DHUMA DHUMA NYORO NAGLORIA DHUMA DHUMA NYORO NAGLORIA . Kusvirana nyoro kumusha

Kukwesha mainini Pauline Kusango Nyoro!

Mkoma wangu paakaroora I was in form 3 and mainini Pauline munin’ina wamaiguru was also in form three but kuchikoro kwavo kwaiva kure nekumba .So mkoma na maiguru vakawirirana kut mainini vauye kumba kunechikoro chaiva padhuze. So namainini Pauline taiva same age tichiita zvemabooks edu pamwe chet zvakabva zvatibatanidza tikava ne ushamwari . but mu ushamwari hwedu maiva nekunyangirana asi taisakwanisa kutaurirana chokwadi chaivapo.


Nguva yakafamba hayo tichikurao. Asi chinhu chinhu ndaifarira mukukura kwedu tairatidzana kut hatina kusara zvakanyanya nokut ma kiss ma hug taipanana hedu Asi kuudza mashoko erudo taisakwanisa. After o level yedu takaramba tiri pamba tese and mkoma namaiguru vaitovimba nesu sezvo taisava nemisikanzwa yaioneka. Asi tiri tega taimisirana zviweti . one day ndakat regai ndimbotwasanudza hangu tsoka ndichitenderera hangu ndakamirira mkoma vapedzise zvavaiita tigobuda hedu tichienda kumashops kwavaida kunotenga zvekudya. Ndavakubuda mainpauline vakasheedzera makuenda kupi bamnin ndoda kubatsirwa huni dzangu. I had no choice since ndisina kwandaienda . ndakangot handei hedu.maiguru
vakabva Vati ok kana maakuenda kuhuni taakuenda kumashops.


Pauline aiva mu sikana mu tema akanyarara nhema pachiso chake aine matako akaurungana zvakaenderana ainedzungu shoma Asi achiziva zvaaida mu upenyu netuzamu tudiki Asi twaibatikao mboro ichitomirao . maziso akaita kakubhendere ra Asi achiyevedzao.Zveparuzevha vaikwikwidza wo .

 

Kukwesha mainini Pauline Kusango Nyoro
Kukwesha mainini Pauline Kusango Nyoro

Takafamba hedu tichikurukura. Takasvika pamutohwe waiva nematohwe akaibva padhuze nehuni dzapauline . sevanhu vakakurira kumusha vaskana vanokwanisa kukwirao mumuti Pauline akat bamnin moda matohwe hr ndikwire mumut . ndakabvumira hangu ndisina chitarisiro chekut aizokwira. Akabva angobvisa butsu nekazambiya kaaiva akamonera. Shasha ndiye kata mumut .ndakambotanga ndichinyara kutarisa mudenga ndichit ndozonzi wadongorera beche rangu. Pauline anga atogara akanditeya chet ndofunga kudaro nekut paaikwira mumut haana kukwira akafuratira kwandaiva kut ndisaona mu hembe make . Paakasimudza gumbo kut akwire mumut ndakakwanisa kuona yakatsukirira isina jira rakafukidza kureva kut brugwa raisavemo mu skirt . ndakangot nechemumoyo dai ndikazopawanira tym ndimbopanzwao . ava mumuti aingot. Bamnin nditaridzei matohwe nditemhe but INI dohwe randaiona I one chet raiva mu skirt make . akazoona kut concentration yangu zhinji yaiva pabeche rake raaiva akavhura semunhu aiva akatsika mapazi emuti.


