“Bamunini,bamunini murikugeza here” ndakashedzera zvangu ndiripanze pebathroom ofcoz I knew bamunini Francis vainge varimo vachigeza but nyaya iripo ndeyekuti ndaishaya kuti ndovatanga sei .Ndaingotenderera panze kunge dzungairwa ririkushaya zvekuita ,akomana ka usadherere chinhu chinonzi chikara kana chakakubata ,ndopaunoona kuti unogona kutongwa nechavakatakura .

Ndainge ndakamonerera Zambia apa ndichigaya zano, ‘ndopinda ndiri nude here or ndozobvisira mukati,but ko vakaramba then votaurira mukoma vawo,kovakatanga kuscreamer imomo ndaiti chii’ .Ndakambozvidzora ndokuenda kukitchen ndokunoti sip sip vodka yandainwa apa kadzungu kaye ndokubva kati fee ,asi nyadzi hadzina kubva ndakazongoroverera mwoyo padombo ndokusvikonovhura door repabathroom ko raisakiyiwa ka makey ndainge ndabvisa kare two weeks back pandainge ndagaya zano iri. “Mune munhu arikugeza” Bamunini vakadaro vachishamisika ndichipinda apa vaive nesipo yairera mumusoro saka vainge vakaita kakutsunzunya kuti vasatoshorwe . “Ndirikuzviziva bamunini” ndakadaro ndichivhara door apa hana ichirova ,maziso angu ainge akatarisa pamboro yavo yainge yakarara zvayo ,ndakanzwa beche rangu rakuita kuvhita vhita nechikara apa rakutotota ,iyowo hana yavedzera beat neexcitement. “Ko chii maiguru” Francis akadaro achibvunza “Kwakanaka here” akaenderera mberi achipfugama kuti atore mvura mubucket abvise sipo yaimutosvora.

Ndakabva ndati chance given ndiye katanu kazambia kaye ndokuswedera padhuze ,kwainge kusina mvura saka bamunini vaigeza mushower nebucket.Vakati vachisimudza musoro ndokusanga nemazamu vanike ah ko nyaya yacho zvayatoipa nhai. “Ah ko maiguru chii chirikuitika ,handisati ndapedza kugeza” vakadaro vachishamisika apa maziso achiyeva chimiro changu “Haa bamunini haikona kuita semwana mudiki apa,musanyepedzere kupusa apa,musaite kunge musirikuziva zvirikuitika” ndakadaro apa ndichiswedera padhuze. “But maiguru haaite ka iyi ko mukoma vanozoti chii” akabvunza apa achiswedera kumashure “Ah vanenge vaudzwa nani “ ndakapindura “ Haa maiguru musadaro kani” akadaro apa ndainge ndamuisa mukona manje no escape. “Bamunini itai semunhu mukuru,munofunga kuti chero mukatiza muno ini ndikabudawo ndisina kupfeka ndichiscreamer anonzi arapper mumwe ndiani” ndakadaro giving him a thought .

Ndakaona shasha yakuprocessor scenario ndakatoziva kuti ndahwina apa. Ndakabva ndangotora mboro yavo mumaoko angu ndokutanga kuipuruzira apa rumwe ruoko ruri pamachende, ndokunzwa yodaira yotanga kuzvimba muruoko rwangu apa kufema vainge vatochinja gear “Bamunini motongoita zviripo,at least ndirikuita nemi ko dai ari mumwe munhu chii chirinani,mukoma venyu aramba kudzoka ka saka motombomugara nhaka achiri mupenyu” ndakadaro kekazwi kanyoro nyoro ndichikisser muhuro mavo apa yainge yamira zvino hmmm bamunini vainge vakatakura uno mukwimba chaiwo vandainge ndadira mukoma vawo chaiwo, apa yainge yati twii zvino ichigwinha gwinha . Ndakatora maoko avo ndomaisa pamazamhu angu iwo ndokubva vatanga kubatirira. Musi uyu ndainyatsoda zvekuitwa rough chaizvo zviye zvekupedza shungu saka ndakabva ndazevezera “Bamunini nhasi nyatsondiitai chaizvo chaizvo,kana tikazobatwa at least ndoziva kuti ndopindirabusy iripo” , ipapo bamunini vakabva vachinja mood ndakaita kunge ndavapa freekick chaiwo ,vakandidhonza pedyo ndokutanga kunyatsondibata ndobva vati dyo kiss ini ndikati handei bamunini rega ndikuratidzei ka kutapira kunoita kugara nhaka, ndaiita kudzoserawo makiss apa ndichikwenyerera gotsi ravo, apa vachisombonya garo rangu vobva vamboripa tumambama ,ko magaro ndainge ndakatakurawo ka kwete ekutamba. “Ba ba bamu bamunini kani “ ndakadaro apa ndonakirwa nemboro yavo yavainge yaisa pakati pezvidya zvangu ,vainge vasina kuiisa mukati asi vaiitambisa iri pakati zvekuti ndainzwa matinji angu achiita kuvhurika achiita kuzorera hunyoro hwangu pavari,vaimboti potsei yobva yaita seyakuda kupinda vobva vaibuditsa zvekuti ndaibva ndanzwa kamwe kakuzipirwa kari mberi ,ndakazoti zvino ndanzwa kuti haa ndakuvara neanticipation ndokubva ndangobatirira pamashower tap ndichivafongorera, apa vakange vasisaite zviye zvekupusa pusa ,vakabva vatora muzhambarara vavo votsvaga beche rangu.

