Kwakapisa musi uyu zvekuti ndakati better kubvisa skin tyt yandaiva ndapfeka nekuti yaiva yaakutondisvuura matinji ne friction apa ndainge ndisina hangu kupfeka pant, ndapedza ndakabva ndaita hangu weti ndikati better kunomirira bhazi rekuti ndichienda kuMusha mongoziyawo kuti kune dzimwe misha sekwedu kune bhazi one chete ukaripotsa kutomirira rimwe rinogona kuzouya after a great deal of hours later.

Kunze kwakazongochinja all of a sudden bva kwakatsamwa zvekuti anytime kwaigona kunaya mazimvura, so ndakaenda zvangu pa rank pane ma waiting rooms ndokunogara hangu ipapo, makatanga mune vanhu vakawanda asi vaiita vachipera since ma bhazi avo aisvika vobva vatoenda zvavo plus kunze kwanga kwaakuda kunoti dokei asi kwanga kuchakachena ndikatoti zvangu better kuverenga Nyambo dzesviro papage raBorn Errectus.nechekumberi kwainge kune benzi zvaro rechirume raitozvipengerawo zvaro plus ma vendor aitengesa nevanhu vaitozvifambirawo havo.

Munongoziyawo mukugara umu dzimwe nguva unombopota uchigara beyaka nekusaziva plus nenyaya dza Born ndaizombovarairwa ndoona vanhu vakutarisa ndozvigadzirisa.papera kanguva ndakaona tainge tasara ndofunga only a few ladies hedu takamirira ma bhaz asi taisataura tese.

Ndirimubishi nefon yangu I still remember ndakangonzwa kanenge kaku screamer from a lady ainge ari kuside kwangu, pandakati simudzei maziso wanei benzi riya ririkuuya wena rakandinga, ririkufambisa wena apa mboro yaro yaamira kuti twi, ndofunga rainge raona beche rangu pandaimbopota tichivarairwa paye handiziye, asikana ndakapera simba, kuti ndisimuke nditize handiziye chakandibata, ndofunga mazimweya iwayo akaita kuti ripenge ndoakandidzikirira, or maybewo pfungwa dzangu dzakashokwa nezimboro iri rainge rakasvibirira and rine tsinga, zimboro racho zishondo kwete yekuchecheudzwa asi iya yeutozvarwa nayo, ndakavhiringika pfungwa zvkuti ipapo beche rangu rakabva ratowedzera kutota plus nenyaya dzaborn ndanga ndatotota hangu kudhara.

Pandakati ndisimuke it was too late benzi ranga ratosvika, rakangouya ndokubva razviwisira pamsoro pangu, rakandirova nechest yaro pachifuva pangu, pandakati regai ndiite gain strenghth ndakatadza ndokudonha nemusana apa makumbo mudenga, benzi rakazvifosekedza pakati pemakumbo angu, nekuda kurwisa nekubhibhidhla, ndakabva ndavhura makumbo, beche pachena, plus power ranga rine benzi iri ndakashaya kuti zvirikufamba sei, I tried to scream asi ndakashaya power, I felt as if ndakabatwa nemazimweya andisina kunzwisisa.

Pasina nguva ndakaita sendirikuona rima so, ndokunzwa rimwe zimweya rekuti ndakanzwa simba kupera, asikana I felt mboro yebenzi riya ichipinda zvinehasha zvekuti yakanyura yese asikna apa yakazadza beche rese and ndaanzwa pain isingaite, maiwee kani ahhhhhhhhhhhh, benzi rakawedzera kunyudza mboro ndokunogumha g-sport mukati muya zvekuti pain iya yakabva yaenda yese ndokutanga kunzwa kunakirwa, the more I tried kurwisa the more yandaitokoirira nekuvhura kuti mboro inatsopinda ndakaona nyeredzi asikana pandakatsunzunya, parakanzwa kuti mboro yapinda ndofunga benzi iri rakangoti MUDZIMU WARO BONGA, Asikana ndakasvirwa, ndakakoirwa, apa ndakanatsobatwa zvinesimba zvekuti in my life handina kumbosvirwa zvakadai, rume raiita kudonha rute, apa kukoira kwacho kwanga kusina direction asi mukati mboro yanga yakanyura, vanhu vakaedza kuribvisa asi vakatadza nekutiranga rakandibatirira zvekuti ini kutaura chokwadi kuscreamer kwandakatanga ndichita ndakatozopedzesera ndaakuchemerera, ndaiita kunge ndirikusvirwa nezvimwe zvinhu.

Manakirirwe andakaitwa nemboro pakanguva kadiki ikako ndakavhiringika zvekuti ndakatozopedzesera ndakochekerawo makumbo paye ndokusumudza chiuno asi kukoira back ndakatadza coz ndanga ndakunakirwa nemboro, ndakaribatirira back benzi riya ndokubva ndatunda asikana iro richokoira chete, harina kuzopedzanguva ndakanzwa rondibata zvinesimba ndokuti ohhhhhhh, richinditundira chibereko, kubva ipapo I remember ndazopepuka ndiri muchipatara, I then asked nurse kuti chii chaitika ndopaakanditi I have been raped nebenzi so the doctors varikuda kuita drain masperms, apa beche rainge richishosha plus ranga ratsemukira nekusvirwa apa ndainge ndirikungonzwa kunaka still.

2014 apera umwewo muperero shuwa!!!

Leave a Reply