum yavo pamusoro wajakobo. ndichirirova rova beche kunge ndiri kugumha dust. Ndakaouna rakuita kakututumira madam vachiita kuswederera kumboro vakuitsvanzvadzira. Ndokwatinodaidzwa tichidaira kani. Chitaera chembwa ichi musaita chekutamba nacho. Ndakatanga kusenerera zvishoma zvaisho beche richishama padiki padiki dzamara musoro waperera ndikatanga kukoirira musoro chete.

Ndichikoira chete musoro urimukati, ndakaona ndaita kupihwa rese vatsigira chamber nechipfuva ndikati okay lets go vhura zip. aah shweee ndichichimpinda mbijana mbijana asi ndaive kumashure kwenguva madama vaive mberi. Vakaihooker nemazigaro avo pavakadzokera pasi ndange ndapinda full bore. Ndakutokwenya beche muitiro wangu. Imari zvayo but vakabva kuvanhu mai ava, chikapa here icho. Ndaiita kunge ndiri kuona firirmu magaro achiita mashirirpiti. pachiuno pavi apa vaiita zvekunge varikutenderedza jenjenjere zviya apa ndakatsigira Africa standing by the toes. madam vakati vassvika appoint of no return. Kuchema chete mboro irimudumbu. What she was doing to that sofa was tantamount to malicious damage of property. vakadzi vanesimba zvamunovaona vakadai ava.

What I was doing to her behind was assault GBH. handikwanise kutsanangura mutundiro watakaita but that was violence in shot. pakaputika vanhu as we cum. Ndakamboona vakadzi vachinakirwa nemboro but izvi zvaiva mberi. Tapedza ndarizvomora ndikaona mukadzi mukuru achibhendesa musana kunge dhongi rarohwa achisimuka zvishoma zvishoma uku beche richirira nekakusura sura hameno zvaraiita.. Ndakazovatamdira kwakumbundirana ndikavakisa pahuma ndichichiti thank you, vakaramba vandimbundira kwechinguva vachizotura mafemo vakatiwo she was happy, and if possible vaizoda imwe round time time not now vaimboda kurara. I was going to make a plan.

Check out other posts on this website for kuboora mainini, nyoro namaiguru,nhau dzevakuru 2020, kusvirwa nabamunini, iharare dzesviro 2020, kubatwa mboro.

Kukwira Madam Boss Nyoro- Vaindiharasser pa basa was published by Vanodazvinhu first.

Leave a Reply