Sekuru;mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira.Pane nyaya yakaitika kwandiri marumwezuro zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel. Nyaya yacho yakaitika hatisi kumboitaura nezvayo saka zvaakutondinetsa.Nhasi Chitatu asi nyaya iyi yakaitika nemuvhuro.Sezvamunozivawo, ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive neanondibatsira(secretary)uyezve ndine office yangu. Tavanemakore maviri taroorana naMai Chantel,vanovimba neni,muunhu uyezve muushando hwangu nevamwe.Secretary wangu,Mildred,uyo ane makore 24,haana kuroorwa asi unesvikomana svake svakati svisvamuroora hameno.

Musi wemuvhuro,Mai Chantel vakandifonera nerunhare mbozha yavo vachiti varimuqueue yekumapasport kuri kuma4 dzezuva rorereka.vakati ivo,pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva ye pick-hour.  Zvikanetsa pamwe vanogona kuuya kubasa kwangu kuti vaperekedzwe kumba. Ini ndakauzda Mildred kuti kana nguva yakwana yekuenda kumba ozoenda zvake, ini ndaizombotimirirei Mai
Chantel,pamwe vaizouya kubasa.Iye akapindura kuti kana azopedza kutypa maminutes emusangano wakanga wapfuura ozoenda zvake.A-ah 4,4:30,5:00,5:38,Mai Chantel havangauye.Kudoedza kuvafonera paCell pavo VoiceMail! Ini ndakavamirira ndichiverenga magwaro emusangano waive mangwana acho,Mildred akapinda ndokubvunza achiti “Nhai Mr Sango;mudzimai wenyumhoti achauya iyeyu?” “A-a,
handifungi nekuti maoffice ekumapasport anopfigwa madoor na3:45,uyezve sezvo dzavakunanaira kuma 6, anoziva
kutindinenge ndatobuda kuenda kuSports Club yangu for darts.” ndakapindura. “Bva-a,zvakanaka,ini ndanga ndapedza kutypa maminutes maminutes; asi panenyaya yandanga ndichida kuti mundibetsere kana kundiraira.Regai ndimboenda kuladies ndinodzoka manjemanje” Akadaro achibuda.

cryIni ndakasara ndigere padesk pangu ndichinetsekana kuti ingava nyaya yeyi yamirirwa kusvika usiku hwakadai,ave kuda kuresigna here,akanganisa chimwe chinhu here,hameno. Nenguva isipi Mildred akadzoka ndokupfiga gonhi reOffice yangu
sezvaanongochiita mazuva ose.Akagara pachigaro chiri pamberi pedesk rangu, chiya chakatarisana neni.Akanditarisa neziso riya rekuti”haundizivi here?”Anga akapfeka skirt iri pakati peumini asi isiri mini.Muupenyu hwangu hwandakashanda naye,chemusi weMuvhuro chakandikandisa maballpen pasi.

Mildred aive musikana akanaka pachiso zvese nemuviri asi mazuva ose ndaisambozviisa mumusoro nekuti ndakarora uyezve sekuru “ndaitya” mwari.Chinzwai zvakazoitika. “Mr Sha–,Amon(my first name),mukomana wangu haadi zvekunyatsondiona “Mildred akadaro achitambanudza maoko ake zviya zvekupererwa. “Iwe Mildred;handiti;ndiye auya achikutora masikati for lunch
ndakatarisa;wogoti haadi kukuona sei? “Ndakadero ndichikanuka. “Haadi zvekundisvira.Tavane 2 yrs tichidanana asi haasati ambonditi
o-oh.Mboro yake ndinotoinzwa kana takwira bhazi tese tikaita luck rekuita mastanding passengers tese.Dai aiziva kuti mboro ndinoidawo zvekuti pandinonzwa rwiyo rwa Prince paanoti NDOSUWA KUDENGA,nechemumoyo ndinenge ndichiti ndosuwa mboro-oo Yepasi.Amon ndoita sei?” Ini ndakangoti ah-hh.Mildred akaramba agere asi beya rake rakapedzisira roratidza beche rake.Handina kuziva kuti paakakumbira kuenda kuladies aive anobvisa bhurugwa.

Pabeche pake from afar ndaitoona kuti pakagerwa zuda uyezve tuchoya twake twakatwatanga kumera twetungedza pwere.Matinji
ake aive masvipa setwugaro twemwana mucheche. “Do you like what you see?” Ndakaramba ndinyerere uyezve ndigere pandaive ndiri.Mildred uya kwave kusimuka ouya ochonjomara semukadzi arikugeza beche rake mubacket;pamberi pangu akomana.Akanyemwerera apo akaona chitutu chadhindikira pamutodo wangu. “Amon makuseni ega ega pandinoona mboro yako yakadhindikira pabhurukwa rako ndinobva ndanzwa kuda kusvirwa newe zvakaipa asi ndinonyara kukuudza.Asi nhasi—-” Mid akatanga kukwatanura Zip yebhurukwa rangu achiburitsa mhitsa yemuzvambarara wangu muunderwear mayo,watoti twi-sebenzi.Achiona izvi,Mildred akaridza kamhere kadikidiki kekufarira zvaaona nezvichatevera. “Mai we nhasi ndinofa nekunakirwa.Zimboro rose iri mumhango mangu matonunira zvekuda kuiswa.”

