Veduwee chihure chakangozvipengerwa hacho, handingati ndiri hure per say, I was married to my one and only husband for 16 years. After I was caught, i realised that munhu wese aneka trace kana kuti ka

We were all going to school to attain higher qualifications. We had planned to relocate to NewZeland . all things going on well ini ndichi attainer ma good results kuma Assignments as well as our semester exams.

Munongozivao kana mavakuita chikoro chevakuru, you apper as if murivana vadiki. U feel some freedom and some independent . in our class of 12 there this guy Hillary akangondi atrractor from the first day we started weekend tuitions.

He was of medium built ndaiti ndikamuona ndotonzwa kutota kuzasi kwangu. Handizivi kuti taka connector sei , even though I was married , I wanted to resist him ndichimboita maprayers kumba but zvaishaya basa. On one of the weekend classes zvakamboitikia takapesana padoor iye ndokundigumha kumagaro kwangu nemboro yake iwe ndakabva ndatonyanya kutotota I felt chihure in me and I realised kuti i was fai+ling to control it.
So it went on for sometime hangu and we became friends and friends became close friends until we started sending each other ma Nude pics pa whatsapp and then porn chaiyo. He would buy me airtyme yekudownloader. It was one one day taht he invited me kuflat kwake. I didn’t find myself resisting, since i had grown a relationship maari.how was i going to evade my husband? Hameno.

It was on a Friday afternoon, when i got bored at work so I decided to have a chatt with my new found friend. After an hour of dirty talk, Hillary asked me to come over to his place , over the weekend and i said yes, so i told my husband that Friday night kuti mangwana I want to go and get some past papers from Class rep. muTown kuma ten kuseni . he seemed not to care, that night handina kurara ndichingo funga Hillary. Aah ndakanga ndatoo hure kaini.

The following morning ndakanyatsogeza kuzasi kwangu ndibva ndika shaver tuvhudzi twakanaga twakutobuda . dapedza kugeza ndakazoona baba vekwangu vaakuto zora mafuta zvikanzi rega ndikuperekedze hana yangu yakarova zvekuti nadakangoti asi munhu aona matexts angu here, nadakapererwa zvekuti ndimuudze zvakndiomera hama. Takapinda muota hana yangu ichibanda ndakangoti mwari chero zvamafunga , ndakzonzwa hubby aakutindichada hangu kuzoenda kubhawa, but ndinoda kungo panda muToilet kumba keshamwari yako iyoyo. Tirimunzira ndakazomuudza kuti munhu rume vakango frauna zviya zvekusafarira. Vakango ok.

Takasvika kumba kwa Hillary mu 3rd floor muflat kuma Avenues takaknoker 3 tymes asati avhura door akazovhura ndinofunga kuti ainge akatogadzirira, coz paaka vhura door ainge akatopfeka boxer short asina underwaer mukati, murume awngu ndisati ndambo itroducer akabva ato kumbira toilet achimhanya. He was complaining of mudumbu so akabva apinda muToilet. Takabva tasara mu seating room tiri two Hillary haana kumbo tora nguva kana ini I could resist his advances despite the presence of my husband in another room,

Akabva adzikisa short yake ndikaona mai shato yekwaani rino gobvu rakareba. Ndaida kuti ambomira kusvikira murme wangu aenda but ini ndakanga ndatononokerwa. Akandibatisa mboro yake ahhh kutota kwaani. Akandibata bendekete ndokundi presera pasi kuti ndiyamwe mboro yake aa imi wee, muviri wangu waizhenjeera ndakabata mboro yake ndookuiti mukanwa yakanga zvino yakanga yaa sando kuomarara akandibata kugotsi zviya zvinota varume kana vaka bata magaro emukadzi, achiindonyera mumukanwa mangu, ndakamboedza kuibudisa but the grip was just but too much ndopaaka tanga kukoira zviya zvnechisimba zvekuti yaito svika kutunhu twiya twuviri turimumukanwa pahuro ndaida mkuti arege sak kuti nditaure ndaitya kunzwikwa nadady vaiva mutoireti.he was very rough and that excited me. I wanted that rough especially from him , saka ndakakwanisa kuibata zvinechisimba kuti isanyanye kupinda pahuro zimboro rainge rakakura irioro. Hameno kuti chii chinomboitita veduwee kuti mboro yauinenge uinayo mumba inongo kundwa neye panze akazonditundira mumukanwa zvekuti kana kuti ndisvipe zvakaramba nokuti ndakaita kunge ndichadzipwa unoziva zviya zvinoitika kana uchipa mwana porridge zvekuti unotomugwika omedza ndookuti afeme, rume rakadira dzinenge 250 mils dzemaSperms mumukanwa ende ndakamedza ese sure here askana I could not believe it. Zviya zvekuti gurwa gurwa ainge aka kora kunge lacto chaiyo. Aipisa sei. Ipapo ndakafeeler very close to him ndakanzwa kumuda zvandisati ndamboita kana kuna baba vavana vangu.

