hotTaigara muraini rimwechete uyezve tichipinda church imwe chete ku Jehovas Witness. Kamwana aka ndakabvira ndichinakirwa nako ,ndakatanga nekukaudza kuti ndainakirwa nako.Iko kaingosekerera ndakatanga kupinda pamba pavo kana ma parents ake asipo aenda kubasa . Ndaipinda zvechitsotsi ipapo ndipo pandaisvika ndichikabata bata mwana uyu aive nekazamu kaisimudza nhengo yangu kungoriguma chete. Ndairi svinyanga svinyanga kusvika mwana ofemera mudenga. Ndaikabata garo raitebvenyuka kunge avocado raibva mbijana. Zvimwe zvese taiita asi kaindisungira mutsetse ,ndaigaro kanetsa ndichida kumbonzwa rake beche asi kaisunga zvisingaite.

Ndakazokatengera chidhori icho chaka konzeresa mhere pamba pavo , momz yake yakamuti adzorere uyezve abva andiramba. Ndipo pakapera ukama hwedu. Ndakazotama kubva ku Warren Park ndichinogara kwa Mutare, asi ndaiti ndikafunga mwana uyu ndaizopedzisira ndakurwadziwa mubhurugwa yamira kune bhodhoro. Pakapera makore mashoma ndaisiyana nemwana uyu ndakazo roora mumwe mukadzi wandinoda ne mwoyo wose. Kwapera makore ndakatangawo company yangu inoita zvekugadzira ma signs. Ndakange ndadzoka ku Harare apo ndakange ndakugara ku Kuwadzana . Rimwe zuva ndakatodhibha ndakabva ndasangana ne mwana uye apo awedzera kunaka, musi uyu ndakafara zvisingaite takchinjana ma numbers iye ndokundiudza kuti aka roorwa ini ndokumuudzawo kuti neniwo ndakanga ndaroora.Iye aive nemwana musikana.

Handina kumboviga nyaya yangu ndakabva ndamuudza kuti ndaida kumuisa asi iye aingoseka achiti ndakaroorwa asi zvisina simba zviye , takapota tofonerana ndichingo fliter naye pa phone ndichimuudza nenyaya yebonde iye ndaimuudza kuti ndaida kumu bhaudha iye aching jamuka zvisina power.Panguva iyi zvinhu zvakanga zvisina kumira mushe kubasa kwakwe vakanga vatonzi vatombomira kubasa kwavo. Sakai ye akandiuudza kuti ndimubatsire kutsvaga basa ,ini sezvo ndiiine company ndakati ndaizomubatsira kutsvaga saka taifanirwa kusangana musi we Thursday mu town kuti andipe CV yake pa Chicken Slice muna Chinhoyi .Zveshuwa panguva dzatakabvumirana ndakamuona akamira ndokumuti panda mumota uyu wanga uri musi wa 7 June last year.

Ndakarova mota yangu takananga ku office kwangu.Tichingosvika akabva atanga kushandisa computer yangu kuti atore CV yake ku email kwake. Achingopedza ndakamukumbira kiss ndokubvuma nofunga amai vakarohwa mutiba ne office ,ndakamukisa ndakabata zamu rake zvishoma zvishoma riri mukati me blouse rake. Ndakazo driver tichienda ku lodge yaive ku Hatfield kubva ku Southerton kune office yangu. Iye haana kuziva kwataienda ndakazo panda pa lodge iye ndokuramba kupinda achiti nguva dzakange dzaenda ,I tried to beg but akaramba apo ndakange ndatobhadhara mari ye lodge kare.Takazoronga kuti ndaizomuona mangwana acho musi wa 8 June pa Chicken Slice ipapo, takazosangana uyezve akanga andikumbira mari yekugadzirwa musoro sezvo kumba zvinhu zvakanga zvisina kumira mushe nemurume ,mari yakanga isingatambe ku company kwemurume wake.

Takazorova mota ndakananga ku lodge kuye ndisati ndaburitsa Mari yemusoro apo ndakanyepa ndichiti ndaida kunotora mari yangu yandakasiya ku lodge.Ndakanyepera kupinda ndokudzoka ndichiti vandinyima.Ndakazomunyengerera ndichiti ngatipinde timbodya mari yangu takatandara hedu ,iye ndokuzobvuma.Tichingopinda ndakambonyepera kutaura nyaya ndichironga tsoro yangu apo ndichipuruzira chidya chake.Ndakazongoti kiss ndokuti kachikire pazamu ndokuriti mukanwa ndoo apo ndabata beche,ndakanzwa amai vodeera kuchemerera vachifemera pamusoro soro kuita kunge munhu ave nenguva asingazive murume.

Kana abva mujeri haadaro ndakaita bhurugwa rekuita kunge ndichabvarura semunhu anga amirira musi uyu kwemakore.Ndakapfeka condom mwana anga ato buritsa soup yebeche achi chema achiti Sam kani ndiise kani ndiise kani.Ndakabva ndaisa makumbo ake mudenga ndokuiti pfee mukabeche kaive ka tiny kunge asinga svirwe svirwe zimboro rangu rino dema rakazadza kabeche kake ,kungoipinza mwana akatanga kugwina gwina nokunakirwa .Musi uyu ndakarova beche se beche ndakamuzvambaradza nayo nadakange ndave kutya noise yaiitwa namai ava kuti vemu lodge vaizonzwa asi ndakati hazvina ndokuti vazive kuti umo mune bhuru chairo.

Ndakazoti woo kutunda ndaka durura zvandisati ndamboita muupenyu hwangu .Iye akandibata kuita kunge achatsemura chiuno change achichema .Ndichiburitsa akaramba achichema akatarisa mboro iye.Zveshuwa mwana uyu ainaka zvisingaite handidi kunyepa . Takazoronga kuti tichapota tichisvirana kudai every week.Takaronga kuenda ku Bulawayo.Ndakazomuperekedza ku Saloon kwake ndokumuverengera mari yake. Ndakazononoka kuuya kuzotora munhu ku Saloon , imagine musi uyu ndakamuperekedza kusvika pamba pavo chaipo,iye kana kumbotya kana. Shuwa wakanotsosvira munhu kana kutya anoisa pa side.Zvino kuchechi iye anopinda ye ku Warren Park ini ku Kuwadzana.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Reply