Ndaive ndakagara zvangu panze ndichirohwa zvangu nemhepo ndiri pasi pemuti muyard yepaden pandaigara kumusha.

Ziso raipota richidongorera kunzira yaive pedyo ndichitarisa zvangu majaya aipfuura neroad achienda kumashops aive pedyo. Paive pasina durawall. Kaingova kahedge kengovhara mahwani semughetto. Pakapfuura Rodgers aigara muline rimwe chete nesu.

Aingonzi brother Rodgers nenyaya yekugara akanyarara uye aisazivikanwa nezvemababie. Aive mudiki kwandiri nemakore anopfuura mashanu. Ndakangoti rega ndimboona kuti Brother Rodgers vamire papi nehupenyu hwavo. Ndakamugreeter nekazwi kari pasi pasi asi kachinzwikwa.

Akandigreeter achiedza kutarisa kuti rabva papi voice. Ndakumubvunza kuti aiendepi. Akapindura kuti aienda kumashops. Kaunhubu kakandipinda ndokuti. “chingoti uri kunotsvaga mababe. Hazvityisi” ndakaona onyara nyara ndokubva ndabayirira rimwe sasi. “Munoswera muchinotsvaga mabae kumashops, ko isu hatisi mababe here?’’
Akakanda nhanho ina kana shanu apererwa nezvandaive ndataura ndokubva amira ndokudzoka. Mashoko angu akange azonyatsoti dyo kupinda mupfungwa dzake. Ndaive ndamubaya panyama nhete. After all ndaisatombofunga kuti kana kumisa musikana aigona.

Apa ndaisashoreka zvangu. Ndaive nemakore 25 saka nyama dzaive dzichakabatana. Mhata ndange ndinayo ende ndaive munhu aive pakati nepakati kusimba ndiri zvangu mutsvuku. Kunaka ndaive ndiriko kumberi mberi muraini redu. Ndaive ndisina maspots uye ganda rangu raive smooth and raibvuma mvura. Mazamu aivepo mahombe zvekuti ndaitoita semunhu anecontract yekusupplier mukaka kuDendairy kana Dairiboard. Malips aive akaita seakasikirwa kudya mboro.

Apinda muyard akabvunza kuti ko moms waive vaendepi?. Aiwanzotaura namoms so ndakangofunga kuti pamwe aida kumbotaura nawo.
Ndakamuudza kuti vaive vaenda kwatete vaitozodzoka manheru.
Akazongoti “íwe handidi kuonekwa ndiri pano ngatipinde mumba kana kuenda kuseri”.
Ini ndaisadawo kuonekwavo naye panze nemanext door so ndakabvuma. Ndaigotyei zvangu naBrother Rodgers vanotya beche.

Takapinda mumba ini pamberi iye kumashure. Semunhu aive akazadza bhurugwa nemagaro ndaifamba ndichiaendesa uko neuko. Zvinenge zvakamumutsa gumbo retatu akangoyeva. Handina kuzombogara pasi andibata achindidhonzera kwaaive.
Ndakaita kakuvhunduka sezvo ndaisatarisira kubatwa zvine simba neukasha. airatidza kuti aive nenhomba yaityisa.
Ndakada kubvisa but ndakaona kuti ndakabatwa zvedi. Ndakange ndisiri mumood yebonde saka ndakaramba ndichibvichuka kuti anditsvete. Rume rakabata garo rangu neruoko rwerudyi apa maoko akapinwa nerweruboshwe. Akapinza ruoko mubhurugwa kwave kudzika nekumagaro akananga kumheche. Akapinza chigunwe ndichingobvichuka chete. Akatamba nacho mubeche ndikaona kuti hapachina. Ndaive ndotanga kufemereka uye nyini yangu yakandibetrayer nekutanga kutota. Akatamba nebhinzi ndikazoyerekana ndati “’oh please’. Malips akatanga kuvhurika ukuwo kabhinzi kachizvimbirira. Ndaive ndakaramwira matinji zvekuti handina kumboadhonza.

