hureWell, being a ghetto boy, I never imagined that one day I would date a foreigner worse off kutosvika pakumuboora nekumumitisa.

I was only 19 and had just finished my Olevels 2yrs earlier ndavarovha coz mari yeAlevel yakange yaramba kutamba. Zimbabwe was co-hosting the cricket World with South Africa and I would usually save every thousand (remember Zimdollar) I had to go and watch each match played in Harare. My friends couldn’t even afford this.

One of the matches was against New Zealand. Ndakaenda ndikanogara zvangu pedyo nemamwe mavet. Frankly, I just like their character, support and cheering. Most of them speak fluent Shona usually if they mix up with us.

So they had this drum they were beating unmelodiously whenever Zimbabwe hit a six or four (Blignaut aizviita). So it happened that one of them akati ini Shona “hey cde munogona kuridza ngoma?” Ndakatombocheuka forgetting that there was noone behind me.

Ndakangogutsurira and the guy invited me to beat the drum. They started singing ‘Rueben amaiwe’ ndikafa zvangu nekuseka. These guys vanenge vaibva pamapurazi epaMazowe apa and maybe mapurazi avo anga asati atorwa.

Ndakarova ngoma vakanakirwa. They started kongonya dance and this attracted spectators in the terraces. I even saw a ZBC and Supersport cameras zooming towards us. Mawara ekurukesheni nekuruzevha akati andibata.

All of a sudden vanhu vakatanga kuuya and they joined us in cheering on the team though it seemed helpless coz New Zealand yacho anga ari ma1.

Ndakazoti ndaneta kamwe kamuvet kakanditi huya kuno mfana ndobva taenda kubar ririmo muHarare Sports Club kakanonditengera burger nemafrench fries. Along the way twumababe twechichena twaingo ndinongedzera twuchiti “there is the dude”.

Tadzoka kubar takagara pasi nekamuvet kaye tokurukura zvedu. He was very fluent in Shona. Akazosimuka oenda kungoma zvake akandisiya ndichidya.

Ndichiri kudya kudaro pakabva pasvika twumababe four, one kaive kechirungu asi twumwe twuviri ndakangozviona kuti aive mapatya and the other one was definitely their sister coz vaiita kunge nhoko dzetsuro kufanana.

Twakabva twandikomberedza twuchibvunza zvimibvunzo zvimwe zvacho ndichitwunyepera.

Twaitaura neEnglish. They begged me kuti ndimbodzokera pangoma futi but I promised ndaizoridza after lunch kana NZ yobatta. I later found out kuti vabiya angu mablacks aya were from Kenya. Kamuvet kakatisiya tega palunch.

Kasisi kemapatya kakatuma mapatya kunotenga maice cream tikasara tiri two. We discussed a lot of things and it seemed aida kunyatsoziva a lot about me. I told her ndobva kuChitungwiza kuUnit O akati “where is Chitungwiza?” ndikati zvangu yohwe nhasi zvangu.

She promised kundipa mari yebus fare kuti ndiuye kumamatches ese. Ndakangoti ka1. Pakadzoka mapatya vakatodzokawo neice cream yanguwo ndikangoti nhai Jesu nhasi ndichazvimbirwa ndikarutsa mubhazi.

At around 2pm game rakatanga ndikadzoserwa panyanga zvekare nemavet aye. Ndakaridza ngoma vachiimba dzimbo dzeShona dzimwe dzacho dzisingaridzirwe ngoma asi ndaigodii. Ndakaona tumakenyans twuya twuchitospakwa but imwe pfungwa yakangonditi ‘are they enjoying cricket or me?’ coz Zimbabwe yaipiswa zvedi munhandare.

Dzave kuma4pm ndatoona kuti team yedu yarohwa ndakaoneka and everyone was disappointed but ndakavaudza kuti transport yeChitungwiza inozondinetsa.

