I had just arrived kwazvakarehwa kwainongwa mari mustreet, to my shock everything was hard. Munongoziva kuti we knew every job and we had experience even if we didn’t have any idea what they were talking about. That’s how I met Anna, mukadzi aiva akanaka iyeye then you wonder why asina kuroorwa, she was about 35 aine mwana musikana ane 17 ainzi Shingi. Ndiye munhu akandidzidzisa basa pahome apa and we became very close, and I respected her satete I was only 23 but had a big body coz ndaitamba rugby so ndakati gwinyei. I had this nick name from school and days of playing rugby kuzim, they called me Jack because of my shondo The name had originated from Jack The Snake wewrstling, nekuti vaiti ndine nyoka mubhurukwa, and this lead me to be very quiet and shy.

Fast forward>>>>>>>Later ndakazodanana nemurungu Sidell wataishanda naye, she was about 20 and very beautiful, aine dairyboard yakakura. Akanga asina hake matako mahombe asi aibatika, Zvino dzimwe nguva taimbobira zvekutsvodana pabasa asi zvaingogumira imomo, mumwe musi taive off tese takaronga kuenda kumovie, tabva kumovie ndakaitawo zvakanaka zvekuperekedza mwana kumba kwake. Aigara ega sezvo vabereki vaive vaenda kuAustralia vachimusiira imba yose. Pakuti bye bye nekiss zvikanzi, “come over for coffee,” ini ndazivei kuti inzira yevarungu yekuti uya tikwirane. Ndapinda mumba ndakayeverwa nokuti maive makashongedzwa zvakanaka, munhu aive neutsanana zvake plus she had all the good stuff you may want in a house. Ndakapiwa coffee yangu ndokutanga kunwa iye akati achambonogeza, ndofunga aida kuti ndimutevere asi ini kana kumbogaya zvagu ndakange ndotonakidzwa nemovie yaiva paTV iya inonzi Pretty Woman.
 Apedza ndakazwa ndoshevedzwa hanzi, “please come and give me a hand,” ini ndakaenda ndichingoti hameno something very simple. Ndasvika mubedroom rake ndikaona mwana akangomonera towel chete, zvikanzi, “please massage me,” akadaro achinditambidza chibhotoro chemafuta ainhuwirira zvaidakadza. Kungodaro akabva arara pamubhedha nedumbu apa amononora towel rave kumagaro uku, ndakaona ganda rakatsetseka, apa ndakanga ndisati ndamboona murungu mudiki asina kupfeka, zvino kapfungwa kakabva kauya kekuda kukwira bva mudhara asimuka hake mubhurukwa. Ndakaisa mafuta mumaoko ndokuakwizanisa, pangakangobata musanaso heyi mudhara akabva anyanduka, Ndakamboshinga asi zvakaramba, ndobva ndamuti, “can I use your bathroom please,?” akapindura zviri pasi pasi achiti ndiende zvangu, ndaamo ndakamira kuti mudhara ambodzika ndikanzwa door rovhurwa, zvikanzi, “sorry I forgot to give you a towel,” akadaro achinditambidza towel asi asina hake kupfeka. Ndatambira towel ndakaramba ndakamira, iye ndobva abuda, achingobuda ndamvura shower ndokupindamo. Pasina nguva akadzoka ndokupindawo mushower, akabva atanga kundikisser ini ndikati dzawira mutswanda, takatsvodana shower ichitirova zvedu, akabata mudhara ndiakuona wokura, iye ndokutanga kuubonyora zvake zvinyoro nyoro. Akavhara mvura kwakudhidhonzera kubedroom kwake, akandisairira pamubhedha pasina chinguva ndikanzwa yave mukanwa, apa ndarakidza kushamisika nekuvhunduka, nekti izvi handaizvizivawo. Iwe akazviona ndobva angoti, “you not comfortable, maybe next time,”  Ndakabva ndatanga kumubata mazamu aiva makuru iyayo apa akamira kwe kuti twii but apamira zvawo. Ndakaita zvandajaira zvekuayamwa ndikanzwa kamhere nekakushinyira, chigunwe chakananga kunyini, ndikanzwa kwatotota kare. Ndakabata kusvika angorembera, ndamurarisa pamubhedha, ndovhura makaumbo, mudhara pambutu, kuti ndipinze akaramba, aiva nekapeche kadiki, ndofunga Aiwa amoisa nekadiki diki or haadhonza zvinoita vekumusha, I don’t know. After the third time ichiramba akazoti, ” your thing is too big for me, I haven’t had a child yet so my pussy is still tiny and tight,” 
Apa ndakaona kuti ndikaita zvekutamba ndaioita mufara ndega, saka ndakamuti ngaauye pamusoro, akabvuma nokuti ndakamuti unocontroller hoe deep I go, akabvuma. 

Zvino akauya pamusoro ndokuigarira, apa musoro chete ndiwo wakapinda, ndikanzwa mwana oshuvira, akati koi koi koi, ikawedzera kupinda, ndokumbomira, akapamha zve ikavedzera, akamirazve. Ndakaona obata padumbu apa onyanyisa kuchemerera, akatanga kukoira yangopinda just a third, ini ndichinzwa mboro yakanyatsoti mba-mba-mba ne beche, kutarisa kudi kuona hapana kana pekufema napo. Ndakasuduruka kumashure ndobva yati pindei futi iye kwakujamba kuibudisa. Akabata beche rake akarikwisa, ndobava aisa mate pamboro, akadzokazve ndokuigarirazve, Akadzokorodza zvaive amboita kusvika mboro yapinda half way, akaramba akadaro achingotambirira, ndobva atanga kugwinha gwinha ndikanzwa diti rangu rotsunyiwa, akakoira ndobva atunda, apo ndakaona kuti akutunda ndakubata magaro ndokumudhonzera pasi apa mudhara akabva ati nyu ndikanzwa mwana achitsemukira. Akabva aridza mhere ini ndokumupidigura oenda pasi, ndakatanga kupomba akazhamba zvekuzhamba zviya izvi, apa ndakakanga ndonzwa havi yakaoma zvekuti zvake zvekuchema handina kana kumbozviisa munzeve,  Payakapinda yose  ndaona murungu otsvuka kumeso nekuvhura maziso apa muromo washama,. Akada kumbondipusha asi zvakatowedzera simba rangu, ndikabva ndawedzera thrust,  ndakapomba ndikanzwa ogwinha gwinha futi achibva atunda, ndasimudzira tumagaro ichibva yanyatsoti nyu, apa ndakanakirwa nekuti hamheno chandakagumha mubeche, iye ndoridzazve imwe mhere, Akabva andisunga musana nemakumbo ake ini kwakumutsvoda nekuisa rurimi panzeve, ndakabva ndonzwa hwouya huronyo, ndobva ndawedzera kupomba iye akatanga kuzuzuma ndokubva tatundirana. Ndatunda takamboramba takadaro irimo, tichizororora, ndakanzwa yotanga zve kumuka irimo, iye ndobva aisvomhora kwakuvhara makumbo. Takabva tamborara, pasina nguva yakatanga kumira futi, ndikatanga kupuruzira musikana, atakatanga kutsvodana, bvaatanga kucompaliner hanzi, ” I am sore down there,” ndakabva ndangoziva kuti musi uyu hakuchina chinhu.

Haana kuenda kubasa kwemazuva matatu akatevera zvinova zvakaita kuti shamwari yake cum work mate (Tracy) auye kuzoona kuti chii chaiitika. Manje musi uyu ndakanga ndapihwa neshure, ndairova mbutu kudaro apa Sidell achiridza mhere yekunakirwa, apa ndakabata mazizamu nepomba, door rakavhurwa, takanga takanganwa kukiya, Tracy aive ataura kuti achauya asi hatina kumbofunga kuti angauye nguva idzodzo sezvo aifanirwa kuve akarara coz anenge abva kubasa. Patakamuona, ndofunga akanga atombopedza nguva akatitarisa, ndakabva ndariti svomho rakati svii kusviba, apa richivaima nemuto webeche, ndakatadza kana kuriviga, ndobva ndangomhanya kutoilet, because taive mulounge. Kutarisa kwakaita Tracy ndaziva kuti pane nyaya, haaana kuzogara zvake zvakanyanya isu tikasara tichipedzisa basa, asi Sidell haana kana kuita hanya nazvo, saka pakaga paane imwe nyaya apa…………………………..

 Click here to go to part to of the story

Leave a Reply