KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISIKUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI

CHAPTER 1: KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI

Yowii !yowiii ! mai kani! yohweeee ! Hama kwaisava kuda kwangu kuziva mboro dzese kutaura chokwadii hapana yandaisaziva hombe, diki, hobvu, nhete, dhafu nepfupi tsvuku kana nhema dzemachina nedzevarungu ndakabva nako vane shondo nevane dzakavharika. Ndaingoti aita mari akati uya nekumagaro ndaingobvisa bhurugwa oshandira odzokera hake kumba kune mukadzi wake kkkkk ko vamwe vakadzi vakanzi uya nekumagaro anotanga kupopota unonzwa akuti ndiri hure here ini rinoitwa nekumadhodho ototanga kupopota murume anozongouyawo hake kunaChido ndobva ndangofongora hangu oisa mboro yacho yese nekumashure apedza ondipa twekwangu ofamba famba hake.

Uku ndiko kwaitova kurarama kwangu. Ndaishandisa beche nemhata yangu pakurara and mwana wangu aitoenda kuchikoro chevanhu vane mari pamusaka pemhata.Waizoti wonzwa kachitaura kuti musandidheerere ini ndinorererwa nemhata waifa nekuseka.

Sezvamazwa ndinonzi Chido ndakakurira kwawatyoka kudunhu rekumhondoro .Baba vangu vaiva mufundisi weA.F.M pawatyoka ipapo semwana wamufundisi ndini ndaifaira kuratidza vamwe vese unhu hwakanaka.Ndichikura handina kana kumbobvira ndaita mukomana kana umwe chete.Upenyu hwangu hwaiti chechi, chikoro, bible study nezvimwe zvina Mwari mukati.Rimwe zuva ndichibva kuchikoro ndaka………..

CHAPTER 2:KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI
🔞🔞🔞🔞🔞🔞

Rimwe zuva hangu ndichitobva hangu kuchikoro ndakazongonwa ndabatwa mumapendekete ndakatotarisa ndokuona zvavari brother Ngonie vaiva neshamwari dzavo mbiri saka handina kuzoridza mhere nekuti vaiva vanhu vatainamata navo uyu Ngonie ndiye aiva anzi achazoita murume wangu nababa kana ndichinge ndangopedza kunyora form 4
Zvekuti aiva mukuru kwandiri amai vaibva vati hazvina kana nebasa rese kutoroorwa nemukuru kwauri kwakatonaka nekuti anokuratidza mazirudo,uye hanzi nekuti Ngonie aiva mukuru kwandiri saka aizondisimudzira pamweya.Amai vaiva mukadzi uya aingoti hongu kupi okay, chese chaiva chataurwa nababa ndizvo zvaitoitika.

Aaah Ngonie ndiwe ndanga ndichitoda kuridza mhere ndafunga kuti umwe munhu ko unoziva mufundisi havandibvumidze zvekubatwa kana ruoko nemunhu wechirume,saka uri sei hako murume wangu,ipapo ndaitotaura ndichifamba hangu, ko baba vaiziva kuti ndopedza nguvai chikoro ndaiwanzosvika ndakamirirwa panze pegate.Hanzvadzi yangu ndiyo yaiva yakazvipedza akabva pamba .Umwe musi ndakanonoka kusvika ndokusvika ndichiverengeswa rino ziverse rekureurura zvivi zvako kkkkk ,”Iwe Chido uri mwana wamufundisi wanzwa unofanira kuratidza vanhu vechechi kuti une hunhu hwakaita sei ukaita basa rekubatwa tuzamu itwotwo netukomama kunze uko hamheno hako wazvinzwa hakuna tete mazuva ano ndotokuraira ini baba vako unoda kutisekesa nenyika , amai vako vakushaiwa mari yemafukidza dumbu watsemurwa hako kusango ikoko.Kana wakatarisa mukuwasha wangu Ngonie unoti anoda kuroora hari yakatsemurwa kare here?Manje musi waunongoiswa usina kuroorwa pano pangu usatsike wanzwa unobva wangogarira kudondo ikoko netukomatwo wanzwa,”ndaingogutsiria musoro pese pavaitaura.