ndainge ndatononokerwa zvekuti ndakabva ndaitora reruoko rwangu ndichiinangisa ndiye pfeee yuwiii kutapira ,ndakanzwa ropa richimhanya mhanya nemuviri vese apa yaiita kudziya ichipinda mandiri kuzoti tumvura from his wet body twaitonhora, muviri vangu vakabva vatoita confusion because of the contrast. Vakatanga kundikoira zvinyoro nyoro vachiita vachivedzera speed .Ndaiita kunzwa mboro ichigumha kuchibereko uko apa ndikati mirai zvenyu bamunini nhasi ndokukwirai zvekuti munodambura ukama, ndaiita yekuwynira ndichishaker magaro angu apa ndichiikurunga zvekuti ndakanzwa bamboo vogomera vachishaya kuti vobata musana here kana garo. Ndaimbomirawo ndovapa chance apa ndipo pavaibva vandipedzera ka ,vaikwira kunge tsuro gumi ndiriparace apa jende ravo raiita kurova klit yangu zvekuti ndaibva ndanzwa kutapira ,ndakasiya matap aye ndoita zvekumabatirira bucket apa ndopandakairasa manje nekuti ndakabva ndavapa shure yese vakati handingambodzore nzvimbo ndokubva vati mbama padako zvekuti ndakangonzwa ndoti “Yuwi Yuwi kani” apa semunhu ainge agarisa handina kumbotora time yakawanda ndisati ndatunda ,ndakatunda zekuti ndakanzwa magaro angu achitamba kongonya ega ndikati rega ndisimudze musoro ndobva ndanzwa headrush ndiye “mai kani, bamunini u wanna kill me ” ,ipapo vakabva vatundawo vachindizadza neunyoro hwawo hwaipisa zvaitapira kuti bhee zvekuti ndakabva ndavabata chidya chayo digging manails in him nekunakirwa .

Vakamborova futi a few more strides vachinyatsopedzisa ndokubva vaivhomora zvekuti ndakasara ndichinzwa kamhepo kuti fee apa mavirginal muscles achiita kutsunya tsunya. Bamunini vakabva vandibata nemuchiuno vachindisimudza ,apa ndainge ndapera power zvekuti makumbo ainge abatwa nechiveve. Ndakatendera ndovatarisa ndokubva ndavapa rimwe zikiss ,sezvinei mboro yabamunini yainge ichiri yakamira zvekuti ndakati zvangu nechemumwoyo ‘ho haisati yarara,mirai muone ka nhasi ndokutyorai musana’. Ndakatora drying towel rawo ndokubva ndapukuta masperm avo aiyerera pagumbo rangu apa ndichivadhonzera panze tichinopinda lounge. Ndainge ndamboattempter kuita some ironing saka ndainge ndangosiya chigumbeze chandaishandisa imomo ndakabva ndachivaridza pasofa ndokubva ndavagadzika ipapo ndikati chimirai ka muone nhasi ndoda kukuyamwai zvekuti muchayuwira. Ndakanyatsoitanga zvangu slowly on the tip ndokuivhura semunhu aive asina kucircumscizwa ndaiziva kuti inenge ine tender head and he would enjoy it more ,ndakatanga kuinanzva slowly ndichidzika nayo down to the balls apa ndaiita kakuibonyora ,ndobva ndananzva machende avo ,ndakanzwa voomesa gumbo ndikaziva kuti iyi skiri vaisaiziva.

Ndakaita machende ekusvisvina apa ruoko ruchibonyora mboro ndichiita kuinzwa kuface kwangu zvekuti ndakabva ndanzwa kuida futi rumwe ruoko rwaive free ndikabva ndatanga kutambisa kabinzi kangu narwo .ndakasimukira ndoiisa mukanwa mangu yese yaiita kakuvavira semunhu ainge atunda plus majuices angu apa ndakabva ndanzi dzvi musoro ndonzwa bamunini voti ‘’Eish maiguru kani ,eish Nyasha kani yuwii” Ndikati zvangu mati madii muchataura mutupo chete ,ko ndaiziva ka kuti iyi yaive one of my speacility ,ndakazovati deep throat ndikanzwa vorova matadza angu vogwinha gwinha mboro ndokubva ndaibuditsa mukanwa ndomboibonyora , I made sure iri well moistened with my saliva apa vainge vaiita kakutsutsunyira. Ndakasimuka ndobva ndakwira pasofa ndokubva ndaigarira apa ndichisunga vhudzi kumashure kuti risaite disturbance ndokubva ndatanga kugrinder pavari apa vakaita kubatirira magaro zamu rangu vachiita rekuyamwa serekacheche.

Ndaiita ndichipuruzira machende awo uku muromo ndichiita ndichikisser huro yavo. Akomana kasex inonaka akomana ,pane paunokwirwa zvekuti unongoda kuramba uchinzwa kafeeling ikako ,ndakaita kutsikirira pasofa ndoita yekubhamba ndiripamusoro payo ndichiita ndichimbogrinder apa ndainzwa ichinyatsomassager beche rangu rese.Bamunini vaiita vachimborovawo vari pasi ipapo vachiita yekubuditsa yese vobva vaidzosera kuti bvoo chaiko.Takamborova takadai kwekanguva ndokubva vazondisumudza vondiisa pasi ,ndakanzi one gumbo paopposite shoulder ndokubva vatanga kundikwira varinechepaside “Yuwii, oh my gosh ,fuk me fuk me “ ndaishevedzera ndichinzwa kunaka kuchiita kukwira unongoziva ka kuti vakadzi kana vatangwa unoita build up saka panguva iyi haudi zvemafunnies coz ukangokanganisa the moment tinobva tadzokera pazero saka kana vafunga zvekutsika vobva vatongorova bhora mberi “Don’t stop don’t stop fuk me harder Fra Fra Francis kani yuwi” ndakashedzera ,apa ndipo pandakazvidenhera mago ndakasvirwa zvekuti bhee apa ndakatsimbirirwa zvekuti hapana kwandaienda ,ndainzwa tumisodzi tuchibuda nemukona meziso apa ndainge ndaruma sofa cushion manje zvaipa ,ndakapukunyutsa gumbo rangu ndokurihaka kumusana vavo apa ndakutunda, akomana ka ukagarisa usina kukwirwa ka chero ukazviti ndinotunda kana kuita chikapa zvakatsigama kunyepa .

Ndakavapinner nemakumbo angu zvekuti chero dai vaida kupunyuka hapana kwavaienda apa ndaiona nyenyedzi dzangu ndega ,unoziva paunotunda brain function inotomboita shutdown to pave way for that explosive feeling,ndakazoregedzera makumbo apa bamunini havana kuzotorawo nguva ndokubva varegedzera hunyoro hwavo mandiri ,takamboramba takanamirana takadaro kwekanguva ziya richierera ,apa ndainzwa masperm aye ainge abuda achidzika nemutsetse vemagaro angu. “Ah bamunini chibvai makurema” ndakadaro ndichiita kakuvapusher.Its funny weight yemunhu unotozoinzwa vatunda during the act haa munhu anenge achiita kunge kapepa chaiko.

This was the chapter I had decided to try another dik in my life , semunhu ainge akatsiga kwazvo this was my second and only other dik I ever tasted. Bamunini Francis takatozombosvirana chaizvo especially mukoma pavainge vakutorova ma4 months vari kuDRC nebasa asi semukadzi chaiye ndaisangoti kunzwa kuvaviva ndobva ndavhura ka I had a few toys of my own that I used to use here and there ndaitozoti ndaifunga chaizvo ndoiendera rega uzonzwe vakuru vachiti kana mukadzi afunga zvekukuhurira anotanga apa shamwari dzako dzese dzepadhuze kuitira vhara muromo kana kuendera ex wake zvake saka never trust anyone especially that guy from work vaasingagone kupedza zuva asina kutaura nezvake. Zvisineiwo bamunini Francis vakazoroora ka saka vaout of bounds mazuano ,one thing you have to respect if you have ‘standards’ is marriage,ita yaunoita hako as long as asiri murume vemunhu well legally that is, luckily Ba Tino vakapromotwa kuita manager vefleet saka vakushandira mulocal saka haa ikozvino ndoita yekupedzera shungu ,ko ukasavapa varume ava vanopihwa nemumwe ka………………………..

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply