Ndakarevha mota ndichipinda mugaraji. Ndichangoti pindei ndakabva ndaidzima.

Akanga ava manheru ndichibva kubasa. Ndakatora briefcase yangu ndokupinda mumba. Ndakanga ndadya kuNandos sezvo mudzimai wangu akanga ainda nevana kuGweru kunoona mai vake.

Pandakavhura door remukitchen ndakashamisika kuona rakashama. Ndakapinda ndichifunga kuti vadzimai vakanga vadzoka.
“Hesi kana baba amwana.” Ndakakwaziswa. “Mhoro muzukuru. Heya ndiwe uri muno ndanga ndoti mapinda mbavha.” Ndakapinduri Monalisa uyo akanga andikwazisa. “Ehe ndini zvangu sekuru.” Akapindiura Monalisa. Aigara nevabereki vake pamba yechishanu kubva pane yangu. Mai vakati ndaivaita hanzvadzi asi handainyatsoziva kuti hukama hwacho hwaitangira papi. Hamenokumadzimbuya edu ikoko kuti taisangana papi. “Ndapihwa makii nambuya vakati ndikubikirei sadza.” Akaenderera mberi Monalisa.
“Inga nhasi ndicharohwa nemi vadzimai. Ndanga ndatenga chikafu ndikadya ndichiti kumba hakuna munhu.” Ndakaita jee rasekuru nemuzukuru naMonalisa.
“Ende murume wangu huite fresh. Ndabika sadza mwoyo wakaperera iwe wokwata kuma restaurant.” Akademba Mona.
“Sorry mai mwana. Ndozvigadzirisei manje?” ndakabvunza.
“Hapana.” Akapindura Monalisa. Zvino akanga amira padyo padyo neni, zvekuti zamu rake rakange razembera nechepamusana pangu. Sekuru vekwangu vakanga votopfakanyika varimo mumabhurugwa.

Ndichiri kufunga kuti ndoita sei Monalisa akabva ati, “Ndipei briefcase renyu ndirongedze.” “Isa zvako mulounge.” Ndakadaro ndichimutambidza. Akatora briefcase rangu ndokufamba achipinda mulounge. Mwana akanga akaumbwa iyeye. Akanga aine matako akaurungana nekukwenenzverwa kunge zvipfuko zviviri zviri padivi nepadivi. Paaifamba matako ake aigamhidzana kusimuka nekudzika. Paitsika gumbo rake pasi dako raisara richizungunuka sejelly. Kachiuona kakanga kari katete sekezingizi. Akanga ari mushava uye ganda rake raigara richavaimira serazorwa mafuta. Mazamu ake akanga asina kunyanya kukura uye akaurungana sematamba emazhumwi. Akanga ava nemakore makumi maviri nerinoraudzira.
Matako emwana iyeye ainakidza kuona achifamba. Ndakamutevera kulounge kwaaienda. Akagadzika briefcase pasi ndokudzoka pandiri.

“Chimirai ndikubisei bhachi.” Akadaro. “Inga nhasi wafunga kundichengeta.” Ndakadaro. “Nhasi ndiri kushanda basa rese sekuru. Mirai zvenyu muone,” akadaro achikatanura bhachi. Mazamu ake ainzvenzvera chipfuva changu. Akaturika bhachi pasofa ndokudzoka pandiri. “Nhasi ndonokumbira kuti mundibvumidze kushanda basa rese ravadzimai venyu.”
“Iwe Mona ucharohwa nemukadzi wangu nezvauri kutaura izvi.” “Mbuya vanenge vaudzwa nani isu tiri vaviri chete muno? Asi mune makuhwa nhai sekuru?” akabvunza. “Chigarai pasi ndikubisei bhutsu nemasokisi.”
Ndakagara pasofa. Monalisa akapfugama pamberi pangu ndokusvotora bhutsu dzangu nemasokisi. Akanyatsogadzika pakanaka ndokudzoka opfugama pamberi pangu.
“Ndava kukumbirawo kubvisa zvimwe zvacho.” Akataura mona.
“Zvimwe zvipi futi?” ndakakanuka. “Shirt netrauzi,” akapindura akarova serious isina kana majokes mukati.

“Ah! Iwe!” ndakakanuka. Mwoyo wangu waida chaizvo zvairehwa naMona asi kamawe kapfungwa ndiko kaiti, “Wava kuda kushinhwa murume mukuru.” Ndichiri kufunga kuti ndoita sei, Monalisa akabva akatanura bhandi rangu. Akabvisa bhatani retrauzi ndokuvhura zipi. Akanditarisa kumeso ndokuti, “Kana musati manzwisisa regai ndinyatsodudza. Sekuru nhasi ndiri kuda kusvirwa nemi.” Ndakaomerwa nemate mukanwa. Mboro yangu yakanga yamira zvekuti yakabva yakurira pfungwa dzese. Ndakangoerekana ndamubata muchiuno. Iye akapinza ruoko mubhurugwa ndokubata mboro yangu.
“Ii! Ii! Ii! Inga mboro yenyu iripo.” Akadaro achiratidza kukanika. “Ndiwe waidenha. Saka usachemecheme.” ndakamupindura “Handina kumbochemachema,” akapindura. “Ndiyo yandiri kutoda iyoyi. Kubva zvakainda mukomana wangu kuLondon six months ago handisati ndambosvirwa. Saka ndiri kuda mboro semboro nhasi.”

“Zvino iyi inokukwesha beche rikasvuuka nhasi.”
“Rangu harimbosvuuki sekuru, nekuti ratotota kudhara. Batai muzvinzwire mega”
Ndakasimudza skirt yake ndokupinza chigunwe nepadivi pebhurugwa rake. Zveshuwa beche remwana rakanga ranyorova. Monalisa akanga aine matinji marefu airembere iye akabatanidza makumbo zvaakanga akaita. Matinji ake akange anyorova kunge adirwa baby oil.
“Nyatsondibatai beche sekuru.” Monalisa akadaro achivhura makumbo ake zvishoma.
Ndakapinza chigunwe chepiri mupanty rake ndokutanga kupurizira matinji ake. “Ndobata pagongo here?” ndakabvunza.
“Gongo ndizvo. Pinzai chigunwe pariri.”

Ndakapindza chigunwe pakati pematinji ake ndokubata gongo. Mona akatanga kutambisa chiuno zvinyoronyoro. Akanga aburitsa mboro yangu munduwe achiibonyora zvinyoronyoro. Takamboramba tichibatana seizvi kwekanguva.
Chiriporipotyo Mona akakotamisa musoro. Akaburitsa rurimi ndokunanzwa nzvonyo yangu zvinyoronyoro. Akambonanzwa zvonyo kwekanguva. Akazoti mboro yangu yese mukanwa wee ndokutanga kuisveta zvinesimba. Ndakanzwa kunakirwa kwekuti ndakada kutunda asi ndakazvimanikidza kuti ndisatunde. Mona akatora chinguva achiyamwa mboro yangu seizvi.
“Chiregera Mona,” ndakadaro. “Ndinozokutundira mukanwa.”
“Kutundirwa mukanwa hakuna basa. Asi kuti mukatunda musati mandisvira tinoburana.” Akapindura Mona achiregedza mboro yangu.

Ndakamusimudza ndokumugadzika pasofa. “Chimbondipawo nguva yekunanzva beche rako,” ndakamuudza.
Mona akavhura makumbo kusiya beche riri pachena. Ndakapfugama pakati pemakumbo ake. Ndakaisa rurimi rwangu nechekusoro kwebeche rake. Ndakarufambisa zvinyoronyoro kusvika ndasvika pamatinji ake. Ndakasveta rimwe dinji ndichitambisa rurimi rwangu pariri. Ndakarisiya ndokusveta rimwe racho. Mushure mechinguva ndakapinza rurimi pakati pematinji. Ndakamborwutambisatambisa pamusiwo webeche. Ndakazorwufambisa nepakati pematinji kusvikira rwasvika pagongo raMona. Pandakananzva gongo Mona akatanga kuchemerera zvinyoronyoro.
“Yuwiii! Iiiii! Ndava kuda kutunda sekuru.” Akadaro Mona achifemereka.
“Tunda zvako muzukuru.” Ndakapindura.

Ndisati ndambopedza muromo iwoyo Mona akatanga kuzuzuma muviri wake. Chiona chake chakatanga kutambatamba chichisimuka nekudzika. Akabata musoro wangu ndokutsambidzira muromo wangu pabeche rake. Nekutambatamba kwaita chiuno chake beche raMona raipukuta kumeso kwangu kwese kubva kuchirebvu kusvika kuhuma. Iye akanga achingochemerera.

Mushure menguva yaikwana miniti rese akazoti rapata akadaro. Pandakasimudza musoro kubva pabeche rake ndakabva ndaona mumvuri wemunhu. Ndakavhunduka ndokuti cheu.
Miriam munin’ina wamona akanga akamira padivi pedu akatarisa zvakanga zvabva mukuitika.
“Miriam wabva kupi?” ndakakanuka hana ichirova.
“Ndabva kumba sekuru. Ko muri kuvhundukei.?”
“Hesi Miriam.” Mona akakwazisa munin’ina wake.

Ini pfungwa dzakanga dzingori pakuti nhasi zvangu ndabatwa. Ndakabvunza ndichiti, “Wapinda keupi?”
“Ndapinda nekukitchen. Door ranga risina kukiiwa,” akapindura ari izi zvake Miriam.
“Musavhunduke sekuru. Haana basa nazvo Miriam uyu,” akataura Mona.
“Muchatondiitawo zvamaita Mona sekuru”. Miriam akanga aine 19 years uye aine muviri wakanaka kudarika waMona.
“Sekuru ndisvirei musati matanga neMiriam uyu,” Mona akadimburira Miriam panzira. “Beche rangu riri kuda kunyatsonzwa mboro yenyu yakati zete mariri.”
Mona akamuka ndokugara pasova akashadabura makumbo. Akandibata chiuno ndokundidhonzera pakati pemakumbo ake. Miriam akabisa bhurugwa ndokupfugama padivi pedu. Akabata mboro yangu ndokutanga kuibonyora zvinyoronyoro.
“Mona shaaz ndiri kuda kuona uronyo hwakule huchitsatika. Mira ndivatundise neruoko.” Miriam akaudza mukoma wake.
“Wozohuona pasecond round Miri. Iye zvino ini ndiri kuda zvemboro mubeche.” Mona akapindura.
“Iwe inongoziva kuti pasecond round mboro inenge isisina power yekunyatsokanda uronyo zvinonakidza.” Miriam akapindura. “Anyway svirwa zvako, asi sekuru tinovada on another day. Musi iwoyo ndini ndinotanga kubonyora mboro yavo kusvika vatunda.”

Miriam akanangisa mboro yangu pabeche remukoma wake. Ndakaswedera kusvikira nzvonyo yapinda mumatinji amona. Miriam akaramba achibonyora mboro yangu iyo yakapinda mubeche remukoma wake. Kubonyora kwaiita kuti nzvonyo itambe tambe mubeche raMona. Izvi zvakanakura Mona zvekuti nechinguva chisipi akatanga kuchemerera zvakare. Akandibata matako ndokundidhonza kuti mboro inyatsopinda. Ini ndakabatawo matako ake ndokumisimudizira. Miriam akaregera mboro nekuti ruoko rwake rwakanga rwisisakwana pakati pedu. Ndakatanga kukoira zvinyoronyoro. Miriam akauya kuseri kwangu ndokundizembera akabata zvidya zvemukoma wake. Unyoro hwebeche raMona hwakanga hwawanda zvekuti hwaiyerera huchidonhera pasofa nepasi. Iro beche rake rainyiminya serakazorwa mafuta.

Nechinguva chisipi Mona akatanga kuzuzuma muviri zvakare. Chiuno chake chakatanga kutambatamba nekunakirwa. Beche remwana rakanga rava kunaka seradirwa huchi. Parakashinya mboro yangu kekutanga ndakabva ndanzwa uronyo hwangu huchiuya. Chiuno changu chakatanga kukoira zvinesimba. Pandakati koi kekutanga ndakanzwa mboro yangu ichisvika pachibereko chaMona. Ndakakoira kairi, ketatu ndikanzwa kuronyo hwangu kuti tsati.

“Oh! Please! f**k me sekuru! Nyatsonditundirai!” Mona akachemerera. Akandibata ndokundikakata kusvika mboro yati yese nyu mubeche rake. Akandishaisa mukana wekukoira ndichiburitsa nekuopinza mboro. Asi mboro yangu yakaramba achitunda zvakadaro. Yakanga zvino yoti gwi gwi gwi kugwinha iri mubeche ichitunda. Pese paiti mboro gwi Mona aiti “Oh!” kuratidza kuti akanga achinyatsonzwa kugwinha kwayo uye kwakanga kuchimunakira. Mboro yakagwinha kana kanenge kashanu irimo mubeche raMona.

Mushure mechinguva Mona akandiregedza ndokuti zenda nesofa seaida kefenda. Akati nezvi rakaneta, “Sekuru munogona kusvira. No wonder why mbuya vasina kana boyfriend one zvayo.”
Pandada kuti ndinyatura mafemo ruoko rwakabva rwanzi dzvi. Miriam akarutora ndokurwiusa pakati pemakumbo ake. “Sekuru fanopukutai beche rangu muchizorora” akadaro. “Next round mboro yenyu inenge iri mubeche mangu. Ndanakidzwa nekusvira kwamaita Mona zvekuti ndakuvara nezemo sekuru.”

“Imi vana mune shavi chete imi.” Ndakataura.
“Sekuru isu mboro tinoida sezvinongoita mhamha vedu. Kudhara ndaishaya kuti sei mhamha vachingodanana varume kana daddy vasipo asi iye zvino takura, tava kuziva kuti mboro inonaka.” Akapindura Mona.

“Mboro inonaka shamwari.” Akapindura Miriam. “Zvino ini ndinonyatsoida ndakafongora. Hameno kuti sekuru munoifarira here manje staira iyoyo?”

Mboro yangu yakanga tatomira kare. Saka Miriam handine kumupindura. Ndakangosimuka ndokumubatisa pasofa akakotama pamusoro pemukoma wake. Ndakabata mboro ndokunyatsoinangisa pabeche rake. Ndakatanga kuipinza zvishoma nezvishoma. Beche remwana rakanga rakatota seremukoma wake. Nyangwe zvaro raishinya mboro haina kumbonetsa kupinda. Ndakapinsa mboro kusvika pakatinepakati payo. Beche raMiriam rakanga rakashinya zvekuti ndakanyotsonzwa kuti ganda rebeche rakanga rakanyatsoti tsepete nemboro. Nekunyorova kwakanga kwaita beche ganda rebeche rainyatsotsvedzerera. Beche raMiriam rakandinakira kunge ndakanyika mboro mugaba reuchi.

Iyewo akanga ongoti “Sekuru kani! Sekuru kani! Mbo..mbo…mbo…mboro, mboro yenyu iri kunakisa kani.”
Ndakanakirwa zvekuti ndakatadza kukoira ndichingoteerera kunaka kwebeche. Asi Miriam akatunda zhakadaro. Haana kuzuzuma muviri zvaiita mukoma wake. Ndakangonzwa beche rava kushinya nekuregedza mboro.
Iye akanga angoti, “Uuummmm! Aaaaaahhhh! Aaaahhh! Iiiii!” zvine mhere yekuti dai kwaive kurukisheni takanzwikwa nema next door. Akadzi hwake hwakasinira sechisipiti chezhizha. Ndakanzwa hwoerera nemboro yangu huchidzika kumachende uku. Miriam akatora miniti yese achitunda.

Apedza handina kuburitsa mboro asi ndakatanga kukoira zvinyonyoro. Mushure maminitsi anenge maviri ndakanzwa mwana atunda futi. Ndakaramba ndichikoira zvinyoronyoro beche rake rachishinya mboro yangu kuti nga roti regedzei roti nga zvakare.

“Se….se…se…seku…..se….sekuru kaaaniiiiii!” akachemerera Miriam. Akaridza zimhere, ndokudaidzira kuti “Mborooo!!!!” nezwi riri pamusoro. Akapedza kutunda kepiri. Akada kuti asimuke asi ndakamubata chiuno ndokudhonza kusvikira matako ake ati tsepete nedumbu rangu, mboro yati yese nyu. Ndakatanga kukoira ndichiti kurumidzei. Pakarepo ndakanzwa beche ratanga futi kushinya mboro. Ndakanga ndanakirwa zvino zvekuti kana iko kusatunda kwacho kwaitoda kuti munhu avake Kariba Dam kuvharidzira uronyo hwangu. Mboro yangu yakahuregedzera mubeche raMiriam ichigwinha zvinesimba.

Ndakabva ndamira kukoira ndichiitira kuti mwana anyatsoteerera kugwinha kwemboro. Miriam akamira nezvigunwe, akatsika netsoka dzese, ndokumire nezvigunwe ndokutsika futi. Akasimudza gumbo reruboswe ndokunyatsoderedza musana akati fenenga matako kuti beche rinyatsodzoka shure. Akadzvova sebhuru remombe asi haana kuridza mhere. Iyo mboro yakaita ratanhatu ichingoti gwi gwi gwi ichidira uronyo mukatikati mebeche rake. Yapedza kutunda ndakaisiya achivata irimo.

Ndakambotora miniti yese mboro yakavata iri mubeche ndokuzoisvotora. Pandamuregedza Miriam akabva apfugama ndokuvata pamusoro pemukoma wake. Mona nguva yese iyi akanga akagara pasofa pasi pedu akayeva zvataiita nemunin’ina wake tichisvirana. Ndakatarisa beche raMona. Rakanga ratota zvekuratidza kuti zemo rakanga ramukiya futi. Ndakapindura Miriam ndokumugadzika padivi pomukoma wake. Ndakapfugama ndobva ndati rurimi rwese ndo kurwupinza mubeche raMona. Ndakatanga kurwutambisa ndichinanzva pamusiwo webeche chaiwo. Nechinguva chisipi ndakanzwa mwana atanga kuzuzuma muviri.

Achingopedza kuzuzuma ndakatora cushion resofa ndokuriisa pacarpet. Ndakaradzika Monalosa nedumbu pacushion.
“Yes! Sekuru ndifongoreseiwo sezvamaita Miriam”. Mboro yangu yakanga yatomira kare. Ndakazvambara pamusoro pake ndiri kumusana ndokupinza mboro repakati pemakumbo ake kusvika yagumha beche. Ndakamusimudzira matako zvishoma kusvika mboro yanyatsopinda pamusiwo webeche. Ndakanyengetedza mboro kusvika 75% yapinda mubeche. Ndakatanga kukoira zvinyoro nyoro ndakazvambarara pamusoro paMonalisa. Nenguva isipi ndakanzwa mwana ava kuzuzuma muviri beche richishinya mboro.

Apedza kuzuzuma akatanga kuita kakundikuza achingoti, “Svirai sekuru. Musamire. Svirai sekuru. Beche rangu ranakirwa kani sekuru. Nyatsosvirai mboro yenyu iri kunaka kani sekuru. Nditundirei futi kani sekuru. Ndoda kuenda kumba uronyo hwenyu huchierera huchibuda nekuwandisa mubeche mangu kani sekuru. Tundai sekuru. Ndoda kunzwa mboro yenyu ichigwinha mubeche mangu.”

Mwana ndakamusvira iyeye. Dai beche rake rakanga risina kutotesa pamwe ringadai rakasvuuka zvekubuda ropa. Asi beche rakanga rakatota zvekuti mwana aingonzwa kunakirwa chete. Nenguva isipi ndakanzwa machine gun yangu yatanga kukoka uronyo kubva kumagazine yayo. Payakangoti kekutanga tsati ndakabva ndati mboro yese nyu mubeche raMona ndokusiya ichigwinha irimo. Iyewo Mona haana kuzuzuma muviri asi akatunda. Beche rake rakashinya mboro yangu kuti nga iye ndokungoti “Se…….ku…….ru!!!”.

Akasimudzira matako ake kuti beche rake rinyatsosangana nemboro yangu. Pandakangopedza kutunda Miriam akabva abata mboro yangu. Akandipindura ndokundiradzika nemusana. Akatora mboro yakavata kudaro ndokuiti yese ndoo mukanwa. Uyuwo Monalisa akatanga kupukuta beche reMiriam nechigunwe. Akarara nedivi ndokusimudza gumbo ndokuti “Sekuru chipukutaiwo rangu beche”. Takatora ten minutes takadaro, Miriam achiyamwa mboro yangu, Monalisa achipukuta beche rake ini ndichipukuta beche raMona.

Mushure menguva iyoyo mboro yangu yakanga yamira zvakare. Paakaona kuti mboro yangu yanyatsomira Miriam akanditanangira ndokupinza mboro yese mubeche rake ari pamusoro pangu. Uyuwo Mona akanditanangira musoro ndokutanga kupukutira beche rake kumeso kwangu. Aisatsvaga zvekunanzwa aiwa, asi kuti aingozora muto webeche kumeso kwangu. Ndakumubata matako ndotanga kunhanzva beche rake. Ukuwo Miriam akanga achikoira zvinyoronyoro beche rake rakanyatsoti tsepete nemboro yangu. Vana vakatanga kushinyira nekunakirwa kwezvavaiita.
Miriam ndiye akatanga kutunda.

Ndakanzwa beche rake kushinya mboro yangu. Haana kuchemerera, asi kuti aingogomera beche rake paraishinyashinya mboro yangu. Achingopedza kutunda Monalisa akabva atangawo. Haana kuchemerera asi kuti akangozuzuma muviri ari pamusoro pangu. Ini ndakabva ndanyatsoisa rurimi pagongo rake ndokurinanzva nesimba. Monalisa achingopedza kutunda ndakamuregedza ndokubata matako aMiriam. Ndakatanga kukoira ndichisimudza chiona. Nechinguva chisipi mboro yangu yakatanga kugwinha irimo mubeche raMiriam. Payangoti gwi kekutanga beche rake rakabva rashinya. Takatundirarana naMiriam.

Tapedza tese takabva tarara pacarpet zvichiti ini pakati Miriam kuruboswe Monalisa kurudyi. Mona akanga achindipuruzira machende Miriam achibonyora mboro yakanga yavata zvayo.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Leave a Reply