Tinokwanisa kukutumira nyaya dzakaita seiyi ye KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISIeverytime we publish via email, subcribe below

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Saka zuva randakabatwa bendekete naNgonie mashoko ababa akadzoka achiita kunge minzwa munzveve dzangu. “Kkkkkkk Chido mwana wamufundisi unopenga here, kupaparika kwako ndekwemunhu asati amboiswa mboro musi wandinokunzwisa iwe unotozoswera wava kumba kwangu wakunditi Ngonie ndipe more.Mufundisi vanoita kunge vanorara newe sei kkkk boyz uyai munzwe Chido ari kufunga kuti papraise and worship team here pano. Ndanga ndakatogarira iwe pese apa , iwe wacho wakutaura uchifamba mira hako ndoda kutaura newe.Unoziva baba vako vakapusa Chido.Ini Ngonie ndinoziva type dzese dzemapeche kubva kumapeche ane miromo mihombe tu pecheuswa, nhevedzamupata netumwe tupeche tusina kana nzveve hadzo.
So tell me Chido hari yako yakazara here uye une nzveve here zvekuzoti tava mumba ndoona hakuna kana nzveve handidi.” Ndakashama pamwe nekunyara nezvaiva zvakutaurwa naNgonie ndakabva ndada kufamba shamwari dzake ndokumira pamberi pangu vachindivharidzira nzira.

“Iwe Chido unoti unoenda kupi handiroore mukadzi wandisingazive kuti akamira sei ini.Boyz muswededzei kuno.”Ndakabatiranwa ndokumiswa pamberi paNgonie ndakatadza kuziva kuti ndochema here kana kuti kwete.Dzimwe pfungwa ndakatoti ndiyo musengabere wandaiva ndakuitwa naNgonie uyu misodzi yakatanga kuyererera hayo pari pamusaka pevabereki vangu vaiti kungoona Ngonie wainzwa vakuti mukuwasha,mukuwasha.

Ngonie akabva andibata zamu rangu ndakanzwa kakurwadziwa ko raiva rakambobatwa here kubva nakubva ndakaona akusekerera.”Yeh babie zamu rako chete rinoratidza kuti uchiri mhandara,rega tione kuti kumwe kuri sei.”Akabva apinza ruoko rwake muuniform mangu pandakanzwa rwakuenda mubhurukwa ndakabva ndabatanidza makumbo angu,”Ko Ngonie wakuita sei futi hauise ruoko rwako mubhurungwa mangu ka,”ndaitaura ndakakwidza izwi nekuti kwaaiva akuenda ndaisakufararira.”Iwe dzikama apa bible rinoti mukati uri pasi pemurume iwe chako chaunoita kungoti yes daddy pane chese chandinoita usandivhunze zvisina basa,Kasika vhura makumbo aya ndisati ndakurarisa pasi izvezvi.”Ndakabva ndavhura makumbo angu ndiri zii hamheno chaaitsvaga kuzasi kwangu takatochishayawo ndakanzwa nekutsinyiwa tsinyiwa,pava paya akabva aburitsa ruoko rwake ndokunditi zimbama kumeso ndakatoshaya kuti ndoroverwei zvakare.”Chido ,iwe Chido uri mukadzi akaita sei asina kana dinji chii chaunoti ndinotambisa kana ndisati ndakukwira zvauri mwana wamufundisi wani nhaiwe.Inga amai vako vanodzidzisa vamwe vakadzi kudhonza dinji wani,Ko chandakarambira Tambudzai chaiva chii nhai ndichivimba munhu ane beche rinenge remwana achangobva mukuzvarwa.Chokwadii boyz uyai muone mashura ari pano.Nhasi ndinomadhonza ndega matinji iyaya kusvika akura handiroore mwana mudiki ini.Saka unoti mboro yangu inobatwa nechii.Ini kana ndichida kuyamwa ndoyamwei ipapa.Kuti ndikuti rara pasi pano pasango hazviiti handidi kuti uonererwe mhata yako neshiri , boyz one wenyu ngaamhanye anotora mota yangu yandasiya paMatambo,ndoda kusvika kwaMubaira naChido uyu izvezvi tofanira kudzoka kusati kwasviba.Boyz dzaNgonie dzakamhanya kunotora mota pasina nguva ndaiva ndagara mumadam seat ndakungoboira boira ndiriko hangu.Ko ndaigoita sei ini ndaiona amai vangu vachiteerera baba kubva ndiri mudiki neniwo semwana wa mufundisi ndaifanira kuita zvimwezvo.Takasvika Ngonie ndokubhadhara kamwewo kalodge kaivapo ndakamboda kuvhunza kuti aiva akaziva sei ndikati regai ndinyarare zvimwe ndezvemeso muromo zvinyarare.

