Ndakamusvira Pee Wedinji rarakura kunge mugwaku(spoon)Ndakamusvira Pee Wedinji rarakura kunge mugwaku(spoon)

Kusvira Chihera ndamunhonga mubhawa muckadzi arikumusha

Nguva dzainge dzava kuma 7 manheru.Ndakabuda mumba mandairoja ndokuenda kune kamwe kabhawa kaiwe pedyo nepandaigara. Mudzimai vangu nemhuri vaiwe vakaenda kumusha kundokohwa chibage. Mavhiki maviri aiwe atopfuura kubva pawakaenda.

Pandakasvika pabhawa apa ,ndakatenga bhodhoro rangu rehwahwa rwerudzi rweBlack label. Ndakatsvaga pekugara ndokutanga zvangu kuhudzikisa ndichiona zvangu zvaiitika. Mubhawa umu maiwe nevanhu vakawanda kusanganisira vasikana vaye vanofamba mahusiku. Mimhanzi yaidandaurwa. Munhu wese aiwemo ainakirwa nemimhanzi zvekuti ini ndakaguma ndasimuka ndokutanga kutamba ndiri pandaiwe.
Pakazoridzwa mimhanzi yechimhanje mhanje,,ndipo pandakaona tuvasikana twechidiki twainge twakapfeka aya anonzi maskin jeans. Apa zvivakashure zvakaita zvekuzvimba. Ndakabva ndaramba ndakatarisa ndisinga boiri maziso angu.
Vanasikana awa vaiti vakadzika pasi ,vosimukira ,vachienderana nemusic yairira.

Pfungwa dzangu dzakafunga mudzimai uyo aiwe ari kumusha. Ndakaramba ndakatarisa zviwakashure izvi,ndokuona sekunge zvatowe mumusoro mangu. Ndakatarisa mubhodhoro redoro randaimwa ndokuona musisina chinhu. Ndakaenda kucounter ndokutenga zvakare rimwe bhodyera rehwahwa. This time ndakanzwa kadzungu kaye kekuratidza kuti doro raiwe ropinda zvishoma nezvishoma mumusoro mangu. Ndakatanga kutamba mimhanzi ndichienda kwaiwe nemumwe musikana aitamba ari pakati pevanhu. Ndakaerekana ndasvika pedyo naye ndichibva ndatanga kutamba zvekuti musikana uyu akatapirirwa nazvo uye vanhu vaiwe mubhawa umu vakatanga kuridza mheterwa vamwe vachidaidzira kuti cashier adzokorodze music. Ndaiti ndikatamba tamba,ndodzvudura doro rangu. Apa nyadzi dzose dzanga dzazopera manje. Ndakatamba zvekuti musikana uya akabva auya achindimbundira.

Ndaiwe ndisati ndambo mbundirwa nemusikana vemubhawa kubva chibarirwe changu. Ndakabva ndanyatsa kumutarisisa ndichibva ndaona kuti yaiwe tsvarakadenga pachokwadi. … “” Bhudhi munogona kutamba,ndinofunga kuti pabonde muri mukono chaiwo”” …. Musikana uyu akataura achindikwenya kwenya chirebvu changu. Nyadzi dzangu dzaive dzabviswa nedoro randaimwa. Handina kunyara vanhu vaiwe mubhawa umu ndokubva ndadzikisa maoko angu ndichibata magaro emusikana uyu. Ndakanzwa kupfawirira kwemagaro ndichibva ndaudza musikana uyu kuti tibude nechepanze paisawe nevanhu kuti tinyatsotaurirana. Mwanasikana uyu ndiko kwaiwe kubasa kwake achibva abvuma. Tisati tabuda panze ndakabudisa mari yaikwana kutenga mabhodoro maviri ehwahwa ndokugachidza mwanasikana uyu kuti atenge humwe hwahwa. Akatenga hwahwa huya tichibva tabuda panze ndokusvika kugara pabench raiwepo.

Apa kwaingowe kuda kutaura kwechirango asi iye musikana ainge atapirirwa kudhara.Ini ndini ndaisaziva kuti ndaifanira kungorowera bhora mberi.
Ndakamubvunza kuti aikwanisa kuenda neni here kumba kwangu iye achibva angobvumira nekuti mumoyo make aiwe achifunga kuti azvibatira mhene yake.
Ndakamubvunza zita rake ndokundiudza kuti ainzi Chihera. Takatanga kunwa hwahwa hwedu naChihera tichitaura nyaya dzekusvirana chete chete. Doro rainge zvino ranyatso kundivhara. Chihera semunhu aiwe ajaira kumwa doro,akaramba achimwa.
Masizo angu akatarisa kuna Chihera ndichibva ndatanga kuona mazamu akaita zvekuzvimbira. Miromo yaiwe yakaiswa pendi tsvuku.Bvunzi rakareba semuswe vehorse. Ganda rake riri remunhu mushava. Ndakatarisa ndichidzikisa maziso angu kuzasi. Katrouse kaaiwe akapfeka kainge kakati mbambamba kubata. Pamberi apa paiwe pakaita zvekuzvimba pachiratidza kudhindikira kwemugero webeche. Ndakanzwa muviri vangu kuti zhraaaaa. Ndichibva ndatanga kunzwa mboro yangu ichizvimbirira.

Ndakasimuka pandaiwe ndokudzorera mabhodhoro aye mukati. Chihera aiwe arohwa nedoro. Ndakabuda mubhawa muya ndichibva ndaudza Chihera kuti tichienda kumba kwangu.
Handina kumbofunga zvakawanda asi chaiwe mupfungwa dzangu yaingiwe sex chete nekuti ndaiwe ndagarisa.

Kusvira Chihera ndamunhonga mubhawa
Kusvira Chihera ndamunhonga mubhawa

Ndakatorana naChihera ndokuenda naye kumba kwandairoja. Patakasvika vanhu vazhinji wepandaigara vaiwe warara nekuti nguva dzaiwe dzapera. Takapinda mumba ndichibva ndabatidza light. Chihera semunhu aiziva basa rake akatanga kundikatanura mbatya dzangu ini ndichimubvisawo dzake. Tose takabva tasara tiri naked. Chihera akavhunduka achiona mboro yangu. Akatanga kuibata achindiudza kuti ndiyo mboro yaaitsvaga muupenyu hwake. Ini pari pambori chete..ndaitozvi bigger nekuti waiwe muzvambarara.

Chihera akatanga kubata mboro yangu ini ndichibatawo matinji ake aiwe akakura uye akareba kuenzana nechigunwo chemumaoko. Taiwe tichibatana takamira miromo yedu ichidyanana. Takaramba tichidaro ndichibva ndatanga kunzwa kuti mboro yainge yawe danda chairo. Chihera akabva avhura zvidya zvake achibva aita zvekumanika mboro yangu pakati. Mwanasikana uyu akatanga kundipuruzira kumusana kwangu achiita sekunge arikusekenyedza. Ropa rangu rakatanga kumhanya zvekuti ndaiwe ndatowe mumoto chaimo. Ndakatanga kuyamwa mazamu ndichiita sekacheche. Ndakanzwa Chihera vawe kufemera pamusoro vachibva vavhura makumbo ndokuregedza kumanika mboro tichibva tatanga kufamba tichienda pamubhedha.

Takanyatsa kudonhedzana pamubhedza iye Chihera achibva avhura makumbo zvichiratidza kuti aiwe atogadzirira kusvada mboro yangu nebeche rake.
Chihera vakandibvunza kuti ndaiwe nema condom here asi ndakamuudza kuti handidi zvema condom.Chandaida kurova nyoro zvakadaro. Chihera akabva angoramba akanyarara. Ndakapinda pakati pemakumbo aChihera ayo ainge atoshadaburwa ndichibva ndanyatsa kuiregedzera mboro ichipinda mubako umo mandainzwa kudziya. Ndakanzwa Chihera vachishinyira nekuda kwemboro iyo yaiwe ichikwenya matama enzira ichipinda mukati kati. Mboro payakasvika panzvimbo pairatidza kuti yaiwe yaguma ndakanzwa musoro wayo kuita seunoyamwiwa mukati imomo.Apa ndakatoona kuti ndaiwe ndasangana neshasha yemubhawa chaiyo. Ndakatanga kukoira ndichida kuratidza vamuhure awa kuti ndaiwe ndiri mutambi webhora chaiye. Pari pakukoira ndaiwe nyanzvi chaiyo.
Mudzimai vangu aitoziva kuti kana ndichinge ndatanga ndaisaburuka.

Ndakatanga kukoira zvinyoro nyoro ,ndichiedza kufambirana nechikapa chaiitwa namai muhure ava.Takatora nguva refu tichidaro ndichibva ndamboibuditsa mboro .Ndakatanga kuifambisa mumugero webeche uyo wainge wakaita kunge muhomba wembambaira.Ndaiti ndikaikwidza yoita sekunge irikupinda mubeche asi isiri kupinda. Ndakaramba ndichidaro kusvika matinji asimuka kuti twiii. Apa ndakabva ndapinza musoro wemboro mukati ndichiti ndikati pfee ndoubudisa ,ndotizve pfeee ndichiramba ndichidaro kusvika Chihera vawe kutaura zvaisanzwika. Ndakazoiti yese zvakare mukati pfeeeeee ndokutanga kukoira ndichibaya panzvimbo imwechete. Ndakatora nguva refu ndichingobaya panzvimbo ipapo ndichibva ndatanga kunzwa Chihera awe kuramba achingoti …”” maihwe,maihwe,maihwe,maihwe,maihwe. Akaramba achidaro apa miromo yainge yazocheneruka vachiramba vakavhurwa.

Ndakatamba kukoira ndichikurumidza zvekuti ndakatanga kunzwa sekunge pfungwa dzangu kuita sedzawe kupengereka. Iyi yaiwe iri sign yekuti ndaiwe ndawe kuda kutunda. Ndakawedzera speed pakukoira ndichibva ndanzwa kubuda kwehuronyo hwangu mukati mebeche raChihera. Ukuwo Chihera akabva andisunga nemakumbo kumusana kwangu achibva angobudisa mazwi achidaidzira zvaisanzwika. Akabva atunda. Takabva tangorara takadaro.

Mangwanani ngwanani ezuva rakatewera Chihera akamuka achibva apfeka mbatya dzake. Paakapedza akandiudza kuti aiwe agadzirira kuenda kumba kwake. Ndakaramba ndiri mublanket ndichibva ndadadamira kuvhura drawer raiwe patable ndokubudisa $50 ndichibva ndamupa. Chihera akatenda achibva abuda ndokuenda.
Ndakasara ndichidzi pfodora hope kusvika kuma 9 . Ndakazomuka nekuda kwenzara iyo yaiwe yondikuvadza.

Mazuva maviri akazotevera ndakatanga kunzwa kuswinya kwemboro yangu. Ndakanyatsoitarisa ndichibva ndaona tumapundu twainge twabuda pamusiro wemboro chaipo. Hana yangu yakarova. Ndakaenda kumba kweshamwari yangu ndichibva ndaiudza nezvandainzwa pamboro yangu. Shamwari yangu yakandiudza kuti ndiende kuclinic yaiwe pedyo. Pandakasvika kuclinic ndakatsanangura zvandainzwa ndichibva ndanzi ndibudise mboro yangu. Ndakaita sekudaro, nurse vachibva wain’ anan’idza vachinyatsotarisisa musoro vayo. Pawakapedza vakatora bhuku rawo vachibva vandiudza kuti ndaiwe ndiine chirwere chepa bonde ( Gonoria). Hana yangu yakarova asi chekuita painge pasina.
Ndakabayiwa zikujekiseni ndichibva ndapihwa homwe yemapiritsi.

Chihera aiwe akanditapurira chirwere chepabonde .Asi yaisawe mhosva yake nekuti iye aiwe achiita basa rake.

Kusvira Chihera ndamunhonga mubhawa muckadzi arikumusha appeared first on Vanodazvinhu.com

Leave a Reply