MuKenyan akandipa her number akandikumbira dzangu. Fone futi, rovha rekuChitungwiza, kwaSeke, kuO. 2003. Kkkkkkk. Ndakatoseka zvangu nechemumoyo. She said ndozombomufonera ndomuridzira ngoma kumba kwavo.

Ndakabuda munhandare ndine wara since homwe yaive yanaka coz mavet akange andipa mari vachiti ndozouya panext game. Ukuwo muKenyan akandipa imwe but yake yaitokwana week rese.

The next match was in three days so muKenyan ndakamufonera the previous day akati if possible ndinokasika kupinda mutown ndoenda paAvondale Shopping Centre tozobva kumba kwavo tonanga kugame.

Kana hope dzakambouya here. Even my sister wandaigara naye akatobvunzawo kuseni kwaco akati ko iyo cricket yacho inotanga kuma8 kuno? Ndakangomuti handisi kuda kuzoita zvepressure pamagates. Imiwe. Mukombi. City then Avondale. Ndakazoenda pane chimwe chifone shop ndokufona zvikanzi “hope you are coming?” ndikati ndatova paAvondale.

She was suprised but promised kuti she will come in 20minutes. Ndaigozivei. Ndakatomira zvangu pachifone shop chiye pakasvika kaToyata Rav ndikatoona ndiye wena.

She motioned me to get inside ndobva mota yafambiswa zvinyoronyoro takananga kumba. She told me kuti her mother had visited mdara kuNetherlands kwaanoshanda so they were home alone. Iye nemapatya namaid chete.

She even told me kuti aive ne19yrs. Takapinda munaCeres Avenue tikafamba zvishoma ndokubva azotena topinda pane iwe imba yakanaka chose. Paive nemazimbwa ainge shumba. Akatonditi ndigare mumota until adzivharira coz dzaigona kundidya.

Takazopinda muden mapatya akandimbundira mbundira vachifara. They promised to buy me pizza kana ndikangoridza futi ngoma kunhandare. Aaah futi here akomana.

Their sister was quick to say iye aive neheadache so anga asiri kuzoenda navo kugame. They werent bothered with that as long as ndaizoenda navo. I promised I would definitely. Ko ndaigotii.

Since ivo vaisadriva sister vakatideedzera Rixi taxi tikaenda kugame. She even gave me mari yebus fare neyekufona kana ndasvika kumba. Eish. Yabvepiko ngirozi iyi.

Kugame kwaspaka since ndakasangana futi nemaface angu mavet aye. The game was against Kenya. Takaizvambaradzawo chekuti pano. Zvino musi uyu ndairidza ngoma kudivi rimwe nerimwe kuine chimoko. Mapatya aye.

Since this was the last game to be played in Zimbabwe ndakazoonekana nemaface angu akandipa mari nemafone number. Taxi yakauya ndikaperekedza matwins kumba kwavo. Tasvika taxi yakanzi indiperekedze mutown kuCharge Office. MuKenyan akati ndifone mangwana acho.

I called her as agreed zvikanzi musoro ma1 apa aiti aive ega since vamwe vese vaive vaenda kuchato. I made a mistake or was it really? I said to her “if I come there and play the drum will it heal” maiwe zvangu ndazviparira. She pleaded kuti if I was free ndiende ndimuone.

Honestly, I had no other intentions. Ko neghetto redu iri ndaigofungawo kunyenga mwana weshoroma wekuma dale dale. Haikona Sunningdale but Avondale.

Mubhazi. City then Avondale. This time ndakananga kumba straight since I now knew the place. Ndakasvika ndikarova intercom zvikanzi “who is it?” ndakataura zita rangu but handina kunge ndambomuudza zita rangu. Akati “from where? What do you want?” Ndokubva ndatoona kuti akatsva mafuse. Ndakazoti ndini “the drummer” ndoravaiziva vese. Akabva angouya and she apologised for being rude.

