hotMakwiriro anoda kusiyana siyana. Hazvidi kuti makwiriro awaitwa nhasi
ndiwomangwana namangwana. Isu vakadzi tinonyara kutaura kuti tinoda kukwirwa
sei. Asi apa tichakupai mhando dzemakwiriro anotida kuitwa. Pane dzimwe nguva
dzaunoda kubatwa zvinyoro – nyoro. Ruoko rwemurume ngarubverwapfava ruchiita
zvekunyengerera kunge rurikubata kacheche. Kiss yacho ngainyatsoitwa
zvakatonhorera rurimi ruchipinzwa rwese ruchitsvaira mukanwa mese zvamo. Baba
kana vavakuyamwa zamu raamai ngavati vakariti nduu vayamwa zvinyoronyoro
wombokanganwa varipo vakabatirwa zamu naamai. Apa maoko ababa rumwe runenge
rwakabata mhata kana matinje ruchipurudzira chindori chaamai. Rumwe ruoko
runenge rwakabata nechepamusana.

Zvakadai baba chinjanisai kuyamwa muchipurudzira musana pamwe nemhata zvinyoro
nyoro. Kana amai vatota vavaready vaburutsa tumvura twekutanga baba kwirai
pamusoro pavo asi musati zhii pavari ibvai mabvisa matinje pamukova pebeche
mobata mboro yenyu yakatarisa mudenga moisa zvinyoro nyoro (kana kuti amai vaise
wega chombo). Amai ngavanyatso vhura vega makumbo avo. Mboro ngaipinde yose
mobva matanga kupinda muchibuda, ichitsvaira mumatama mebeche. Mosvira
zvinyoronyoro asi zvine impact. Itai izvi muchiyamwa mazamu,, maoko akabata
matako amai. Apa maoko aamai ngaave akabata muchiona mababa achidzika kumagaro.

Kunyangwe munakirwa sei musaite kuti zvikurumidze. Mukaona moda kuuya (kutunda)
release, imbomirai movaraidza nguva nekuyamwa nekutsvodana. Potai muchinjinjana
naamai. Mai kana moitawo chikapa itaiwo zvakanyorovera zvinopindirana nezviri
mudariro musi uyu. Panombomira baba vachidzivira kutunda mai dzikisai maoko
motambisa zvombo zvababa musingabudise kunze. NGAZVIRAMBE ZVAKADARO KUSVIKA MAI
VARIDZA MHERE BABA VACHIBOWA. Kana mose matunda mai nyatsopukutai baba
zvakanaka ini kana kugeza mozorora makamirira round yechipiri.

Pane mumwe musi wekuti zvinhu zvinenge zvakatonyangara zvekuti zvinotoda tusimba
kana tuhasha pabonde. Kana kuita kari rape case chaiko. Apa zvekunyengetedzana
hapana, hembe chaidzo dzinotokatanurwa chopas kana kudambura kabhurukwa kamai.

Mai vanoda kusandurwa- sandurwa asi zvichinakawo kani nhai. Kiss yacho ngaive
deep and passionate but very active. Mai ngavanyotso kusandurwa sandurwa
(musambonzwa kana vachiti havasikuzvida zvinonakidza fani). Teedza zvataurwa
pamusoro asi zviine tuhasha chaito. Kana mafunga kuvapa neshure ngavafongore
munyatsokuzhaka chaizvo, makaona moda kutunda chinjai position. Mai apa chikapa
chenyu chinobvumidzwa kuti sechebenzi chaicho. Hapana zvekuti yuwi/yowe apa
pangu speed ine zvitaera zvakawanda chaizvo.

Zivai zvitaera zvenyu kuti zvino speed ipi. Apa muchabuda dikita fani, nekuti
parikushandiswa simba nespeed. Ita kuti munonokere kupedza (izvi zvakaoma hazvo
nespeed iyi), asi mukati wedzere nguva zvinonaka fani. Saka muchiona mumaTV
vachiti kana voda kuisana vombozvamburana, izvozvo zvinotovanakira. Kana
pachivanhu vane zvinonzi kusvirana mambotukana kunonaka sei? Nokuti zvinhu izvi
hasha, nekunaka zvikasangana moto chaivo.

ZVITAIRA

1. Vanababa zivai kuti tinomboda kufongoreswa

2. Kusvirwa takakugarirai

3. Kumboendawo pamusoro

4. Kusvirwa mushower kana mutub tichigeza

5. Kusvirwa mudinning pasofa kana mukitchen pacarpet

6. Imo mudzimotikari paseat tinopadawo zvachose

7. Kusvirwa takamira imo mubedroom chaimo etc.

Imi varume imi !!!! takauya kuzosvirwa zvekupedza mwedzi tisati tambo chemedzwa
nayo, kwete taramba. Vazhinji vedu tinoda kuchemedzwa tose takasikwa naMusiki.

Leave a Reply