Ndakamedza ende ndichiada ndakatombo kanganwa the pain that I got pandai ndonyerwa mboro yaese mukanwa , i cannot tell the taste of the sperms but they were just but good ndakatoona ndaakutosveta mboro yacho kuti amwe auye, taste yacho I can not explain it, its out of this world. Nadakadzidza chimwe chinhu kuti kana uka medza masperms emumwe wako unonzwa kuti unomuda zvisingaite sure kudya kwete kuyamwa kunoita kuti uite very close kune mumwe wako. Paaipinda pahuro pangu ndakanzwa mazamu angu kudairirira ne muhapwa mangu kubdairirira, zvese izvi zvakzitika whilst my husband was in another room muToilet for that matter. ndokutoti ndizokwanisa kufema. Apa dady vari mutilet chete semumnhu akange ainemanyoka . apedza kudaro still ichakango oma kunge simbi akazoibudisa mumukanwa mangu kana nguva yekutsamwa ndakaishaya. Akazonditi nditarise murume wake kuti akange apedza here kuita manyoka mutoilet , ndakanobvunza dady kuti how far zvikanzi endererai henyu nema discussions enyu since mudumbu make makange morira. Haana kuziva kutimadiscusions aya mukadzi aito zvambaradzwa nayo mboro. Takazo buda mu dinning takanaga mu main bedroom make ndiasti ndambodii, ndakabva ndabatiswa coner yebed pant pasaidi haa nadkainzwa ichipinda muviri wangu asi kudairira kuti zhiriri kumakumbo uku. Maimwana yainge yakakura kani iwe. Chitaurirwa mbare dzekumusana . Kana iniwo ndakabvuma kuti ko mwena wangu wakareba kudaro zveku accomodata danda rese iri. Haa ndaka zhagwa zvwekuzhagwa zviya. Askana chibereko changu chakaridzwa kani.

Yakatanga iri pain then turned into pleasure chakatsokodzerwa iwe kani. Ende zviya zvekuti munhu wega unozorokana wakubhendersa muisana wega. Chiuno ichi chakasimuka zvekuti rakanyatso uya kuno kumhata uku. Rese beche rakange rava panze. Chakanga chasara mukati asi chiri kumusiwo was chibereko. Akandirova a good 30mins , zvino rume rakanaga royerera dikita kunge munhu uya anaiwa asina umbrella. Kana ini ndakadairawo asi hama dzangu chibereko chairwadza cei . Nadaka yuwira yowira cei. Pane paakambo teerea hake mwana wevanhu achi puruzira chibereko ne tip yemboro yake zvekuti kana ini ndakabvunda ndichinyatsonzwa kuti pane contact apa. Ndakanzwa pasi petsoka kunyerekedza kani . Ndakatombo kanganwa kuti ndiri mudzimai wemunhu. Veduwee ndakanakirwa askana .
Ini apo ndakanga ndoto penga nayo handina kuziva kuti zvakafamba cei, rume rakazondio pidugura kuti ndirare nemusana pakoner yebed pataive iyo irimo yakanwa maimwana.

Haa apa ndopaakandi baya zvekupedzisisira . The penatration was just but too much. Mboro inopinda kani iwe zvekuti the pain becomes unbearable. Yaka nyatsokwana mubeche askana. Rume rakatanga kupomba kani. Iyi yqakanga isiri mboro yeku gara nayo mumba, zveshua beche rino bvaruka kana ukagara nayo mumba , Chibereko chakatobhenda chete ndakange ndanyatso vhura zvino. Zvekuti matiniji angu inyatso rohwa ne groin yake airwadzira kunakirwa. Ndakanyatso mutarisa so ndikaona rume raka buritsa tsinga dzepahuro iwe . Richipomba rakaruma shaya. Mathrusts acho ainge aripowerful zvekuti aisada kuti ibudise kana piece zvayo. They were heavy and little in terms of kukoira ndakaona kuti munhu anenge ainakirwa nekugumha chibereko changu. Because akange oita zveku pusha mukati asisa rove zviya zveku buritsa kunze. Ende ndainyatsinzwa inch nyatso pushira chibereko kuside zvekunge aiida kupinza tip yemboro yake muchibereko. This tyme I completely forgot kuti ndainge ndauya nemumwe munhu my husband for that matter. Masex moans akatenge atowedzera,veduwee idzi dzangoo nhoroondo chete ndakazonzwa kamwe ka heat nekusinya swinya mubeche mangu ndikabva ndaziva kuti ndakuda kuita ziorgasm chairo iyewo ndoo paakaita kuhon’era kuya akaruma shaya dzake tsinga dzakati tande tande muhuro umu. The thrusts were painfull but becaouse ndaida munhu wacho I didn’t mind it at all, my body became very stiff ende kubva kugotsi zvichidzika ne kumusana kumagaro uku ndakanzwa kamwe kasensation kasinga hwiwsiski. Beche rangu rak contrctor zviya zvekusunga mboro askana.