Ndakange ndichingasazive kuti ndinodei. Kuti aregedze here kana kuti aenderere mberi?. Kubvichuka kwaive kwapera. Ndangopusa pusa pachiso. Ndakavhura maziso ese. Ndokubva abata zamu rangu nenyatso. Aiti akaribata oriti svinyange svinyange semusuwa wesadza, otsveta. Akatamba naro uye ndainyatsonzwa kuti anechipo chekutamba nezamu. Aiti akambobata rekuleft odhonza nyatso obata reright oita zvimwe chetezvo.
Akazobvisa blouse pasisina resistance. Ruoko rweruboshwe rwakakabvisa hook yebra. oyamwa zvake nyatso ndapera zvangu resistance yese. Aiyamwa zamu maoko achivhura zipi nebutton paskirt yangu. Yakadonha kumakumbo kana kumbozvinzwa. Bhurukwa rakatevera. Akadzoserazve chigunwe mubeche randu ndokuzevezera munzeve dzangu “’wakafita kunge uchinaka zvisingabviri”’.

Maybe aitondiona sepiece yenyama. Achitambisa chogunwe mukati mangu akazevezera zvakare “Nongedza kumusha kwenyu”. Ndakanongedza ndokutenderudzwa ndokubatiswa table ndakatarisiswa kumusha kwangu. Apa ndaive ndafongorera museve.

Akatora chombo chake chaive chamira kunge danda. Raive rino raive rine midzira yakati tande tande. Rakasvipa kuti ndoo. Yaive yakachecheudzwa. Musoro wayo waive mutsvuku but wakasviparara semunhu airatidza kuti aive ave nemakore achecheudzwa. Yaive yakabhenda kunge banana. Ndakazonzwa musoro wayo wotsvaga nzira yekwazvakarehwa. Yakavhura matinji angu yopinda zvayo zvinyoronyoro. Ndakaita kunge munhu abatwa nemagetsi.

Akaramba achiipfekedzera akaibata neruoko kusvika yapinda yose. Apa yaitsvedzerera nekunyerekedza madziro ebeche zvokuti ndainzwa kakunakirwa. Akaizvomora ndokuidzoserazve. Ndokuchitanga kuita zvine kaspeed nerythm. Maoko ake aive akabata mazamu angu achindiita nekumashure. Aiti akatambisa tambisa chiuno, oizamurira mukati kati. Akaroverera kuleft kaviri katatu oroverera kuright kaviri katatu ozamurira nechepakati kashanu kana katanhatu. Aiita serovambira yadya mbanje. Inodzingirira munhu kusvika yave mugotsi yomira zvayo. Kana ave kure yodzingirirazve yosvika mugotsi yomira.

Ndozvandaiitwa naBrother Rodgers kusvika ndoda kutunda obuditsa. Otangisazve. Yaizipa nekuzadza kwayakange yakaita buri rese. Ini ndaingotambisa magaro chete. Ndaiti ndikadzokera kumashure ndomboenda kurudyi kana kuruboshwe ndombodzikira, pamwe ndombokwirira. Iye achitevera chete achikovira chete zvine mutsindo. Mukomana akandikwesha ndikapa kutenda. Ndakamboedza kusvoverera ruoko pamachende ake ndokuapuruzira ndichifunga kuti angatunde but hazvina kubatsira. Zvakatowedzera ukasha hwavaive nahwo. Ndakafunga vese vandaimborumbidza but vakasara pasi.

Ndakafunga John aive aine jendekufa aitunda kusvika huronyo hwaerera kusvika kumakumbo achirikungotunda chete. Apa aisakwana. Ndikafungazve baba vepanext door vaifarira missionary but vaisasvika. Rodgers aikaro tunda shuga. Mirai tione. Ndichikweshwa kudai ndakatanga kunakirwa zvekurasika pfukwa, makumbo akabatwa nechiveve nekuva weak.

Brother Rodgers vanenge vakazviona kuti vandisakadza ndokubva vandibvisa patable ndokundirarisa pafloor chaipo. Ndipo ndakazoipihwa yese. Akasimudza makumbo angu ndokuapeta mabvi achienda pamazamu ndokuizamurira muchipoto cherudo. Maoko ake aive akapinza zvidya zvangu mukati akabatira mazamu angu kuti asaende kwese kwese nekuda kwekumover kwandaita achindikwesha. Akakoira zvine mutsindo akandipeta kudaro. Aive nemboro yaive yakakura seyedhongi, achikoira setsuro apa akalocker mukati sembwa isingabuditsi kusvika yapedza kutundira mukati.

