“Musoro wayo waiita kunge black mamba chaiyo yandipinda mukati kati chaimo.
Ndakanzwa kupera simba rose iye ndipo paaitoita kunge asati atanga” Wakanga
uri musi weMuvhuro apo wazvakaitika zvose izvi. Ndakanga ndatanga kuvaona
mukoma vekuseri kubva zuva ravakatanga kuuya kuzotsvaga imba yekugara.Vaive
vakagwinya chaizvo zvekuti waiti ukatarisa pamberi pebhurukwa ravo
wainyatsoiona ino hombe yakanamatira pazvidya zvavo. Kana mafambiro avo
vaiita kunge vanoremerwa pakati pemakumbo. Waiti zvimwe rakamira asi kwete,
nekufamba kwenguva ndakazoona kuti waive mugariro wavo. Vaive vakapihwa
chipo chinoshaya vazhinji varume.

Ndinoyeuka ndichishaina pavheranda ravo ndokudongorera nepahwindo ndichida
kuona kuti varimo here ndiye dhuma dhuma navo vakatarisa pasi vasina
kusimira. Rino rinenge shato raive rakarara zvaro pamatombo aro, apa
ndakanzwa ropa kumhanya. Kusvigwa ndaida asikana. Ndaive ndava nenguva
kubva murume wangu aenda kuBotswana mwedzi wainge wapfuura.

Mukoma handizivi kuti sei vaiva vasina kuenda kubasa. Ndakabuda panze
masikati ndichinorasa marara kubhini. Sezvinei ndakanzwa kambo kandaifarira
kachirira mumba mamukoma, ndipo pandakaziva kuti vaivamo. Semunhu
aisimbovakumbira mimhanzi ndakati regai ndivhunze kuti raiva kaseti here.
Chokwadi apa handina kumbofunga zvekusvirwa asi pandakangovaona ndava mumba
mavo zvakangouya zvoga. Vakandibata ruoko ndokuti ndipinde mumba nditore
disc ropa ndokumhanya chaizvo. Maziso angu akaramba angoyeva pamberi
pebhurukwa ravo paiita kupfuura mboro yavo yomisa musoro. Handizivi
zvakaitika sei asi ndinoyeuka vachinditsvoda pamuromo.

Vapedza, ndakapopota (kunge ndaisada)asi bhurukwa rangu raive ratota kare
kare. Ndakazotanga inini kutsvoda zvino iro simba raive richingopera ndiye
dhi pamubhedha wavo. Vakandikurura siketi yangu iwo mazamu angu aive
aomarara zvino. Vakaita kunge kacheche vachindiyamwa mazamu ose. Muromo
wakasvika muzvidya zvangu , apa ndakanzwa kuzipa.Munofunga kuti vakomana
havarinanzvi, vanoridya zvino. Matinji angu akabatwa kunge vasvikirwa apa
ndichidyiwa nechemukati chaimo. Ndaive ndatotota kare. Ndakachemerera kuti
ndichiona zvino zishato riya. Ndakamhanyira kuzip ndokuriburitsa handi
kutsamwa ikoko nekumira. Ndakaripurizira neruoko ndiye mumukanwa mvoo. Ko
ndaizvizivawoka zve kusvisvinawo mboro kani? Ndakananzva musoro waro
zvinyoronyoro apa rume rakagomera asi harina kutunda, zvakandifadza
zvikuru. Ndakazoti ndoida zvino ndipo pandakakumbira kuti vachindisvira
zvavo, ndipo payakanzi bvoo. Yuwi kani rose rakapinda. Vakanditi ende beche
ndaiva naro.

Rume rinokoira iroro vasikana, moyo wangu wakapotsa wamira. Ndakachema
nekunakirwa apa ndipo parayamwa zvakare mazamu ose. Ndakazoona ramira
ndikati chiizve wanikwe ndaive ndokotamiswa. Ndakamboda kuramba asi moyo
waida. Yakapinda ichibva kumasure apa ndipo pandakanzwa kuti ndosvigwa
zvino. Vaiita kukwakukira kunge vasvikirwa ini ndipo pandaigwina gwina
nekuzipwa. chokwadi ndakasvigwa chaizvo.Vakatozotunda ndatombotunda katatu
chaiko.

Vakazodzingwa nemurume wangu zvavo pamba vasina kubhadhara rendi asi
ndichirikuvatsvaga. Nhasi uno ndigere zvangu asi ndinotyira kuti mwana
wandichaita nemurume wangu achafanana namukoma vekuseri.

Leave a Reply