Ndini uyo, mboro wakamira kuti twii. Ukuichipfura seinopombwa mweya. Tsinga dzakati tara-tara sedzichabuda pachena. Nemusoro wangu wakabva watanga kurwadza. Apapo ndakanyatsoona kuti kuti ndizviite chimhandara muruoko bodo. Beche chete ndiro randaida. Chakanetsa ndechekuti mai mufana vakanga vaenda kuchurch apo ini ndoda kusvira and ndakanyimwa last night.
It was in the morning yemusi weSunday, after having taken doro remuscud last night. Hama dzangukahe, kamwana kaitamba siisoo pamboro and hapana chandainzwa nekumira kwayakanga yakaita. Zvakandinetsa hama, apo kuseni futi mabhawa avharwa. Ndakabva ndafunga katrick, ko ndaizozvidii. Musikana webasa aiva munext door, achiona nhamo nekukorobha. Ndakaita sebenzi. Ndini uyo, ndakadongorera nepakey hole wanike akafongora wena, uku mboro ndakaita yekubatira mumaoko kuti isanoka door. I tell you dai ndakaisiya yakadaro yaindiita zvimwe. Haaaa! semunhu anadzo 5, ndakadzokera momachira. This time ndakangoisa sheet chete uku ndakatarisa mudenga. “Sisi, mhanyai kuno mundibatsirewo” Ivo vanasisi nekutya baba ispeed here.

Paakangopinda chete, haaa! mboro yakaita sehose pipe yavhurwa mvura full blast. Sisi vakatofunga kuti hamenoo chapinda mumachira neni chine zimuswe risingabviri kutamba tamba. Ndakaona hana yavo yorova voshaya pokubata. Akabva abata chipfuva chake wanike hayo mazamu ano matendekukura. Agoti akanga akapfeka idzo mbatya dzebasa dzine abhatani ane space pakati. Paakangobata chete hamadzangu, ndakaona nyama yezamu heyii. Ndakabva ndadvova sendakasvikirwa. Ipapo sisi vakabva vafunga kuti zvimwe ndave kurwara. “Ko zvadini baba??” Ini namazano angu ndikabva ndati, “Ko Tina aripi?” Iva vachibva vati akanga asina kurara pamba. Akatorwa namainini nezuro. hama dzangukahe, musi uyu ndakazvipira kupara mhosva.

Ndakavhara maziso sendinorwadziwa wanike sisi vokotama kuti vagadzire pakanaka pokuisa musoro wangu. Ipapo ndakabva ndaona mazizamu aya ose. Varumeka, vagoti vakanga vasina braa. Vaive ne one reweekend. Musi uyo ndiwo wandakabata munhu chibharo. Ndakakwakuka sendinopenga ndichirasa machira ose pasi. Ipapo sisivakabva vapera simba rose. Zimboro ravakaona ipapo, Ahhh, kana kumhanya vakatadza. Ndakabva ndamira kune rimwe divi ivo kune rimwe. Maziso avo haana kubva pamboro yangu. Kana neniwo ndakanyara. Zvakazoitika mukomakahe, unongonzwa.

Ndakazvishingisa ndokubva ndaenda kwavakanga vari. Ndakabva Ndavabata mabendekete wanikwa easy go. Zvinyoro nyoro ndakatora ruoko rwasisi ndokuribatisa zimboro rangu. Akomana, mwana akavhunduka iyeye. Iyo yogoti yoonererwa. Haaa, ko zvakambonditorera nguva here, mazizamu aya akanga atove pachena. Chimwana chakanga chakatakura ichocho. Chigoti futi chakanga chisina pitikoti uku kabhurukwa kacho kaibudisa matinji pachena. This did not take me time to take off, kwaingove kudambura nekubvarura, ko akanga agara ari mamvemve nechekare ka.
Akada kumboramba kuvhura makumbo ndikati mira uone. Zamu mukanwa, ruoko mumatinji. Mwana akanga akatakura iyeye. Paiita sepakarara chitsuro wanzwa. Ndaiti chigumwe chakapinda, pondoburitsa matijni aiita zvekutevera. Atotota one time. Remember, zvese izvi hazvina aitaurirana. Kwaingove kuita muchinyararire. Pakangoti kamukana chete, haaa, ndava pamusoro pasisi. Ivo ndivo vakaita zvekunongedzera pamuromo webeche chaipo ipo. Ndakati ndipinde wanike yoramba.Haaaa! Sisi vakasimudzira zvishoma ndiye bhedenu bhedenu matinji. Apa ndakanga ndisina kujairira nokuti mai mufana vakanga vasina marefu. Akabva abhanyura nyini ndikanzwa hoyo ndopinda. Akomana wati kupisa here kwaaita mukati. ndakanyatsoiisa yese zvakatondirovesa hana. Ndisati ndamboita nekudii, ndakachingudzirwa nechikapa mudhara hei. Iwo matinji achiita sambuya vanosvina ura hwembudzi.

Mwana anonaka iyeye. Ndakakoirira musana uchiita seuta. Musi uyu takapedzerana. Ndigoti ndakanga ndamwa scud last night. So, kutunda kwakanga kuri kure chaiko. Varume, ini ndinosvira kwete zvefunny. Ndakapeta mwana kuita kabhora uku ndichisvira like shit.

Mwana akasura ini kana kukendenga. Ndaiita zvekupomba chaizvo. Ndakanzwa achemerera ndikati yes, there she comes. I tell you she came five times ndisina kuchinja rhythim. Mwana akanakirwa iyeye. Ndakaivhomora ndakaona meso ake bengenu semunhu anga anyura mumvura. Asati aziva zvaiitika next yakanga yatovemo mukanwa. Izvi zvakamushamisa. Pamwe aiti ndichaita dog style ini bodo. Tomboita zvechirungu sisi. Ndakaifoshorera inside ndakaone mwana obudisa ziso. Ndakabva ndamona zvimadreds zvake nechemugotsi ndonyatsopomba. Mumba rakanga rognove beche rega rega kunhuwa.
I tell you, 2 hours dzakapera tichisvirana. Even namai mufana handisati ndakambodaro. Sisi vakachema vachemazve. ndakabva ndavatenderedza zvino ndovaita zvavakajaira. It was now dog style time. Ipapo ndipo pandakariona rese beche manje. Mwana ane chipo iyeye. Wakanditambira chikapa ndakabuda tumisodzi. Pasina nguva she was coming, again, again, again. Ipapo ndakanzwa twangu twouya. Ndakabva ndati mayazi, change mupaka. Ndavapo pamusoro for the second time around. Mwana akaita seaiziva zvakanga zvoitika. Akabva andivhurira nyika yose. Kuita yekudoneta chaiko. Akabva asunga makumbo ake muchiuno changu. For a moment I thought machende angu akanga anyurawo. Ndakamedzwa nebeche hama dzangu. Ipapo takatanga zvedu zviye. This time she came like a possessed dog.

Ipapo ndipo pandakaita perfact timing. Huronyo hwangu hwakabuda hwose. Paakanzwa hwouya akabva aghuma ghuma musana wangu ndakanzwa heyi, ndaiti ndapedza. I tell you I had never had a long or**sm like that. Ndinofunga ndakabudisa netwaitogadzirwa twusati twasvika.
After that, simba rakabva rapera ndakanzwa majoins emakumbo oita seadisloceta. Kunzwa kuita empty like munhu apona mumalaria. Varume wakaona panoti chero kunaye sei, hapapindi mvura. panenge paine nyaya. Chinhu chiye kuita shapless hacho asi hey, ummmmnaka.
Anyway, Thats how I got my second first born kid and a second wife.

One accounts manager, one housemaid come wife.
Beche ibeche hama dzangu. Kana housegirl anaro pamwe rinotosaunda better kudarika rawakabhadharira mari. Saka vanamai, Gutsai baba otherwise, there is a ready substitute. Watch out for the second one

Leave a Reply