Aiti kana oibuditsa ndaiita sendichaitevera mudenga nekunakirwa. Kana oidzosera ndainzwa kuti zhiii ichisvika kuchibereko chaiko. Akakwesha akweshazve mhata yangu , ziya rikaerera but hapana aida kuregedza. Ndakazonzwa yoita seyoreba nekufuta iri mukati ndikaziva kuti zvavekuda kuitika. Ndakasimudza makumbo ndikalocker muviri vake. Iye ndokupinner maoko angu kumasides emusoro vangu, zvikunwe zvedu zvakalocker. Hameno kuti aifunga kuti ndingatize mboro yainaka zvakadai. Akataura nekazeve zeve futi munzeve dzangu. “I want to paint your tight pu_ssy walls white with my sperms”.

Ko ndaigopindura kutii. Ndakazongomuti “You are cocky, I like man like you who take control”. Nechemumwoyo ndaiti “men are so stupid to think they are the ones who get inside on fuking. They never think it’s us women who will around them.” “please chitunda kani please, i can’t take this anymore.ohh God” ndakashevedzera ndanakirwa. Ndaive ndoda that feeling kana watundirwa. Akakoyira ndiye tsaaaaaaa tsaaaaaaa tsaa tsaa tsaa. Hwaipisa huronyo hwake apa huchiita sehunotodza beche raive ropisa nefriction yekusvirwa. Ndakarova rova magaro ake zvinyoro nyoro nezvitsitsinho zvetsoka dzangu kuti huronyo hwese hubude. Akaroller off me ndokunditora ndokubva tarara nedivi ini ndakatarisa one side iye ari kumashure kwangu akandimbundira. Maoko ake aive akabata mazamu angu. Ndofunga aive amuimpresser size yavo nokuva so soft. Nyatso dzaivepo zvadzo.

Ndakazoti ‘’inga ndazotoswera ndichiitiswa zvenhando nhai, dzave nguvai?’
Iye ndokuti ‘dzave 2.30pm. achiri masikati, zvenhando zvipi?”’
Ndikati ‘izvozvo zvavaswerera uchiita pamba pano. Handiti wavana bhambi rako pano ukaregedza zvekumashops ’
Akanyara nyara ndokuzoti ‘ndingaswere ndichiitei pamba pacho. Ndatongobuda zvekuwaraidza nguva. Handina kumboziva kuti ndichasanga newe ini’’

Ndakazomuti ‘’shuwa wega hapana zvaungaite, zvinoda uine vamwe. Saka uchamunyepera kutii manje zvavaswera pano’ ndaida zvangu kumunzwa kuti anoti chii.
‘hapana, ndiani angandibvunze”akapindura
“Íyeka vavanga uchifambira nezuva rakadai”
“’hapana apa, ndotodzokera kumba ndikabva pano’

‘’kikikiki, seka zvako mwana wekwaMatambanadzo. Saka uri kuda kunditaurira kuti waguta zvekusada kuona mumwe wako” ndakadaro ndichida kumunzwa and ndaive ndave nekajeolous futi.
“ko zvinogutwa here. Handiti kungoita wosiya, mangwana woitazve” akataura nezwi rairatidza kusada kuramba achinetswa.

Phone yake yakarira. Ndaisanzwa zvaitaurirwa kune rimwe divi asi nemhinduro dzake ndaitonzwa kuti pane arikuvharwa aifanirwa kuonekwa masikati ano. Ko ndaive nebasa nemusikana wake here ini. I just wanted to make sure he was not going anywhere. ndakapotsa ndamuudza kuti ndiye aive andisvira zvandisati ndamboitwa but ndakazongoti imbwa haidi kujaidzwa. Anozofamba achitaurira vanhu. Abva paphone ndakamubvunza
“Do you have any regrets?”
“Not at all akapindura, why?”
“Don’t know. Maybe I am a bit older than you. Maybe you were supposed to be with someone else. Maybe you didn’t enjoy it. May be may be” ndakadaro
“No, no no…you were fine. Very fine actually. I prefer older women anyway. They can take shit lot of dik and don’t care about love.” Akadero
“What do you know about Love, you are just too young. Taura zvaunoziva” I was a bit disappointed with the way he thought about us, women. Then there was a bit of silence then he said
“You are right. I don’t know about love. All I know is fuk the hell out of a women. My fuking CV is quite impressive”. He said with a tone of finality.

“usazvipfekedze bhachi handiti. What hell do you know which is inside a woman which can be taken out by a fuk. Whether it’s figurative or not I don’t like that perception that women are some evil thing” ndakadero to deflate his ego. Obviously pfungwa dzake dzaive dzepwere. Chandakaona zvangu aikavhira upwere nekugona kushanda mukadzi asinganeti.

Akazviona kuti ndaive ndatsamwa and he brushed his hands on my heavy breasts. Eishh it was so nice that hasha dzakapera. He whispered in my ear “sorry. I didn’t mean to hurt you. In fact I am so proud to be with a former Miss Harare. It’s such an honour hey. You are so beautiful. Let me tell you this. You might be a former beauty queen but your beauty is growing each day” Ndakaramba ndakamutarisa without blinking. I then said straight face “from your talk, you are even younger than what I was thinking”

“Are you in anyway insinuating I taste young? I thought sex is about feeling and physical satisfaction. You have enjoyed it so far babe. I fuk big time. Don’t pretend you didn’t feel me”
“That’s your problem. You don’t get it. Only a woman knows for herself if it was good or not. Never trust your feeling or the power of your thrusts, when it comes to satisfying a woman” I offered him a bit of advice.

“haa ibvapa apa uri kuda kundityisidzira. Ndinonzi mutunda shuga ini” he started again talking his shit. I could see I had brought him straight to the ground and he was trying to wiggle his way out of this ego deflating situation.
Ndakagara ndokubva ndamutora musoro wake ndokuuisa pazvidya zvangu such that he was looking at me. I decided I had to teach him if this afternoon was going to be of help to him. One day he will thank me. Ndakamuti “kubva zvawatanga handisati ndatunda. What does it speak of your fuking abilities? It takes more that youthful power to unlock every door of a woman’s complex body which has many vaults. Pleasure is one of the vaults so is love, trust and respect.

Your dik is just one key and can only open the pleasure vault which is meaningless. These four operate like a briefcase locking system. If you can’t match the cords it will never open. It’s not the same cord for every woman. For one woman its pleasure, love, trust and respect and for another its love, respect, trust then pleasure. Just imagine how many combinations come out of these four vaults. So with your powerplay imagine the chances of meeting a woman whose cord reads pleasure, pleasure, pleasure pleasure. I think its zero. What do you think?”
He looked dumbfounded.

I then continued with my lecture to my new found student. Kikikikiki. “Even the way you play your game. Don’t be like Chelsea inongorowa bhora mberi Diego Costa ongorowa mvomviti mumanet. Be like Barcelona. Tiki-taka. Ita zvine style and swag. Bhora pasi. Take control. Womboitawo saNeymar, pamwesaMessi, once in a way woita saSuarez. You score big all the time. Iri tennis mawhitewash chaiwo. Mukadzi anokurumbudza nemutupo wanzwa” apa ndaimubata tumazamu kumuratidza kuti its not just a dik a woman wants. Asi ini zvangu nhasi ndaida zvangu mboro and ange achindipa size chaiyo. I just wasn’t going to tell him.

Akazoti “I guess I was wrong. No one ever told me what you said. They have always appeared to like it hard and long lasting”
Ndakangoramba ndakamutarisa.
Akandisunduridza kuti ndirare negotsi ndokundi kisser. Akatanga nekutsvoda malips angu. Paakazotsvoda kechipiri akaramba muromo uri pamalips angu. Rurimi rwakatanga kupinda kusvikira agumhana nerwangu. Takadyana miromo achipota achimhanyisa rurimi rwake pamazino angu. Zvaitapira zvikuru. Akazobvisa muromo wake ndokuti “ndizvo chete zvavange uchida”
“ko iwe?”ndakamupindura nekumubvunza pamwe chete. Ndaive ndagumwa nemboro yake saka ndaiziva kuti yaive yatomira futi.

