Ndakuitaura nhasi nyaya yacho sezvo i feel safe now. Pamwe pese apa ndaiti ndikazvigaya hana yangu yairova. Ndaingot gava rikadambura mbereko chete ndendamama.

Pandakapedza degree rangu graft rakatanga kunetsa and i had no option but to join  teaching. Teaching yacho yakambonetsa kuwana but ndakazongokiya kiya bva ndaiwana panechimwewo chikoro mutown chaimo. Zvimaprivate college izvi but that one is more established. Handichataure nezita but vanoziva harare munochiziva. Muna Robert mugabe. Opposite Rainbow cinema.

Ndaivanyepera zvangu science nemaths nguva ichifamba. Semunhu akakura zvemabebhi zvirikure neni handina kana musi one wandakambotemptwa kunyenga mwana wechikoro iregadless nemiyedzo yakasiyana siyana yandaisangana nayo. Munongotuziva tuvana twemuharare umwe musi tunouya twakapfeka mini muromo wakapendwa, tukada zvatwo kukuyemera. Kana kungokuitira action yekuti teacher ndioneiwo. Manje isusu even kucolege taisacheuka. Taive boys rebeer. Kudhakwa chete. Zvevakadzi zvaizongouyawo pano neapo kana watongoitawo zvekujuma. Changu was drinking, kana ndada beche ndaikecha or sit back, relax and mastubate.

It was well with me and that has been my life since i found complications in relationships. I couldnt just handle e pressure so l would rather stay alone.

2 months down e line i became much popular. Vana vaindifarira coz ndaivaseva plus i wasnt harsh. Ndandisina basa nezvizhinji. Dzimwe boys ndaitodziprotector and vamwe vacho ndaitonwa navo hwahwa during weekends and after school. So i became mr nice pacolege. Teacher uye anofarirwa nemwana wese even vaasingadzidzise. Even mutown pamwe ndaingonzwa morning sir ndobva ndaziva kuti tuvana twepacolege. I even went to an extend yekuvaudza kuti dnt call me sir if u meet me kunze. Im Tafadzwa. Munongozivawo vana vechikoro ndozvanodaka izvi. Kuva close nateacher. Wemaths futi dzinoshungurudza vanhu.

Zvemaactivities aiitwa pachikoro i ddnt care. Bhora zvimaclub  what what ndandisina kana shungu.nazvo tho principal aiti every teacher should participate in at list one sporting event . Instead i looked very busy to evade these responsibilities. Vaitoti vakaenda kubhora vafana vaitondi inviter. Sir kani huyai kubhora muzotiona tichitamba. Kana shungu zvangu.

Yakazoti imwe friday hamenewo zvimatournament zvenetball zvaitambwa kumabvuku zvikanzi ini ndaifanira kuenda nevana ikoko. Apa maface angu magunners ange atambira. I tried to give an excuse but zvakaramba. Takapinda mubus rechikoro ndiye tande takananga kumasports. Apa maingove nevasikana chete. Mateacher taive 4 but ini ndini ndaive murume chete. U can imagine. Vaa kutondiitira noise vachiimba nekutamba mubus. Tichingosvika ndakabva ndati kunekamwe kamadam ndichambobuda bhichana bva ndavasiya vachiita zvebhora ndiye mukombi, tonaz, copa cabana, kuwadzana kuden. Ndatoconnector nemaface charles glass rakutotanga kunwiwa. Munongoaziva mugunners anotenga doro zvokumama. Zvebasa tatosiya takutoita zvenyika.