Takapinda mumba ndikaisirwa movie Terminator 3. For the first time ndipo pandakanyatsotanga kuona kuti ngirozi yakaumbwa iyi. Mapapiro nenguwo chena chete ndizvo zvakashota.

She brought me pizza and kutaura chokwadi this was my first time kudya pizza. Through discussions I discovered kuti this was a God fearing family. She told me kuti her father is a strict disciplinarian. We discussed everything. She told me her name. Warona. Then Weyinka and Wagata the twins. Wa Maiku being their surname.

Its just natural. She wanted to show some photos ndokubva auya kuzogara paside pangu. Hana yakatanga kurova but semunhu akambofudza mombe ndakazvidzikamisa. The fotos were too many and she showed me almost all of them. Sometimes ndaimboyevererwa naye zvangu ndichiita sendiri kuona foto.

Suddenly, by nature’s calling ndakazongokaruka ruoko rwangu rwava pane rimwe shoulder rake. She didnt even wince. She pretended as if nothing had happened. Ndakaona otaurisa ndikangoti zvangu nechemumoyo tibvire apa.

Ndakadzikisa ruoko from shoulder to her waist. She continued nekutaura ndikati zano nderipi. I slowly turned her head towards me and planted a very soft kiss on her mouth. She responded by putting her arm over my shoulder ndikaziva kuti ndadiwa pano.

Ndezvakare zviye zvekusweroti ndakuda. Pane rudo runobuda rwega. Takazokissana zvemhando yepamusoro though this was my first time. Ndakanzwa Joram asimba ndikati zvangu dont worry bonyora nhasi hakuna unorara wapaziva chete. Sevanhu vasina experience takangokissana kissana ndokubva ndatopinza ruoko mubhurugwa romwana. Ndakanzwa hayewa. Rave jakwa chakwa rega. Iye akange angotsinzinya achifemera padenga.

Ndakatorawo ruoko rwake ndokurwuperekedza mupant rangu. Haana kuita nharo. Akangoibata kuti dzvii pasina chinoitwa. Ko yaivewo mhosva yake here.

Ndakaona kuti poto iye yoda mugoti zvino ndokubva ndangodzikisa trouse. Iye akangoramba akati rabada. Ndakazama kundonyera Joram asi semunhu ainge ajaira beche remumafirimu nemubook chete. Hapana kwakapindwa.

Precum was oozing out sechigubhu chemafuta chakabooka and beche remwana raive ratoteswa kunze kwese uku naJoram. Ndakaramba ndichingoedza zvichiramba. Zano nderipi. Ndakatanga kubata bata beche zvemboro tambosendeka.

Ndakaribata ndikanzwa kabeans kemwana kachiita zviya zvekuvhita vhita kunge chipfuva chemwana ane asthma. Ndakazopakira chigunwe chepakati mwana akaridza kamhere kanyoro nyoro nekurwadziwa.

Ndakangoti zvangu nechemumoyo zvino zvaunodaro nechigunwe ko kuzoti Joram andaitosekerwa nevamwe kumombe. Ndaive ndotogeza pangu ndega. Ndakakurunga munwe ndirimo mwana achingoshinyira.

Ndakazoona kuti chigunwe hachingapedze zemo rangu ndikati Joram hujaya ngaupere. Ndakaitora ndokuita yekunyengetedza ndichikodzongera zvishoma kuti huronyo hundibatsire pakupinda.

Thats nature hamawe. Joram akazowana mwena asi kupinza dzoro chaiko kwakaita basa. Mwana aiyuwira seari kutemwa nyora nerazor yakagomara. Musoro wakapinda wose ndokubva ndambozororera.

Ndakarusumudzira ndoenda mberi mwana akabva atrya kupunyuka. Aisunga makumbo achitrya kuti ndisarambe ndichienda mberi. Asika zvakasikwa naShe. Wekwamurume ndewekwamurume. Ndakaramba ndakabata mapendekete ndichimudhonzera kudyo naJoram.

Joram wakange wava bango remuvanga kusimba. Ndaingoti fambe fambe zororei. Mwana akatomboipangura mhere akati “please stop it” handina kudavira kana kurega.

Ndakazoyeuka zvataiudzwa kumombe kuti ukaita zvekutamba first day unototadza kuboora and ukaera watadza hazokurespecta kana kuti mukana wacho haufi wakaupiwazve.

Ndakaruma muromo wezasi ndokubva ndanyatsoindonyera mberi mberi. Hamawe. Ndakarumwa pachipfuva ndikamboda kutiza. Ndakazoshingiririra ndokuramba ndichingopusha. Ndaitswinywa nekurumwa zvese.

Nanhasi mavanga acho mamwe ndichiinawo asi handichaziva kuti ake chaiwo ndeapi coz pakazoitawo amadam neaMemo. Ndakazonzwa ongoti “aaaaaaah eish aaaaaah” nechemubeche ndikanzwa Joram asisarwadziwewo.

Ndakabva ndaziva kuti hujaya hwapera. Warona akachema zvekuti ndakatombofunga zvekutiza. Tose taifemeraka and carpet yaive yazara ropa. Ndakaramba ndakaisa mboro mberi mberi ikoko ndokutanga kumukissa ndichinanzva matama ake nenzeve zvakange zvazara misodzi.

Ndakada kukoira mbichana asi mwana airatidza kurwadziwa. Kana iniwo ndairwadziwa asi nezemo ndaingoti kumombe zvakanzi unofanira kutunda. Ndakazongorovera moyo kudombo ndokukoira zvine speed mwana achingoshinyira ndave kuda kutunda ndakayeuka nyaya yemimba plus urovha hwangu ndokuzvomora Joram. Ndakakanda mbeu yese pamusoro pedumbu rake imwe ikatomurova chirebvu.

Ko ndokuti jayaka. Akanditarisa neziso rainge rekundivenga ndokubva ndamukissa ndikati “m sorry Warona”. “What have we done? What have you done? What will I say to mum?”

Should I have answered that. No. Ndakangoti “I love you Warona” and kissed her on the forehead. Ndakamusimudza ndikaona kuti aifamba achiita zvekukamhina. Akauya nebucket nechikorobho tikabatsirana kucleana carpet yaaridzi.

She begged me kuti ndimusunge bandage pagumbo kuitira kuti haaizobvunzwa twakawanda nezvekukamhina. Akafrya masausage tikadyisana hedu. Ndakazooneka ndaona kuti nguva dzangu dzekumakombi dzava pedyo. Musi uyu handina kupiwa mari.

Ko ndaigodawo yei kunge hure. Akangondisvitsa pagate ndokukamhinha achidzokera mumba. Ini hakusi kufara ikoko. Ndakaenda kumba ndichingonyemwerera.

Ndakaita 2 days ndisingageze Joram ndichingoti ndikabata nechigunwe ndonhuwidza. Ndaibva ndanzwa manyawi. Ndakange ndoti pakubonyora ndofunga kafirimu kangu naWarona.

Ndaibva ndangotunda. Rudo rwedu harwuna kuguma musi uyu. Takange tongombeya neguta kana nepakati pesvondo. Rainbow, Eastgate, Westgate, 7 Arts hapana pakasara.

Handina kana kobiri randaiburitsa. She seemed to have accepted my financial and social status. Iye aitoona tava mukadzi nemurume. Ini moyo waingoti ko hama dzichati kudii. Kuroora shoroma. Washinga?

Zvino munoziva hama ndizvo zvakandipa shungu dzekutsvaga basa. Rimwe ripi randaiwana reAlevel?. Pasina nguva ndakawana kumba kuine tsamba yaiti ndiuye netwangu twese kuMorris Depot for training.

Warona handina kumuudza. Ndakaita mwedzi wese ndiri muDepot ndisingawani kana mukana wekumufonera. Ndakazoti rimwe zuva zvikanzi naCommandant Depot marecruits endaiwo panze for pay day.

Ndakafamba netsoka naTongogara kusvika pana L Takawira ndokuzokwira muchovha. Ndakasvika paAvondale shops ndokufona. Akaratidza kushamisika akati ari kuuya sezvo mai vaiveko.

Akazouya tikaenda pane imwe cafe tikagara zvedu. Ndakamunyepera kuti ndaive ndatumwa kumusha kunopepa sekuru vairwara. Akazvitambira and I promised her kuti ndichange ndichiuya kamwe pamwedzi kuzomuona.

Six months dzemuDepot dzakapera ndichingoonana naye. Pamwe pacho ndaitiza husiku ndoenda kumba kwavo kana mai vake vasipo. Taisvirana semabandit. Akange onakirwawo nayo zvino.

Ndakazopedza training mwana asingatozivi kuti ndava mupurisa. Mukusvirana ikoku imwe mbeu yakasvika mimba ikabata. Mdara wake akaflya from Netherlands akauya.

warona akandifonera since ndakange ndave nefone akati chabvondoka. Nekuda munhu ndakaendako. Zvinoitawo hwana hudiki. Kutosvikonokawo pagate wena. Mai vacho ndivo vakabuda ndikavatsanangurira kuti ndini ani. Vakanditarisa kubva kumusoro kusvika kutsoka vachingodzungudza musoro

Dai vaive ne xray machine vakaongorora kana mabhonzo angu. Nechemumumoyo ndaingoti hangu “zvino dai makaona ndichiri rovha maiita sei?” Ndakapinzwa mumba ndikawa vese varimo vakanyarara kuti zii. Dhara raive rakamira pakati pemba wangu mudiwa akagara pacarpet achingochema.

Dhara rakandinhamukira rikandibata huro. Vanhu vose vakazhamba vondinunura. Mdara akazondirega ndava pedyo kupera mweya. Akazonditi nditaure zvose ndikamuudza. Hapana chandakasiya nekuti ndaive ndisingazive kuti audzwei uye kusvika papi. Chandisina kumurondedzera maboorero andakaita mwana wake uye kuti takange tanakirana.

Paakaziva kuti ndiri mungonjo akawedzera kutsamwa akati haana mwana anoroorwa necivil servant. Aitaura achisanganisa zvese English neSwahili. Saka zvimwe handaizvinzwa.

Ndakazomuvimbisa kuti ndinoroora mwana wake nokuchata naye. Ko ndaigotiiwo veduwe. Takazokurukura zveupenyu hedu vose vachingondibvunza my back ground. Wangu mudiwa haana kumboti bufu asi paakona ID yangu yebasa akanditarisa neziso rinotaura.

Mhamha vakazondiperekedza kutown vakakumbira ruregerero nekudzipwa kwandaive ndaitwa. Vakandivimbisa kuti vaizondisupporta mumarriage yangu nemwana wavo. Aaah madzimai.

Takagara kwekanguva kusvika mimba iya yaponwa. Mapatya wena. Christian naChristine. Zvino pressure yakange youya kunzi ko muchato. Apa Zim dollar rikati ndini ndadii neinflation.

Hapana chakabuda. Handina kuroora handina kuchata asi nanhasi namai vevana tinotaura hedu tese. Ndiye anogara navo. Akati handikwanise kuvatora kana ndisina kumuroora zvekare akati haachazoda umwe murume futi kunze kwaJoram wangu.

Ndinongotumira mari pamwedzi asi aah dzimwe nguva ndinoona ndatotumirwa yakawanda zvonzi inwai doro baba VaKik

Zvino kumba zvakwave nebarika raMemo namadam ndodii. Vana vatove kuenda grade 3.

Based on a true story. Yangu ndomene.

 

Une nyaya yako yekusvira akana kusvirwa yaunoda kusheya here? tisendere mwadhi kuemail yedu inoti iyo drsviro@gmail.com

Leave a Reply