Kukwira Muporofita Madzima Fiona

Kukwira Muporofita Madzima Fiona!

Rimwe ndichibva zvangu kumasowe musi wesunday kwakatanga kunaya mvura svinu zvekuti ndakabva ndatota miiri wese, paive pasina pekuhwanda ndakamhanya ndichida kuedza kuti ndisvike pamashops ndihwande mvura. ndakaedza kumisa mota asi dzairamba kumira, ndakazoona mota yamadzimai Fiona yamira mumakumbo mangu chaimo ndikati Mwari mandibvira nepi..vakavhura front door zvikanzi ”pindai madzibaba” ndikati ”aah ndatota kare ini amai endai zvenyu”, zvikanzi ”aah pindai ndatomirira imi munganaiwe here shuwa mota iripo”, ndakasvetukira pafront seat paya ndokuona kumashure kwaive namadzimai Crysencia namadzimai Brita..ndakavakwazisa vese nemutsa, tikarova pasi, ana madzimai Crysencia namadzimai Brita ndivo vakatanga kusvika ini kwangu kwaive kure..saka takasara tiri vaviri namadzimai Fiona mumota vaive muprofita vaitoshandira vachieresa vanhu zvichitofaya, vakabva vasvika pamba pavo, ndikati ,,maita basa amai mandibatsira chiregai ndimhanye”, zvikanzi ,,munoendepi mvura ichinaya kudai..pindai munwe tea mozoenda yagasa,, , ndikati ”madzimai regai ndiende ndatota kare ini”’.

vakanditarisa nerimwe ziso vachisekerera zvikanzi ”aah ndandichida kuti mugozo ndigadzirirawo plug yangu haisi kushanda manje ini ndinotya magetsi”..ndikati ”ok mhamha ndokugadzirirai zvemagetsi ndokubasa kwedu” ..takapinda zvedu muzimba ravo ini ndokusvikomira semunhu aiva akanyorova..madzimai vakapinda mubedroom mavo ndokuuya nechishort chekhaki net/shirt nyowani yewhite zvikanzi ”,chiendai mushower umo mune mvura inodziya mofanopfeka idzi muwane kudziirwa. musatye henyu ndedze hanzvadzi yangu anogara ku South.. sunungukai henyu handina madzibaba takasiyana 5years ago.vana vari kuholiday saka ndiri ndega pano madzibaba” ..ndakabva ndasekerera nechemumoyo bt ndichitya futi kuti ko zvaunenge muyedzo.. chakandinyaradza ndechekuti ini ndaiva ndisina mukadzi uye madzimai vaive vasina murume..saka ndakatanga kunyatsovatarisa ndokuona kuti madzimai vaive vakazvarwa zvechokwadi.. vaive neface hombe zvavo vaine malips mahombe..akasvibirira kunge akarembera so..vaive nedumbu riri flat asi vaine magaro eround aizadza skirt yavo yewhite yaisvika kuzvitsitsinho..izvi ndakanyatsozviongorora pavakandipa hembe dzekuchinja vabvisa gemenzi…

ndakaona chipfuva chavo chazara nemazamu aiita kunge emhandara, mboro yangu yakabva yamira ndakavatarisa..ndakavasekerera zvemusikanzwa ndikati ”hoo saka mogara mega.’.?? zvikanzi ..”ehe madzibaba Marx.. ndogodiiko ndozviripo”.. ndikati umm saka varume vane hutsinye ,zvikanzi ”zvakaowoma madzibaba vakatoenda kuSouth ne hure ravo” vane vana vaviri.”. ndikati ”very sory madzimai zvichaita Mwari vanoona,”.. zvikanzi izvozvi last born yangu yakura dai ndaroorwa ndaita vana vangu ndichiri kuzvinzwa kudai..” ndikati hey ma1 madzimai ko kana zvekuroorwa zvaramba madii kungotsvaga anokupai mwana .henyu, ?” vakaseka zvikanzi ‘zvamadzibaba Marx nhai, asi munoti zviri nyore here hai madzibaba kuti munhu wemukadzi ungowana munhu anoda kukupa mwana? zvakarerukira imi varume..ungamire here paroad woti nhaimi baba imi ndiitiseiwo mwana angasanzi mashura here,” ndakavatarisa ndikavanzwira tsitsi ndikatura befu ndakavatarisa, asi ndakanzwa kuda kuvabatsira even nemboro kana kuti ndivape zvangu mwana wacho, mboro yangu yaive yamira asi nechemumoyo ndichinzwa kurwadziwa kwerudo kuti ko seiko vasiri kunditi ndivape mwana wacho inini..asi vononditi ndiri mudiki here ??ndakangovati muchamuwana madzimai ndaidaro ndichizunza musoro ndichinanga mubath room muya kunogeza nekuchinja..ndakasvikoisa mvura mutub yaidziya ndokubvisa hembe dzese ndokupinda mumvura muya..