Ndakazoti kumapast 5 ndanzwa nhare yapinda. Hana yakarova kuona variprincipal. Ndakamboignowa call yekutanga ndichigather confidence nekuronga mastatements. Vakapinza futi bva ndangoti nezvivindi zvedoro hallo.
“nhai sir murikupi vana vamristrunded kumabvuku”

Ndakabva ndati ndambomhanya mutown panesomeone anemari yangu andandoona. I knew kut ndikataura nyaya yemari haaizoita hasha since tange tisina kupiwa mari previous mwedzi.
“manje bus rafa apa driver aripabasa ndeumwe can u please organise transport for the children mutown imomo probably a hiace u pick them but munenge mave kutoita zvedoor to door because its already late nhasi ifriday and some of the parents are getting worried. Please do it now sir”

Ipapo ndakabva ndanzwa mufaro coz pange patoita gape rekurova mari. Ndakaudza boys dzandaive nadzo dzikabva dzatofonera driver wekombi who responded quickly. Ndakafonera principal ndikamuudza kuti kombi yati they cant charge us now because they dont knw the actual distance yatichafamba tichiita madoor to door. Zvikanzi fine just make sure chidren get home safely. Pasina nguva tange tatove mutown then mabvuku.

They were all happy kundiona. Ndichingosvika ndakanzwa kacaptain kacho kakutoti ummmm asi sir hamuite. Kubva matitiza shuwa. Manje tawiner kana mange muchifunga kuti tinodyiwa. Ndakascanner vana vacho eysh wati kunaka here ikoko. Apa nezvimatrek botom nezvimajim skirt ummm vakomanaka.

Mateacher aivepo echikadzi akabva atoti sir mauya zvanaka we have done our part takuenda kumba chiendesaiwo vana kumba isu taakupinda mutown. For the 1st time i stood in front of 23 young gals, 23 mapeche,  46 magaro, 46 mazamu, ndiri one anemboro. Apa hwahwa hurimumusoro.

Quickly ndakabva ndati tiudzei kwamunogara tione kuti totanga nekupi but vanogara side rekuwadzana ndimi muchapedzesera coz ndokunorara kombi. Dzakataurwa nzwimbo vana hetcliff, vanawestgate, malbra, water falls, sunningdale etc. Vakapinda mukombi muya vamwe vakasengana. Ini kumberi nacaptain. Munongozivawo zenze rinoita mwana wechikoro late hours. Dzakatanga kuimbwa nziyo dzinonyadzisvira captain vachitovamba zvavo. Apa vaiti vaakuimba vaitanga kutamba vachizunza mukaka ichindipuruzira pamapendekete. Chomusi uyu munongonzwa. Kutaurirwa hunyimwa zveshuwa.

Semunhu ange adhakwa driver aingorova kombi chete asi kwataienda ndandisingazive. Takasvika panemamwe mashops zvikanzi tirikuda kutenga. Vakaburuka vese ndokupinda mushop. Ndakasara nadriver. Mufana wechidikiwo zvake. Ndakanzwa akuti mdhara muripama1 nevana ava. Munoikundasei miedzo yese iyi. Ndakangoseka ndikati nhas hameno ndikaikunda. Akabva ati saka kana muchinwa tingatadza kuita one one here. Ingaita horror? Ndakabva ndamuti tenga bva atora 2 maempts bva apinda mubottle store. Akati nonoke kudzoka akawana vana vese vagara. Achingopinda zvikanzi nacaptain askana ngatiitei one rand one rand titengere sir koti honai ndovasina chavainacho. Yakambononoka here kubuda mari yedoro.

Yakacolectwa kubva kuback seat vamwe vaikanda dollar ma 5 rand hameno but payakazvika yanga yawanda zvokupfuura 10 mari nechemumoyo ndikat zvangu zvaita. Yakarohwa hiace apa tichihurova nziyo dzichitsva. Pane kamwe kasong kakazomborohwa kavaiimba vakomana vese vari handsome pachikoro. Vobva vatanga kuimba mateacher. Ndakanzwa zvakunzi number one ndiTafadzwa kumateacher. Ndikat ndokunonzi kupindwa muhomwe uku nevana vechikoro. Zvainakidza anywer zvokuti journey yakaita diki. We droped vazhinji kudzimba kwavo and wen we wer in town tange tasara ne  5  one aiti anogara kuwaren park 2 ku d.z then one kuwadzana nacaptain akati acharara kuwadzana kumba kweumwe uyu.

Takasvika paok marimba ndokumbomira tichitsvaga mabeer. Pandakabuda mukombi ndakanzwa kamwe kamuskana kaakuti sir dzokai. Oyi mari iyi mutitengerewo maciders.
Ndakati ahh api acho zvikanzi tengai masavana. Ndakapererwa mufunge. Semface ndakatora bva ndauya nesix pack yawo bva ndavapa bvandadzokera mushop to give them time to organise themselves on beer ravange vatanga kuda kunwa. Ndakaenda panadriver ndikamuti shamwari pano paipa takutongoita zviripo. Vana vaakudhakwa ava. Mfana uyu akaratidza kufara heavy. Zvikanz blaz dont worry chero vese mari iripo tinovadhakisa kusvika mangwana.

After some discussions takadzokera zvedu mukombi with confidence. Ndakawana tumwe twatokutura munongozivawo 1st time or kusajairira doro. Kutonwa zvedzungu wena. “ini ndatopedza hunzai rimwe” kakadaro kamwe kaslim katsvuku kange kanemazizamu mahombe apa kakavhura mabuton maviri eshirt. Ndainyatsoona half yemazamu akaita kubudikira panze achitamba tamba pakaitaura. Ndakabva ndabvunza kuti saka tirikufamba sei from here zvikanz nacaptain nhasi ifriday tese hapana anepresure yekuenda kumba all is covered.

Ndakatanga manje kugaya kuti hw. 5 against 2 apa handizive how much they know each other. Ko kana pakaita anedzungu. Umwe moyo wakazoti fokofu after all teaching is not ur  profesion. Svira vanhu chauya chauya. Unoda kusvika rini uchirova bonyora. Ndomabenefits akowo aya. Svira iwe.

Ipapo kadriver kakaita zenze kakat guys tadii kumbonogocha pamereki nhas friday panoita. Vese vakabvuma bva tatenga imwe six pack yemasavana ndokupinda muroad. Tasvika pawarren park wekuwaren park akabva ati guys u cn drop me kumba i will join u soon ndavhara moms vangu so we droped her somewhere muwaren park d and we proceeded to mereki. Taakusvika kamwe kadhafu kabva kati kaa kuda kuweta. Kakaburuka ndokuenda pamberi pekombi ndiye kuru kuru tonono tsaaa

kuweta. Ndaingonzwa weti kuti choooooo ndikat paita zvebeche apa. Mdhara vakabva vatotanga kumira ipapo. Takatenderana kut hapana aizobuda mukombi because vaizoonekwa so takabva tanopaka padark place bvatadaidza vanogocha nyama mfana driver ndokubhadhara bva atenga another six pack yevasikana. Takavhara macurtain ndokuita light on.

Tell me ur names guys handikuzivei ndinongokuonai chete. Ndakatanga.
Captain ndovakatanga zvikanzi m Nyasha m doing form 5 maarts bla bla. Nyasha uyu ange arimurefu. Medium body. Ange arimutsvuku with average mazamu. Ini zvangu pavakadzi ndinonakirwa nemazamu. Anyasha ange akamira apa ndandatombomaravidzwa paaitamba mukombi. Aisanyara coz aitaura akatarisa mumaziso chaimo. She said she stayed with her sister, a nurse and was panight shift and she wouldnt mind a night away.

After Nyasha kadhafu kekuweta kaye ndokabva kataura. I cnt remember zita racho. Hanzi ndiri lower six ndikuita macommecials. Haaa kamwana kange kakanaka face amanaka. Black beauty chaiyo. Vaskana vadhafu havanyatsondiitira but eysh aka kange kakapenga. Kainyaririra so kachiti kakataura korova sip yedoro nechemumoyo ndikati inwa hako tosangana pamberi apo. Kaive nemazizamu mabigaz. Hanzi ndogara kud.z ndega. Ndakaona kuti kainyepa but ndakangoti nechemumoyo nhasi uchasvirwa nenhema dzako idzodzo.