Akaseka ndokundi bvunza bamnin murikuona matohwe here iyemi . ndakaseka hangu ndokumuti ehe but randiri kuona ndoda kuritemha kana waburuka naro . semunhu aiva aine urongwa hwake aingoita misikanzwa kut tisvike paaida . akapindura achiseka hake achivhura makumbo achisimudzira skirt yake zvishoma ndokutanga Kuita weti arimumuti achit moda kutemha iri hr bamnin. Ndakapindura ndichikwirao mumut ndichiteera kwaaiva . ndakasvika paari achakavhura makumbo achizunza weti yanga yasarira . ndakangosvika nekuisa ruoko pabeche ndichit ndauya kuzotemha dohwe 1 chet. Apa ndaiitira kut chero akazoramba hake kubata Asi ndatobata beche kare. Akacheuka achinyemwera hake ndokungot mukaritemha munozoridya hr. Apa INI mboro yakanga yatomira kare zvekut chero dai ndakadonha yaityoka ne kumira. Ndakamut hangu ndingatadza here. Akapindura uchiita kakumonya muromo zvaitaridza kut ruoko rwangu rwanzwika kupfungwa. Akandit chimirai ndizendamure pabazi
rakasimba titaure nyaya yenyu.


Akatendeuka nekunozembera chibazi chaiva kumashure kwake ndakateera ndokubva ndati handina kuuya kuzotaura nyaya INI ndangouya kuzotemha ndodzika pasi. Akanyemwerera ndokubva andit Saka matotemha here . ndakapindura hangu ruoko rwava kutodzokera Ku skirt kwake . Maya ndaakutoritemha akasekerera hake semunhu anga aine mission yake yekuda kusvirwa. Ndakatanga kubata beche rake tiri mumuti ndakabva ndangoona kut nhasi pauline wandaiziva asiyana so I had to act fast plus nezvaakanga avakuita aizokwanisa kudonha. Takadzika hedu mumut ndokubva tatsvaga pakanaka kugara pakahwanda . takagara paseri pedombo raiva pasi pemuti unonzi muzeze unemashizha atakazowaridza pasi. Ndakat kunamainin Pauline rarai negotsi tione zvandambobata PAYE ndakataura ndichimuradzika negotsi. ndakamuvhurisa makumbo ndokubva ndatora kazambia kaakanga akamonera. Ndakatanga hangu kupukuta beche rake kut weti itapudzike .


Pauline aiva nebeche Rakaita kakurembera so riine tumatinji twaienderanezera rake nekabeans kaimirao zvataridza kut aneshungu dzekusvirwa. Chinhu chandakafarira pabeche rapaulin rakanga rakagerwa ende raigezwa zvakaringana. Ndakapedza kuripukuta mwana ava kushinyira nekuda mboro . ndakangobata makumbo ndikarara ndaisa msoro pakat pawo.it was my first tym kudya beche since it was my first encounter kuwana bby rinondipa mkana Uri open. Tuvasikana twezera rangu taitosvirana nepa side pebrugwa after kukikiritsana.ndakatanga kudya beche ra Pauline like ndasvikirwa . ndaiti ndikadhonza matinji nemalips ndodzoka pakabeans ndokasveta kunge munyatso . ndomboisa rurimi mubeche APA maoko ndombomaisa pamazamu ndotambisa kamunyatso .chinhu chaindipa guide line I response ya Pauline . pese pandaibata panonaka wainzwa achiwedzera kamhere and zvaibva zvandipa manyawi kut ndirikugona kutamba naye.


I quickly sensed kut very soon mainini vanogona kutunda since ndatambanaye nguva yakareba . and akatunda anogona kuzondit zvakwana sezvandakamboitwa na Lizzy ndikazoenda kumba machende achirwadza Ndakasimuka ndokuvhura zip ye trousers rangu ndokuiburitsa mboro hombe tema inetsinga nemusoro mutsvuku. Yakanga yoyerera muto ichigwinha zvaiteputsa msana nekuitisa tumakomba mumativi emagaro . ndakapfugama pakat pemakumbo kut ndichiitumira kunonakisa jerusarema rakanga rachitota razvimbirira raita kakunyenama rega Soo. Zvekut dai raikwanisa .Pau paakaona ndakuda kurara pamusoro pake akabva andibata pachipfuva achimuka. Ndisat ndambobvunza kut mafungei mainini akabva asweerera mboro yangu nekuiisa mumukanwa make APA rumwe. Ruoko ruchitambisa jende hombe dema. Ndakabva ndangotenderera msoro ka 1 .


