Ndakange ndapedza basa rangu uri musi wefriday ndananga zvangu kurengi
kunokwirirwa mabhazi ekuHighfield kwandinogara. Dzakanga dziri kuma5 apa
ndakanga ndakapera semunhu akanga aswera achikanya zvidhina. Ndakasvika
parank pakadzudza navanhu, munongozivavoka pick-hour, apa ndaitofunga
zvangu kuti ndaizobika chii sezvo ndaive ndichiri bacheor ukuwo young
brother yangu yakanga yadzokera kuchikoro kwaKutama since aiva mubhodha.
Ndakamira kwemahour anokwana maviri zvokuti makumbo angu aiva ava
kutorwadza ukuvo chando cha June. Ndaitonzwira tsitsi kuvakadzi vanopfeka
madhirezi nokuti chando chinenge chichinyatsomemena nhengo dzese dzomuviri
nema g-string ariko aya , kuuraya munhu, torture chaiyo.

Rose aiva musikana aigara kumashure kweimba yandaigara achisevenza
kwaauditor general. Aivavo kandizvooka nyama yenyurusi. Handina kumbobvira
ndamufungira staira nekuti handidi musikana vemuraini uyezve musikana
ndangandagara ndiinaye anogara kuforozi. Rose akasvika ndatoneta zvangu
nokumira. Apa dzaiva dzava kuma7, takataura achitondiudza zvake nenhau
yekamukomana kake kaive kakaenda kuUK achingochemawo neni achiti manje
achadzoka iyeye, manje havane mumwe musikana ikoko, hee manje 2 years dzese
dzatopera ndisina kana kumboinzwa zvangu, ini ndingori zii semunhu akapihwa
A2. Kakazopedzisira kauya mudhuze-dhuze nokuti kunze kwaitonhora, ndainzwa
kudziya kwake kwose. Sezvo kaiva kamusikana kaifarira mavideo ndakakaudza
kuti taizoenda tese kumba kwangu kuti kanotore matapes kachizondidzesera
ramangwana racho. Izvo kana, zvematapes yangaisitombori nyaya yacho,
ndaitoda zvangu kukapedza nzara ye2 years yakaiva nayo. Ndaingozviziva kuti
kakangobvuma kupinda mumba chete chaizotobvondoka nokuti hakangabudika
pasina zvidiki zvaitika.

Coaster yakazouya zvayo Rose akabva atanga kupinda akaenda
kunogara kuback seat chaiko. Ini ndakazopinda yatozara kare. Munongoziwavo
maseat emu coaster anopetekeka zvekuti standing inenge iri padoor chete.
Pandakapinda ese maseat aiwe atogarirwa zvokuti ndakaita standing. Ipapo
taiwe takawanda, yaiva dumbu-musana dumbu-musana, mastanding takanga tiri 5
nahwindi wechi6. Pamberi pangu paive pamira mumwe mukadzi wechidiki
akandipira musana, munongozivaka vakadzi wemazuvaano vanoita sevakaberekwa
nemunhu mumwe chete, zviuno izvi kukura sebhutu remistubhishi lanser, ivo-o
vanaamai vemazuvaano vava kuberekera kuuraya, hakuzi kunaka kwevakunda
ikoko. Hwindi paakavhara door achitisandudzira mukati kuti gonhi rake
rinyatsovharika, musha wese vakabva vazara pamberi pangu, zviya zvechando
ndaizombochinzwa napapi ndakaita kumbunyikidzwa vakuru nokuti kumashure
kwaiva nemumwe musikana aitondibaya musana netumazamu twake. Rose
ndopaakabva adeedzera kuti, a vapinda, ini ndikangonyemwerera chete
ndakatarisa mazakwatira makukutu aiva akazara pamberi pangu, mupfungwa
dzangu ndikangoti ava ndivo amai Matako chaivo, rimwe chete raiva rakakura
sere nzou, aine kano kachiuno kadiki diki semukhoi-khoi.

Mari yekombi ndaivandakaiisa muhombodo yekumberi chaiyo zvekuti kuitora
ndaitya kudhuma mai Matako vaiva pamberi pangu. Ndakambozama kupinza dumbu
mukati asi zvakashaya basa, ndikambozvisandudzira kumashure- musikana aiva
ari kumashure kwangu akati konhai vahanzvadzi zvamotoda kundidonhedza.

Ndini ndega ndaiva ndasara kuti ndibhadhare uku hwindi aiti one asati
abhadhara ngaabhandare, ndakatombofunga kuti Rose andibhadharire ndozomupa
tabhuruka asi dzimwe pfungwa dzikati a vanhu wekwa auditor general
havabhadharwe ndingazomunyadzisa mubhazi muno makazara vanhu. Ndaitya
kudhuma magaro aamai ava nokuti ndakamboona vanhu vazhinji kwazvo
vachitukwa neidzo nyaya dzekungodhuma dhuma magaro kana nemisiteki chaiyo.
Ndakarovera moyo vangu padombo, pinzei ruoko, mai matako ndinzwe voita
sevanoda kucheuka, “sorry zvenyu amai chete pandaisa mari yacho hapaiti”.
“aaa a nhai vahanzvadzi hazvina mhosva kondimi zvenyu maita sei , torai
zvenyu mari yenyu mungazonetswa nahwindi, mahwindi haaite aya”. Ndakaitora
mari, hauzi mutepfe tepfe iwowo, mhata idzodzo dzakaropafadzwa,
kukomborerwa chaiko saDhanyeri akashairwa apetite neshumba, ndakanyatsonzwa
ruoko rwangu ruchibatwa nekachiveve semunhu akwira gonzo seaya anoenda
kuMabelreign. Pandakaburitsa ruoko rwangu ndipo paakabva anyatso swendera
kumashure achikwizira mboro yangu yakanga yakazvirarira zvayo seimbwa yadya
dhongi rafa nekusvirwa.

Zvemadriver emakombi mabrake aingotsikwa pese pese ipapo ndipo mhata dzamai
matako dzaibva dzanyatsozara pamboro yangu, yakatanga kuita sesniff dog
ichikwakuka zvinyoro nyoro segonyeti rakatakura matanda. Ndakamboda
kuibatira muhomwe asihazvaiita nekuti maoko angu aiva akabatira masimbi
ebhazi. Yakatanga kuzvimba semunhu arohwa nechidhoma. Ichokwadi mboro kana
yamira haiputirwe. Yainyatsoo dhuma pamudhuri wemhata dzaamai matako
zvekuti ivo vega vakatongoshamiswa. Ndakachinja mamirire andaiva ndakaita
ndichimira nedivi, handina kuziva kuti mboro yangu yaive yatodhuma hwindi
aiva paside, akangoti komufesivangu vadii kubata bhodhoro rako zvakanaka
because vava kutibaya. Ndakakurumidza kuchinja ndobva ndamira zvandaiva
ndakaita pakutanga. Manje ini ndine rino rakareba sere dhongi richangobva
zera, risingadzorwe kana nefaded jean chairo, rakasvibirira serinoiswa
mufudze vembudzi, rinoti kana ratsamwiswa ndinonzwa tsinga dzose
dzemuzvidya nemutsapfu dzichidhonzerwa mukati. Mboro yangu yakamira zvokuti
ndakatombofunga kuti ichavhura zip by ginya-zvinoitawo mboro asikana.
Nochomumoyo ndakangoti nhasi ndikasatukwa hameno, apa ndaisatoziva zvangu
kuti vaiva vatoyevedzwa nehumhizha wamwari kudhara, vakatanga kunyatso
ikwenenzwera pamuromo payo nemhata dzavo, vachiita semunhu ari kuda kumira
zvakanaka. “ko nhai mukwasha makamira zvakanaka here? ndimai Matako uyu,”
haa dai tachingosvika nekuti kumira kwacho haa “…… handina
kuzotombogona nekutaura kwese nekuti izvozvi yaiva yava kudhuma mujinga
memhata dzavo.

Lucky enough pane vanhu vaida kudzika pamachipisa, saka ndakamboburuka
ndikaityorera kurubhoshwe kuti isaoneke kumira kwayaiva yaita. Pandakadzoka
mucombi pakanga pasara nzvimbo yekuti vese vaiva varistanding vaigona
kugara kusiya kwemunhu mumwe chete, ini dhuu yangu yakamira kuti twii
semunhu adya mugondorosi, munongoziwavo maformal trouser, inonyatso oneka
kudhindikira. Vose vaiva vakagara vakandisiya ndakamira ndakatarisa zvangu
kudoor nekuti ndaitya kumakiswa nemboro yangu yakanga yazvimirira , “ko
vahanzvadzi madiikugara apa” manje tinokwana here ipapa, ”
tinongogarisanaka zvemukombi, ava ndiamai vemhata vaya. Ndakazogara padivi
navo nerimwe chete iyo yakadhindikira zvegore rose. Ndakanyatsoona
vachiitarisa sezvinonzi yaiva yava bvunza nzira, vaka zhwezhwa rute somunhu
aona pari kupakurwa nhopi. Kukudzwa kwose kwandaiva ndamboitwa kwakabva
kwapera , “kounodzikira kupi , ini ndikangoti ndinodzikira pamarobbots, “ii
manje ini ndinotya kufamba husiku ndega nezvinoitika muno mufiridzi,
handivanzononoka kubva kubasa asi nhasi zvangoitikawo , todzika tose
wondiperekadza kumba, izvozvi ndinogara ndega murume vangu ari kuBotswana,
saka kumba kwacho kunenge kuchibhowa ndirindega, ukandiperekedza unenge
wandibatsira wena, ndinotya ufunge, ndinokupa chese chaunenge uchida.
Nechemuyo ndakangoti mutsa wei mambokadzi kuvhara zipi yagarden boy.
Ndakambofunga kurega kumuperedza,ndosvika zvangu kumba ndorova kapeche
muruoko asindakazongoti zvirinani kuti nditevedzere zvinoda mboro yangu
nokuti chakanaka chakanaka beche rinozipa musharukwa.

Takasvika pabus stop pake tikabvatangobuda ipapo, Rose akamboda kuti ko-o
tasvika here sezvo ndaiva ndamuudza kuti taizodzika tose, ini
ndikangomuvhara ndichiti pane muface vangu vandaida kuona, akazosara
achitaura asi zvimwe zvacho handina kuzombonzva nokuti ndakabva ndadhonzva
namai matako kuti tiende. Pataifamba hatina kumbotaura zvakawanda, taifamba
takambundirana sendainyaradza munhu afirwa. Mai matako zita ravo vanonzi
Gloria asi romurume achinzi mai chimuti. Tava kusvika ndipo paakatanga
kubata mboro yangu zvekutoda kutoikwachura chaiko. Aindiudza kuti murume
vake hapana zvaaimboita, aingoita gwabvu gwabwu kuyamwa kwegondora ende
aiva nekadiki zvokuti kana akakanganwa kuvhara zip hakaitombo dongorera
panze kuti kaone zuva. “aha murume vangu haatomboite, kana paakaenda
kuBotswana haana kutombosiya andirova 1 for the road, handizive kuti
anofunga kuti nzara yangu ndinoipedzera kupi”, ndega ndakangoti zvaivana
mbada kusvikira ngwarati dzichimama. Andiudza kuti vaChimuti vaigona
kubudisa kamboro kavo vasati vatombotunda zvavo.

Takazosara kusvika mumba yachinyatsoomira seburanga manzi. Kumeso kwake
ndaiva ndisina kumbokuona sezvo aiva akandipira gotsi mucompi uye maiva
musina malights, paakaisa malights ndione aa shwishwi chaiyo , kunaka
senjuzu dzekwaMutoko, hana yangu yakarova nekamufaro nokuti mai Matako
avaka ndaimbovaona maSunday ndichingoti munhu akaroora apa ari kuzvilwila-
bhegi nekuchema ndisinga zivi kuti mayazi vaChimuti imhata yemunhu
haafariri zveswiro izvi. Aiita semunhu anogeza nochimombe. Akandidhonzera
muimba yake yokurarira. Ipapo ndakambonyepera kuita genderemani
ndichimbotarisa mapicture akanga ari kumadziro. Pandakacheuka ndichida kuti
ndibvunze kuti murume vake here aiva papikicha, ndakaona munhu atobvisa
hembe dzese kusara kwepitikoti chete. Haazi mazamu ivavo, rimwe raiva
rakakura ,rakatenderera semusoro wemuzhing zhong, akanyatsomira semubhodha
gezi ari kugraduata. Ndopandakaona kuti ndava kutosarira, ndakabvisa hembe
yangu zvechimbi chimbi ndo-o kumudhonzera pakati pemakumbo angu, rurimi
ruchingomonorora make mukanwa,kufema kwake kwose ndichinyatso kunzwa.
Ndakabata ndichinyatsoma tepfenyudza mazizamu semunhu arikukanya chimuponda
moyo chemapfunde emurimi mutsva asina kuiswa fetiraiza.

Zvekuti akabvisa nguvai mudhebha wangu handizivi, ndakazongonzwa aibata
achiisukuta seyakange yaenda jiho. Tsinga dzose dzepa mboro yangu dzaiva
dzati tara-tara semaoko emunhu anoridza mbira dzenharira, tsinga
dzomuzvidya nomutsapfu ndakadzinzwa dzava kutanga kudhonzerwa mukati,
ndakangoti henaroo-o nhasi unotosvirwa chete uchida usingadi nekutivo ini
nguva yanga yavapo ndisati ndambodhebhita. Maoko ake aiva akapfava
zvokutii, achibata zimboro rangu nakatshee seanotyira kuti ringadonhe
rikapwanyika asati asvirwa. ” mboro yako inotopindwa kaviri neye murume
vangu ufunge” Ndizvo zvaakangogona kutaura chete, ini ndikangoti nochomuyo
“musata nyoko ndizvo zvamunogona vanhu wevakadzi kukompeya. Ndakapinza
ruoko rwangu mukati medhirezi ndichitevera kwaibva mwangarira- ndikangoti
wezhira huyauzvionere. Naivoo ma g-string aya, ndakangokasandudzira
parutivi, kohanditi itambo chete ndichinyatso bata nzeve dzebeche rake.
Zvose zvaaiita akabva amira achizvikurura tuhembe twake twaive twasara
kusanganisira naihwo hutambo hutamboka.

Zvidya zvake zvaiva zvakatsvuka seshure kwamai mutindi wegudo,zviine
madododo sehanga, zvichidziya zvekuti akagarira kabhatiri kewachi kaito
putika nemoto unenge vawandisa. Ndakamusandudzira pamudhedha nemanhede, ini
ndichingotevera kumashure zvatsuro nembwa. Akadonha akavhura makumbo
zvokuti pendagoni yose ndakabva ndaiona yamirira kusvikirwa na Bin Laden.
Rumwe ruoko rwaiti kuminyaso rumwe ruri kukama matinji. Ndaibata kabeans,
ndichika kwengera nechekure sendiriku kwenga machende kana achiswinya.
Muviri vake vose vakabva vamerera semunhu apindwa nechando, meso ake
atsvuka seaiva adya nduru yenguruve yemusango. Ndakatanga ndichimukisa
muromo, ndichidzika nemuhuro kusvikira ndasvika kuna zvakazarurwa vepakati.
Mazizamu ake ndakamadya zvokuti aitonyatsozara mukanwa mangu minyatso
ichitosvika kuhuro chaiko. Dumbu , guvhu,zvidya, nairo becheka hapana
pakasara zvose zvakateteniwa mhanduwe seaiva anaiwa akatakura saga
resvigiri.

Akamuka akatanga kudya zimboro rangu, achisvisvina machende semunhu
arikudya zviviti zvanhongwa pagrowth point, dyiro yaaiita ine munhu pasi,
ndakatombofunga kuti aiva nechisuwo nebhuruvhosi nokuti zimboro rangu
rakadyiva vakomana. Machende aibatwa achisukutwa sukutwa semunhu ari
kutonongora masun flower asati anyatsooma, ipapo akabva anyatso pombonoka
mabhora acho achioma zvokuti ndega ndakangoti vana vaya vorongana zvino.
Mboro yangu yaka dyiva zvisina mukare akamboona, ndega ndakatozviona kuti
ichokwana ndiri mutunda shuka. Ndakatenda asi ndakangoti kutenda kwakitsi
kuri mumoyo regai idyiwe kohanditi ndiyo yaiva yazvitangira. Matinji ake
ndakamabhedhenura sendaivhura bhuku renziyo ndichimakamira nechekure
sendaisenda tseza. Beche raGloria raifema, kondaingofunga kuti chinhu chine
mapapu ndicho chega chinefaka – inhema, nhema chaidzo, raiva ranunira
zvekuna kusvirwa, richibvita seshure kwedhadha. Mai matako vakasimudza
makumbo mudenga ini ndokutora pillow yekuisa pamusana kuti beche
rinyatsobuda rese, vasikanakahe Gloria aiva nechinhu chake, beche rake
raiva rafututa sezidzuro rarohwa nechando. Rakaduda rese rachiita semunhu
arikusvimha misodzi isingadudi.

Mai Matako vakaribata zimboro rangu ndokurudhumisa dhumisa, achiita
searikutonha muto wetoki pamusuo pebeche ravo. Vakatanga kumerera semunhu
abatwa nechimhungwe. Vakari dhonzera vachiri tsveta pamuromo webeche ravo
rakaita zvekuri tanangirisa kuti ndichingori pinza rese, rakatsvanzvadzira
tsvanzvadzira riri pamusuo sebofu rinoda kukwira masteps. Ndaida kuva
nzvisa nemoyo, ndakambodhumisa dhumisa pamatama ebeche rake ndobva ndatanga
zvangu kudya beche rake zvekare, ndakaridya kwechinguva zvokuti muromo
vangu waiita sevazvimba, iye anzwa nokuda kusvirwa, kohanditi beche mukuyu
hariperi kudyiwa. Pava paya ndopandakazotanga kutema pamuromo webeche rake
nezimboro rangu, ndaingoti bho-o bho-o pamuromo ndichingorova kabeans
ndisingambori pinzi rese mukati ndikaona maimatako watapirirwa, amai vane
mwoyo ivavo, ndofunga achiri mwana aikwata chete nokuti aida kuti
ndichiripinze rese, asi ini ndakangoti -kana tanga wakwara nemoyo shamwari
ndozokupa usisagoni nokuda kohanditi kusvira hakusi kutunda,
kotichimhanyire munyika yagushungo. Ipapo vaiita yekutevera mudenga
mayaibva vachifunga kuti ndichaipinza yese, manje ini ndaingodzokawo
mudenga imomo ndichingorova pakabeans ipapo chete. Vakadonha kashanu
vambozamazve kuitevera mudenga ini ndikangoti usamhanye, bhora pasi mudenga
hamuna maneti.

Apa ndakanga ndochida kufamba nebhora, izvizvokusvirira kure ndakanga
ndachikwaaravo nokuti diro yaiva yoitwa namai mai matako yakaita kuti ini
ndinzwe kuda zvekuisa yese mubeche ravo sezvo ndakanga ndorinzwira
maguzubheri. Ndakarizamurira rese ndichiripinza zvinyoro nyoro semunhu
abatwa chibharo. Ndakanzwa mhepo yose ichivharirwa mukati mebeche ramai
Matako, richipinda zvekunetsekera seaiva ajaira kusvirwa netukomana
twechidiki tune tumboyo. Mai matako vakatanga kugwinha gwinha semunhu
asvikirwa ini ndichitangawo kukoira zvishoma nezvishoma uku kamhere
kachiroverwa pasi pasi kuitira kuti vaiva panze vasanzwe, ndakanyatsorovera
ndikaona amai wotanga kukwizira pamusoro pebeche ravo sepaiva paendwa
netsikidzi. Nekukura kwaiva kwakaita magaro amai Matako handaimbofunga kuti
vangazvigone zvechikapa izvi, zvechokwadi mai Matako havaremerwe memhata
dzavo. Manje chikapa chemunhu ane mhata, kuuraya munhu. Chikapa chake
chaiita semunhu ane mota kumagaro. Gloria akabva angotunda ipapo.

Zimbo rangu rainyatsopinda rese, maswada achingorevera parutivi secheni
inobata vhiri resipeya. Pandakanga ndorova nefast ndakanzwa tumvura
twaidziya mukati twuchiuya, magaro ake aive aomarara kuti nganganga sengoma
yemaRoma ndakaziva kuti mai Matako vainzwa yangu, rambawaraira gapu
rechembere. Hama vadiwa munaishe ndaiita kukwatakwadza mhezhu, kutsokota
chaiko ndichiita zvokuramwira zviya zvokuti rega mboro iende, aindidzosera
kwandaiva ndabva nechikapa wakuru, chitaurirwa kunaka kwebeche asikana,
zvesure chikapa chinoenda kunobva kukoira. Musi uyu ndakanyatsokoira
semunhu aiva azviendera kunight school zvesviro izvi.