“handina zvandataura ini. Talking is not one my strong points. iwe ndiwe urikunditarisa neziso rinenge remunhu asuwa mboro after just a few minutes”
“ko kana ndaisuwa”ndakapindura
‘uri kuda kunetsa handiti” akadaro achikwira pamusoro pangu. “manje handiburuki zvekumhanya.” Zvangu zvaive zvatoita. akatanga zvinekaspeed sezvo aive oziva nzira yeparuware. Hapana kwandaimhanyira ende iye aive ati aizodzokera kumba kwavo after. Semunhu aive ambotunda futi zvese zvaive zviri in favour of a marathon. With the lecture I had gicven I didn’t even know what to expect.. So apa ndakatanga kumutambisa ndikaona gomana richiratidza kunakirwa. Ndaiti ndikambotswinya mboro ndoregedzera ndodzokererazve iye achitryer kupinda mberi mberi.

Ndakarova chikapa Mukomana akatanga kubuditsa sound yebhuru. Haana kuita give up. Akaramba achipomba chete ini ndichirova chikapa. Ndaiti ndikaitsunya nebeche kudzasi, ndoitsunya nechepakati ndozoitsunya musoro wayo. Ndobva ndamupepeta serusero. Ndaibva ndanzwa parere mwoyo. Akazondipinner ndokuzvambura mbutu zvakabvumwawo neni kuti pasakurwa nekuzunza. Ndakabatira for dear life akandichovha for more than 10 minutes. Ndakazoziva kuti I will survive paakatanga kudzova seshumba.”Oh, my God this bitch is sweet” akadaidzira achiita kudzura beche nesimba rake rose.

Ndakafambisa minwe yangu kumusana kwake ndikamunhafa zvekuti ainge ongogomera nekunakirwa. Ndakamubata magaro aya gomana rikatambura nekushaya zvekuita. Ndakazomukisser nyatso dzake akaita seachapenga nekutapirirwa. Ndakatomboda kudzika kudzasi kuzomuyamwa ndikazozvidzora. Ndakazomborova kachikapa ndikanzwa murume onakirwa. Aive ari still ini ndichimupepeta serusero. Akazoti arwusimudzira. Aiwa ndakapa kutenda. Mukomana aive nesimba and aiita seanotwa muduri achindipindirudza seri neseri achindisvatura. Ndakakanda maziso kumirror yaive kumadziro ndikapotsa ndaseka.

Ndaive ndaona zvaaita magaro aRodgers paaikoira. Zvaive funny. Varume vese vakangofanana zvinoita magaro avo vachikoira. Akazoomba kekupedzisira otunda tumvura but twaive twushoma sezvo aiwe ambotunda kaviri kese. Akaramba achikoira uye huronyo hwake hwakavedzera kunyerekedza mubeche mangu zvekuti ndakanzwawo neni zvandikurira. Ndakatundawo zvaive nemutsindo. Ndaive ndaneta ndakaloosener grip ndokudonhedza makumbo kubva kumusana kwake. Ndaifunga kuti achataura mazwi erudo but akangoramba akandimbundira and watched me cool me down or come down to earth whichever applied to him.

Akazongongomuka ndokutora tarauzi rake opfeka. Handina kana kumupukuta mboro yake yaive yakazara maronyo angu aive akasangana nemasperms ake. Aive atoomera pamboro yake. Apedza kupfeka haana kana kucheuka. Akangovhura gonhi ndokubuda asina kutaura rimwe izwi. Kana thank you haana kundiita. Kana kupindura mubvunzo wandange ndichazomubvunza. Uya unobvunzwa murume kana apedza kusvira wekuti “when will we see each other again?”. Ndakasimuka ndokunorara pamubhedha hope dzeumambo chaidzo.

Ndakazopepuka dzave kuma7pm and paapp paive neseveral messages. Of course I rushed to the one from Brother Rodgers. “Thanks for the lecture. The last part was really enjoyable. I don’t want to be compared with Diego Costa ini. Out of ten unondipa chii?”
Yaa ndamugona. I replied “welcome. 6/10 well tried”

Then a quick responsive “ahh I failed saka ndakutouya kuzoita macorrections. I can’t sleep without making ammebds for such a poor showing” before I had replied kuti “not today please” he was already last seen 7.07pm and I knew pakange patoipa.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply