DHUMA DHUMA NYORO NAGLORIA DHUMA DHUMA NYORO NAGLORIA . Kusvirana nyoro kumusha

Chihure ichi ndakazonhumburisa mukadzi wablaz

Ndiri pakati pekugeza ndakanzwa door bwaa, ndiye pfocho pfocho nemuchibage sezvo raiva zhizha. Nenguva isipi ndakanzwa, ” kasika kudzoka kuno imbwa iwe ndikakubata nhasi ndinokuita kanyama.” Ndakadongorera nepakaburi ke door ndokuona ndimukoma vangu vainge vakabata kaya kanonzi ka mbaramatonya kachiwepu kemubato mutvuku. Ndakazama kuvataudza asi vaipupuma nehasha.

Ndakazopedza zvangu kugeza, ndookupinda muroom mangu. Ndakatanga zvangu kuzora mafuta ndiri musvo ndichinyatsozora pose paida kuzorwa. Ndakazoti regai nditore zvangu ma pyjamas angu mu wardrobe.

Ndichinoti bherengende door , shura randakaona imiwee!!! Dhuma na maiguru vangu vaya vanga vatiza mu bedroom mavo vakamhanya nemuchibage, handina kuziva kuti vanga vapinda mumba mangu nguvai uye sei?

Chakandirovesa hana ndechekuti vanga vari almost musvo seni asi vaiva ne G string ne bra . Ndakada kutiza ndikazofunga kuti kana neni handina kupfeka. Ndakamhanya pamubhedha pangu ndookutora mbatya dzandanga ndambobvisa ndookuita karikiriki kupfeka. Ndakatanga kudaidzira, ” ko Ndoo chii ichi nhai maiguru hamuzive kuti munondipondesa, mapinda nguva…” Ndakabva ndabatwa muromo namaiguru ” shiiiiii nhai bamnini munotodeedzera zvenyu , munomboziva here kuti kungowanikidzwa muno ndatova guva.” Ndakatora sheet rangu ndookupa maiguru ndakatarira rutivi. Ndakanogara pamubhedha ndagumirwa zvino.

Maiguru vangu vakazvimonera ne sheet riya ndookuenda kunogara kuneimwe corner yemubhedha.Ndakatarisa kumeso kwavo ndikaona yangova misodzi chete. Moyo warwadza ndakanogara nechapadivi pavo ndokuvabhabhadzira kumusana serusvava,ivo ndiye mhere tetsu. ” bamnini munoti kuitawo here, kuroverwa kuti handina respect nehanzvadzi dzenyu ini asi nemiwo pose panouya tete Shami havana kana nyaya ine musoro yavanobvunza . basa nderekuti uchasvika rinhi uri pa feeding scheme pano, hatina kuroora broiler pano.” Vakadaro maiguru vachitowedzera kuchema .ndakavabata muromo ndichitya kuti vaigona kunzwikwa na mukoma.

Ndakatanga kuvabhabhadzira ndichiita zvekuva massaja kuma muscles ekumusana wanikwe ndazvipararira, ndakanzwa simbi yangu yesikarudzi kugwinha ndiye twi kumira. Pandaiva dzvanya dzvaya kumusana vakabva vazembera pama shoulders angu vachibva vandibaya nemunyatso nechepa chest pangu. Varume ndakanzwa Kunge ndabaiwa netsono, semunhu anga asati amboyamwisa amai vaiva nezamu rakati twi, apa kubatana yaiva mbambande.

Mate akaoma mukanwa , apa voice raenda, pfungwa mumusoro hamuchina ndanga ndavakutofunga nemboro. Ndakazongoerekana ndati ” asi mukoma vapindwa nei,vanoshungurudzirei ngirozi yakadai? Chizvarirwo handisati ndaona njuzu yakadai”

” zvinoonekwa nani nhai bamnini? Handiti ndiridhende chairo kwaari? Handizivi kuti akamuudza kuti ndini ndisingazvare ndiyani.” Vakadaro maiguru vachiwedzera kundizembera apa vachingochema. Ndakabva ndangozvipa chivindi ndookubata zamu riya ranga rakati twi. Ndakatanga kupuruzira munyatso zvinyoro nyoro vanikwe maiguru vangonyarara. Apa kufema kwanga kwachinja. Ndakazoyeuka kuti ndainge ndisina kukiya musuwo Ndokubva ndangosimuka ndakananga kudoor.