Kechi3 kaizviti Cynthia. Katete kemazizamu kaye. Kakati taure taure bva kadonhedza phone kabva kasimuka kachiitsvaga. Magaro kange kasina but ndakaona kaskin tight katema nechibhurugwa chewhite wash mukati. Hanz ndiri form 4 ndaka dzokorodza after ndaita accident. Hee ndinogara nemaparents but ndatovaudza kut ndikurara kufriend yangu.

Wechifour hanzi i am Tatenda or tendai i cnt remember well. Uyu pafeya ange akashata paface. Mutema tema but ummm kubatana here.? Kakabatana vakuru chaivo. Mazamu madiki diki mazigaro ano.she looked mature and airatidza kuti mboro yaa muropa haachavhunduka. hanzi ndiriform 5 as well ndinogara mukuwadzana nagogaz. soft spoken chaiyo. achiri kutaura takanzwa knok pawidow. Ehezve  kekuwarens kaye kange katevera. Kakangopinda zvikanzi where is my beer. Aka ndokange karikasimbi manje. This tym kange katopfeka dzekumba. Kashort kewhite nekatop kaiexpoza mukaka. Karikapfupi kanoita zvekunoza kachisasa. Haaa in my life i dnt think ndaizofa ndaita muskana akadaro. Hanzi ndinonzi Natasha ndiri form 4. Apa kainwa zvehusinior chaizvo. Hanzi ahhh savana is a bit hard actualy prefer reds ndikati nhasi zvangu.

But mfana driver ndakamubiger. Akatanga kuvataudza to release presure pandiri apa achitenga hwahwa sehwahwa. Ko hantie ange atambira? Ini ndakangoti ndichakucover.
Nyaya dzakatsva masecrets epachikoro akatanga kuvhurwa. Hee nhingi anodanana nateachr nhingi vakazobatwa pakati. Heee miss nhingi vanodanana naheaboy. Zvese zvakataurwa kani. Kusvika pakuti sir munodiwa nevaskana hobho but hamucheuke. Bva ndaudzwa nenickname yangu. Zvainakidza kani. Nyama nemagaka zvikauya tikamamisa. Everyone was getting drunk now. Ndandava Tafadzwa kwete sir. Driver intoduced himself and he became popular within minutes.

I then realised kut vana ava were of the same age plus they were well ahead of me. They were all mature mentaly physically and sexually. Ndakaona kuti vese vatoo nestaira. Ndakabva ndakweya driver kuti tibude panze. Ndaakubuda ndakanzwa zvakunzi Tafadzwa tisiirewo phone yako.  Apa phone yangu ndaiiziva izere porno dzega. Ndakavapa handina kuvanyima. Ndikavaratidza pattern yacho. Takabuda nadriver ndokuvasiya varimo nephone yangu.  
” mdara hapana nyaya apa ngatisvire vana ava vese tiritwo. Tinovakwanisa. Mira ndiitore masilver bullets arimumumota tibve tatoanwa”

Akadaro mfana driver achirova u turn kunotora mapiritsi.
Akamboita kanguva ndokudzoka zvikanzi mdhara vana vatove busy kuona porno mukombi umo paphone. Takaronga tsoro driver akati hazvinetse coz kuden kwake kurifree vanhu vese vakange vaenda kufinaz kumusha .

Takatenga  rimwe beer ndokudzokera mukombi wanike vakaita kuunganira phone yangu vachiona porn.
“‘ Guys takumboenda pacrowbrough pamba padriver tozoona zvokuita from there. Hapana akapikisa. Yakarohhwa kombi takananga paden padriver. Music ichitsva apa twatwakutorova majive mukombi imomo.

partying ladies party

Kunani kumba kwako Farai ?’ nyasha akabvunza driver zvikanzi nadriver ndirindega why wabvunza zvikanzi we all need a shower tasvera tichimhanya. Zvikanzi hais nyaya na fatso.

Paden pafatso pange pakarongeka. Ndaifunga kut ainyepa kuti ariega. Rino zimba. Takasvikogara mumasofa radio on haaaa wati kunakirwa here koita maschool fees. Apa hwave mumusoro. Ndakambozvitsunya ndichida kunzwa kuti hadzisi hope. Sure ndini here ndinevana 5 ava. Ndoita zvokudiiko navo? Kamwe kakabva katoti Tafadzwa i.want loo ndiperekedze. Katete kaye kemazizamu. Ndakaenda.nako ndokuvhura door retoyaz ndakaona ako katodzikisa skin.tight. Kabhurugwa ako kakutoweta apa zvirimumaziso. Ndakaona tumatinji tuchidzivaidzwa neweti mboro ikati unonyepa. Ndakaramba ndakamira padoor kabva kapedza ndokutora tissue. Ndichiri kukahadzika kuti ndopinda neipi kaye katanya kakauya kachimhanya hanzi huya uone zvakuitwa naTendai or Tatenda i cnt remember.

Apa mboro yange yakuonekwa kuti.yamira. Ndakasvika musitting room muye ndokuona maiwee hamuna chakanaka. Kabby kairova jive iya yekumberi. Yepasa pasa iye. Apa kange kakavhura mabutton ese eblouse ndichinyatsoona kabra kewhite and black. Ummmm chomusi uyu.  Vana vainge vadhakwa. Ndakatsvaga driver cant get. Ndakagara pasofa ndapererwa. Kaye kandakasiya kachiweta kakasvikiropinda mudariro. Wati kukoira ikoko. Ako nereverse kuuya kuzondiwainira pamakumbo chaipo. Iyo mboro ikati unonyepa. Masilver bullets aye ange aakushanda. Ndakatanga ndichida kuvhara kut vasaona kuti yamira but ndakapedzisira ndatoona kuti.hapana hapana. Yange yave competition manje.one after e other vachindiwainira. Kanatasha kaye kaye kakapinda ndokunyatsondigarira. Kakaloketa mboro nemagaro ako ndiye mbaaa kuimana nemagaro. Kakatanga kumuvha slowly to and fro. Kundibonyora nemagaro mufunge henyu.

Kakabva kati kaakusimuka kabva kaloser balance kabva kaiti dzviii vamwe vakatanga kuti yeeeeeeeeee. Kakabva kanzwa zenze kabva kaita u turn kabva kazvikonyatsogara this tym kakanditarisa. She wraped maoko ake pandiri. Bva ndakati west mbaaa. Imi munongonzwa. Kakatanga kukoirira kakatarisa mudenga kachibva kasimuka kundidhonza kuti ndisimukewo. Mfana driver aivepiko ndichishungurudzwa zvakadai. Pandakasimuka Ndakanyara coz mboro yakatendeka vanhu vese vaivemo. Ipapo fatso akabva asvika. Achitonhuwa chamba zvake. Akandidhonzera mukitchen akati rasta ndandanotenga macondom. Hapana chekunyara apa ngatisvire vanhu. Usatya mdhara paden hapana presure. Akanditambidza box remacondom. Takadzokera muden muye wanikwe vana ave makonye chaiwo kukoira koira. Kamwe kabva kati guys lets go and bath to frehen up. Nhasi tikuda kufara nasir vedu till dawn. Fatso escorted them kubathroom. Akaita kanguva ndakaona adzoka mboro yakamira. Hanzi.mdhara vana vatobvisa hembe ndirimo. Ndakatarisa nguva ndikaona dzaa kuma to 12 ndikati still pachipo.

I decided to follow kubath…………..

Part two is coming munzwe in detail masviriro atakaita vana nafatso up to saturday manheru tichinwa hwahwa.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

Leave a Reply