Ndakazvomora vakaitora ndiye mukanwa bvooo,bvoo ndiye bvoooooooo aaa
kusvika kunotangira rurimi mufunge, kuhuro chaiko ini ndakatombofunga kuti
wacharutsa izvo kana, yaitodhuma kabeans komukanwa- kaepigulotisi.
Vakaidhonzera nesimba ichipinda kumberi-mberi vakakatyaidzwa. Akakosora
semunhu anechimhembwe achibuda misodzi ndikafunga kuti hameno zvimwe
ndasandudzira rurimi mukati kati rukabva rwavhara huro, koiye angaacha
mhanyirei kuda kumhedza asikutsenga achada nokuti hapana kwayaimboenda,
kondaizombotiza nayo here ndisati ndasvira. Ndakavarova kumusana nekambama
ndichiti bless you vachibva varecover ipapo. Dai paiva narefree
ndopamunozonzva oti carry on carry on. Ndakafunga kuti zvekuidya izvi
vachabva vazvirega izvo kana, mukadzi iye indururani, akaibata rwepiri
avakuda zvekutsividza manje, ndiye mukanwa zvekare. Aiiiruma richibuda
rikwengera pameno ake, vakaribata sezvinonzi ndaiva ndaramba kuvasvira.
Vaii bonyoresa vachiirovera pamazino ini ndichikwara zvangu nekuzipirwa.
Zimboro rangu ndakarinzwa richigwinha, ropa rose ndichirinzwa richipomberwa
ikoko. Ipapo ndakanga ndochirwadziva nokuti kumira kwaraive raita
kunorevesa nezanu. Ndakanzwa huronyo hwangu hose huchinyatsorongana
mumachende angu kuti huchienda kwazvakarehwa. Ndakarara nedumbu ,mai matako
ndokuita yokugarira vachijagija sekamwana kari pajumping castel, maoko angu
aiva akanamatira pamazizamu ndichima mbanya kwete zvekutamba.

Cell yake yakarira , iye ndokufongora achienda kunoitora papillow. Beche
rake rakabuda rese raita seharahwa irikunyemwerera isisina meno. Ndakamuka
nokukurumidza mboro yangu yakamira ndichisviko ipinza vakafongora kudaro
sezvinonzi vaida kutiza, chinono chinengwe ndongwe yakaswira ichibhururuka
wani. Ndakashwetedza kamwe chete ivo vachidhumira kuhedhi bhodhi nomusoro,
ndakangoti muchinyanyavo vanhuvekadzi kungofongora fongora pese pese, ndivo
makonzikwenzizi ekufongora kumashure kune mboro yazvimirira zvayo. Paakada
kunzvengesa beche rake, mboro yangu yabva yabuda yese. Pandakada kuidzosera
mukati ndakapotsa ichisviko pinda kumamanyova…….. Munhu vaaitaura naye
handina kumbomuziva asi ndakazonzwa oti ndirimukombi ndozokufonera ndasvika
kumba. Beche nemhata i 50-50 chaiyo,ndakatombofunga kuda kuibudisa asi iye
akabva adzokera kumashure kuti irambe irimo. Ndakakoira zvesilomosheni ivo
vachiyuwira semusikana arohwa pazamhu. Ndainyatso dhinda dhindiro yevanhu
wekuposvo. Sviriro yandakanga ndoita, semunhu abhadhara, ichokwadiwo kuti
iyo inonaka yakamira. Zimboro rangu raipinda rese sezvo gwendo gwemboro
gwangu gwaiva gusati gwaguma.

Ndakazoribudisa ndichiripinza mubeche ravo zvekare, raipinda zvokuti kana
chichengeta mutundo chakabaiwa baiwa chikazvirega. Takachinja maitiro
ndokudzoka kune yatajaira yeduka iyi yemadzitateguru, ndakanzwa kuti yaiva
yakora muto saamai chisamba show. Gloria aiva zvino achindigumbatira
sendaiva mbavha yabatwa nemhosva. Ndakambokoira mai Matako wakatombofunga
kuti ndava kuuya izvo kana. Ndaimboti ndika rovera kumudhuri webeche
kuruboshwe, ndomboti kurudyi, ndomboti nechemudenga ndichisvika kwese
kunogona kusvikwa nemboro. Amai waishinyira ivavo, vakatunda kasinga
werengeki. Kana ari madhokotera kana mhavha ndakanzwa ouya kubva mumachende
angu achiita mukarirano kuti anofanirwa kutangakusvika ndiani. Ipapo gumbo
rake raiva richingoti dee dee dee kumusana somunhu arikutema mupangara. Mai
Matako wakandigumbatira zvekundimbunyikidza , ndakauya zvechokwani ndiri
ndese zvekuti ipapo ndinofunga kuti ndakabudisa neturopa chaitwo. Gumbo
raiva kumusana kwangu rakanyatso guma tuhuronyo twose twaiva twasarira .
Simba rose rakabva rangoenda nevana vangu mumhango yamai matako.

Ndakazopfeka tuhembe twangu ndoenda zvangu kumba. Ndakashama ndichiswiko
ona Rose akagara padoor remba yangu. Gedhi repamba ndaingorisiya rakashama
sezvo pane vanogara kuboy sikayi. Akapopota achiti ndakanga ndamusiya
mukompi ndichiprefer Gloria mukadzi wemunhu. Ndakangomubhata bhata
ndichimuudza kuti mwana vatete muzukuru vasekuru hanzvadzi yababamunini. ”
ko manje matapes avanga uchitaura kuti unoda kupihwa nemuface wako ndeapi”
ndakangoti tazomaonera kumba kwake ndosaka ndanonoka kudzoka. Zvakandinetsa
kuti yaiva ichiri yematape here nyaya yakaita kuti amirire kusvika
idzonguva dzakadai. Ipapo ndopakakatanga kundiudza kuti kaitoda kusvirwa
neni. Ndakabva ndaona kuti beche rinoenda panobva kusvirwa rimwe.

Ndakazarura gonhi rangu iye achibva angopindavo, nekuneta kwandaive ndaita
handina kumbofunga kuti ndaigona kumusvira. Ndambozama kumuudza kuti
taizosvirana mangwana sezvo ndaiva nehope asi iko hakana kumboda
kuzviteerera. Rose akandimbundira akatanga kuchemera kusvirwa semwana anoda
mukaka. Kuramba ndakambozama asi kana beche roda kusvirwaka inhamo chaiyo.
Akandidhonzera pasofa iye achitevera pamakumbo angu. Vakomanakahe ini
zvebonde ndaiva ndava kusada, zvokuti mboro yangu handifungi kuti
yaitombomira. Yaiva yasota kavakatiki tiki sekechembere yamirira kutorwa
namusikavanhu. Akaibata achitambisa machende angu asi hapana
chandaimbonzwa. Akamboedza zvipi nazvipi asi aingove machira chete.
Akambofungira kuti ndaiva ndasvira mukadzi vandaive ndabuda naye mukombi
but manje ndakabva kumba kwaGloria ndageza muviri vangu saka hapana
chaaizomboziva. Aka kurura hembe dzake dzese achisara ava nedzekuzvarwa
nhadzo ende hakuzi kufitwa ikoko, chemusi uyu chine munhu pasi.

Mwana uyu ane body wakomana, kutangira kumazamhu kusvika kumakumbo chipo
chaiva nacho. Akandiona ndichimuyeva akabva atanga zvekare kuibata,
achiidya semunhu arikudya nzimbe. Vadiva regai nditi mboro imboro hanga
haigare pfunde. Zvechokwadi chinhu chiya irabishi, musatanyoko chaivo,
hakuzi kumira ikoko sendaiva ndisina kumbosvira muhupenyu hwangu. Ndega
ndakatoshamiswa ndichiti kosimba raiva rabva kupi munhu anga achangobva
mukusvira.
Ndopandakazonzwa ndichizungunzwa, uyu ndimai Matako vaiva vachindimutsa
kuti ndienderere mberi nekusvira- ndairota mufunge. Ndakangomuka akaibata
iyo yakamira sezvayaiva yaita muhope. Ipapo dzaiva dzava kuma 3 ndikarova
beche zvekare. Ndakazoinda zvangu kumba kuma 6 ndikaswera ndakarara musi
wese.

Rose ndakamupotsa zvangu asi ndichamusvira chete.

Leave a Reply