Chihure ichi ndakazonhumburisa mukadzi wablaz
Chihure ichi ndakazonhumburisa mukadzi wablaz

Pandakatii cheu ndakona maiguru vachi zvambarara pamubhedha pangu. Ndichingokiyaya musuwo ndakangonozviwisira pamusoro pavo sezvo vanga vakarara nemaji. Kutaura chokwadi ndanga ndoofungirwa nemboro. Handina kana one day randakambofungira maiguru mweya wakadai.

Ndakafugura sheet riya ndikutanga kuyamwa minyatso apa maiguru havachagona kufema, vofema sendere zvino. Ndakadzikisa ruoko zvishoma ne zvishoma,ndini ruoko mu G string pfee. Ndiye munwe wangu mubeche imomo pfee. Amai vainge vatototesa kare kare . ndakatanga kutsvaka ka binzi zvinyoro nyoro. Kutaura chokwadi zvose zvandaiita izvi zvaiva zvekuona pa TV nekuverengawo zvimwe zvinyorwa zvebonde . ndainge ndangosvira kamwe chete muupenyu hwangu, musikana wandaifudza naye mombe kumusha.

Ndichinogunzva kabinzi kaya maiguru vakagwinha sevabatwa nemagetsi. Vakatanga kukoira munwe wangu urimukati. Apa zamhu ndirikusvisvina. Ndakundikana kuzvibata ndikanzwa mboro yangu gwi gwi gwi ndiye tsaaa , ndatunda paya ndisina kana mumboisa musoro zvawo.

Basa handina kumira ndakavasvira nemunwe ndokuti nechemumwoyo asi pane zvimwe zvandakaona muchivhitivhiti zvandisina kuita ini. Ndakadzikisa musoro wangu zvinyoro nyoro. Varume ndaisimbosema beche ndichiona richidyiwa navamwe pa TV asi musi uyu handizivi chakandipinda. Ndakaisa rurimi nechekumusoro kunotangira matinji panonzi pa clitoral hood, ndakanzwa kamhere tetsu “yowee yowee mandikuvadza bamnini.”mboro yangu yakabva yati twi pekare. Ndikati “enalo” dzatswa dzarungwa.

Kutaura chokwadi ini handina riya zimuzvambarara remboro. ndineyangu diki ye size . Ndaingorangarira zvandaiverenga pa internet nemamwewo mabook. Ndakabva ndaitipfe munairo ranga rooita serazorwa derere.

Ndakangogaya kuti pane inonzi G spot, unorova very fast uchikwidza nechekumusoro kwakanangana neguvhu. Ipapo
Ndabva ndazvidendera mago, pakachukuchwa munhu , ndakapepetwa. Vaiti vakaita sevanozvongonyoka senyoka, voita kupepeta serusero gotsi rangu ndiye papata.

Ndanga ndisati ndambosvira munhu and experience sazvizvi . Takaita dzingangosvika 15 minutes riri basa, ndakanzwa Ropa rangu seramira kufamba, zviya zvekuti ndirikuba tsve, ndakaerekana ndongochemerera sekambwa kadzivira nhoro mubako. ndakanzwa maiguru nekoko, imba yose wakanga wangova muzhangandira wezhowezha neruzha ” musatunda kani bamnini ,musatunda, ipapo bamnini ipapo musarega” ndakarova zvinhu semombe yabva kusina uswa.

Ndakazonzwa speed yowedzera, ndakatarisa zvainge zvaitwa face, kunge gudo rakochekera pa razor wire, ndakanzwa bhu bhu bhu bhu kusura ndikanzwa, bamiiini bamnii… Bamniiiii… maita moyo maita chirandu, bhuru remombe risina chinoraswa maita dhewa, ini zvangu zvikati zvauyawo ndiye gwi gwi gwi ndiye tsaaa tsaa tsaa tisu tasa takadaro kusvika mangwana.

Pakapera mwedzi mitatu ndakanzwa mukoma voti , chakachaya mufana wami maiguru vako vave kungopfira nekurutsa ndakazozviita gore rino muvengi anyara.

Chihure ichi ndakazonhumburisa mukadzi wablaz appeared first on Vanodazvinhu.com

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Leave a Reply