Ini kwavekunanavira nechigunwe changu pabeche pake kuti ndizvibatire sure.Wanike a-ah,panunira nekuzara muto wesviro seorange  ratsemuka pakumenya. “Nhai Mid waidii kundiudza kare kuti zvekupakwa netsimbo yangu ndozvazvaunoda?”Iye akapindura achiti”Ndainyara.Chinyararai ndizvimenyere nzvonyo yenyu iyi yakutonhuwa uronyo.akadaro achinzvonyora mboro yangu.Mildred akatotaura achidetemba achiti mboro dzakanzvonyorwa ndodzinonaka nekuti kakanda kacho kari soft uyezve kanopisirira.In the  meantime,chigunwe changu chaive chiri mukati mebeche rake uyezve makwapa ematinji ake aive angoti pwata-pwata kurira amirira kupinndwa neni,muera dhongi.

Iyewo aive atotambura nekurezva machende angu,zvekutoamara nenzara dzake.Pandoti regai ndichisimudza kuti ndimugadzike padesk,ndinangise mhuka yangu chaipo chaipo,gonhi ndokubva ravhurwa zvinyoronyoro…Mai Chantel!
Ndochii chamuri kuita?Nhasi muchandiona!”Necorner yeziso ndakatarisa nguva ndokuona 6:13pm.Ndakangokwanisa kungoti,murikuitei kuno nguva dzino?Vari kudoor ikoko,vakafugura skirt yavo ndokubvisa bhurugwa ravo reblack vachikurumidza,ndokubva vauya kwatiri.
“Murume wangu, ndinoda kuti utisvire tiri 2 izvozvi.Nguva yose ndaifantasiser kuti zvinonakidza sei kusvirwa kusvirwa nemurume one
imi muri vakadzi vaviri asi ndaishaya kuti ndopinza sei nyaya yacho mumba medu sei. Maid wedu ndakatombomupira nyaya yacho asi akaramba achiti achiri virgin saka anotya kutsemurwa uyezve akambonzwa ndichiridza mhere nekunakirwa akafunga kuti manditsemura”

Ini ndakangoti ah-hhh;hameno zvirikufamba sei saUncle Richie. Mai Chantel kwavekutora bhurugwa ravo rainhuwirira twuweti netwumongo
twebeche kwakuri blindfolder ini naro.Ndokubva vati,  “Iwe uchatisvira ini na Mid uriblindfolded;uyezve kana wapedza wozotiudza
anonaka pauviri hwedu.In the meantime let’s continue.” Nemazwi iaya mboro yangu yaive yovhutira neanticipation uyezve nekufara kuti hapana smoko yangayaitika.Mid angoyuwira semunhu anga amama neginger rekuda kusvirwa nechakare.. Bhurugwa ra Mai Chantel sezvo raiva netwulace;ndaiona zvangu zvaiitika;asi kuti vafare ndaiita sendisina chandaiona chaiitika.

Mai Chantel mukadzi akagara ari dominating mumba zvekuti pa this sichazi(situation);vakabva vatongoita in charge.Mildred akanzi aite doggy position asi akakwidzira matako ake mudenga.Ivo mai Chantel ndokubata zimboro rangu kwavakuribata vachiri guider kuna mild aive otyuwira netwumhepo twefan twairova pamagaro ake nepazuda reny’ini yake.Ndakasvikoiti pfe-e muunyoro imomo;ndisina condom(Chidisturbiliser chesviro yemunhu mutema).
Ndakabva ndatanga kukoira zvishoma nezvishoma segudo ratanga kusvira mangoi nhasi.Ukuwo mai Chantel kwave kupinza chigunwe chavo mumhata maMily zvishoshoma nezvishoma.Mily akaitetsura mhere yekunakirwa uchingonzwa achiti “um-m-mai-umm-mavhara maburi angu ose..mmm’Ukuwo Maoko angu ari busy kupfanya twuminyatso twemazamu amai Chantel. Mukadzi mukuru akatanga kutaura zvinyoronyoro kuti kuzasi kwake kwaive kwopisa nekutokwaira nekuda kuisaswa nemubhadha wangu.Akakumbirisa kuti ini ndisatundire muna Mily
asi mavari kana zvichigoneka nyangwe zvazvo vaiziva kuti ndirichinonoka kutunda sembwa inotunda kana yarohwa nevanhu varikupfuura.