ndakadziirwa ndirimo zvekuti ndaisada kubudamo , ndakatanga kufunga chimiro chamadzimai Fiona mboro ikawedzera kunyatsomira kuti ngiii yaiita kunge ichabvondora mvura ichigwinhagwinha yaiita zviya zvekuti tibvuuu ichigutsurira musoro ichisimudza musoro pamusoro pemvura kunge zigwaya hombe kana zimuramba parino svetukira pamusoro pemvura robva rati nyaaaa.asi rabvondora mvura ndozvaiita zimboro rangu ndakarara zvangu mumvura ndakazembera tub ndakatarisa mudenga..ndakanzwa shungu dzekuda kunyatsosvira madzimai ndichivachemerera and ndakanyatsoziva kuti vaive vasuwawo mboro bt semunhu anonamata vaisambosvirisa ..ndakaona kuti vaive vaomerwa nekushaya mboro, ndakaibata ndokuibonyora mumvura yaidziya kudaro ndichifunga madzimai Fiona ..umm zvakabva zvatanga kunaka zvekuti ndakachemerera ndichivafunga ndakakanganwa kuti ndaive mumba mevanhu ndaiti ndikaiti kwapukwapukwapu ndichibonyora ndikanzwa zvakunyanya kunakisa ndombomira kuti ndisakasike kutunde..ndakamboda kudeedzera kuti ”madzimai huyai kani muone zvayaiita” ndikazozvibata ndakanga ndabatwa nenyere chaiyo yekuda kusvira madzimai,but ndaitya, ndaida kunyatsovatundira ndichivachemerera ndichivakisa mazilips avo akanaka..ndakatsinzinya maziso ndichifunga kuti ndaizopepuka madzimai vakabata zimboro rangu vachindikumbira kuti ndivasvire semunhu aive agarisa..

Kukwira Muporofita Madzima Fiona
Kukwira Muporofita Madzima Fiona!

ndakamboda kuita kunge ndasvikirwa kana kunge ndakupenga ndongosvetuka ndisina hembe ndakananga kwavari ndiri musvo ndakamisa mboro ndongosvikovaudza kuti honai zvaita mboro yedu madzimai… ndakaramba ndakaibata ndichiibonyora slow slow ndichivafunga ..asi ndachiti hyiii hyiiii hyiii ssssh aaah madzimai kaani iiih munonaka kani iiih ndisviriseiwo kani….ndichitaurira pasi pasi.. ndakazonzwa zvakunzi ”matiiko madzibaba nevoice ramadzimai.. vachitovhura door ndakabva ndaziva kuti saka ndanga ndichito sheedzeresa ka ini..ndakavhunduka.. ndichisimuka..mutub ndokumira ndakatarisana namadzimai Fiona.. zimboro rangu rakati tare tare mazitsinga richipenya musoro richivasaluta.. ndakanzwa vachitura befu vachiti yhooooweee..Madzibaba ka hiiii musadaro ..hiii imikaa, vakadaro vachiswedera peyo nepandaive..ndakada kunyura mumvura nenyadzi.. asi mboro yakatowedzera kumira kuti gwi gwi gwi vakatarisa ..zvikanzii ”nhasi zvangu ..vakadaro vachifemerera asi havana kubvisa maziso avo pazimboro rangu.. ndakavabata rwoko ndokuvabatisa mboro , zvikanzi ”hiiii madzibaba ka iiii musaadaadaro”’.vakadaro vachotondibata bata mazichende angu ..ndakavakisa too bad vachibva vawira pandiri vakabata zimboro rangu vapera simba..