akatanga kuibonyorera mkanwa make akandipa ziso raitaura. APA akanga akagara semunhu arikudziya moto ini ndiri pakat pemakumbo ake. Akatanga kutenderedza karurimi pakaburi kenzvonyo yangu . semboro yakanga yamira nguva refu ndakatanga kunzwa Kuda kungigwinha muviri wese zvaisadzoreka. akabva angoiti mumukanwa mvoo ndiye tsaaaa tsaa tsaa hurume ndichigomera zvine noise Akamedza masperm aye achingoibonyora haina kurara since yaiva isati yapedza basa. Ndakaibvisa mumykanwa mapauline now ndaiva ndadzoka to my normal sense ndakaradzika mainini ne musana . kugara kwaakanga aita tumashizha twemuzeze wataiva tawadza pasi twakanga twanamira pabeche ne mvura yaibuda .


so ndakatanga ndambotubvisa.ndakanyatsoitumira ndakaibata msoro kut isarasika payakatanga kupinda ndakanzwa mainini vaakutaura chirungu pliz my sweetheart isai yese bamnin . ndabva ndaiti yese ndii achisimudza makumbo kut inyatsonyura. Ndabva ndagukuchirwa muromo yedu yakaerekana yawanana Tavakutochinjana marurimi . takaramba tichidaro tichikoirana hedu zvisina kumhanya tichiteerera paifamba netsinga dzekunakirwa . ndaiti ndikainyudza yese owedzera kundibatirira . ndowedzera speed Yekukoirira
otanga kuchemerera zvaibva zvandipa manyawi ekuisa simba rakawanda.takaramba tichikoirana saiZvozvo kwekanguva kakat rebei . takachinja maitiro ataiita coz I was about to cum Saka ndaizonyadzisa ndikatunda kaviri Pauline asat atunda .


ndakamuradzika nedumbu akavhura makumbo magaro arimudenga mbichana so . beche rakabva raita ka kuuya kumashure so Rakaita kakunyenama so. Ndakatora mboro ne ruoko rwerudyi rweruboshwe rwakanga rwakabata pasi ndiri pa press up position. Ndakatanga kutsvaira kamuromo kebeche nemboro ndichiita kunge ndaakuipinza Soo ndakaona mwana okoira achichemerera zvakanyanya. Ndakaiti nyaaaaa magaro achisimudzirwa kuuya pachoya pangu ndakanzwa beche richisunga mboro yangu kut ndiiii zvekut yaitonetsa kukoira yaiita kunge iri kusveterwa mkati zvekut heat yese ndakanga ndakuinzwa Mushe zvakandipa kuoma muviri wese ndaingodeedzera amai kani ndanakirwa mainini musadzikise chiuno. Pau achingot bamnin ndaakufa kani isai yese . takazongotanga kukoirana umwe neumwe achibva nekwake ndiye gwi gwii gwi TSA TSA TSA ndokuita kunge tanamirana ndakabva ndapera simba mumaoko ndokubva ndadonhera pamusana pake ndiye flat takadaro .


ndakazovhunduka ndaakunzwa nechepadombo raiva padhuze kut ughm ughm ughm katatu ndikat kwaita vanhu regai nditarise wanike ndimkanya gudo zvavo. Vanga vakatogara vachiona yese yataiita . pavakaona kut tatarisana vakadeefzera ndipooo nevoice ravo riya ini ah mkanya muchizoburuka nguvai zvikanzi nhafoooo. INI ah mkanya four hadziite….


Get Notification of New Posts Each Time Vanoda Zvinhu POSTS a new story!

Never miss an update from VanodaZvinhu – just enter your email address below and you'll get an email every time we publish news stories!

Kukwesha mainini Pauline Kusango Nyoro!

Leave a Reply