Boyz rake rakasara rakagara mumota ini naye ndokupinda mukaroom ndichingopira gotsi door rakabva raikiwa ndokubva aisa makey mupocket make.Nechemumoyo ndakati nhasi ndakuzokwirwa manje ndainzwa vamwe vachiti musi wekutanga zvinorwadza , asi unenge wanakirwa ini ndakati chauya chauya nhasi ndonzwawo kuti amai nababa vanenge vachinzwa sei.Ngonie akasvika pandaiva ndakagara zvino ndokutanga kundiyamwa munyatso wangu ndakatanga kufemera pamusoro ndaisaziva kuti kuyamiwa kunoita kuti munhu uburitse sound yakadaro.Handitozivi kuti ruoko rwangu rwakasvika sei mubhurugwa raNgonie ndakazongoona ndabata mboro ndakabva ndavhunduka ndokuburitsa ruoko rwangu fast iye akabva arutorwa ndokudzosera makare.”Chido babie don’t be afraid mboro iyi ndeyako wanzwa ndiri kuda kutanga ndakubata ndoda kuti utote kuzasi uku ndozoita zvandinoda kuita newe.”Ndakangogutsirira musoro ndokungobatawo mboro yacho ko ndaisaziva kuti inobatwa sei ndaingokwidza nekudzika kukwidza nekudzika akabva abvisa bhurungwa raka pandakatarisa ndakarohwa nehana pandaibata mboro iri mubhurugwa yaiita kunge diki paakabvisa pant yaiva yafuta zvino yakareba kuita kunge yedhongi mazitsinga akati tare tare iro zimusoro riri zidema 😱ndichiri ndakashama kudaro ndakaona ndakusungwa maoko netie yaaiva nayo ndakangoramba ndiri zii hamheno ndiro zemo randaiva ndakunzwa here kana kuti zvimwewo ndakangoona ndavhura gumbo ndega ndakudeedza zita raNgonie ,”Ngonie!Ngonie kani chiita kani aaaaah,”ndaiva ndakufemera mudenga zvino.Ngonie akatanga kundikisa achidzika nedumbu ndichiitwa kurumwa hamheno vamwe vaimati love bites here pese pandairumwa ndaibva ndaita noise iri sexy soo.Chokwadii rega vanhu vachizoti first cut is the deepest Ngonie handife ndakamukanganwa.Akabva asimuka ndokuenda kufridge akadzoka akabata tray yaiva nemaice akatora ice one ndokutanga kurifambisa padumbu mangu ndakabva ndaita kuyuwira chaiko.Akangopinza zvugunwe zvake munzeve dzangu ndokutanga kundikisa muhuro umu maihweee ndakatanga kungotambisa chiuno ndega soo Ngonie aiva anonoka beche rangu raiva rakuita kuvhita vhita nekuda kuiswa mboro .Ndakati ndega nechemumoyo kana kungobatwa kuchinaka soo kuzoti akaisa mboro yake yedhongi iyi ndaizonzwa sei.Iye akaona kuti ndaiva ndaparara nezemo akabva atanga kuita zvekundirwadzisa akatora mboro yake ndokutanga kundirova rova nayo kumeso ka smell kaibudapo ndakanzwa kuda kuidya akabva anzvengesa ndokuenda kubeche akasvika pakabeans ndokutanga kukarova nemboro, akatanga kuita mboro yake kukwidza nekudzika pabeche rangu haana kumbobvira asvika kuburi kana.”Ngonie kani ndokumbirawo undiite kani Nyati mandikuvadza nekuda kunzwa kuti makaita sei ndokumbirawo kani shewe,”ndaiva zvinondakudetemba apa misodzi yekunakirwa iri mumaziso beche rangu rakanga zvino rafuta nekuda kunzwa mboro yaNgonie apa tumvura twati nyakata iye panzvimbo pekuisa mboro akabva atoisa chigunwe chake chepakati mukati pebeche chaimo ndokutanga buritsa achipinzwa ndakanzwa kuti yohweeeee zvonaka izvi ndakatanga kuchema nekunakairwa ndichingodeedza zita iye wacho akaramba ari zii handizivi kuti akaita sei nechigunwe ichocho akangoburitsa ndokupinza achiguma kabean ndokukwidza kagunwe kake zvishoma kumusoro yohweee ndakazongonzwa ndadaidza Amai ndiye mvura tsaaaaaaa yakatomuenda meso ndaiva ndanakirwa zvekuburitsa inenge weti.Iye akangoramba ari zii ndokutanga kudya beche zvino achiita kuyamwa,”Waona Chido iwe ndiwe wega uri kunakirwa ini handina chekunakirwa nacho ndoda kukuyamwa tumatinji itwotwo ndotozvibatira ndega.,”Akatanga aisa rurimi pakabean kangu ndokutambisa tongue yake mubeche rangu ndakakwirwa nerurimi imi kani ndiani aizoziva kuti ndini CHIDO MWANA WAMUFUNDISI,Ndaiva ndakuti chauya chauya ,akatanga kudhonza dinji nemazino zvaiti kurwadza zvoti kunaka. Aaaaaaaaaaaah Ngonie please just do me kani.yohweeeeeeee eishhh yoooooooo ummmm Ngonie. Iye haana kana kumira rurimi rwake raingova mubeche Ngonie akaita kukambura beche kunge muriwo ndakatanga kusimukira nekun……