Madzimai vakapera simba vakandibata zimboro rangu rakazvimba zimusoro richipenya kunge vakabata chikwambo ..ndakanyatsoziva kuti vakuvara nenyere manje ini handina dzungu nebeche ndavavhura zip yeskirt ikabva yadonhera pasi madzimai vaive nepant rakanaka rewhite rine tumalace mumaside rakavhara beche rakazvimba asi riine katambo kaivhara mukosho chete..ndakavabata mazimhata avo kuvati mbaaaaaaa zvikanzi ssssssssssh aaaaah vakadaro vachiomesa matako vachitokoira zvekuda kunzwa mboro yakavapinda.. chaizvo ndakavabvisa pant ravo.. ndokuvabvisa t/shirt.. ndakavakochonora braa mazamu ane nyatso hombe dzeblack akamira kunge emhandara akandinongedzera ..ndakavasimudza gumbo ndokuvapinza mutub .. ndokuvadira mvura ndakavageza zibeche ravo ndichinyatsobata mazitinji avo ndokuvanzonyora kabeans kavo kunge ndiri kukabonyora vakati ”ssssh yuwiiii, sssh iiih chingondisvirai madzibaba musadaro ndisvirewo munhu waMwari ndanzwa”..

ndakavasimudza ndikati musapukute handei mumba ..semunhu waMwari ndaisada kuvasvira pachihedheni ..kungotanga nekuvafongoresa ndichiona pamhata pemuprofita no no no.. ndaida kuvasvira zvine dignity uye zvine huMwari mukati.. takabuda mubath ndakavambundira ndakagukuchira mazamu madzimai fiona ndiri kumashure kwavo mboro iri pakati pematako avo ndakagumha matako avo ane munyepfu aitsvedzerera tese takanyorova. ivo vaive vakabata mutsipa wezimboro rangu waive wakabuda nekumberi kwavo umm zvainakirira mboro ichinyeredzwa , ndaifamba ndichikoira koira .. ndichinzwa matinji avo akatota achidziirira achinyeredza mboro yangu .. ..patakasvika mubedroom mavo madzimai vakada kubva vafongorera zimboro rangu kuti ribva ranyura mavari, vakabata pabed ndakabva ndavatendeudza ndobva tatarisana .. ndakavaswededza pandiri mazamu avo vakakwizira pachest yangu ,ndakavabata matako..mboro yakati tsepete nedumbu ravo yakatarisa mudenga ichidziya zimusoro nekumira ndichivanyeredza dumbu nemboro, ndikatanga kuvakwekweta muromo tikakisana zveshungu chaizvo ndakadzvanyidzira mboro padumbu ravo uku ndakavadzvanya magaro .

.umm vakatanga kukoirisa vachiiti hmmm hmmmm hmmm hmm …. ooooh bby vaidaro vakatsinzinya maziso vachiomesa matako zvekuda kutunda chaiko ndobva ndavaregedza .. maziso avo aive atsvuka uye aiita kunge munhu ane hope nekuda mboro yangu.. ndakavararisa pabed vakabva vavhura mazikumbo avo ..mazitinji avo matema aive arembera kuita kunge zibeche remombe ye Braman.. ndakasekerera ndakatarisa zibeche mukwende ramadzimai fiona, ndikati hekani changamire mambo munondigonera ..nhasi ndokuita rekupwanhya nemapfupa..madzimai vaive nezvidya zvakaurungana zvakatsvukirira kunge zvinodyiwa, beche ravo ndiro raive rakasvibirira ..ndakada kuvayamwa zibeche iroro but vaive vakuvara nenyere ndaisada kuti vatunde mboro isina kupinda ndinenge ndavabiridzira, neniwo mazichende angu aive arembera kunge ebhuru remombe, hurume hwaive hwanyungudika hwakutapira nekuda kutsatikira panyo pamadzimai pakanaka, ..beche ravo raive ranunira ndakaishwetedzera yakamira kuti ngiii ndakainangisa pabeche ndokukurungira ndichitenderedza chiuno..

