BY Mr.
Nyaya yeku teacher kumaruzevhawo futi iyi. Vamwe vanokuti kumapfanya. Apa unenge uchangobva ku college; kana wakaita seni uchangobva ku University, apa basa harisi kutamba, wongoti regai ndiende ku teaching ndikwanise kuzvichengetawo. Ndini uyo ndasvika pachikoro pandai teacher.

Mazuva ekutanga zvebasa zvaifamba zvakanaka zvazvo, asi nyaya yebonde iyi yakanetsa zvekuti ndakasvika pakuti regai ndimboendawo ku church yanga iri pedyo, pamwe ndingawana kamusikana kandingapfimba. Ku church kwacho kwanga kwakazara, zvekuti handina kana kumbowona kuti ndeupi wandingaita take take. Waingonzwa kuti mhoro Sir, maswera sei, makadiiko Sir. Ndaitoita kubvunza chaiko kuti koi we ndiwe ani. Ndakazoti regai ndiende zvangu kuma shops kunove ndiko kwaizouya tusikana kuzofara.

Ndakasvika zvangu paneimwe bar, asi vaitengesa grocery futi. Ndofunga ndiwo ma general dealer acho here, hameno. Ndakatenga zvangu ka pint, ndokutanga kunwa. Ndobva vamwe mai ndokuti nhai mwanangu zvowonwa wega. Ndikati munonweiko nhai mhai. Ndkabva ndavatengera Scud ravaida, ndobva vaenda zvavo. Pakabva pasvika kamwe kamusikana, zvikanzi; “Inga maita basa matengera mhamha scud.” Ndikabva ndati; “Uchitendeiko. Koi we ndiwe unonzi ani.”

“Ndinonzi Patience.” “Ko kuno urikutsvagei,” ndakabvunza nekuti anga akati nakirirei. Takabva taita conversation after andiudza kuti ndiko kwaitova kumaraini avo, plus aive achitodzokorodza zvake form 5 because she said she wasn’t ready for form 6. Takataura zvakawanda asi chakandinetsa ndechekuti anga asingavhunduki, and anga asingataridzi kuti mwana wechikoro. To cut the long story short ndakamutengera drink tikabvumirana kuti aizouya ku office kwangu ne mangwana acho Monday nekuti ndaive ndisingabvumi kuti musikana aipinda chikoro.

Akasvika Monday yacho ndokuuya ku office kwangu. Ndakatanga kumuwona neziso reruchiva chairwo. Ma bhatani eblouse acho aiburidza zamu mbichana, apa ranga rakatsvikira zvisingaiti. Ndakangomuti ndikakuudza zvandaida kukudza nezuro zvinoperera muno handiti ka. Akabva ati taurai henyu; “Iwe ndiwe musikana wandanga ndichitsvaga iwe. Ndotokuda zvaunowona kudai.” “Aaaah Mr Bambo mapindwa nei. Hamuwoni kuti ndiri mwana wechikoro here. Plus zvikabatwa topinda tight tose.”

Kamwe kamweya kangoti siyana nazvo. Unganetsekerana ne uniform iyoyi. Kamwe kaiiti chingoshinga, hapana chinoitika nekuti izvozvi pamwe haasi mhandara ipapa uchitotya. Ndakabva ndamuti; “Handiti unowona kuti ndiri teacher. Handina time yakawanda yekuramba ndichikunyenga because vanhu panze vanozotanga kufungira. Chitoita pachikuru. Kana usingadi zveshuwa iribho. Asi kana uchida chingobvuma because handizokudaidzi futi kuno ku office.” Ndakawona mwana ongotarira pasi, ndikawona kuti apa ndatohwina apa. Ndakabva ndati taura wega, ndokubva ati; “Iribho asi toita low low”. Ndakaziva kuti zvaita. Ndakabva ndangobata garo ndiye kiss pamuromo ndoo.

Patience anga ari musikana ane 19 years. Mazamu anga akapihwa hake mwana iyeye. Chinhu chaanga ainacho yanga iri face nemazamu. Magaro aive average zvemwanawo wechikoro. Ndakawona Patience sekuti aigona kutoita mudzimai wangu chaiko. Nekufamba kwenguva mai vake vaingoti vakasangana neni vototarisira scud. Ndaitenga zvakadaro asi handina kumboita nharo. Chakazoitika ndechekuti vakandidaidza kumba kwavo, zvikanzi mwanangu huya uwone pamusha. Ndakaenda zvangu asi Patience anga asiko. Takabva tatoita kaukama zvekuti mamwe ma ticha na Head vaive vava kutoziva kuti vana Patience ihama dzangu. Zvakabva zvaita kuti akwanise kusvika ku cottage kumba kwangu pasina kana dambudziko.

Mumwe musi ndakanyepedzera kurwara ndikarega kuenda kubasa. Patience akauya kumba kuzondiwona. Ndaive zvangu ne one room. Akagara pa corner ye bed, ndokubva zvangu ndamuka kwava kutanga kubata mwana wevanhu ari mu uniform. Guys chinhu chinonzi uniform chakaipa. Ndainzwa kuti ropa rangu rava kupisa rakatarisira kukwira mwana uyu. Ndakatanga kumu kisser, iye ndokudzorerawo kiss iya. She was no that much of a kisser though, but aizama zvake zvezera rake. Ndakatanga kubvisa blouse ne braa. Zamu racho chete raita kuti utunde chete. Ndakaribata kudai, ranga richakawomerera asi arimahombe. Ndakataga kumayamwa, apa mwana achingoyuwira chete. Ndakatanga kubvisa skirt, apa iye ndokubviza short rangu, asi akatya kubata pant.

Ndakabva ndamutora kumuisa pakati pe bed. Ndakabata pant ndokuisa paside, kwava kutangisa kutambisa beche rake ranga ratota zvaro. Ndaiisa chigunwe mukati ndichiita kakukwenya so, ndikanzwa bhuuuuuuu kusura. Ndokubva abata kumeso, apa ini kana kumbomira, ndakawona mwana woyuwira, zvikanzi isai kani. Ndakada kuseka, but ndakazowona kuti arikunyara dningazomukanganisa akamuda mu mood. Ndakaipfekera kudai, pasina kana minute, munhu akatanga kubvunda achigwinha gwinha. Ndikati ko, akati kwaiva kutotunda.

Ndikati nechemumoyo mwana hausati wainzwa. Ndakatanga kuirova zvakaipa mwana achichemerera. Ndakatanga ne missionary chaiyo ndokupinda doggy ndokuzorova yekupeta makumbo. Ndaingoti akagwinha gwinha, ndoziva kuti kutunda, ndochinja style. Ndakazoti ndamupeta makumbo manje, ndaiita kubaya chibereko chaicho. Aive ongoti chiregai zvakwana. Ndakabva ndanzwa kuti ndava kuda kutunda ndokuwedzera kupomba beche riya, ndiye tsaaa tsaaa, apa ndichibowa sebhuru chairo. Apa iye aive oda kutunda, ndokubva andikiya musana kudai kuti irambe irimo. Ndakada kumboti wandikuvadza ndikawona kuti ndinosekwa regai ndingoshinga. Ndakazonzwa kubvunda ndiye munhu avakutanga kugwinha, ndikaziva kuti zvaita. Takati tapedza ndokurara pa bed takamirira kuita imwe round. Ndichiti regai nditange kubata Patience kuti ndichirova round yechi two, ndakanzwa nock pa door, ndokuwona aaah inga ishamwari ya Patience yainzi Ruva yauya kuzondiwona. Ndakabva ndaudza Patience akati rega ndipinde mu wardrobe because yaivawo hombe. Akabva apinda, ini ndikashevedzera kuti mira ndirikuuya. Ndakazovhura door, akapinda mumba mangu.

“Ndauya kuzokuwonai sezvo ndanzwa kuti hamusi kunzwa zvakanaka. Ndaideno ndauya na Patie asi handina kumuwona”. Ndakabva ndamuudza kuti ndiri right zvangu. Saka ndaive ndakamirira kuti achienda, ndikanzwa avakuti: “Nhai Sir. Asi makaroora.” Ndikati, “Handina, sei wadaro.” Zvikanzi ndirikuwona pant rechikadzi iro.” Damn, Patie anga apinda mu wardrobe neuniform ndokusiya pant.

Wait for part 2 munzwe zvakazoitika

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmail.com

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

Leave a Reply