KUKWIRISA KWA CHIDO MWANA WAMUFUNDISI
KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI

CHAPTER 3:KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI
🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

Handizive kuti kukoira ndaiva ndakuwana kupi chokwadii ndakazongoona chiuno changu chakuzvonyongoka kunge nyoka ùummmmmmmmmmm maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yesssssssssssssss Ngonie pliz don’t stop pliz Ngonie can you please fuck me yoweeeeeeeee just put your dick in ummmmmmmmmmm amai kani,ndaiva ndasumukira zvino ndakaisa maoko angu mumusoro make ndakavhura makumbo angu kupa musoro wake space yekuita basa kumhata kwangu ndakabva ndakochekera makumbo angu mumusoro imimo.Iyi ndokuti,”Chido mwana wamufundisi beche rako rinonhuwirira mhai kunaka kwaro eishhhhhhhhhh,”akabva adzosera chigunwe chake kumhata kwangu ndokutanga kukwidza nekudzika apa achiita kuyamwa zamu rangu kunge mwana mucheche.Aaaaaaaaaaaah Ngonie please dont make me come again please i want to feel you in side me ummmmmmmmm mama zviri kunaka kani yohweee.Iye haana kudaira akaramba achiita nechigunwe kudaro apa mhata yese nemagumbezi zvaiva zvatota.”Chido suck my finger unzwe how your pussy taste,”akadaro Ngonie achiisa chigunwe chiye mukanwa mangu mhaiwee ndakatanga kuchinanzva ndigotenderedza rurimi rwangu pachigumwe chiye aiva aita kusumukira zvino ndaisakwanisa kubata machende ake saka ndaiva ndakuita kumatambisa negumbo rangu,”ooooooooooh Chido i am going to fuck you now ssssssssssssssssss akabva aita kundisimudza ndokundibata nechemamusana apa ndaiva zvino ndarara musana magaro akasimukira mudenga. At last Ngonie aiva akuzondikwira manje ndakatarisa mboro yaida kuiswa mandiri ndikabva ndanzwa kumerera kwekunakirwa mboro yacho yaiva yummy akati kungoigumisa pabeche ndakanga ndakutoita masound ndakavhara maziso beche rangu raiva rakuti tivhu tivhu tivhu,gumbo ndaiva ndatovhura gate kare ndamirira kuti Ngonie agowese.Akaisa musoro ndokutanga kungotenderedza ipapo ini wacho ndaiva ndatova kudenga rechinomwe Aaaaaaaaaaah,Ngonie ummmmmmmmmmmmmm i love you .Iye aingoita masound “huuuummmmmmmu.sssssssssssssssss Chido Chido Chido”,akabva andirenga ndokuona mboro yanditarisa ndakabva ndangoziva kuti ndaifanira kuidya ndakaibata neleft hand ndokuipinza mukanwa ndakadya mboro semboro ndaiita ndichidzika nekumachende uko ndaiti ndikamakwevera mukati ndomasiya ndakaona murume mukuru abata gotsi achichema.nekunakirwa ini ndakabva ndaitawo manyawi ndaiti rurimi rurupamachende ruoko ruriku mboro ndakabva ndaidzosera mboro mukanwa apa ndichiita sound yakanga yawedzerwa manje ummmmmmmmmm aaaaaaaaaaaaah iye paakaona ndaisa mboro mukanwa akabva andibata musoro ndokutanga kundinyerekedza mukanwa yoooooooweeeeee nemukanwa ndakanzwa kunaka kwayo kwese.Ndakona Ngonie abata musoro zvino magaro ake andaiva ndakabata aiva aita kuoma atsinyirwa mukati zvino ndikanzwa,”Chido !Chido!Chido babie I’m coming babie I’m coming ndakabva ndatenderedza karurimi kangu pamuromo wemboro yake ndikanzwa tsaaaaaaaa tsaaaaaaa urume rwese umwe.wakapinda mukanwa umwe ukaenda kumeso kwangu,iye Ngonie yaingova “Yohweeeee ssssssssss babie babie,”akabva awira pasi mboro ndokubva yasvava ini wacho ndakanga ndava busy kupukuta urume huye.

