I was in my second year at NUST and i was in between semesters when my sister asked if i could come and baby sit for her since maid wavo anga angomuka akati anga asheedzwa kumusha. Semunhu anga asina zvekuita kumba mama vakati ndiende. I jumped at the opportunity kuenda kwesister yangu because dstv vaisubscriber full bouquet plus kwanga kunechi inverter chekuti magetsi akaenda ndicho chaishanda ku power tv. I saw myself ndichiswera ndiri patv hangu. Ko ndaigoitei i didn’t have a boyfriend plus my sister’s son Tate aiswera kucreche.

Ndini uyo kuZengeza kumba kwake. One thing i didn’t like though was my bamkuru. Chiramu chavo vaichiwanza zviya zvekuti every time he gave me a hug he would always linger zviri unnecessary zvekuda kundifeeler. Sometimes he would pass vulgar statements in my presence. It made me really uncomfortable and i told my sister about it akatoseka achiti he meant no harm and ndizvo zvinoita ana bamkuru.

So on this particular day, handichazivi kuti wanga uri musi we chii, bamkuru had taken some days off vachiitira kuti vaverengere maexams avo eACCA that were coming up. What started was umwe musi vakauya nemunin’ina wavo kumba vakati mainini tauya neDVD rinonakidza. Ini zvikati zvemafirimu ndizvo zvandinoda. Vakaisa disc ravo mu DVD and it started playing. Richangoti tangei nadakaona vanhu vasina kupfeka ndikati its cool nekuti mafirimu amazuva ano angozara vanhu vasina kupfeka. Hapana kumbotora 5 minutes i realised it was porn. Ndakasimuka mdokubuda mumba ndobva ndaenda hangu kubedroom kunoverenga novel rangu. I was so so mad kuti what was he trying to do apa nemunin’ina wavo futi. When my sister came home from work manheru iwawo i told her kuti tell your husband kuti handidi zvekujairirwa.

Mangwana makuseni mai tate vaenda kubasa bamkuri vakamuka vachindi kumbira ruregerero, vachit he won’t pull such stunts again, plus hapana zvavaida kumbo ndiita. Ndakagezesa mwana kombi yekucreche kwavo ikabava yauya kuzomutora. Zvisineiwo bamkuru vakati he wasn’t spending the day at home varikupinda mutown kunoverengera kulibrary and vozoita magroup discussions with some colleagues in the afternoon. Ndakapedza ku cleaner mumba and i tried watching Tv, kuma11 ndobva ndakushaiwa ese aiitwa makuseni iwayo ndanga ndakambomaona.I went to bath ndikatanga kufunga kuti ndoitei, had finished my novel. Saka ndakabva ndabatwa necuriosity ndikati rega ndinotsvaga disc riya rabamkuru. Ndakanyatsobika mazipopcorn angu emazidrink, ko kutyei hanti ndiri hama yemukadzi, ndobva ndaisa DVD. It was around 12 now. Haa it was soo erotic zvekuti i also got turned on.

Ndakabva ndatanga kufemeruka mudenga, ipapo ndipo pandakanzwa e clearing kuti ehm ehm. I turned and saw bamkuru. I then rushed out into the bedroom nekunyara. Bamkuru ndobva vati mainini huyai kani musanyare, its only me. Huyai mundiserve lunch i am hungry. Ndakazongobuda and i wanted to coax him into not telling my sister kuti ndozvavauya vakandiona ndichiona. Saka i served him lunch and asked kuti sei vakurumidza kudzoka kudaro, cz i wasn’t expecting him. Vakabva vati his colleagues cancelled the discussions and he was very hungry plus broke so he decided to come home. Ndipo pavakati don’t worry im going to keep it a secret because i understand kuti at your age curiosity hobho. Ndakabva ndati zvapera ka ini ndobva ndaenda kuspare where i decided to do some ironing dzehembe dzanga ndzasiiwa dzawachwa namai tate dzanga dzaoma.

After about 30 mins vakbva vapinda bamkuru and he hugged me from the back sezvo ndanga ndakamira paironing board. His hands went straight to my boobs, ndobva vatswinyirira maniples angu, ndipo pandakati aah, bamkuru what are u doing nekavoice kari pasi. Vakati i want to teach u , kuitira mukazobatwa nevakomana muroad musakurumidze kuvhunduka mukamitiswa. Ndikati haa musadaro kani, Havana kumbomira and he continued to massage my breasts. Resistance was now very low and i was enjoying the feeling. Ndipo pavakanditenderedza and started kissing me. Ndakamboramba ndakati tuzu refusing absolutely to kiss him back. Ndakazoerekana ndapinda mutune and i started kissing him back. Vakabva vatanga kundisaka maboobsa angu.

Ndamga ndisisagone kumira ndaweak mumakumbo umu then we fell on the bed. Vakandiyamwa kani sekacheche. Ndipo pavakaisa ruoko rwavo mubhurugwa muhembe mangu and removed my panties. Handina kana kumboramba kana.vakabva vandivhura makumbo vakati niiiiiice, rakanyatsozvimbirira wena. Vakbva vatanga kusucker kabeans kangu nemuromu wavo apa vakaisa one of his fingers into my pussy fucking me gently. The juices now started flowing dbva vaita vachindinanzva ayirera iwayo. Ndipo pavakati i can’t take it any more vakabvisa hembe ndokuipfekera. Vakabva vanyatsondikwira heavy and it felt glorious. Even my ex boyfriend weku high xul haana kundikwira zvainakidza kudai. Instead it was just painful for nothing. Vakazoti vakuda kuejakulator ndobva vabuditsa and ejakulated on the bed. Ndipo pandakatanga kunzwa kamunhuwi kekutsva. Ironing board ranga rakutsva. Ndakabva ndangoti svamu ndokudzima iron. Ndokuisimudza and opend the windows. Bamkuru vakabva vakupfeka vachiseka havo vachiti mainini i didn’t know kuti you are a screamer.its a good thing we are durawalled otherwise maneighbours vainzwiririra nhasi. I quickly went to the bathroom and bathed. I was so embarrassed. I ddn’t know how i was going to face my sister tonight knowing i had slept with her husband.

Pandakabuda he was nowhere to be found. Better. When mai tate came back vakauya nenews dzekuti vawana maid who was coming manheru iwawo nehama yake wavaisenza naye. I was so relieved. Handina kuzombopedza 2 days ndobva ndaenda kumba kwedu. Up to now i avoid my bamkuru like he is contagious and we have never spoken about what happend that day.