kusvira mvana nemwana wayokusvira mvana nemwana wayo

kusvira mvana nemwana wayo

Ndakati ndiri kubasa ndokutaura nemumwe musikana kuti ndainge ndabaiwa nehosha.Grace ndokubva ati aah panext door pangu pane umwe mumvana kana uchida zvema one night stand.Akandipa nhamba dzemumvana uya.Ndichisvika kumba ndakashandisa landline kufona ndichizvijurujusa.Babe rakati noproblem svika hako wakasununguka.Ndakarova quick bath ndokuposhera kaperfume kaYou are the fire ndokunanga matunhu.Ndichisvika ndakawana babe rakagara pavheranda ndokutambirwa ndokupinda muden.Mainge munemwanasikana achibika.It was a single room.Mwana ainge akapfeka a short dress. makumbo akaita fanta wanzwa here.Tirikuita nyaya kudaro ndaiyeva getsi romwana raibika richikotama kotama.Momz vakazviona zvikanzi wanakidzwa ka.Apa blazo vakanga vatomira shaz.Momz vakandikwevera kumubhedha vachibva vati saka wandivigirei.Vakavhara keteni raivapo.Takatanga kutamba momz vachichemerera.Musikana kuseri kweketeni achingoyuwira.


Ndakanzwa momz voti ndisvire mhani haana basa uyu.Mboro yakanga yadinya kuita danda.Ndakavhura zip ndokuvhomora muchinda,ndakasumudza
skirt yamomz ndokukwevera g-string padivi ndokuroverera nyoro chaiyo.Momz vakaridza kamhere uku mwanasikana ndakanzwa achifemera
pamusoro kuseri kweketeni zvairadzidza kuti pamwe ainge apinza ruoko mupant yake achitamba nematinji: Momz nyini yavo yaidziya zvokuti huya
uone.Nhasi zvangu ndinobvarurwa chibereko ndakanzwa vodero.Ndavapomba vakafongora kudaro ndikanzwa voti ndakutunda ndakutunda.Kunzwa kudaro ndakanzwa machende achidaira ndokutunda guchu rovuronyo mukati mebeche mberi mberi.Takawira tose pamubhedha tichifemedzeka.I then disengaged from her.Heya mboro inonaka kudai vakadaro momz.Handisati ndambotunda kudai muupenyu.Imba yose yakanga yongonhuhwa kusvirana.Momz vakatanga kuseka.Wandisvira ndikatunda Gillian achihwa vakadaro momz.Sokuona kwangu takatunda nguva imwechete naGillian.Gillian akazoti mhamha nhasi ndorara kupi.


Momz vakati unowadza pasi wovata.Takazodya sadza kunze kwainge kwatovira,apa Gillian aingondisvorera ini ndichikanda vo ziso.Makumbo
edu aigumhana pazasi petafura.Ndakasumudza gumbo ndokukwidza negumbo rake ndikasvika mukati meskirt yake yainge iripfupi kwazvo.Iye ainge atovhura makumbo.Ndakapinza gumbo mukati ndichisvikirira kupant.Iye fidgited achitevera gumbo rangu.Zigumwe ziguru rakandogumha nyini ndokunzwa kuti shuwa mwana watota.Chaiva churu chebeche rairatidza kuti rinematinji marefu.Tapedza kudya momz vakati kunaGillian,achiwadza nokuti vainge voda kuvata.Vakabuda panze tikasara tirivaviri naG.Akandikumbira kuti ndisunde table ipapo ndopo patakagumanha ndichibva ndamurova garo

Akasekerera ndokubva ndati zvangu zvaita.Ndakamukwevera mudhuze ndokumupa kiss refu ndichipinza ruoko muskirt ndichitsvaka
beche.Ndakapinza chigumwe mukati ndokunzwa chichigaka asi matinji waiva nawo zveshuwa.I was the luckiest man on earth.Ndakazonzwa G oti
chiregai mhamha vavakudzoka.Ndakanzwa tsoka dzavo panze ndokubva ndandogara pamubedha.Momz vakapinda ndokuringa ringa zvikanzi ko iwe
hausati wawadza nanhasi?G akatora machira aiva pamusoro pewardrobe ndokuwadza.Momz vainge vatoti zvavo pamubhedha wavo shadabu vakavhura
makumbo. G akagadzira curtain ndokubva azvivharira hake kuseri asi tainge tachonyana.


Ndakakatanura hazu dzose ndokusara ndiri musvi.Momz vakabvisa dzavo ndokubva tasangana pabonde.Mboro yainge danda ende yaivhutira.Handina
kupedza nguva ndakaibaira pamukova ivo ndokuitevera ichibva yati svata yose.Vakatura befu zvikanzi nhasi hangu,ndovurawa.Ndafamba navo
zvinyoro nyoro ivondokuvhura makumbo.Mai vanovhura gumbo ivavo.Hapana chinhu chakandifadza kunze kwemavhuriro avo amakumbo.Mubhedha
wakatanga kuti tsviki tsviki ndikaziva kuti Gillian nhasi achatunda rusingaperi achinzwa mai vachichema nokunakirwa.Pasina nguva ndakanzwa
momz votunda vachiita somunhu wotandadza.Ndakatevera sure kwaGillian wandaknzwa achiti oh my god nezeve zeve,ndakabva ndapinda mu overdrive
ndokutunda gallon revuronyo mukati mamai vake. Takamboti ziii hana dzichirova.Apa mboro haina kuvata.Momz vakazoti mboro inonaka
iyi.Kubva nhasi hauna kwaunoenda.

 

kusvira mvana nemwana wayo
kusvira mvana nemwana wayo

Ndakakwenya mhuno nekasiyanwa ndikaziva kuti Gillian aizvinzwa nokuti aishanyarika shanyarika.Momz ndakavapamha yetatu round
yakareba.Vakachema vakazvirega uku mwana hope dzingauya.Yetatu iyi rakabva rava jekiseni rehope because patainge totaura masweet nothings
after a heavy bout of sviro,ndakazongonzwa dzava ngonono.Apa ini blambi vainge vakamira chipikiri mwana.Momz vainge vavamugear rehope ndokubva ndati nezevezeve,Gillian.Akaita seari kubva kuhope zvikanzi Hi hee.Ndikati momz vavata.Haana kupindura,saka ndakamuka ndokupfeka
bhuruku ndokuita somunhu anonzwa weti kubuda panze.Uyu G pandaibuda akandikava zveune achivhura scene rose.Maiva murima asi ndakaona kuti ainge atobvisa pant.Ndakandoweta mboro ichivhutira.Ndadzoka ndakakotama ndokutsvangadzira paainge akavata ndiye mahwekwe nebeche
nyoro.Ndakaramba ndichitsvaka ndichida kunzwa dinji.Pandakangoriwana
muromo wakabva watevera ipapo.


vakomana ndirimusviri but handina kumboona zvakadaro.Rurimi parwakangogumha mheche yomwana ndakadirwa imwe mvura kumeso kwese
yandakafunga kuti pamwe iweti.Asi yakanga isina kana smell.Zviya zvandaiverenga mumaporn magazine zvakabva chava chokwadi.Mwana akabuda
mvura achida kuridza mhere ndokubva ndavhara muromo norumwe ruoko ndichishandisa sheet.Akabvunda muviri wose achigwinha gwinha ndikati
nhasi hangu zvandichafirwa nomwana womunhu.I raised my head and looked at her in the semi-darkness coz there was a light flickering through the window from a nearby tower light.She was in agony,real pain of pleasure.Akabata musoro wangu kugotsi achindidzorera pamheche.I lapped
at the juices,sweet honey from the pot. Her breadth was stiffled by the sheet on her mouth.Ndakazoona kuty game yedu iyi ichamutsa momz
becoz she stirred in her sleep.

Pasina nguva ndainge ndasimuka kuedzesera somunhu arikubva panze.Momz vainge vasvunura vakandibvunza kuti sei ndainge ndasiri mujira navo
ndokubva ndatakanga kubvisa bhuruku.Ndakapindura ndikati ndiri kubva panze uye ndanga ndatorasika door ufunge.She said she was sorry for
not reminding me kuti mumba mainge munebhaketi raishandiswa sechamber usiku.I laughed it off and got into the blankets.Gillian was feigning
ngonono.I smilled inwardly.She was really good at acting.

We smooched around and ended up doing like rabbits on heat.Pfungwa dzangu dzainge dziripane zvaiitika pasi apa.Mwana haana kurara achiita bonyora.Izvi zvaiwedzera ginger on my part.Even momz zvairatidza kuti vaizvinzwa because she came very hard with strong
concvulsions.The bed vibrated and it was very obvious we all  came at the same time.


Hope dzakandibata ndisina kufungira.Ndakazopepuka ndonzwa kuti gunduru gunduru, ndakamboshaya kuti ndiripi ndikanzwa Gillian oti mhamha
chimukai mundogeza ini ndatogeza kare.Mhamha vakaita sevasina chavanzwa.Gillian akabatidza gas stove ndikanzwa mapani kuti gwendere
gwendere.Kunze kwainge kuchakasviba.Gillian akadzokorora zvakare.Mhamha asi hatichaendi kanhi.Inguvai mhamha vakabvunza.4: 06
akadaro mwana.Momz vakazoti kwandiri saka nhasi manheru unodzoka futika Richie?Ndakakosorera ndikati ndichafona.

Momz vakazorondedzera kuti vaidakuenda kutown huru sezvo Gillian aida passport but vaidzoka zuva iroro manheru to our small town.Sekuru
vamomz vaishanda kumapassport mubig city saka it wasnt a problem to get a passport.Momz vakamuka vasingadi zvachose
vachizvitatamura.Vakatora bucket riya reweti ndokubada.Vachingobuda G akanga atova kuseri kumubedha achisekerera paakaona mboro yakaita
tende musheet.Akavhura gaba remafuta okuzora padressing table ndokutanga kuzora akandifuratira.Sinhi rese rakasara panze paakakotama
apa asina bhurugwa.Mhata yake yaivatema asi iye ari mutsvuku mukaradhi chaiye.Makongo ndiwo akandikanga mate mukanwa.Mwan ainge ane mhata
isiri yezera rake.


Nguva pakanga pasina.ndakamuka chop chop ndokunanavira switch and flicked it off mumba makaita rima.Ndakabata mwana muchiuno
ndichisikira kumazamo.She breathed with a sigh.She whisphered please be quick but dont hurt me you are my first.If i was the first then she was a first class bitch.My adrenaline was pumping.I have fucked many virgins in my life but this was the tightest pussy i ever fucked.I forced my entry and she screamed with pain.Real pain because I felt something breaking.I stopped to let her get adjusted to the intruder.

The urgency made it very, very exciting.Mwana akabata muromo wake oga azviona kuti angazhambira vanhu.Ndakatanga kupomba zvishoma nezvishoma ndichinzwa mboro ichikweverwa mukati.her low gruttal screams were now that of pleasure.I increased the tempo,pasina nguva we all breathed in huffs and roared instantly .The semen spurted forward and heat the cervix walls.She squirted a thick colourless,odourless goo and fainted.Her body was lifeless in my arms.Nhasi hangu hana yangu yakatanga kurova nokutya.Ndaizoti kudii kuna amai vacho vawana mwana akati rabada asingataure.My mind was racing at anytime i could hear the shuffling feet from outside of her mother coming back.


I had to act fast or else I was doomed.I whisphered in her ear as i carried her to a chair nearby.For my sake,please G be strong. She
nodded feebly as I put her on the chair ndokubva atsikitsira patable.Ndakagadzira gadzira hembe dzake ndokumufukidza jacket raiva
padhuze.Ndakabva ndamanyira kupfeka chop chop ndichibva ndadzoka kwaari ndokutanga kubvunza kuti whats wrong apa momz vaitonika tauro
nechibhuruku chavo pawaya yepavharanda.She entered when Gillian started sobbing.Momz vakamira pamukova zvikanzi ko chii?Ndakaramba
ndakati tuzu semugumtree.Ko urikuchemei mai vakabvunza.She saved me by saying maperiods pain aya atanga. Momz vakabva vatanga kumupopotera vachiti uyu wezijeko rake rinongoita sedhimoni.Ndidzo hembe dzaunongochinjana navanhu ndinoriudza
harihwi.Saka randimutsirei richiziva kuti rinorwara.No more passport kana tikasainda nhasi.Simuka apo upfeke nhasi richazadza vanhu svina mubhazi.This was beyond me but i intervened.Usadaro mwana maiG.She needs a rest kana zvakadaro my sister has a same problem and she
spends the whole day in bed if she is in attack.Momz vakaramba zvikanzi bodo Richie we are going today.Vaitaura vachitoshara hembe
muwardrobe meaning business.


Momz was busy kuseri dressing herself.Gillian looked me in the eye and smiled.Akasimuka akabata mudumbu achiratidza kurwadziwa achipota
kuseri kuna mhamha ndokubva vatanga kupfeka.Ndakadzungudza musoro ndega ndasara ndoga kuseri.Ndakazoti kunamomz if you come back early
give me a call.She said mira kani ndikubudise unozofamba uchiti Sharai haana tsika.Apedza kupfeka akandibudisa kusvika panoperera yard yavo
ndokundibata ruoko.Akandikisa softly on the lips achipinza ruoko mubhuruku mangu.Please keep this for me,akadaro akabata muchina.She
turned to go and I said but usatuka mwana kudaro.Uchireva G here kuyema uko ndozvaanoita kana aona munhu waafarira.Une lucky Richie
kufarirwa naGillian most of my past guys aisada kuvaona,that is why I am going to make you my permanent lover.With that she trotted back
into their den.

 

kusvira mvana nemwana wayo

Get Notification of New Posts Each Time Vanoda Zvinhu POSTS a new story!

Never miss an update from VanodaZvinhu – just enter your email address below and you'll get an email every time we publish news stories!

kusvira mvana nemwana wayo

Leave a Reply