Iyewo ndanzwa obhowa ichifemera mukati mangu akaita one short yaipisa sei kunge tsono chaiyo, at the same time my hubby achibva vhura door , Hillary achitunda first short. Akanyanya kuwedzera kubata magaro angu nezigrip rinenenge rebenzi chairo. Ndakanzwa izwi raHubby kuti “ Hey imi murikuitei imi” ndakango kwaniasa kuti Hillary tabatwa. Hillary akange asati apedza akaizvomora ipapo ndokugara pamubhedha ichibudisa masperms, yakareba sei ndakaona hubby akaitarira ndokunditarisa , haana zvizhinji zvaakataura akango buda ndokunaga kutiolet isu takaramba takatarisana, ini nechemumwoyo ndakangiti pangu pandiperera, musha wangu waparara nechihure here chandisina kumbojaira. Achibuda mutoilet ndakanzwa door kuti bha! Ndakabva ndaziva kuti hapana chekutaura kana kunzwisisa.. isu takaramba takadaro uyu Zimboro rakaraembera richi budira masiriri ini maSperms acheerera nemuzvidya mangu umu.
It took us aboput 10 minutes takadaro hana dzichiita kurira zvekuti ini ndakambo pera mweya ndakafunga kure, kuhama dzangu, dzake dzaindida chose taizofesana sei.

Hillary ndiye akaita first move, achidzoka padiri achida kundi comforter achiti sorry hako, ndaka nhonga underwaer yake kuti ndipukute masperms akange azara muzvidya zvangu umu. Ndisati ndapukuta kubeche kwamngu akabva andigumha musoro nezimboro rake pandinge ndaka kotama pandakasumudaza musoaro ndakabva ndasangana nayo pamuromo pangu, wanike ndato shama muromo haaa kuiti tywi mumukanawa hameno kuti chii chakanga chandipinda mufunge, kana iye akashamiswa nemaActions angu semunhu akange agumisirwa panzira haana kana ku resister hake. Sezvineiwo haina kutora nguva kumira zvakare akamboramba akamira achigaya ndofunga but ini ndakange ndatova muchuni muform chaimo as if hapana change chatora nzvimbo. Ndichyamwa kudaro pfungwa dzainge dzichipirngishika kuti nhasi ndinorar kupi. Semunhu ainge ajaira kurara nemurume wake. Airara akandigumbatira Hilary aizozvigona here izvozvo.kurara ndakanzi dzvii mazamu. Ukudichipuruzirwa pamukova webeche. Ko Kuchikoro nevamwe, who used to give me the respect as maiguru. Ko vamwe vay vaindi enver vaindichiva . but ndakangoti I will cross the bridge when I get there kune vese vaizondibvunza vazvinzwa.. akazoidzorera makare mubeche zvino rakanaga razvimbirira from previous session. Haaa iwe zvimwe zvimwe dzokororo inesimba veduwee ini dakazorova chiokapa kana iye akakanuka, izvi ndakanaga ndoitira kuti nditowana kwekurara ndichifunga rimwe zano since kumaba was nolonger possible.iyewo akopinda muform again tikaridzana zvisina mukare akmboona.veduwee dzokororo chokwadi inesimba ndakazhagwa zvemhando yepamusoror rikati iro beche racho rakanga raane lubrication yemasperms. Nokuti handina kunge ndawana mukana wekupukuta masperms akange arimubeche mangu. Yanyatso pinda ende ndichiznwa kuti manerves arimu lining yebeche rangu ariku feelika.

Akazotunda rwepiri hapana chakabuda askana ndaianzwa mukati chaimo. Tazopedza manje ndakamuti , zvino todii akangonkwanisa kumuka achidzedzereka semunhu akadhakwa achino kiya madoors ese. Ndokudzoka kubedroom akandindimbundira haa ndiye hope kuzomuka mangawana sunday, ……………………………………………………. ,
iye zvino ndaakugara mu 1 room kuNorton hangu, Hillary anouya nenguva kuzondiona, taaakukwirana once a week since ndakaona kuti haasi type yekuroora and haisi mboro yaungade zuva nezuva nokuti ino rwadza sei.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

Leave a Reply