Kusvira Mundevere Mukadzi wemunhu! Ainzi Thembi!Kusvira Mundevere Mukadzi wemunhu! Ainzi Thembi!
Kusvira Mundevere Mukadzi wemunhu! Ainzi Thembi!
Ndaingosimuchiva zvangu Thembie nguva nemisi pandaiona achizvongonyoka nokuvheyesa magaro aiita semafere kuri kukura. Ndakazoti zvangu rimwe zuva ndamumwira doro ndokumuona akagara pamukova pemba yake madeuka zuva akagara beya. Ko ndaimboziveiko kuti nguva yese iyi nayewo aitonakirwa neni? Chete aitya mukadzi wangu uye vainyarana uye tsumo iya inoti hakuna mukuyu unovinga shiri ndoimwe yaimupedzera. Ndakamira pamukova wemba yangu ndakarembedza maromo sedhongi rakavarairwa ndokumuchonya zvangu achibva asekerera achinyaririra ndikabva ndanzwa manyawi
. Ndakapinda mumba ndokutora ka piece of tissue ndokunyora ma phone numbers angu ndokuenda paari ndichibva ndamupa ndikamuudza kuti azondibata pa app. Haana kuda kuti ndimbotaura naye akabva amhanyira kunditi ,”Hamba abantu bazosibona.” Zvivindi izvi handina kuziva kwazvakabva nekuti mwana wake aivapo uye murume wake ainge ava pedyo kudzoka kubasa. Ko kana aizoudza murume wake kuti ndamunyenga? Doro zvarinombozoitawo so? Ko kana aizomupa ma phone numbers angu ndaizoramba ndakatii? Handina kumboita hanya nazvo zvangu.
Ndakabva ndapinda muden mangu ndokurara ndakuona Tv ndopakabva papinda text ku whatsapp yaiti ,”Hie its me Thembie.” Ndaisaziva zita rake semunhu ainge asina kujairika aisamboitawo nyay nevamwe. Ndakabva ndati,”From where?” Zvikanzi ,”The one who you gave yoiur numbers just now.” Ummm kuzonzwa kudaro? Ndakabva ndaziva kuti tsoro yangu yainge yabuda bhobho. Ndakabva ndaenda straight to the point ,”So what do you say? Are we in?” Akabva angoti yes. Semunhu ainge agara anemudokwa dokwa wematako ake Thembi handina kuita munamato wekuomesa sadza. Ndakabva ndangomuudza kuti ndaizoda kumuona ku toilet manheru acho kwasviba.
Kusvira Mundevere Mukadzi wemunhu! Ainzi Thembi!
Kusvira Mundevere Mukadzi wemunhu! Ainzi Thembi!
Pakwakanga zvino kwati tsva kusisaonekwi zviri chinhambwe ndakamudaidza ku toyas kuya ndoku kissana long time achipita achiyamwa mboro yangu. Umm apa ndakazvipesa bcoz kusvirana kwaisaita murume wake aizoda kuziva kuti sei aitora tym kudzoka. Takazokisa achibva aenda kwake iniwo ndokuendawo kwangu. Takazoronga kuti taizoonana sei.
The following day ndaiva off mukadzi wangu aienda kubasa. Ko Thembie aiva mukadzi wemunhu ka ndaigomurera kuti ndaizomuroora here? Zvakabuda mukadzi wangu kuenda kubasa, Thembie murumewakewo ainge aenda kubasa kare. Ndakabva ndamudaidza kumba kwangu, ndainge ndasiya ka hwangwaridza pamusuwo. Akapinda achityira kuonekwa ini ndoku kiya door. Akauya pamubhedha ndokutanga zvedu kukissana nokupurudzirana. Chikanyu kanyu cheshuro ndochakaitika. Apa manje hatina kuda kutambisa nguva sevanhu vaiziva kuti taiba. Ainge auya ne ma condoms akanzi Romantic. Ndakamupa mboro akaita madiro nayo nemuromo wake. Ndakazomubvisa zi pant rake re pink like ndokusvozva mbutu zvino. Takatamba ndichiitwa zvese zvese kumachende uku. Ndakabva ndapfeka condom manje ndokutanga kusvirana. Ummm masimbiro ake netype of shaking yake so ka? Zvingori different nevamwe vese.ndakaikwesha mhata ndikanzwa condom rasarira mukati apaaikoira achimana mboro ndosaka condom rakabva. Ndakaibvisa ndokumuudza kuti rainge rabva. Ndakaisa ruoko kuritsvaga ndichibva ndarinzwa ndikabvisa. Pakarepo ndakapfeka rimwe ndokutanga pasi. Ummm ndakanzwa rava kuchemerera kukoira ainge enge mashura chaiwo. Takasvirana ma condom ese ndokupera ndichibva ndamuvhurira akaenda. Zvaisaita kuti aswereneni nokuti mwana ne murume vaigona kuzodzoka chikabvondoka……,
TO BE CONTINUED!!!!!!!
Kusvira Mundevere Mukadzi wemunhu! Ainzi Thembi!

Leave a Reply