Kubvisa Umhandara Mwana waSahwira Wangu na11PM

Ndakafonera sahwira foni yavo ikaenda kuVoice Mail. Ndokuzamazve ikarambazve. Ndokufona landline ndikadavirwa naFlorence akati baba vaenda kumapurazi kunotsvaka madhonza avo. Mapurazi aiva chinhambwe chingangoita makilometre gumi namashanu. Florence akati vanga vachangobuda. Ndakamubvunza kuti koFoni yavo vanayo here iye akati yanga yapera moto saka vatoisiya paSolar Charger muKitchen.

Sahwira wababa “ (SW)”: Saka unani ipapo?

Florence “FL”: Ndirindega zvangu ndoda kuzombobuda kunodiridza kugarden”

SW: Ko amai varipi?

FL: Vakafamba rwendo vose naTecla naTichaona.

SW: Ndanga ndichida kukembira bhara kunababa saka sezvo vasipo aaah ndotomirira kudhoka kwavo.

FL: Aaaah ndinozovaudza kuti matora bhara ko zvinemhoswa yei nhaimi?

SW: Zvakanakai rega ndipinde munzira ndokuona manje manje.

FL: Bye Bye.

SW: Bye

Florence anga apedza form six akamirira maresults ake. Ini nababa vake taiwirirana zvikuru uye taibatidzana zvishandiso zvapamba uye kurima tose. Tairima zvokuti takanga tava nemasolar systems padzimba nezvimwe zvakasiyana siyana. Bhara ndakarega kutenga sezvo ndaingoshandisa rasahwira ivo vachishandisawo ngoro yangu. Takanga tatoisawo kana maFoni mudzimba sezvo muminda mitsva matinogara paripedyo neTelephone Exchange yeLalapanzi.

SW: Go go goizve nai mamoyo musikana.

FL: AAAh pindai zvenyu baba.

SW: Ko kuzosara pamba woga hauzobiwi here nhai?

FL: Aaah ndikabiwa munonditsvagazve.

SW: KKKKKKKK…chokwadi tinorara tichikutsvaka .

Ndakapinda mukitchen ndokuwana mwanasikana akagara zvake pamoto sezvo yaiva nguva yechando. Akasimuka ndokundimhorosa. Ndakamumhorosa ndokumutarisa mumaziso.

FL: Kwakanaka here kunditarisa neziso senge maona tsuro mugwenzi?

SW: Aaaah makurazve vasikana tinenge tichida kuona kuti hamusati mabiwa here?

FL: KKKKKKKK….tichibiwa nani zvedu, tichiripo.

SW: IIIIIII pandakutarisa ndanyatsoona kuti kubiwa kuchiri kure.

FL: KKKKKKKK…..aaah imi ndisiyei kani

SW: Manakiro ako aya tinototya kana kutaura newe.

FL: Bhara riripo pazasi pomutanhu munogona zvenyu kutora, ini ndichambodziya moto kurikutinhora.

SW: Saka ini ndini ndisingatonhorwi here?

FL: Bvaa huyaizve tidziye moto..KKKKKKKK

SW: Ndikadziya moto handizvoende kubasa.

FL: KKKKKKK…inga zvakaoma.

Ndakamutarisazve mumaziso ndokubva atora chigaro ndokundipa kuti ndigare pamoto. Ndakatambira chigaro ndokugara pedyo naye.

FL: swederai kure imi aaaah hamunyari?

SW: kunyarei, ko hausi mhandara here?

FL: saka munogara pedyo nemhandara?

SW: Kwete kungogara chete, kana kutoibatisa zvaisati yambobata.

FL: Senge chii?

SW: Zvinemunyu ndozvinei. Swedera pedyo ndikuudze nezeve zeve ndakadaidzira unovhunduka.

FL: OOOOOh ndaswedera taura tinzwe

SW: Zvinyoro nyoro munzeve make….Ndinenzara….

FL: aaaaah tea ndinobika zvinyoro nyoro

SW: Nzara yacho ndoda iwe…..

FL: aaaah handisi kunzwisisa.

SW: Ndinenzara yorudo ndagarisa kubva pakaenda vadzimai kuBotswana mwedzi wapera.

FL: AAAH imi…saka moda ndiite sei?

SW: Ndongogumira hangu pamazamo…

FL: AAAh ndinotya ini.

SW: Usavhunduka handiendi mberi.

FL: Handisati ndakambozviita ini.

SW: Unotanga nhasi.

FL: aaah handizivi…

Ndakamubata ruwoko rwake ndikanzwa ropa kumhanya mhanya. Ndakaramba ndakamubata ndikaona maziso ake atsvuka.

Florence ndoumwe wevasikana vashoma vakazvichengeta. Imhandara isati yambobatswa kana zamo. Ndakaswederazve ndokumubata bendekete ndikaona aaaah shanyara kudonhera pachifuva pangu. Ndakabva ndaziva kuti zemo ratomukurira. Ndakati handichapedzi nguva ndokubva ndavhura zip yangu ndokuribudisa danda rangu iro rakanga ramira sedanda retelephone. Ndakatora ruoko rwake ndokumubatisa mboro. Akabva atsinzinya ndokuibata zvinyoro nyoro. Ndakamukisa ndikabva andikisawo achiita zvokuramba akati rurimi rwangu mone mone. Ndakafambisa ruoko rwake kuti rupuruzvire mboro yangu ndokubva atanga kutevedzera. Pakarepo ndakabvisa skirt yake nokukasira..

FL: Ndine….. bedroom ….ini…mukitchen hamu…iti..

SW: Kurumidza kusimuka…

Ndakaita wokusimudza ndokumukanda pamubhedha wake.

Pandakabvisa pant yake anga atotunda….Ndakamubatisazve mboro yangu ndobva ati….Please musandimitisa

Ndakabata mazamo aFlorence ndokuchimukisazve ndobva atanga kufemereka sembudzi yazvimbirwa nenyema. Pandakaisa munwe pabeche rake akatundazve. Beche rake ranga risati rambosvirwa. Mhandara izere zvayo. Ndakaisa Mboro pamusoro pezvimatinji zvake. Ndisati ndambokoira akabva andikisazve akati…ndinoda mundisvire kusvika mangwana.

Ndakaita zvokuita zvishoma zvishoma achingotunda. Pandainge ndoona ava kuzhamba nokurwadziwa ndombomira kwechinguva…ndoisazve mboro mubeche ndokoira..oyundazve..ndombomira…Pandakazoona kuti baba vake vangazodzoka ndakamuti….Ndichauya na11PM nhasi sezvo bedroom rake ririkure nedzimwe dzimba uye imbwa dzavo dzaisandihukura. Akati achatondimirira pazimuchakata ririkunze komusha na1045PM.

Leave a Reply