ZveCondom futi pasichaz yakadai.
Hazvina kutorera Midy 2 Minutes kutunda semunhu angaagarisa.Paakatunda mwana akachema nekuputika.Pandaikoira ndirimukati,matinji ake aisveta zinzvonyo rangu rose,ukuwo maswada angu achirovarova pacnyn’onopake(cli**ris).Pandanga ndoita very fast;ndakanzwa mvura yaipisa mukati ichiuya uyezve twumagaro twake twakaoma kuti ndi-i ndikabva ndaziva kuti mwana wevanhu anga anzwa parere moyo.

Akangokwanisa kuti”Amon wandiura…”Mai Chantel chigumwe chaivo chaive mukati kati memhata yaMily ndikabva ndaziva kuti aive abata paG-spot chaipo.Maburi ose aMily aive avharwa. Ndakaburitsa tsvimbo yangu ichiti vhetemu-vhetemu mubako raMily ndokuti
pfori munzeve ma Mai Chantel. Midy  akati rukutu paCarpet achizorora,uku ndave busy kushandira nyama yamai Chantel semunhu ari kushandirwa namadzibaba Nzira/Nebucadenezer.Ivo vakarara pasi vachinyatsoterera kupisa kwemboro yangu munzeve mavo.Vanzwa izvi,ndakaisa mboro yangu pakati pemazamu avo akabatanidzwa ari maviri.Ndakazviitira kuti ndipukute majuice
aMily.Sezvo Mai Chantel vanga vatambura nekuda kuiswa,zvekunhafa kwaive kupedza nguva.Akazvambarara kudaro ndakadhadhanura makumbo avo ndokuabhendesa zvekuguma mazamu nekushadabura,ndiye pamusoro gadhe.”Advanced missionary School Position”.

Midy kwave kumuka ave kupuruzira masvada angu.Ini handichagone neginger,tsinga dzemboroyangu dzorwadza nekuda kureleaser.Nyikei;patsvuku pandajaira pa Mai Chantel.Kungoti pindei;Mai Chantel bhu-u zimusuri rekunakirwa zvakaipisisa.Ini kwave kukoira very fast setsuro kana mbira. Mai Chantel kwave kungodaidzira kuti faster faster;kani.Uku chikapa chemudzimai wekuMalawi
chirikurohwa,chemuganda chaicho.Uku ndongokandwa mudenga nechikapa.

Mily achiona izvi, anouya ogara pamusana pangu, ndobva ndati pfe-e kumberi-mberi kwebeche raMai Chantel.Kukoira handichakoiri asi Mai
Mai Chantel ndivo vokoira sekunge ndiyo sviro yavo yekepedzisira muupenyu hwavo.Takaramba tichisvirana ne position iyi for 24minutes,Mai Chantel vachisvirwa zvebasa ndokuzongoti zi-i,munhu afenda.In my life,Mai Chantel vakazofendeswa nemboro for the first time.

Kumumutsa hazvina kutinetsa.Ndakaburitsa mboro yangu mubeche rake ndokugara matunduru padumbu ramaiChantel.Mboro yangu ichiri bho-o uyezve yakarova almost 90degrees.Mily akatanga kuibonyora zvishoma at first, ndokuzopedzisira oita very fast.Ruoko rwangu rwuri busy kupfanya magaro ake rumwe rwuchitekenyedza kabeans kaMai Chantel.Maiwe maiwe kuzhamba kwangu uronyo uchiti pfa-a uchienda kumeso kwamai Chantel vaya vakafenda.Kungodaro, pindikiti;munhudzezdeu kumuka, ini ndichidzvova semombe yapedza kusvira mhou.Mai Chantel vakanyemwerera kuti urume hwababa Chantel hwanga hwavamutsa kubva kunyikadzimu.

Tapedza zvedu; Mai Chantel vakapfeka bhurukwa raMily ini ndokubvisa blindfold rebhurugwa ra Mai Chantel ropuwa Mily kuti aripfeke sezvo vaipfeka size imwe(medium dzose) Mai Chantel vakandibvunza kuti ndiyani anyanyonaka ndikaramba ndinyerere.Tichibva kuOffice,
takaperekedza Mily kuflat kwake tikanopamhazve sviro tirimushower tiri 3. Mily ndiye akazotunda kahobo kudarika Mai Chantel avo vakatunda
kaone kari very strong semunhu ave veteran.Ini ndaingoclimaxa ndisina uronyo asi pachibuda twumvura chete.Tichisvika kumba nyaya iyoyi hapana akaitaura kana ari kuitaura

.Manje mibvunzo iri mumusoro mangu yawandisa, handizivi zvekuita ndoramba mukadzi here? Ndorambwa here? Ko Midy ndomuita sei? Is our s3x life nemukadzi going to improve now? When I go to work(I am on sick leave now)will my wife feel comfortable ndichiendaenda kubasa kuna Midy? Pamwe ari kutya kuzoruzirira mutakunanzva uyu Issue yaMaid ko akazobvuma? Ko ndikano tsvaga shamwari yangu tikarova beche pana Mily kana mai Chantel? AIDS?
All these questions are in my mind. Kubvira Muvhuro handisati ndadzokera kubasa

Leave a Reply