Ndaiva ndakutya kuti ndiko kwaiva kwaita kubva kweumhandara hwangu here uko,ndaiva ndakapika kuti umhandara wangu ndiyo yaizova present kumurume wangu asi ndakashama pandakatarisa pasheet handina kuona ropa ndakaisa ruoko kumhata kwangu asi hakuna ropa rakabuda pachigunwe.Nhai Ngonie ko sei ndisina kubuda ropa ini ndichiri mhandara kaini vanhu vaiti unorwadziwa uchitadza kufamba ko ini handina kunzwa kurwadziwa kwacho sei ndatonzwa kunakirwa zvekuti i stil want more swty.kkkkkkkkk akabva aseka hake Ngonie, “Mwari uyai muone mashura ari pano mwana wamufundisi here uyu ari kuchemera more bonde kkkk Chido wanakirwa ndisina kumbokubata kana kukuisa mboro yese kuzoti ndikakubaiirira yese wakafongora ichinobaya cbibereko uku kumba haudzokere iwe.Babie mboro yangu inonaka wanzwa asi eishhhhhhhhhh haisvire pakabeche uswa kako aka,babie type yebeche rako iri kana wakuziva kurishandisa handiende kubasa iri ndiro beche manje handina kukukwira ndoda kuti uchisvika kumba uvhunze amai vako kuti chii chinonzi dinji obvawavaudza kuti ini murume wako ndinomada.Ndokupa mwedzi chete anofanira kunge akurawo zviri normal kana wanakirwa ndisina kubata dinji ndikabata dinji weti yekunakirwa yawaita apa inoita shoma.Hande tinogeza tese tibude tiende .Ndakafara kuti ndaiva ndakunogeza naNgonie nechemumoyo ndaiti dai akatadza kuzvibata akangondikwirwa kani kuzoona mwedzi wapera ndisati ndaiti zvaaiva andiratidza zvaisaita.Tichipindai mubathroom ndakangotarisa mboro nemachende aNgonie ndokubva ndabatwa nezemo ndakatanga kuruma miromo yangu ndichienda kwaari,zvekunyara zviye ndezvimwewo izvi ndaiva ndazvipira kuti kana zvichibvira Ngonie aitozondikwira nhasi chaiye.Ndakasvika paaiva ari aiva aisa sipo kumeso kwake akamira pashower mvura ichiita kumurova mumusoro imwe ichiyerera nemuviri ndakasvika ndokubata mboro iyoyo ndokuiisa mukanwa pasina nguva ndakaona shasha yamisa zvinhu tsinga dzati tare tare ndakabva ndatanga kusvisvina kunge ndaidya lolipop,chimwe chigunwe ndichizviita mhata apa ndichiita anonzi maungira ekunakirwa.Uuuummmmmmmmmmm aaaaaaaaaaaaaaaah swty kani!ohhhhhhhhhhhhhh my god,please i beg you just fuck me now oh yesssss

Akabva andisimudza ndokundiisa maoko angu kuseri akamabata zvinesimba,”Chido are you sure you want this?”,akabvunza Ngonie ini wacho ndakanga ndatoparara kare ndakuita kubvunda mhata yangu yakuvhita vhita,chokwadii zemo raiva randikuvadza.Ngonie just fuck me mhani,ndaiva ndatotsamwa akabva anditenderedza ndokubva ndazembera kumadziro nedumbu ndakupira magaro apa shower yaiita kutirova zvedu takamira kudaro ndakatanga kudedera hangu akauya ndokundirereka musoro wangu ndokutanga kundipa makiss emuhuro yohweeee mamamaaaaaaaaamama kani yohweeeeee ndakabva ndanyatsomubata magaro ndokumusandudzira pandaiva mboro yake yakasvika ichindibaya pakati pemagaro chaipo ndakangoti ummmmmmmmmmmm yessssssssssssss Ngonie i dare you fuck me.Ndaiva ndatoparara kare ndaiita kumunzwa achifema mugotsi mangu chaimo kufema kwake nesound yaaiburitsa zvaisvika zvichipindainzveve zviri sexy like kuzonditi kudaro ndakabata mboro yake ndaona kuti ari kundinonokera ndokubva ndaiisa pakati pezvidya zvangu ndakabva ndadhasharara ndamirira kuti iye angopinza apa zvaiti mvura zvoti kutota kwebeche rangu plus masiriri aiva akubuda pamboro yaNgonie aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh ndakatanga kuzvonyongoka ndichizvibata mazamu ndichirovanisa magaro angu nemachende aNgonie iye akabva anyatsopatsanurisa makumbo angu ndakaita maungira ndichinzwa mboro ichipfuura nepamusoro pebeche ndakangoti Ohhhhhhhhhhhh ummmmmmmmm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ngonie haana kuisa mboro yake mukati akabva andimisa straight nekuti ndaiva ndafongora ndakuti inyatsorova kuchibereko sezvaanga ataura ndakamira kudaro akabva abatanidza makumbo angu mboro yake yaiva pakati ndokutanga kundikwira pazasi pamhata ndaiinzwa mboro ichiguma kabean pese payaiguma mhata yangu ndaibva ndaridza mhere ndakavhura gumbo ndochida kuinzvengesa asi Ngonie akabva amavhara futi veduweeee ndakanakirwa takaita kunge vanhu vari kukwirirana pamusoro pemabhurungwa mboro yake haina kupinda inside me asi kunze ikoko ndaiita maungira ndakatunda ndikatunda Ngonie andingoita akabva andibatira padhuze naye maoko ake akabata mazamu rurimi rwake ruchidya musana wangu veduwee ndainakirwa kumberi nekumashure zvese.Ngonie akatanga kuti ,”ssssssssssssssssssssh mwaaaaaaaaaaaaaaa fuck fuck fuck Chido ndakuda kupedza ndoisa musoro chete here Chido Chido,”ndiye tsaaaaaaaaaa hurume wake kuburi rangu redhodho.”Chido zvinhu izvi ndakudzidzisa nhasi asi wakutoita kunge senior babie ita dinji ndinyatsokusvira usiku hwese handiti next month icamp yemayouths kuMasvingo ndouya ndokutora ikoko toenda kumasvingo town ndinonyatsokupa kudya kwenyama.Takazogeza ndokubuda hedu,handitoziva kuti kumba takasvika sei ndaingofunga zvandaiva ndaitwa naNgonie tichingosvika pagate ndakabva ndaona mufundisi nemukadzi wavo vakamira vakabat shamu ndakango………

CHAPTER 4:KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

 

Takazogeza ndokubuda hedu,handitozivi kuti kumba takasvika sei ndaingofunga zvandaiva ndaitwa naNgonie tichingosvika pagate ndakabva ndaona mufundisi nemukadzi wavo vakamira vakabata shamu ndakangoziva kuti nhasi pangu pandiperera.Baba vangu vaiti kana vakurova munhu vairova kunge nyoka yapinda mumba ndakatanga kudedera ndiri ndega ,ndakatarisa Ngonie ndikaona haasi kana kutombogaya hake.Ndakadzika mumota mushe mushe baba pavakangoona ari Ngonie wandaiva naye vakabva varasira chishamu chavo pasi.”Mufundisi ko kumira kunze kwegate makabata shamu kwakanaka here asi Daniel adyisa minda yevanhu here?Ndati ndiunze ndega Chido uyu anga achidiwa natete vangu vangavachida kutaura naye sezvamunoziva mazuva acho ekuti tironge zvekuroora ava pedyo saka vambenge vachida kunzwa kuti iye anofungei nekutaurawo dzimwe nyaya ndavasiya vari vese ndikabva ndatozodzoka ndichimutora,”ndakashama nekunyepa kwaiva kwakuitwa nabrother Ngonie manje.Ini pese paaitaura ndaiva ndakangotarisa mubhurungwa rake kuda kutonzwa kuti dai angondiite zvakare kungomutarisa ndaiva ndatanga kunyemwerera ndega kuzasi kwangu kobva kwanga kuti tobvu tobvu tobvu tobvu zvekuda kuiswa chaizvo.Ndakanzwa kuvenga amai vangu vaiva vasina kundiudza nyaya yechinhu chinonzi matinji iko zvino zvaiva zvanditadzisa kunzwa kunaka kwemboro yaNgonie ndakatoyeva Ngonie ndichimubvisa hangu hembe nemaziso ndakazonzwa ndakudhonzwa nzveve,”Iwe Chido panhu pakamira vanhu vechirume unomira uchitsvagei munhukadzi dzidza kuti ukaona varume vakutaura iwe suduruka unoda kuti ndizonzi ndaisakudzidzisa tsika sei iwe,”ndakabva ndangotevera mumashure maamai vangu nechemumoyo ndaiti tsika ndidzo dzinokwirwa here varume vaida dinji not tsika amai vaifanira kunondidhonza matinji angu chete and ndaida kuti akure ne2 weeks kuitira panozouya Ngonie kubva kuHarare asvike achiwana pekubata pada aibva andikwirawo.

Kuchiyedza ndakamhanya ndokunoona imwe shamwari yangu yainzi Tanaka ,ndainyatsoziva kuti nekungwarisa kwake aisashaya dinji.” Iwe chido kwawamukira pano pamakuseni akadai kwakanaka here unoziva kuti Saturday ndoda kumuka ndakarara asikana ndanzwa nekumuka makuseni,”akadaro Tanaka achitoratidza kubhohwekana nekumutsa kwandaiva ndamuita.Asikana musadaro inzwa nyaya yangu ndiri kuda kuti undipewo chekudonzesa matinji,nezuro ndaiva naNgonie zvaakandiita zvacho nanhasi beche rangu riri kusosa ndiri kuda kuti andikwire asikana akati haakwire munhu asina dinji saka akandipa mwedzi chete please Tanaka ndipowo zvaunoshandisa ndiitewo ndinakirwe asikana iko zvino kugara pasi pakundinetsa ndikangoona murume wese ndinenge ndakuda kutoti andipedzise zvakasiiwa naNgonie panzira,ndaitaura ndakaita kuzvisunga makumbo ndichiita kutsinya beche rangu pese pandaidaro ndaibva ndanzwa kuda kutoiswa chaiko ndakatanga kutofunga pandaibatwa naNgonie ndokubva ndatanga kutsinyira mhata hangu ndichiita kutsinya zvese nemagaro ndakatanga kufemera pamusoro maziso angu angaadzoka zvino aita madiki atsvuku manje.”Gegegegegegegegege kwaaaaaaaaaa Chido mwana wamufundisi wakazokwirwa kkkkkkk yohweeeee wakanzwa kuti zvinonaka ka handiti ndaikuudza ko zvauri kufamba mushe wani ini first dae ndakatadza kufamba ndakatozogeza mvura ine salt asi pechitwo yohweee sandi kunakirwa ikoko, but iwe uri chihera yakaita sei isina dinji mwana wamufundisi asina kukwana chokwadii waita lucky amai vangu havapo pinda mumba ndikudonze unzwe zvazvinoita ndodonza ako odhonza angu,”Takadungamidza muspare mairara Tanaka ndakasvika ndokubvisa bhurugwa rangu to my surprise Tanaka akanga asina kupfeka bhurugwa handina kuda kuvhunza ndakaziva kuti aiva arara achikwirwa chete.Tanaka akabva avhura hake makumbo ake,”Chido tarisa mhata yangu uri kuona tunhu utwu tunenge tunzveve utwu ndiwo anonzi matinji angu akakura kare iwe kkkkk zvausina kana pekutswinya hapo nhaiwee.”Akabva atanga kubata matinji angu ndainzwa kunyerekedzwa neurwadziwa coz aiva achiri madiki pese aaidonza ndainzwa kurwadza takaita izvi for 3 weeks aiva akura zvino takutoti kana ndikaitawo weti ndainzwa ichirovera padinji ndaiva ndakungoverenga mazuva kuti Ngonie haangachiuya here apedzise zvaakatanga,Tanaka akati aida kundiratidza zvimwe zvinoitwa vanhu vachikwira saka ndakabuda hangu ndakuenda kumba kwavo ndiri munzira ndaipfuura nepakasango so ndakati ndasvika pakati nepakati ndokuona shamwari dzaNgonie dziripo dzichitoputa hadzo mbanje havo ndakati ndakuda kupfuura umwe wavo akabva andibata ruoko,”ko iwe mwana wamufundisi uri kuda kupfuura usina kuti mhoresa hausi kutiona here Ngonie akasiya ati tichengetedze umhandara hwako saka wava nedinji here asi iwe unozonyanya unotadza kuita dinji here,”akabva afamba kwakusvika achindibata beche rangu pamusoro pehembe ndakamukanda ruoko rwake kure asi akabva aita hasha paakasekwa neumwe wacho.

“Wakamboitwa sex chaiyo here iwe ini ndasiyana naNgonie anoti dinji dinji ini chandinongoda iburi chete,”akabva adambura top.yandaiva ndakapfeka mabutton ndakayedza.kurwisa asi vaiva vaviri vakandikurira.Anonzi Simba ndiye akatanga akandibata zamu zviye zvehasha,ndakarwadza asi Simba haana kurega akabva atanga kuriyamwa yuwiiiiiiii kuyamwa kwasimba kwaiva kwakatosiyana nakwaNgonie rega zvichinzi usati waroorwa unofanira kutanga wambofara.Simba akabva adzikisa ruoko rwake zvaiita kupisa kunge moto kubeche yoweeeeee pakasvika padinji ndakanzwa kuda kuiswa panzvimbo pekuti ndivhare makumbo ndakabva ndatovhura,”Yohweee James uya uone Chido aita dinji nhasi totangira Ngonie kunzwa mhata ine dinji yemukadzi wake,”James akabva auya ndokusvika achisimudza makumbo angu ndokumaisa mudenga Simba akabata maoko ini wacho beche rangu raiva ratotota kare ndainyepera kuchema kuti kana zvozvotaurwa ndonzi ndakachemawo asi mumoyo ndaida kutonzwawo kuti zvinonaka sei coz pandaiva ndasiirwa naNgonie paiva pakaoma.chokwadii.Simba akabva andivhara muromo kuti vanhu vasanzwa kuchema kwangu James akatora mboro yake ndokuiiti pfeeeeeeeee zvishoma nezvishoma pakutanga yakaramba kubva aita zvekumandikidza ndakarwadziwa ndokuchema ndichiruma Simba ruoko akabva anditi chibhakera.Ndakanzwa mboro raJames achiisa eye yaipinda ichibuda ichipinda ichibuda musana apa achiita kukoira kwete zvekutamba.

Ndakanzwa mboro yaJames ichiita kusvika kuchibereko chaiko zvairwadza zvichiita kunaka futi ndakatanga kuchemerera zvekunakirwa zvekuti yaive rape zvaiva zvimwe ndakaona kuti Ngonie aiva andiitira utsinye dinji rangu raiva rakaita kubata mboro yaJames kwete zvakutamba pandakaona kuti aiva akuda kutunda ndakanzwa neruzha rwaaiva akuita ndakabva ndasunga mboro yake kwe2mins ndikanzwa ummmmmmmmmmmm yohhhhhhhhhhhj Chido kani yohweeeeeee mamamammamamamammmmamama ssssssssssss nhasi kani yohweeeeee kani ummmmmmmmmmm chihera munonaka kani huhuhuhu mmmmmmm ndiye tsaaaaaaaaaaaaaaaaa ndiye ndakanzwa akugwina gwina ndiye ziii pamusoro pangu.ini handina kuchema zvakanzwika ndakangoti ndaingogomera nechemumoyo since Simba aiva akandivhara muromo .James achibva Simba akabva auya ndokutanga asvipira beche rangu mate ko raiva raoma kani nekukwira chokwadii boyz dzembanje dzaiziva zvadzinoita akabva atanga kuridya achiti akasvisvisina dinji ndaiva ndasumukira James akabva auyawo kumusoro ndokutanga kundikisa muhuro nemunzveve aiiti akaisa rurimi rwake munzveve ndaibva ndaita kuyuwira kani ndakatanga kusssssssssssshhhhhhhhhhh ummmmmmmmmmm ahhhhhhhhhhhh ndaiita kunakirwa kumusoro zvese nekuzasi ndakatanga kudaidza zita raSimba kunaka kwaiita rurimi rwasimba ndaiva ndakuda kunzwa mboro yake ndaiva ndakungoti Simba! Simba kani oh yessss oh fuck me ,ndaiva ndaiita kutota kuzasi uko Simba akabva aita manyemwe ndokutanga kurumirira dinji rangu achiita kufuridzira pese paaidaro ndainzwa yohweeeee kani ummmmmmm kunaka mai kani vakafa havana chavakaona futi ndaiva zvino ndasimukira nekuda kuiswa Simba aiva nekambolo asi aiziva kukashandisa aiti ari pamusoro achikoira ndichiinzwa kupinda aibva aisa yese machende ake aisvika achirova mhata yangu waingonzwa kuti papapapapa iye akati aiva murume uyu aidetemba kana achikwira.”mai kani yoweeeeeeee mmmmmmmmmmmmmmm ssssssssssssssssssssss chihera kani yohweeeee Chido kani babie ndokuda hangu nhasi handibve pamusoro pako mboro yangu inofanira kurara irimo mhai kani babie unonaka yohweeeeeee aiti kukwira nekudzika ombosiya mboro irimo kudaro atanga kuyamwa mazamu yohweee kani chemusi uyu ndakabata denga nekunakirwa adzika akatanga kuti, “Chido mwana wamufundisi mmmmmmmmmmmm ahhhhhhhhhhh yohweeee kani beche rinonaka iri James mwana wapastor ndakutunda kani yohweeeeeeeeeeeeeee akabva andisimudza magaro ndokubva abata panzvimbo pekuti ndivhure makumbo akabva amabatanidza iye ndokuvhura ake ndakanzwa ummmmmmmmmmmmm ssssssssssssss yohweeeeeeeeeeeeeeeee.kani vadzimu ndakuuyako kani mwana wamufundisi uyu anonaka mai kani,” ndiye tsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mukati imomo akabva aburitsa mboro yake ndokutanga kurova beche rangu ndayo achiisa musoro nekuitambisa pamusoro pebeche achigumisa pamatinji ndaiva ndazonzwa mboro dzese manje.Ndaiva ndati zvapera ndipo pakabva pauyawoJames .Beche rangu raiva rakusosona zvino ndakanga ndakurwadziwa manje kunaka.kuye kwaiva kwapera zvino ndakaridza mhere ndokubva ndanzwa……..

 

KUKWIRISA KWACHIDO MWANA WAMUFUNDISI appeared first on Vanodazvinhu.com

 

Kusvirana ne Kusvirwa None Stop! Pano pawebsite yevanodazvinhu we believe in zvinhu, makasununguka mose kutishanyira muchinzwa nyaya dzose dzekusvirana, kutundirana, kuisanam kukwirana, kun’alan’azana, kuya unhu, kudyanana, whether you fantasize kukwira maiguru, kukwira mainini, kukwira vatete, kukwira mbuya, kukwira muzukuru, or kukwirwa nabamunini , kukwirwa nasekuru, kukwirwa na bamkuru, zvose tinazvo, chatisingakuridziri kuraper, kusvira ma underage and always use protection. Pamberi nekusvirana, pamberi nekuisana!

Leave a Reply