ndichiinyudza slowly ..ndakanytsonzwa kuti beche ramadzimai raidziya uye ndakaita kunge ndiri kuvatsemura mhata ichinyura mavari kuti nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vaive vakatsinzinya maziso vachivhurisa mazikumbo avo vachimasimudza mudenga vakamagonyesa mboro ichipinda vachitiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih ndasviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirwa ichibva yati ndii yakavabya chibereko chaicho mukadzi mukuru akandibatirira kunge achandiuraya, vakandidzvanyidzira matako pabeche ravo ndokundikurungira kunge munhu ari kupepeta nerusero kunditi kacha kacha kacha katatu zviri so viscious, beche rakaita kudzipa mboro ndakanakirwa zvandisati ndamboita ..ndakanzwa chiuno chichinaka chichiita kunge chine magetsi ndakaridza mhere ivo vachiridzawo vachita kunge munhu akatwa netsviyo. .vakati gwigwigwigwi vachipindura pindura maziso vachitii haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iniwo ndaiti hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ndichivakoirisa ndakaita kuvambundira ndichivadira mazihuronyo makobvu muchibereko chaimo..ndakaita kuvaregedzera hurume hwese kunge ndichavabvarura chebereko nekuvatundira panhu pavo ,vakabva vati tasa vachibuda rute.. ndakavakisa heavy vakadaro .. kunyatsovapa love yese..

ndakatora towel ndokuvapukuta zibeche ravo nemboro yangu , ndakanyatsovavhura makumbo vakarara ndakatanga kuvayamwa kabeans kavo ndakavabata zvidya..ummm kuyamwa beche remunhu waunoda kunonaka amana..madzimai vakatanga kukoira futi vachiti ssssh aaaah maiweee kani ndanga ndasuwaaa mboro ini mai kaanii iiihhh ndanakirwaaa ini ssssh aaaah ..yesss dady yesss bby,…ssssh aaaaaah mhaaaamhaa vaidaro vachitokoira vachindipuruzira matama.. ndakabva ndavapidigura vakarara nedumbu ..ndakavashwetedzera mboro vakasimudza mhata mudenga ummm ndakavasvira madzimai ivoowo vaindikoira nemoyo wese vakacherera vachitii iih dady mandisviraaa yoweee kani ndasvirwaaa nemboro inii..,zvekuti takatundirana futi .. vakazondikwira pamusoro madzimai ndikavabata matako vachikoira ..

vaiti vakandikti koikoikoi vokotama vonditi mwaaaa vachiti ssssh aah ssss aaaah, vokotama futi vonditi mwaaaa ,umm vaikisa zvainaka madzimai ndaive ndakavabata mazizmau avo ndichipuruzira nyatso dzavo.. ndakanzwa vakuwedzera kugwinhisa musana vachiroverera mboro mavari ndikabva ndasimudzira chiuno mudenga ndokutanga kuvatema nemboro panonaka pavo ,ndakavayamwa zamu ndichipururudza panyatso yavo nerurimi madzimai vakaridza mhere vachiita kundikurungira vachigarisa mboro kuiti zete zete zete zete vachitsukutira matako pamboro kunge vachandiputitsa machende vachiti ssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss aaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaah neniwo ndakatunda ndichivasvirisa too bad.. vakabva vawira padenga pangu ndakavabata mazitako avo vakandikisa too bad.. tikabva tarara.. kukotsira chaiko.. ndakavapidigura vakarara paside pangu…. vakazomuka zvikanzi..”thanx Dady maitabasa ..handina kumboziva kuti mboro inonaka kusvika pakadai..mboro inonaka iyi mandibatsira zvisingaite madzibaba ndanga ndafa nekutunda ndanzwa kupera mweya nekunakirwa dady, nyatsodzangu dzadairira pamanditundisaa ndokumbirawo muchingondizvarisa nezimboro renyu dady.,,. vaidaro vakabata zimboro rangu raive ramira futi richiti taku taku taku ..rakuda kuvabaya futi panhu pavo..

padoor pakabva pagogodzwa..

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: